צו עיקול זמני

מהו צו עיקול זמני ? מה התנאים לאישור בקשת צו עיקול זמני ? תקנה 374(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 (תיקון מס' 6 התשס"א - 2001) מורה כדלקמן: "בית המשפט או הרשם רשאי לתת צו עיקול זמני על נכסים של המשיב שברשותו, ברשות המבקש או ברשות מחזיק, בכפוף להוראות סימן א', ואם שוכנע על בסיס ראיות מהימנות לכאורה כי קיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין." המבחן למתן צו עיקול זמני הוא הצגת ראיות מהימנות לכאורה לתמיכה בחשש כי אי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין. מאז חקיקת חוקי היסוד, עבר הדגש למתן עדיפות להגנה על זכויותיו הקנייניות של הנתבע, שעל זכויותיו מבוקש להטיל עיקול זמני. לפיכך נפסק כי יש לאזן בין האינטרס של התובע להגשים את זכויותיו אם יזכה בפסק הדין, לבין האיטנרס של הנתבע, שזכות הקנין שלו לא תפגע. באיזון זה מוענק לאינטרס הנתבע מעמד מועדף וזאת משני טעמים מרכזיים: האחד הוא שעל התובע נטל ההוכחה. השני, כאמור, שזכות הקנין היא זכות חוקתית. לפיכך מידת הזהירות הנדרשת ממבקש צו עיקול זמני גבוהה יותר. מאחר ונטל השכנוע הוא על מבקש צו עיקול זמני, על זה לשכנע את בית המשפט על בסיס ראיות מהימנות כי קיים חשש סביר להכבדה כך שתוצדק הפגיעה בזכות הקניין של הנתבע. עיקול זמניצוויםעיקול