תצהיר ללא אזהרת המצהיר

מה דינו של תצהיר ללא אזהרת המצהיר ? האם תצהיר ללא אזהרת המצהיר הינו תצהיר תקף מבחינה משפטית ? מסמך הנושא כותרת "תצהיר" אינו עונה על דרישות החוק. על המצהיר להיות "מוזהר כדין" (כי עליו לומר אמת וכי הוא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן), כמצוות ס' 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א - 1971. הלכה פסוקה היא, שמקום בו לא הוזהר המצהיר כדין, אין המדובר כלל ב"תצהיר", שכן האזהרה משמשת כערובה לאמיתות תוכן התצהיר ובלעדיה - נשמט הבסיס לקבילותו כראיה דרישת האזהרה אינה דרישה פורמלית-צורנית, אלא דרישה מהותית-עניינית ולכן תצהיר שאינו כולל אזהרה כדין, אינו "תצהיר" כלל. אימות תצהירמסמכים