תקנות הדיינים

תקנות הדיינים (תנאי הסמכה וסדריה), תשט"ו-1955 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו-27 לחוק הדיינים, תשט"ו-1955, אני מתקין תקנות אלה: 1. תנאי הסכמה כדין בבית דין רבני אזורי לא יוסמך אדם להיות כשיר להתמנות כדיין בבית-דין רבני אזורי אלא אם נתמלאו בו תנאים אלה: (1) הוא הוסמך לרבנות (יורה יורה ידין ידין) על ידי רב מומחה או מוסד תורני שמועצת הרבנות הראשית (להלן - המועצה) מכירה בהסמכתם כמספיקה; (2) מלאו לו שלושים שנה; (3) הוא נשוי או היה נשוי; (4) אורח חייו ואופיו הולמים את מעמדו של דיין בישראל; (5) עמד בבחינות הנערכות מטעם המועצה או באותן הבחינות שלא נפטר מהן - אם המועצה פטרתו ממקצתן. 2. תנאי הסמכה כדיין בבית הדין הרבני הגדול (א) לא יוסמך אדם להיות כשיר להתמנות כדיין בבית-הדין הרבני הגדול אלא אם הוא - (1) כיהן כדיין בבית-דין רבני אזורי לפחות שלוש שנים רצופות, או (2) ידוע כגדול בתורה מפורסם ונתמלאו בו התנאים המפורטים בתקנה 1(1), (2) (3) ו-(4). (ב) לא תינתן הסמכה לפי תקנת-משנה (א) (2) אלא אם בין הרוב שהצביעו במועצה בעד מתן ההסמכה היו שני הרבנים הראשיים לישראל. 3. הגשת בקשה (א) הרוצה בהסמכה כאמור יגיש למזכירות המועצה בקשה בכתב בה יבקש להרשות לו לגשת לבחינות או לפטרו מהן. (ב) לכתב הבקשה יצורפו מסמכים להוכחת העובדות המפורטות בתקנה 1(1), (2) ו-(3) וכן תיאור תולדות-חייו ושתי תמונות של המבקש. 4. החלטה על הבקשה המועצה תודיע למבקש לא יאוחר משלושה חדשים מיום הגשת הבקשה או החלטתה בדבר בקשתו. 5. ועדה בוחנת המועצה תמנה ועדת בוחנת (להלן - הועדה) בת שלושה רבנים לפחות. 6. סדרי הבחינות הבחינות ייערכו בכתב ובעל-פה לפי הסדרים שייקבעו על ידי המועצה. 7. מועד הבחינות ומקומן (א) המועצה תקבע את מועד הבחינות ואת מקומן. (ב) מזכירות המועצה תפרסם לא יאוחר משבועיים לפני מועד הבחינות הודעה על כך ותשלח העתק ממנה למבקש. 8. נושאי הבחינות הבחינות יהיו בנושאים אלה: (1) ידיעה כללית בתלמוד ופוסקים; (2) ידיעה יסודית ב"שולחן ערוך" - "אבן העזר" ו"חושן משפט"; (3) ניסוח פסק-דין במשפט לדוגמה על נימוקיו העובדתיים וההלכתיים; (4) ידיעת תקנות וסדרי הדיון המבוססים על ההלכה. 9. נבחן שנכשל (א) נבחן שנכשל באחד הנושאים המנויים בתקנה 8 רשאי להיבחן בו שנית, אך לא לפני תום שנה מיום שנבחן. (ב) נבחן שנכשל ביותר מנושא אחד מהנושאים האמורים, רשאי להיבחן באותם הנושאים שנית, אך לא לפני תום שנתיים מיום שנבחן. 10. תוצאות הבחינות הועדה תודיע למועצה בכתב על תוצאות הבחינות. 11. החלטה על הסמכה והודעה למבקש לאחר שנמסרה הודעה על תוצאות הבחינות, תחליט המועצה אם לתת למבקש את ההסמכה ותודיע לו על כך תוך חודש מיום מסירת ההודעה האמורה. 12. פטור מבחינות המועצה רשאית לפטור מבחינות, כולן או מקצתן - (1) מבקש שהוסמך לפי תקנות אלה שנתיים או יותר לפני כן, או (2) מבקש הידוע כגדול בתורה מפורסם, אם בין הרוב שהצביעו במועצה בעד הפטור היו שני הרבנים הראשיים לישראל. (3) מבקש שכיהן כרב עיר או כדיין, בארץ או בחו"ל, לפחות עשר שנים; (4) מבקש שכיהן לפחות שלוש שנים בתפקיד היועץ המשפטי לשיפוט הרבני או מנהל המחלקה לשיפוט הרבני, ושר הדתות הודיע למועצה כי ייעד את המבקש לתפקיד מנהל בתי הדין, האחראי בפני השר על ביצוע סדרי המינהל של בתי הדין, על פי סעיף 13 לחוק הדיינים, תשט"ו-1955; (5) מבקש המכהן כרב בעיר שיש בה בית דין רבני. 13. כתב הסמכה החליטה המועצה לתת הסמכה לאדם להיות כשיר להתמנות כדיין בבית-דין רבני אזורי או בבית-הדין הרבני הגדול, תמציא לו המועצה בהתאם לכך כתב-הסמכה חתום על ידי מי שנתמנה לכך ע"י המועצה. 14. תוקף ההסמכה ההסמכה שתינתן לפי תקנות אלה כוחה יפה לתקופה של שנתיים מיום חתימתה. 15. הודעה לשר הדתות ולועדת המינויים הוסמך אדם להיות כשיר להתמנות כדיין בבית-דין רבני אזורי או בבית-הדין הרבני הגדול, תודיע המועצה על כך בכתב לשר הדתות ולוועדת המינויים. 16. ביטול ההסמכה המועצה רשאית לבטל את ההסמכה, אם לאחר שהגיעו אליה ידיעות נוספות על בעל ההסמכה, ולאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו היא באה לידי מסקנה שאורח חייו או אפיו אינם הולמים את מעמדו של דיין בישראל. 17. מנין חוקי החלטות המועצה לפי תקנות אלה יתקבלו בישיבות שאליהן יוזמנו כל חברי המועצה לפחות חמישה ימים לפני המועד ושבהן יהיו נוכחים לפחות ששה חברים, ובתוכם לפחות אחד מהרבנים הראשיים בישראל. תקנות הדיינים (עניינים שניתן לדון בהם בדיין אחד), התש"ן-1990 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק הדיינים, התשט"ו-1955, בהסכמת נשיא בית הדין הרבני הגדול ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. ענינים שיידונו בדיין אחד בענינים דלהלן ידון בית דין רבני אזורי בדיין אחד: (1) ענינים שלא על ריב - (א) קבלת הצהרת אבהות מפי האיש והאשה; הצדדים יחתמו על הבקשה במעמד הדיין או יאשרו את דבר חתימתם בפניו; (ב) בקשה משותפת לאישור הסכם ממון לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973; (ג) בקשה לאישור צוואה מחיים, שניתן לאשרה לפי דין-תורה; (ד) בקשה לאישור חלוקת עזבון בהסכמה, שניתן לאשרה לפי דין-תורה; (ה) הזמנת בעלי דין ועדים וכפיית התייצבות לפי חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות), התשט"ז-1956; (ו) הטלת מאסר לפי סעיף 7א לחוק בתי דין דתיים (כפיית ציות), התשט"ז-1956, ולפי סעיף 2 לחוק בתי דין דתיים (מניעת הפרעה), התשכ"ה-1965, בענינים שבית הדין דן בהם בדיין אחד; (ז) עיכוב ביצוע פסק דין שניתן בדיין אחד. (2) צווים לעיקול נכסים או לעיכוב יציאה מהארץ - (א) מקרים בהם הוכח, להנחת דעתו של הדיין, כי קיים צורך דחוף לדון בענין; (ב) ביטול צו לעיקול נכסים או צו לעיכוב יציאה מהארץ בתנאים שהוסכם עליהם בין הצדדים; (ג) ביטול צו לעיקול נכסים, שניתן על ידי אותו דיין בשבתו כדיין אחד. (3) ענין שבעלי הדין הסכימו עליו שיידון בדיין אחד - (א) ענין שבעלי הדין הסכימו עליו שידון בדיין אחד ובית הדין אישר שהענין ראוי, לפי דין תורה, להיות נדון בדיין אחד. (4) ענייני סדר ומינהל - (א) קביעת מועדים לדיון ודחייתם; (ב) מינוי אפוטרופוס לדין; (ג) הוראות בדבר המצאת כתבי בית דין, לרבות תחליף המצאה; (ד) הוראות בדבר פרסום הודעות והזמנות ופטור מחובת פרסום; (ה) קביעת סדר הדיון, זימון עדים, סיכומים ומועדים להגשת כתבי בית דין; (ו) מתן אישורים בקשר לדיון; (ז) אישור בקשות לעיון בתיק. (5) עניינים הנדונים במעמד צד אחד - (א) מתן צווים זמניים בענינים דחופים הנידונים בשלושה, לפני שנקבע להם הרכב, אם הוכח לדיין כי השהיית הדיון עלולה לגרום למבקש הצו נזק שאין לו תקנה או נזק חמור; (ב) אישור וקיום מסמכים שאינם בבחינת פסק דין. תקנות הדיינים (פרישה לקיצבה וגימלאות), תשי"ט-1959 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לחוק הדיינים, תשט"ו-1955, אני מתקין תקנות אלה: 1. בקשת פרישה לקיצבה דיין המבקש לפרוש לקיצבה לפני שהגיע לגיל הקבוע בסעיף 16 לחוק, יגיש בקשתו לועדת המינויים שהוקמה לפי סעיף 6 לחוק, ורואים אותו כאילו פרש לקיצבה מהיום שקבעה הועדה בהסכמתו. 2. (בוטלה) ) 3. (בוטלה) תקנות הדיינים (החזרת פיקדונות בבתי דין רבניים), התשנ"ט-1999 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לחוק הדיינים, התשט"ו-1955, ושאר סמכויותי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "בית דין רבני" - כמשמעותו בחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג-1953; "הפרשי הצמדה" - תוספת לסכום שיש להחזירו לפי תקנות אלה, לפי שיעור העליה של המדד, מן המדד שפורסם סמוך לפני יום ההפקדה ועד המדד שפורסם סמוך לפני יום התשלום בפועל; "זכאי" - אדם שלשם הבטחת תשלום שיגיע לו הופקד פיקדון, או האדם שהפקיד את הפיקדון, לפי הענין; "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת מדי פעם בפעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "מפקיד" - אדם שהפקיד פיקדון; "פיקדון" - פיקדון, עירבון, ערובה או ערבות, שהופקדו לפי הוראת בית הדין הרבני. 2. החזרת פיקדונות (א) הופקד סכום כסף כפיקדון בקופת בית הדין או בחשבון בנק הדואר של המשרד לעניני דתות ובית הדין ציווה לשלמו, כולו או מקצתו לזכאי, או שהגיע המועד שבו קמה למפקיד או לזכאי הזכות לדרוש את יתרת סכום הפיקדון (להלן - היתרה), לזכאי או למפקיד, תשולם היתרה לזכאי או למפקיד בצירוף הפרשי הצמדה לתקופה שמיום ההפקדה עד יום תשלומה בפועל. (ב) יתרה ששולמה בתוך שלושה חודשים מיום הפקדתה לא ייווספו עליה הפרשי הצמדה. 3. ביצוע התשלום היתרה תשולם לזכאי או למפקיד בשיק או בהעברה בנקאית לחשבונו של הזכאי או המפקיד והתאריך המופיע על גבי השיק או תאריך ההעברה ייחשב כיום תשלום היתרה בפועל. 4. ביטול תקנות בתי הדין הרבניים (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ"ו-1985 - בטלות. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. שופטיםתקנותדיינים