תיעוד רפואי בתביעות רשלנות רפואית

מהי החשיבות של תיעוד רפואי בתביעות רשלנות רפואית ? בית המשפט פסק כי תיעוד מהלך הטיפול הרפואי, יש בו חשיבות רבה הן לצורך המשך טיפולים במטופל בעתיד, הן על מנת ליתן למטופל אפשרות לדעת, כפי שהוא זכאי לדעת, את מצבו הרפואי ואת הטיפול הרפואי שניתן לו, והן כראיה, אם תידרש, לאופי ולפרטי הטיפול שקיבל המטופל. הפרת החובה גוררת בעקבותיה את העברת נטל השכנוע אל כתפי המטפל, גבי העובדות השנויות במחלוקת בין הצדדים, שהרי אילו מצוי היה בפנינו הרישום הרפואי החסר, ניתן היה לבררן. היקף הנטל המועבר מוגדר על פי היקפו של הנזק הראייתי שנגרם. נקבע כי גם אם התגלה ליקוי או חוסר במסמך רפואי, עדיין אין בכך כדי להצדיק תמיד את העברת נטל השכנוע לכתפי הנתבעים. לשאלה על מי מהצדדים מוטל נטל השכנוע חשיבות רק מקום בו קובע בית המשפט כי כפות המאזניים מעוינות, היינו, מקרה של "ספק שקול" או "תיקו ראייתי". לדוקטרינת הנזק הראייתי יש נפקות רק במצב בו לא ניתן לייחס עדיפות ראייתית או שכנוע בצדקת עילתו של מי מבעלי הדין, או שמאזן המידע שבידי השופט אינו חיובי. במצבים כאלה תהיה משמעות רבה לשאלה, מי נושא בנטל ההוכחה, והתשובה לשאלה זו היא לרוב שתכריע במחלוקת. רישום / תיעוד רפואירפואהתביעות רשלנות רפואיתרשלנות