תקנות הדרכונים

תקנות הדרכונים, תש"ם-1980 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק הדרכונים, תשי"ב-1952 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "בקשה" - לרבות בקשה למתן דרכון או תעודת מעבר (להלן - מסמך נסיעה), להארכת תוקף של מסמך נסיעה או להכנסת שינויים בו; "שינוי" - לרבות תיקון, הוספה או מחיקה; "השר" - שר הפנים או מי שהוא הסמיך לצורך תקנות אלה. 2. בקשה וצירופים לה בקשה תוגש בטופס שיורה השר ויצורפו אליה מסמכים ותמונות כפי שיורה. 3. מקום הגשת הבקשה בקשה תוגש - (1) אם המבקש נמצא בישראל - בלשכה לעליה ומרשם של משרד הפנים, באגף לעליה ומרשם במשרד הפנים, ירושלים, או בכל מקום אחר שיקבע השר בהודעה שתפורסם ברשומות; (2) אם המבקש נמצא בחוץ-לארץ - בנציגות הדיפלומטית או הקונסולרית של ישראל, או של מדינה המייצגת את עניניה של ישראל, הקרובה למקום המגורים של המבקש. 4. פרטים נוספים וראיות השר רשאי לדרוש ממגיש בקשה שימציא לו פרטים נוספים על אלה שמסר בבקשתו וכן ראיות ומסמכים לאימות פרטים אלה או הנוגעים לבקשה. 5. רישומים וצירופים במסמך נסיעה (א) במסמך נסיעה ליחיד או לזוג יירשם מספר המסמך, תאריך הוצאתו, תקופת תקפו והארצות שלשם כניסה אליהן יש למסמך תוקף; כן יירשמו במסמך נסיעה הפרטים כדלקמן של בעל המסמך וכל שינוי בהם: (1) השם המלא; חל שינוי בשם בתוך שבע שנים לפני הגשת הבקשה, יירשם גם השם הקודם; (2) מקום הלידה; (3) תאריך הלידה; (4) מספר הזהות; (5) סימני היכר; (6) שם הנעורים של אשה שנישאה - אם ביקשה זאת; (7) אזרחות. (ב) במסמך נסיעה ליחיד או לזוג שצורף לו קטין, יירשמו הפרטים כדלקמן של הקטין: (1) השם; (2) המין; (3) (בוטלה) (4) תאריך הלידה; (5) מספר הזהות. (ג) השר רשאי שלא לרשום במסמך נסיעה פרט מהפרטים האמורים בתקנות-משנה (א) ו-(ג). (ד) לכל מסמך נסיעה יוצמד תצלום, מדוייק במידה סבירה, של בעל המסמך, אולם השר רשאי לאשר נתינת מסמך נסיעה ללא תצלום לקטין שטרם מלאו לו שלוש שנים. (ה) בכל מסמך נסיעה יוקצה מקום לדוגמת חתימה של בעלו; קיבל אדם שגילו עולה על 5 שנים מסמך נסיעה - יחתום במקום שיועד לכך את חתימתו המלאה או יטביע טביעת אצבעו. (ו) (בוטלה) 6. אופן רישום ושינוי פרטים (א) הפרטים האמורים בתקנה 5(א) ו-(ב) וכל שינוי בהם - (1) יירשמו בהתאם למרשם האוכלוסין המתנהל לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965; (2) יירשמו בעברית ובאנגלית: הכתיב הלועזי של השם הפרטי ושם המשפחה יירשם לפי התעתיק המקובל בארץ הלידה או ארץ המגורים של מגיש הבקשה, של בן זוגו או של הקטין שצורף למסמך הנסיעה, הכל לפי הענין; ובלבד שהצליל הפונטי של השם לפי הכתיב העברי והתעתיק הלועזי יהיו שווים. (ב) רישום שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) ו-(ב), ייעשה בהוספת פרט רישום חדש או במתיחת קו על פרט הרישום הקודם ורישום פרט אחר במקומו, או ברישום השינוי בעמוד המיועד לשינויים תוך הפניה במקום הרישום הקודם לשינוי; מי שרשם את השינוי יחתום ליד השינוי, יטביע בצד חתימתו את חותמת משרד הפנים או חותמת הנציגות של ישראל בחוץ-לארץ שבה הוגשה בקשה ויציין את תאריך השינוי. 6א. דרכון לקטין תקופת תוקפו המרבי של דרכון הניתן לקטין יהיה חמש שנים. 7. אגרה (א) מגיש בקשה לשירות כמפורט בטור א' בתוספת ישלם אגרה לפי השיעור המפורט לצדו בטורים ב', ג' או ד', לפי העניין. (ב) בנציגויות ישראל בחוץ לארץ תשולם האגרה בסכום שווה ערך בדולרים של ארצות הברית, לפי שער החליפין היציג שהיה קיים ב-1 בינואר שקדם למתן השירות כפי שפרסם בנק ישראל, או במטבע המקומי לפי השער שהיה קיים במקום מתן השירות ב-1 בינואר שקדם למתן השירות כפי שפרסם הבנק המרכזי באותה מדינה; סכום הנגבה בדולרים של ארה"ב יעוגל בגבולות שווים של עשרים וחמישה סנטים של ארה"ב, וסכום במטבע מקומי יעוגל בגבולות שוויו של מטבע מקומי שלם. (ג) חייל מילואים פעיל ישלם 50% מהאגרות הנקובות בפרטים 1, 3, 4, 6(א), ו-8 בתוספת; בתקנה זו, "חייל מילואים פעיל" - חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירותה מילואים, התשס"ח-2008, המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה ושפרטיו הועברו למשרד הפנים, באופן ממוחשב, על ידי משרד הביטחון; סכום שהופחת כאמור, יעוגל לצורך התשלום כלפי מטה לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5 שקלים חדשים. 7א. הצמדה (א) סכומי האגרה הנקובים בתוספת ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי, לעניין זה - "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום השינוי; "המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום השינוי הקודם. (ב) שינוי הסכומים כאמור בתקנת משנה (א), ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם, לפני שעוגלו כאמור בתקנת משנה (ג). (ג) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לצורך התשלום לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים, וסכום הקרוב במידה שווה לשני סכומים קרובים כאמור, יעוגל כלפי מטה. (ד) המנהל הכללי של משרד הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה עקב שינוי הסכומים ועיגולם לפי הוראות תקנה זו. 8. פטור מאגרה (א) השר רשאי לפטור מתשלום אגרה - (1) בעד שירות מהשירותים המפורטים בתוספת הניתן בחוץ-לארץ לשם שיבה לישראל לאדם שהוכיח כי הוא מחוסר אמצעים; (2) בעד תעודת מעבר שהוצאה לאדם לשם עליה לישראל אם הוכיח כי הוא מחוסר אמצעים ואין לו מסמך נסיעה אחר; (3) בעד תעודת מעבר שהוצאה לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לאדם שניתן עליו צו גירוש על פי סעיף 13 לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952; (4) בעד מסמך נסיעה שניתן לאדם שהוכיח להנחת דעתו של השר כי מסמך הנסיעה שהיה ברשותו נלקח ממנו או הושמד או הושחת בנסיבות של כוח עליון שלא היתה לו שליטה עליהן ולא היתה בידו אפשרות למנען. (ב) השר רשאי לפטור אדם מתשלום התוספת לאגרה האמורה בפריט 8 לתוספת אם הוכח להנחת דעתו כי מסמך הנסיעה הקודם שונה בתום לב או שהוא נגנב, אבד, הושמד או הושחת מבלי שהיתה רשלנות בשמירת מסמך הנסיעה. (ג) אדם שברשותו תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק שהינה בתוקף והוא חייב להצטייד בנוסף לכך בתעודת מעבר לשימוש חד-פעמי, יהיה פטור מתשלום האגרה לפי פריט 2(ג) לתוספת. 9. (בוטלה) 10. איסור קבלת מסמך נסיעה נוסף אדם שקיבל מסמך נסיעה שהינו בתוקף או ניתן להארכה או מי שצורף למסמך נסיעה כאמור של זולתו, אינו רשאי לקבל מסמך נסיעה נוסף ואינו רשאי להיות מצורף למסמך נסיעה אחר אלא באישור השר. 11. מחיקת צירוף בעת הארכת תקפו של מסמך נסיעה, יימחק מן המסמך רישומו של קטין אשר היה מצורף למסמך ובשעת ההארכה מלאו לו 17 שנה לפחות. 12. ביטול תקנות הדרכונים, תשל"ה-1975 - בטלות. 13. תחילה תחילתן של תקנות אלה עשרה ימים מיום פרסומן. משרד הפניםדרכוןתקנות