תקנות הדרכים שילוט

תקנות הדרכים (שילוט), תש"ם-1980 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 15 לחוק הדרכים (שילוט), תשכ"ו-1966 (להלן - החוק), אנו מתקינים תקנות אלה: פרק א': הגדרות 1. הגדרות בתקנות אלה - "הועדה" - ועדת המשנה כאמור בסעיף 4 לחוק; "עסק" - לרבות מפעל או בית מלאכה; "שלט אזהרה או הודעה" - שלט המזהיר בפני תאונות דרכים, שריפות, לכלוך או השלכת פסולת; "שלט הוראה" - שלט המורה על מציאותו של מקום קדוש או מקודש, אתר לאומי או הסטורי, אתר זכרון והנצחה, גן לאומי או שמורת טבע; "שלט עסקי" - שלט המורה על מציאותו של עסק. פרק ב': שלט עסקי 2. תנאים להצבת שלט עסקי לא יוצב שלט עסקי ולא יינתן היתר להצבת שלט עסקי אלא בתנאים המפורטים בתקנות אלה. 3. גודל השלט (א) מידות השלט יהיו בהתאם למידות שבטבלה אשר בתוספת הראשונה לתקנות אלה, בהתאם למרחקי הצבתו של השלט מציר הדרך. (ב) הוצב שלט במרחק העולה על המרחק המרבי הקבוע בתוספת הראשונה, לא יעלו מידותיו על המידה המרבית הנקובה בתוספת הראשונה. (ג) הועדה רשאית לאשר הצבת שלט עסקי במידות אחרות מאלה שנקבעו בתוספת הראשונה, אם היה השלט - (1) סמל מסחרי של תחנת תידלוק; (2) מוצב בדרך בין עירונית המצויה בין מבנים בשטח מאוכלס. 4. מספר השלטים לעסק יינתן היתר לשלט אחד בלבד. 5. מיקום השלט (א) השלט יוצב ככל האפשר במקביל לציר הדרך. (ב) השלט יוצב בחצרי העסק ומיקומו יהיה לפי סדר העדיפויות הבא: (1) על קיר מבנה העסק; (2) על גדר חצר העסק; (3) על גבי מיתקן עצמאי בחצר העסק; (4) על גג מבנה העסק. 6. צבעי השלט (א) לא ישא שלט יותר מאשר שלושה צבעים; לענין זה, "צבע" - לרבות גוון. (ב) לא ישא שלט צבעים מחזירי אור או העלולים לסנוור את עיני המשתמשים בדרך. (ג) גב השלט יהיה בצבע אחיד, בגוון הקרוב ככל האפשר לצבע החומר ממנו עשוי השלט, אלא אם אושרה התקנת שלט דו-צדדי. 7. תוכן השלט לא ישא שלט אלא את השם או הסמל המסחרי של העסק או שניהם ותיאור עיסוקו של העסק. 8. מילות השלט (א) לא ישא שלט מלים ביותר מאשר שלוש שפות, שאחת מהן תהיה עברית. (ב) לא ישא שלט יותר מחמש מלים בשפה אחת או שמונה מלים בכל השפות יחד; מנין המלים של שם ישוב ייחשב כמלה אחת. 9. סייגים להתקנת שלט עסקי לא יותקן ולא יוצב שלט עסקי אם נתקיימו בו אחד מאלה: (א) השלט מתנועע, מתעופף או מסתובב; (ב) השלט משמיע רעשים או מפיץ ריחות; (ג) השלט אינו הולם את אופי הסביבה שבה מבקשים להציבו; (ד) השלט חוסם את שדה הראייה לעיני המשתמשים בדרך; (ה) השלט מואר בתאורה העלולה לסנוור את עיני המשתמשים בדרך; (ו) השלט צבוע בצבעי אדום, ירוק וצהוב או באחד מהם ומקום התקנתו בקרבת רמזור או בקרבת צומת דרכים והוא עלול להטעות את המשתמשים בדרך; (ז) השלט נושא אורות נעים או מתחלפים או מהבהבים או נדלקים וכבים; (ח) השלט מהווה סכנה או הפרעה לבטיחות המשתמשים בדרך. פרק ג': שלטי אזהרה, הודעה או הוראה 10. שלטי אזהרה, הודעה או הוראה לא יוצב שלט שענינו אזהרה, הודעה או הוראה ולא יינתן היתר להצבתו אלא בתנאים המפורטים בתקנות אלה. 11. צורת השלט שלט כאמור בתקנה 10 יהיה בהתאם לתוספת השניה לתקנות, ובלבד שלא יותקן שלט בתחום הדרך או בקרבתה אלא בהתאם לפקודת התעבורה. 12. סייגים מבלי לפגוע באמור בתקנה 11 ניתן יהיה לאשר שלט גם אם יש בצורתו או בתכנו משום סטיה קלה מהקבוע בדוגמה שבתוספת השניה. 13. מיקום השלט (א) שלט שענינו אזהרה או הודעה יוצב במקומות הרגישים או המועדים לפגיעה או לגרימת מטרד שאליהם מכוון השלט. (ב) שלט שענינו הוראה יוצב בסמוך ככל האפשר למקום המצאו של האתר שאליו הוא מכוון. 14. מיתקן השלט (א) הוצב שלט על גבי מיתקן עצמאי, יהיה המיתקן הנושא את השלט תואם בגודלו יחסית את גודל השלט ואת מקום הצבתו. (ב) צבע המיתקן יהיה בצבע אחיד בגוון החומר הטבעי שממנו עשוי המיתקן או בגוון קרוב ככל האפשר לצבעו של החומר שממנו הוא עשוי. פרק ד': כללי 15. אחזקת שלט (א) בעל שלט ידאג לשמרו במצב תקין. (ב) שלט שניזוק או הושחת או התבלה - יתוקן, יוחלף או יוסר על ידי הבעל. (ג) תקנות משנה (א) ו-(ב) הם תנאי מתנאי ההיתר לענין סעיף 8 לחוק. 16. מתן היתר (א) בקשה למתן היתר לשלט עסקי בהתאם לחוק תוגש על גבי טופס שבתוספת השלישית. (ב) בקשה למתן היתר לשלט אזהרה, הודעה או הוראה תוגש על גבי טופס שבתוספת הרביעית. 17. תקפו של ההיתר היתר שניתן בהתאם לתקנות אלה תקף כל עוד מתקיימים התנאים לנתינתו או להתקנת השלט והמיתקן, בהתאם לחוק. תקנות הדרכים (שילוט) (שלטים בנתיבי איילון), התש"ע-2009 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 15(ג) לחוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו-1966 (להלן - החוק), בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "דרך נתיבי איילון" - כביש מס' 20 בתחום מחוז תל אביב, וכמפורט בתכניות מפורטות לפי פרק ג' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן - חוק התכנון והבניה); "הרשות המאשרת" - הרשות המוסמכת ליתן היתר לפי סעיף 3(ג)(1) לחוק; "מיתקני תשתית" - מיתקנים המיועדים לתשתית קווית, לרבות מיתקן ביוב, תחנת שאיבה, מיתקני שליטה ובקרה במערכות תחבורה, תחנת טרנספורמציה, אנטנות, מיתקני חשמל, ומיתקנים המשמשים למערכות גז, נפט ומים; "שטחים פתוחים" - כמשמעותם בתוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה וכפי שנקבע בתכנית המיתאר למחוז תל אביב - תמ"מ/5; "תכנית" - תכנית לפי פרק ג' לחוק התכנון והבניה, אשר ניתן להוציא מכוחה היתר בניה. 2. התקנת שלט בדרך נתיבי איילון לא יתקין אדם שלט הנראה לעיני מי שנוהג בדרך נתיבי איילון אלא אם כן נתמלאו כל אלה: (1) ניתן היתר על ידי הרשות המאשרת; (2) הבניין או המיתקן שעליו יותקן השלט הוקם כדין; (3) ייעוד הקרקע על פי תכנית במקום התקנת השלט ומן העבר השני של דרך נתיבי איילון, איננו למטרה חקלאית או לסוג של שטחים פתוחים. 3. מקרים שבהם לא יינתן היתר להתקנת שלט לא יינתן היתר להתקנת שלט הנראה לעיני מי שנוהג בדרך נתיבי איילון אם מתקיים בו אחד או יותר מאלה: (1) התקנת השלט מבוקשת בשטח הנמצא בתחום דרך נתיבי איילון, לרבות על גבי קירות אקוסטיים, גשרים וגדרות; (2) התקנת השלט מבוקשת על מבני תשתית ומיתקני תשתית, לרבות בניינים המשמשים לתחנות רכבת ותחנות לאיסוף נוסעים והורדתם; (3) התקנת השלט מבוקשת על מבנה המיועד על פי תכנית למגורים; (4) השלט בעל מסר נע, מהבהב, מתחלף בפרק זמן הקטן מעשרים וארבע שעות, או כל סוג אחר של שלט היוצר אשליה של תנועה על ידי אמצעים אלקטרוניים, חשמליים, או אלקטרו-מכנים. 4.שלט על גג בניין התקנת שלט על גג של בניין מותרת אם התקיימו כל התנאים האלה: (1) השלט מורה על מציאותו של מפעל, בית מלאכה או כל בית עסק אחר בבניין זה; (2) השלט הוא מסוג אותיות בודדות אשר גובהן אינו עולה על 2.5 מטרים. 5. שלט על קיר בניין התקנת שלט על קיר בניין הנראה לעיני מי שנוהג בדרך נתיבי איילון מותרת אם התקיימו כל התנאים האלה: (1) השלט הוא בכל קונטור המבנה או על חלק המבנה המובחן ממנו; (2) השלט לא יחסום פתחי דלתות, חלונות או פתחי מילוט אחרים בקיר או בחזית הבניין; (3)על שלט המכיל אותיות בודדות בדבר שמו של מפעל או בית עסק, לא יחולו המגבלות האמורות בפסקה (1). 6. שלט על גבי מיתקן המיועד לשילוט בלבד היתר להתקנת שלט על גבי מיתקן המיועד לשילוט בלבד, הנראה לעיני מי שנוהג בדרך נתיבי איילון, מותרת אם התקיימו כל התנאים האלה: (1) ייעוד הקרקע אינו למגורים; (2) המיתקן יוקם במגרש ריק שבו מותרת בניית מבנה על פי תכנית, ובלבד שלא יוקם יותר ממיתקן אחד במגרש כאמור, ומיתקן זה לא יחרוג מעבר לקו שנקבע בתכנית כגבול לבניה בתחומי המגרש; (3) גובה המיתקן לרבות השלט לא יעלה על גובה הבנייה המותרת על פי התכנית, או על 25 מטרים, הנמוך מביניהם. 7. שלט על קירות בניין בתקופת שיפוץ (א) על אף האמור בתקנות 3(3) ו-5(2), בתקופת שיפוץ או הקמה של בניין, מותרת התקנת שלט בד בצמוד לפיגומים באופן המסתיר את ביצוע העבודות בבניין, ובלבד שתקופת הצבת השלט על אותו בניין בתקופת שיפוצו לא תעלה על 12 חודשים; הרשות המאשרת רשאית להאריך תקופה זו בתקופת הארכה אחת שלא תעלה על שנים עשר חודשים אם טרם הסתיימו עבודות שיפוץ הבניין. (ב) אין בתקנה זאת כדי לגרוע מתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988. 8. צורת השלט לא יינתן היתר להתקנת שלט אשר יש לו צורה או צבע או שיש בו מידע העלול להטעות את הנוהג בנתיבי איילון, או אשר עלול לגרום להסטת התנועה. 9. אופן התקנת שלט (א) שלט יותקן באופן שאין בו סכנה לציבור, כשהוא צמוד, מתוח ומקובע על גבי המבנה, המיתקן או העמוד שעליו הוא מותקן, ובאופן אשר איננו גורע מיציבותו ומתפקודו של המבנה שעליו הוא מותקן. (ב) שלט יותקן באופן אשר אין בו כדי להסתיר לנוהג בנתיבי איילון את שלטי ההכוונה בכביש. 10. תאורת השלט תאורת שלט תותקן באופן שימנע את סינוור הנהגים הנוסעים בדרך. 11. מסמכים נדרשים להיתר להתקנת שלט הרשות המאשרת רשאית לדרוש ממבקש הבקשה להיתר כל מסמך הדרוש לעניין זה לרבות הצגת תשריט הכולל את חזית הבניין, חתכים, הדמיות, צילומים, לרבות מנקודת מבטו של הנוסע בדרך נתיבי איילון ומבטים בתנועה, וכן מסמכים בדבר אופן התקנת השלט, התאורה, תחזוקת השלט ומיתקניו, וחישובים סטטיים החתומים ביד מי שמורשה לכך בדין. 12. שיקול דעת הרשות המאשרת (א) הרשות המאשרת רשאית לקצוב את תקופת תוקפו של היתר לפי תקנות אלה. (ב) אין בתקנות אלה כדי לחייב את הרשות המאשרת לתת היתר להקמת שלט, ורשאית היא לסרב ליתן היתר, בין השאר משיקולי עיצוב וחזות המבנה וסביבותיו. שילוטתקנות