עינוי דין במשפט האמריקאי | עו"ד רונן פרידמן

על חשיבותה של הזכות להליך פלילי מהיר ניתן ללמוד גם מכך שזו זכתה בשיטות שונות להכרה כזכות יסוד חוקתית. ##עינוי דין במשפט בארה"ב:## בחוקה האמריקנית מצויים שני ביטויים לזכות זו. בתיקון הששי לחוקה נקבעה הזכות למשפט מהיר (the right to speedy trial). אשר למי שטרם הוגש נגדו כתב אישום, מיוחסת זכותו לניהול מהיר של ההליך הפלילי לזכות להליך ראוי (due process of law), המעוגנת בתיקון החמישי ובתיקון הארבעה-עשר לחוקה (פסק הדין המנחה לעניין האבחנה בין תחולתן של הזכויות השונות לפי השלב בו נמצא ההליך הוא United States v. Marion, 92 S.Ct. 455 (1971); ראה גם W.R. LaFave & J.H. Israel, Criminal Procedure (Criminal Practice Series, vol. 2, St. Paul, Minn., 1984) 399-401, 427-429). בקנדה נקבעה הזכות למשפט בזמן סביר לאחר תחילת ההליכים בסעיף 11(b) לצ'רטר בדבר זכויות האדם. עיכובים בפתיחת המשפט כפופים למגבלה בדבר משפט הוגן (fair trial) שבסעיף 11(d) ובסעיף 7 לצ'רטר (ראה: R.W. Hogg, Constitutional Law of Canada (third ed., Toronto, 1992) 1117, 1122). מכל מקום, הגם שמדובר בהסדרים שונים, הרי שתכליתם והטעמים העומדים ביסודם, כמו גם ביסודו של הסדר ההתיישנות, דומים הם (ראה: פסק דין Marion, שם, בעמ' 465-464, 469-468; וכן ספרם של לה-פבה וישראל, שם, בעמ' 424).המשפט האנגלו אמריקאי