תקנות ההוצאה לפועל גניזת תיקים

תקנות ההוצאה לפועל (גניזת תיקים וביעורם) (הוראת שעה), התש"ע-2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 88(א)(9) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן - חוק ההוצאה לפועל), אני מתקין תקנות אלה: 1. תיקים בלא פעולה נפתח תיק בלשכת הוצאה לפועל לפני יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002) ואיש לא ביקש לבצע בו כל פעולה לאחר יום ל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005), יראו את התיק כאילו נסתיימו ובוטלו בו כל ההליכים (להלן - תיק סגור). 2. ביעור תיקים תיק סגור, יבוער לפי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בית משפט ובתי דין דתיים), התשמ"ו-1986 (להלן - תיק מבוער), ובתום שלושה חודשים מהמועד שבו תפרסם מערכת ההוצאה לפועל הודעה, בשני עיתונים יומיים בעברית ובעיתון יומי אחד בערבית, שבה ייאמר כי בכוונתה לבער תיקים סגורים כאמור, וכי תיק לא יבוער אם הזוכה בתיק יבקש, בתוך 30 ימים מיום פרסום ההודעה, להימנע מכך; הודעה כאמור תפורסם גם באתר האינטרנט של מערכת ההוצאה לפועל. 3. סייג לתחולה תקנות 1 ו-2 לא יחולו על תיקי מזונות, תיקי משכנתה ותיקים למימוש משכון. 4. שמירת זכויות (א) זוכה רשאי להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לפתיחה מחדש של תיק סגור; רשם ההוצאה לפועל רשאי לתת הוראות לעניין חידוש ההליכים בתיק ורשאי להתנות את פתיחת התיק הסגור במשלוח הודעה בדואר רשום לחייב. (ב) זוכה רשאי להגיש בקשה חדשה לביצוע החוב בתיק שבוער; הבקשה תוגש בהתאם להוראות החלות על הגשת בקשת ביצוע לפי תקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979, ויצורף לה חשבון מעודכן ומפורט של יתרת חובו של החייב לרבות פירוט התשלומים שבוצעו על ידי החייב או מי מטעמו על חשבון החוב, חתום ביד הזוכה או בא כוחו. 5. תחילה ותוקף תחילתן של תקנות אלה 30 ימים ממועד פרסומן ותוקפן עד יום כ"ג בטבת התשע"א (30 בדצמבר 2010). תקנות ההוצאה לפועל (גניזת תיקים) (הוראת שעה), התשנ"ו-1996 בתוקף סמכותי לפי סעיף 88(א)(9) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, אני מתקין תקנות אלה: 1. תיקים ללא פעולה נפתח תיק בלשכת ההוצאה לפועל לפני יום ד' בטבת התש"ן (1 בינואר 1990) והזוכה לא ביקש בו כל פעולה לאחר כ"ח באייר התשנ"ב (31 במאי 1992), רואים את התיק כאילו נסתיימו ובוטלו בו כל ההליכים. 2. גניזת תיקים (א) תיקים כאמור בתקנה 1 לעיל ייגנזו בתום שלושה חודשים מהמועד שבו תפרסם הנהלת בתי המשפט הודעה, בשני עיתונים יומיים בעברית, שבה ייאמר כי בכוונתה לגנוז תיקים כאמור, וכי תיק לא ייגנז אם הזוכה בתיק יבקש, תוך 30 ימים מיום פרסום ההודעה, שתיק מסוים לא ייגנז. 3. סייג לתחולה הוראות תקנות 1 ו-2 לא יחולו על תיקי מזונות. 4. שמירת זכויות (א) גניזתו של תיק לפי האמור בתקנות אלה אין בו כדי לפגוע בזכותו של הזוכה להגיש בקשה חדשה לביצוע פסק הדין. השטר, שטר המשכון או שטר המשכנתא או בקשה לחידוש ההליכים בתיק ההוצאה לפועל (להלן - בקשה לחידוש); לבקשה לחידוש יצורפו: (1) העתק מאושר של פסק הדין, השטר, שטר המשכון או שטר המשכנתא, לפי הענין; (2) העתק מאושר של הבקשה המקורית לביצוע כל אחד מהאמורים בפסקה (1); (3) חשבון מעודכן ומפורט של יתרת חובו של החייב, חתום ביד הזוכה או בא-כוחו; (4) העתק מאושר של אישור מסירה על אזהרה - אם הומצאה אזהרה לחייב. (ב) הוגשה בקשה לחידוש יירשמו פרטי התיק במערכת המיכון של לשכת ההוצאה לפועל, והזוכה יהא רשאי להמשיך בהליכים נגד החייב. גניזת תיק / ביעור תיקתקנותהוצאה לפועל