צמצום משתתפים במכרז

הרקע   החברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ (להלן: "החברה") פרסמה מכרז, מס' 004/03, למתן זכויות פרסום על גבי שלטי חוצות (בילבורד) בראשון לציון ואחזקתם (להלן: "המכרז"). מכרז קודם, מס' 002/03, למתן זכויות פרסום על שלטי חוצות, בוטל על ידי החברה לאחר שועדת המכרזים פסלה את ההצעות שהוגשו במסגרתו בשל אי עמידת כל ההצעות בתנאי המכרז בנושא נספח הביטוח שצירופו להצעות נדרש בתנאי המכרז.   למכרז הוגשו 5 הצעות ובהן הצעת אלוגל בע"מ (להלן: "אלוגל") אשר זכתה במכרז, הצעת מרקעי תקשורת בע"מ (להלן: "מרקעי תקשורת"), והצעת חוצות זהב (להלן: "חוצות זהב").   ביום 27.7.03 החליטה החברה שהיועצת המשפטית של החברה תבדוק את ההצעות שהוגשו, ואם הצעת אלוגל תמצא תקינה, תאושר זכייתה בסבב טלפוני בין חברי ועדת המכרזים (נספח ב לעתירת חוצות זהב). ביום 3.8.03 אישרה ועדת המכרזים את זכיית אלוגל (נספח ו לתשובת החברה), וביום 12.8.03 התקשרה החברה עם אלוגל בחוזה למימוש זכייתה במכרז.   מרקעי תקשורת וחוצות זהב אינן משלימות עם החלטת ועדת המכרזים ומכאן עתירותיהן לפסול את הצעת אלוגל. כל אחת מהן עותרת להכריז עליה כזוכה במכרז. מרקעי תקשורת עתרה לחילופין להורות על ביטול המכרז.   טענות חוצות זהב   להלן טענותיה העיקריות של חוצות זהב כנגד זכיית אלוגל:            א.         אלוגל לא עמדה בתנאי הסף הקבוע בסעיף 7.1 בדבר הניסיון והותק הנדרש בפרסום חוצות, שיווק, תפעול ואחזקת שלטי פרסום חוצות וריהוט רחוב. האישור אותו צירפה אלוגל להצעתה מצביע על התקשרות עם רשות מקומית אחת בעוד שעל פי תנאי המכרז נדרש נסיון עם מספר רשויות מקומיות. ועוד, מהאישורים אותם צירפה אלוגל עולה כי חברת ליברמן, אשר על נסיונה מסתמכת אלוגל, לא עסקה בשיווק פרסום אלא רק בהקמת ואחזקת מתקני פרסום.            ב.         אלוגל לא עמדה בתנאי הסף הקבוע בסעיף 7.2 בדבר מחזור עסקים שנתי בהיקף של 3,000,000 ₪ כולל מע"מ לפחות בתחום פרסום שלטי חוצות בכל אחת מהשנים 2000 - 2002.             ג.          אלוגל לא עמדה בתנאי הסף בדבר צירוף אישור על רכישת מסמכי המכרז.            ד.         בניגוד להוראות סעיף 6.11.2 לתנאי המכרז הכלליים אלוגל לא צירפה להצעתה פרוטוקול מאושר כדין המאשר כי החותמים על הצעתה הם מנהליה המוסמכים וכי הם רשאים לחייבה בחתימתם בתוספת חותמת אלוגל ולהגיש הצעות מחייבות בשמה. אף האישור אותו צירפה אלוגל לאחר פניית היועצת המשפטית של החברה ולאחר המועד הקבוע להגשת ההצעות, אינו עונה על דרישות המכרז.            ה.         בבסיס הבחירה באלוגל עמדו שיקולים זרים.   טענות מרקעי תקשורת נגד זכיית הצעת אלוגל   מרקעי תקשורת טוענת אף היא שדינה של הצעת אלוגל להיפסל מהטעמים שפורטו בסעיפים א - ג לטענות חוצות זהב, ומוסיפה עליהן את הטענות הבאות: א. בניגוד לתנאי המכרז האוסרים שינוי בנספח הביטוח, צירפה אלוגל להצעתה אישור ביטוחים לא חתום ובחלקו מחוק. ב. אלוגל צירפה להצעתה אישור השתתפות בכנס מציעים שאינו חתום על ידי החברה ואינו נושא את תאריך הכנס. ג. אלוגל לא צירפה להצעתה מסמכים מאת רשם החברות המעידים על מהותה. ד. אלוגל לא ציינה בחוזה אותו צירפה להצעתה את שמה וכתובתה, וחתימתה לא אושרה על ידי רו"ח או עורך דין.   טענות החברה   החברה כופרת בטענות העותרות ומבקשת להותיר על כנה את החלטתה בדבר בחירת הצעתה של אלוגל כהצעה הזוכה. להלן טענותיה העיקריות של החברה:              א.         בהתאם לתנאי המכרז מציע ייחשב כעומד בתנאי הניסיון הנדרשים גם אם מנהל ו/או בעל 30% לפחות מן המניות בו עונה על דרישות הניסיון הקבועות בסעיף 7.1. חברת אבי ליברמן שירותי הנדסה בע"מ (להלן: "חברת ליברמן") היא בעלת 30% ממניות אלוגל. מכתבי ההמלצה אשר התייחסו לחברת ליברמן הצביעו על ניסיון של 10 שנים בתחום הפרסום וריהוט חוצות (נספחים ט1 - ט6 לתגובת החברה). בכך הוכיחה אלוגל את הניסיון והותק הנדרשים במכרז.            ב.         בתנאי המכרז נקבע כי מציעים אשר רכשו את מסמכי מכרז 002/03 לא יחויבו בתשלום נוסף עבור רכישת מסמכי המכרז. עוד נקבע כי על מציע לצרף להצעתו אישור על רכישת מסמכי המכרז ו/או קבלה על רכישת מסמכי מכרז 002/03. אלוגל צירפה להצעתה קבלה המוכיחה כי אבי ליברמן, המכהן כמנהל באלוגל רכש את מסמכי מכרז מס' 002/03.             ג.          נציגי אלוגל נכחו בכנס המציעים, ובכך הוגשמה התכלית שלשמה נדרש האישור בדבר הנוכחות בכנס המציעים.            ד.         האישור אותו הציגה אלוגל לעניין האיתנות הפיננסית מלמד כי מחזורה הכספי של אלוגל עולה על סך של 3,000,000 ₪ ללא מע"מ בכל אחת מהשנים 2000 - 2002. בנוסף, חברת ליברמן המחזיקה ב - 30% ממניות אלוגל הוכיחה פעילות בהיקף שנתי של 3,000,000 ₪ בתחום הפרסום, ובכך הוכיחה את איתנותה הפיננסית כנדרש.            ה.         אלוגל צירפה להצעתה את מסמכי ההתאגדות שלה ובכך מילאה אחר הדרישות להצגת מסמכים להוכחת מהותה (נספח ה לעתירת מרקעי תקשורת).             ו.          הדיון בעניין השינויים שנערכו בנספח הביטוח התקיים בקשר עם מכרז 003/03. לאור החלטות החברה באותו דיון נבחנו השינויים שביצעו אלוגל והעותרות האחרות בנספח הביטוח, ונקבע כי השינויים שבוצעו בנספח הביטוח שצירפה אלוגל להצעתה הם שינויים קלים שאינם מהותיים (נספח יג לתשובת החברה).             ז.          אלוגל חתמה על המסמכים שצורפו להצעתה בחותמת הנושאת את שמה ומספרה (ח.פ שלה) באופן שאינו מותיר ספק בדבר מהות המציע.            ח.         באשר לעובדה שהחברה פנתה אל אלוגל כדי שזו תבהיר פרטים בהצעתה, טוענת החברה כי פעלה על פי הדין וכי היא מוסמכת לפנות אל מציעים כדי להבהיר פרטים הכלולים במסמכי המכרז.            ט.         אלוגל צירפה פרוטוקול בו נקבע כי חתימת גב' טובה ביבר או אבי ליברמן בתוספת חתימת החברה מחייבת את החברה לכל דבר ועניין, למעט חשבונות הבנק. הפרוטוקול צורף ללא אימות חתימה של עו"ד. לפיכך, מצאה החברה לנכון לפנות אל אלוגל בעניין. בעקבות פניית החברה צירף עו"ד איתן אנג'ל אישור על חתימת גב' טובה ביבר על הפרוטוקול (נספח כ לתשובת החברה). בעקבות פניה נוספת בה נדרשה אלוגל לצרף את הפרוטוקול מאושר על ידי עו"ד, צורף הפרוטוקול כשחתימת גב' ביבר טובה על הפרוטוקול מאושרת על ידי עורך דין המאשר גם כי אלוגל הייתה רשאית לקבל את ההחלטות שבפרוטוקול.   טענות אלוגל   אלוגל דוחה את טענות העותרות כנגד כשרות הצעתה, ומונה שורה של פגמים בהצעות העותרות, שלטענתה מחייבת את פסילתן. עוד מעלה אלוגל נגד העותרות טענת שיהוי.   דיון   א. זכות העמידה של העותרות   אלוגל טוענת כי נוכח הפגמים בהצעות מרקעי תקשורת וחוצות זהב, לא תוכלנה לזכות במכרז, ועל כן אין לשעות לעתירותיהן כנגד זכיית אלוגל. הלכה היא שגם למי שבהצעתו נפל פגם מהותי השולל את האפשרות שהצעתו תקבע כהצעה הזוכה זכות עמידה לעתור לפסילת ההצעה הזוכה וכתוצאה מכך ביטול המכרז (ר' ע.א. 841/99 אי.איי.אם אלקטרוניקס מחשבים נ' מפעל הפיס, תק-על 2003 (3) 306). עתירת מרקעי תקשורת כללה סעד חילופי של ביטול המכרז, ועל כן לפחות למרקעי תקשורת זכות עמידה לתקוף את זכייתה של הצעת אלוגל.   ב. שיהוי   אלוגל מבקשת לדחות את העתירות בשל שיהוי בהגשתן. החלטת ועדת המכרזים התקבלה ב-3.8.03, והודעה לעותרות בתחילת בספטמבר. העתירות הוגשו ב-21.9.03 וב- 15.9.03 אלוגל טוענת כי המועד הקובע לעניין טענת השיהוי אינו המועד בו הודעה לעותרות החלטת ועדת המכרזים, אלא תחילת יולי, באשר צריך היה להיות ברור לעותרות שבמועד זה צפויה החלטת ועדת המכרזים, ומשבוששה לבוא הודעה על החלטת הועדה היה עליהן לפנות מיוזמתן לחברה ולברר מה החליטה ועדת המכרזים. איני מקבל את הטענה כי היה על העותרות לחקור ולבדוק בטרם נמסרה להם הודעת ועדת המכרזים, שמא נתקבלה החלטה ולא הודעה להן. העותרות רשאיות היו להניח כי סמוך לאחר קבלת ההחלטה זו תודע להן, וכל עוד לא הודעה להן ההחלטה רשאיות היו להניח כי ועדת המכרזים טרם קיבלה את החלטתה. העובדה שהחברה ואלוגל הזדרזו וחתמו על חוזה בטרם נמסרה לעותרות הודעה על החלטת ועדת המכרזים אינה יכולה לחסן את החלטת ועדת המכרזים מביקורת שיפוטית. אם אינך אומר כן, נתת בידי הרשות דרך פשוטה וקלה לחמוק מביקורת שיפוטית על ידי חתימה על חוזה מיד לאחר קביעת הזוכה. איני סבור כי העותרות השתהו במידה המצדיקה את דחיית עתירותיהן בטענת שיהוי. ג. עמידת אלוגל בדרישת הניסיון   סעיף 7 לתנאי המכרז קובע:   "תנאים מיקדמיים להשתתפות במיכרז:   7.1 המשתתף הינו בעל יכולת מקצועית, ניסיון וותק מוכח באסמכתאות של 3 שנים לפחות בפרסום חוצות, שיווק, תפעול ואחזקת שלטי פרסום חוצות וריהוט רחוב, לרבות רשימת הרשויות המקומיות ו/או מוסדות ציבוריים עימם התקשר המשתתף בעבר לביצוע עבודות דומות וכן מכתבי המלצות ו/או מסמכים הקשורים לרמת ביצוע התחזוקה והעמידה בתנאי ההסכמים.   לעניין זה, ייחשב משתתף כעונה על דרישות הניסיון המוקדם גם בהתקיים האמור להלן: 7.1.1 המשתתף הינו תאגיד אשר מנהל ו/או בעל 30% לפחות מן המניות בו עונה על הדרישה האמורה ברישא 7.1 לעיל. 7.1.2 המשתתף הינו יחיד אשר היה מנהל ו/או בעל 30% לפחות מו המניות בתאגיד העונה על הדרישה האמורה ברישא 7.1 לעיל. 7.1.3 המשתתף הינו התאגדות של מספר תאגידים אשר לפחות אחד מהם עונה עם הדרישה האמורה ברישא 7.1 לעיל."   להוכחת ניסיונה צירפה אלוגל להצעתה את המסמכים הבאים: §         מכתב, מיום 23.5.02 מטעם החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה המופנה אל אבי ליברמן שזו לשונו:"הננו להודיעך שועדת המכרזים של החברה הכלכלית החליטה בישיבתה מיום 19.5.02 למסור לכם את הזיכיון לפרסום ושילוט על עמודי שילוט מוארים ואחזקתם". §         עמוד ראשון מהסכם שנחתם ביום 12.11.97 בין מקסימדיה פרסום חוצות בע"מ לבין אבי ליברמן שירותי הנדסה. §         אישור מיום 17.6.03 מטעם סיינסמדיה המאשר כי אבי ליברמן עוסק כקבלן עבור סיינסמדיה מזה כ - 10 שנים בנושא ריהוט רחובות הכולל התקנת: שלטי חוצות (בילבורדס) , מכוונים מוארים ועמודורים בכל חלקי הארץ, ואחזקתם. עוד צוינו הערים בהם בוצעה העבודה ושביעות הרצון של סיינסמדיה מעבודת אבי ליברמן. §         אישור מיום 17.11.94 מטעם תלרוף, לפיו אבי ליברמן מ - א.ל שירותי הנדסה עובד עבור תלרוף כקבלן ביצוע מאז שנת 1987. עוד צוינו אזורי העבודה ושביעות הרצון של תלרוף מעבודתו של אבי ליברמן. §         אישור מיום 8.5.03 מטעם החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה, לפיו חברת ליברמן בע"מ היא הזכיינית הבלעדית בנס ציונה לפרסום שלטי חוצות על עמודים נושאי שילוט מואר על שמות רחובות. עוד צוין כי חברת אבי ליברמן מבצעת את עבודתה לשביעות רצון החברה הכללית. §         תעודת משלוח מספר 03048 מיום 29.11.01 מטעם ברק הדפסות רשת בע"מ.   אכן, אלוגל לא צירפה להצעתה מסמך או אישור המתייחס לניסיונה היא, ברם מהמסמכים שלעיל עולה כי לחברת ליברמן ולאבי ליברמן מנהלה של אלוגל יש את הניסיון הנדרש לפי סעיף 7.1. לפיכך, ובהתאם להוראות סעיף 7.1.1 רשאית הייתה החברה להתחשב בניסיון של חברת ליברמן ו/או אבי ליברמן כעונה על הדרישות הקבועות בסעיף 7.1 למכרז. אשר על כן, נראה לי כי החלטת החברה בעניין זה הייתה סבירה ואין להתערב בה.   ד. עמידת אלוגל באיתנות הפיננסית הנדרשת   סעיף 7 לתנאי המכרז קובע:   "תנאים מיקדמיים להשתתפות במכרז:   ... 7.2 המשתתף הינו בעל כושר ואיתנות פיננסית המסוגלים לעמוד בהתחייבויות ובהוצאות הכרוכות בביצוע המכרז וההסכם, והציג אישור מטעם רו"ח על מחזור עסקים שנתי בהיקף של 3,000,000 ₪ כולל מע"מ לפחות, בכל אחת מהשנים 2000 - 2002."   בתשובה לשאלה שנשאלה בכנס המציעים מיום 18.6.03 הובהר כי מחזור העסקים הנדרש מתייחס לתחום מכירת פרסום חוצות וריהוט רחוב, ולא למחזור העסקי הכולל (נספח יג לעתירת חוצות זהב).   אלוגל צירפה להצעתה אישור רואה חשבון דורון ביבר מיום 17.6.03 לפיו מחזורה הכספי בשנים 2000 - 2002 עלה על הסך של 3 מיליון ₪ (ללא מע"מ) בכל אחת מהשנים הנ"ל.   ביום 29.7.03 פנתה באת כח החברה לרו"ח דורון ביבר כדי שיבהיר במפורש לאלו תחומי עיסוק מתייחס סכום המחזור העסקי שצורף להצעת אלוגל. בתשובה כותב רו"ח דורון ביבר כך: "המחזור העסקי לגביו ניתן אישור על ידי מתייחס לנדרש בסעיף 7.2 למכרז ובא להעיד על הכושר והאיתנות הפיננסית של החברה ללא קשר לתחומי העיסוק מהם נבע המחזור העסקי".   החברה החליטה כי יש באמור במכתב זה יחד עם האישור אותו צירפה אלוגל להצעתה כדי לעמוד בדרישות סעיף 7.2 שלעיל. עמדתה של החברה בעניין זה אינה מקובלת עלי.   לאור ההבהרה מיום 18.6.03 לפיה על המציע לצרף אישור בדבר היקף המחזור העסקי בתחום פרסום שלטי חוצות, ולאור העובדה שאלוגל עצמה לא צירפה כל אישור על היקף המחזור העיסקי שלה בשנים הרלבנטיות בתחום שלטי חוצות (למעשה ברור לכל שלא עסקה בתחום פרסום שלטי חוצות). הצעת אלוגל אינה עומדת בדרישת הסף הקבועה בסעיף 7.2.   לטענת אלוגל, שאלת ההבהרה והתשובה לה בכנס המציעים כוונו נגדה, והגבלת המחזור העסקי לתחום פרסום שלטי חוצות, מצמצם את מעגל המשתתפים במכרז שלא לצורך, שכן לצורך בחינת האיתנות הפיננסית אין נפקות להבחנה בין מחזור עסקי הנובע מפרסום שלטי חוצות למחזור עסקי הנובע מעיסוק אחר.   גם אם טענותיה אלו של אלוגל נכונות, אלוגל החמיצה את המועד להעלאתן. את השגותיה כנגד תנאי המכרז היה על אלוגל להעלות בסמוך לפרסום תנאי המכרז והבהרתם בכנס המציעים, ולא להמתין עד להשלמת הליכי המכרז.   מטעמים אלה, אני סבור שהחלטת ועדת המכרזים שלא לפסול את הצעת אלוגל בשל אי עמידה בתנאי הסף שנקבע בסעיף 7.2 לתנאי המכרז אינה יכולה לעמוד.   ה. אישור ביטוח   סעיף 10.7 לתנאי המכרז קובע:   "הצעת המשתתף במכרז תכלול את כל המסמכים הבאים (להלן ולעיל: "מסמכי המכרז") כשכל פרטיהם ממולאים והם חתומים על פי הוראות מכרז זה: ... 10.7.6 אישור על קיום ביטוחים - בנוסח המפורט כנספח ו' למכרז, חתום על ידי המשתתף המבטח."   לצירוף נספח הביטוח הנכלל במסמכי המכרז, חשיבות רבה מבחינת החברה, העלולה להיתבע על ידי צדדים שלישיים בקשר עם הפעולות המבוצעות על ידי הזוכה במכרז. לפיכך, נדרש להקפיד ולוודא שכל התנאים הקבועים בנספח הביטוח יכללו במסגרת פוליסת הביטוח אותה עורך המציע, ואשר לגביה מצורף האישור בדבר עריכת פוליסת הביטוח. טעם נוסף להקפדה על מילוי התנאים הקבועים בנספח הביטוח במלואם נובע מעיקרון השוויון. כידוע, עלות הביטוח תלויה בהיקף הכיסוי הביטוחי. ממילא כל גריעה מהיקף הכיסוי הביטוחי הנדרש מפירה את השוויון בין המשתתפים. לפיכך, ככל שהשינויים הכלולים בנספח הביטוח נוגעים להיקף הכיסוי הביטוחי, יש לראותם כשינויים מהותיים שיש בהם כדי לפסול את ההצעה, גם אם הדרישה לצירוף נספח הביטוח בנוסח הקבוע בנספח ו למכרז אינה מהווה חלק מתנאי הסף של המכרז. מסקנה זו מתיישבת עם הזכות שהוקנתה לחברה בסעיף 12 לתנאי המכרז, לפסול הצעות שהוגשו באופן שונה מן המפורט במכרז או הצעות הכוללות הסתייגות של המשתתף.   בענייננו, צירפה אלוגל נספח ביטוח מטעם מגדל חברה לביטוח בע"מ הכולל מחיקות ושינויים (נספח יד לתגובת החברה) באופן המסייג את זכות המבוטח לפיצוי במקרה של מעילת עובדים, פרסום לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פגיעה ברגשות הציבור, הפרת זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני. שינויים דומים נעשו גם בסעיפים 2 ו - 3 לנספח הביטוח אותו צירפה אלוגל.   משמעות השינויים בנספח הביטוח אותו צירפה אלוגל להצעתה היו ברורים למשתתפים. בדיון שהתקיים ביום 7.7.03. כך, בע' 3 לפרוטוקול אומר עו"ד ס. מור: "הכל עניין של כסף. תמורת תוספת כסף ניתן להכליל פרסום לשון הרע בביטוחים." כך גם עולה ממכתבה של עו"ד אורית מייזליק, מיום 23.7.03 אשר הופנה אל החברה ובו נטען שאלוגל לא הצליחה למצוא מבטח שיסכים לבטח אותה ולכלול בפוליסת הביטוח את כל הרכיבים הכלולים בנספח הביטוח שבמכרז.   לפיכך אני סבור שהחלטת החברה שלא לפסול את הצעת אלוגל בשל השינויים בנספח הביטוח פוגעת בעקרון השוויון כלפי מציעים פוטנציאליים שלא נטלו חלק במכרז, ואינה יכולה לעמוד.   ו. הצעת מרקעי תקשורת   האיתנות הפיננסית של מרקעי תקשורת   לטענת חוצות זהב, צירפה מרקעי תקשורת להצעתה אישור בדבר איתנותה הפיננסית רק לגבי שנת 2002 ואילו לגבי השנים 2000 ו - 2001 האישור שצירפה מרקעי תקשורת אינו עונה לדרישות הקבועות בסעיף 7.2.   מרקעי תקשורת צירפה להצעתה שני אישורים להוכחת איתנותה הפיננסית. אישור מיום 8.7.03 מטעם רו"ח צאיג בן משה, לפיו מחזור העסקים לשנת 2002 מפרסום בשילוט הינו בהיקף 3,000,000 ₪ לפחות. אישור שני מיום 14.8.02 מטעם רו"ח צאיג בן משה, המאשר כי בתקופה שבין 1 באוגוסט 1999 ועד 31 ביולי 2002 מחזור העסקים המצטבר של החברה הינו לפחות 8 מיליון דולר וכי עיקר פעילותה של החברה הינו פרסום שלטי חוצות. כאמור, על פי הדרישות המיקדמיות של המכרז היה על מרקעי תקשורת להמציא אישור המוכיח כי בכל אחת מהשנים 2000 - 2002 היה מחזור העסקים שלה בתחום הפרסום בשילוט בהיקף של 3,000,000 ₪ לפחות. דרישה זו קויימה לגבי שנת 2002 אולם לא קויימה לגבי השנים 2000 ו-2001 שכן המאישור שצורף בעניין זה לא ניתן ללמוד שמתוך המחזור של שמונה מיליון ₪ ההכנסה בכל שנה לא פחתה משלושה מיליון ₪.   לפיכך המסקנה המתבקשת היא שמרקעי תקשורת לא עמדה בדרישת סעיף 7.2 להוכחת האיתנות הפיננסית.     הערבות הבנקאית של מרקעי תקשורת   כעולה מנוסח הערבות אותה צירפה מרקעי תקשורת לתשובתה (נספח א לתשובת מרקעי תקשורת) התחייב הבנק לשלם לחברה כל סכום עד לגובה הערבות המגיע לחברה או עשוי להגיע לחברה בקשר עם מכרז מס' 002/03. קרי, זכותה של החברה לממש את הערבות הבנקאית מוגבלת רק לזכות המתגבשת בקשר עם מכרז מס' 002/03. גם המכתב אותו צירפה מרקעי תקשורת, בדבר הארכת תוקף הערבות הבנקאית מתייחס למכרז מס' 002/03. מכרז 002/03 עבר מהעולם ושוב לא יכולה החברה לגבש לעצמה זכויות כלפי מרקעי תקשורת מכוחו. נמצא שאין בידי החברה ערבות בנקאית בקשר עם מכרז 004/03 בקשר עם הצעתה של מרקעי תקשורת.   אשר על כן, החלטת החברה לפיה הערבות הבנקאית של מרקעי תקשורת תקינה, לוקה בחוסר סבירות ואינה יכולה לעמוד.   ז. ניסיון ויכולת מקצועית של חוצות זהב   חוצות זהב צירפה להצעתה אישור מיום 24.7.03, מטעמה, בו פירטה את תחומי עסוקה, היקף עסקיה ופירוט הגופים עמם התקשרה בקשר עם עסקיה הכוללים אחזקה, תפעול, ייצור ופרסום על גבי שלטי חוצות (נספח ז לתשובת אלוגל). למכתב זה צירפה אישור מיום 8.5.03 מטעם עיריית הרצליה.   על פי סעיף 7.1 לתנאי המכרז היה על חוצות זהב לצרף להצעתה אסמכתאות אשר יוכיחו ניסיון וותק של 3 שנים לפחות. חוצות זהב צירפה להצעתה אישור מטעם עיריית הרצליה, אולם לא צויינה באישור תקופת ההתקשרות בין עיריית הרצליה לחוצות זהב. חוצות זהב ביקשה להשלים את החסר במכתבה שלה אולם מכתב זה אינו ראוי להיחשב אסמכתא המוכיחה את הוותק הנדרש.   המסקנה המתבקשת היא כי גם בעניין זה לא עמדה הצעת חוצות זהב בדרישות תנאי הסף.   האיתנות הפיננסית של חוצות זהב   חוצות זהב צירפה להצעתה אישור מיום 25.6.03, מטעם קוסט, פורר את גבאי לפיו הכנסות החברה לשנים 2000, 2001 ו - 2002 גבוהות מ - 3,000,000 ₪ בכל אחת מהשנים.   לטענת אלוגל, האישור שלעיל מתייחס למחזור העסקי הכללי ואין כל התייחסות לתחום הפרסום בשלטי חוצות.   ככל שמדובר באישור שלעיל, טענת אלוגל נטענה על דרך הסתם. מכל מקום, אני מקבל את טענת חוצות זהב לפיה כל עיסוקה בפרסום שלטי חוצות ועל כן היא עומדת בתנאי האיתנות הפיננסית. בנסיבות אלה, ניתן לראות בנוסח מכתבו של רו"ח מטעם חוצות זהב, פגם טכני, אותו ניתן לרפא בדרך של בקשת הבהרה כפי שעשתה החברה לגבי אלוגל.   רכישת מסמכי המכרז על ידי חוצות זהב   בסעיף 7 לתנאי המכרז נקבע:   "תנאים מיקדמיים להשתתפות במכרז: ... 7.9 המשתתף רכש את מסמכי המכרז"   אין ספק, כי חוצות זהב רכשה את מסמכי המכרז (נספח לתשובתה). בנסיבות אלה, אפילו לא צירפה חוצות זהב את הקבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז, מדובר בפגם טכני הניתן לתיקון ומשעשתה כן נתרפא הפגם.   ח. נספח הביטוח   חוצות זהב צירפה להצעתה אישור עריכת ביטוח מטעם AIG ממנו נשמטו סעיפים 2, 3 ו-4.2 ו- 4.3 לנספח הביטוח בדבר ביטוח אחריות כלפי צד ג', ביטוח חבות מעבידים, ויתור על זכות התחלוף במקרים מסוימים והיותם של הביטוחים "ביטוח ראשוני". עוד צירפה חוצות זהב אישור מטעם איילון חברה לביטוח בע"מ ממנו נשמט סעיף 1 בדבר ביטוח אחריות מקצועית בכללו, בוצע במסמך שינוי בסעיף 2 באופן השולל כיסוי לכלי רכב, וזכות המבטחת לתחלוף הורחבה באופן שזכות התחלוף של המבטחת תחול גם במקרה שבו המבוטח התחייב לשפותו.   חוצות זהב פיצלה את הביטוחים לשני מבטחים באופן שהסעיפים הכלליים בנספח הביטוח לא חלים בכל אחת מפוליסות הביטוח. בכך, צמצמה חוצות זהב את היקף הביטוח שנדרשה לרכוש. ועוד, גם ובהתייחס לכל אחד מהסעיפים שלגביהם צירפה חוצות זהב את אישורי חברות הביטוח, עולה שהיקף הביטוח צומצם ובכך יש משום שינוי מהותי כמפורט בעניינה של אלוגל לעיל.   אשר על כן, אני קובע כי חוצות זהב צירפה להצעתה אישורי ביטוח שאינם תואמים את דרישות המכרז.   המסקנה המתבקשת מכל האמור לעיל היא שבהצעת חוצות זהב נפלו פגמים מהותיים השוללים את האפשרות להעניק לה את הזכייה במכרז.   סוף דבר   א. החלטת ועדת המכרזים מיום 3.8.03 לפיה הוכרזה חב' אלוגל בע"מ כזוכה במכרז מס' 004/03 למתן זכויות פרסום על גבי שלטי חוצות (בילבורד) בראשון לציון ואחזקתם, בטלה.   ב. הצעותיהן של חברת מרקעי תקשורת וחוצות זהב לוקות בפגמים מהותיים המחייבים פסילתן, ולכן העתירות להכריז על הצעותיהן של העותרות כהצעות הזוכות נדחות.   ג. במכרז נטלו חלק שתי משתתפות נוספות, משיבות 4 ו-5, אולם אלו לא נטלו חלק בדיון, עובדה המלמדת שהצעותיהן אינן עוד אקטואליות.   המסקנה המתבקשת היא שאף שמדובר במכרז חוזר אין מנוס מביטול המכרז. כל צד יישא בהוצאותיו.   המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לב"כ הצדדים בפקסימיליה.   ניתן היום י"א בחשון, תשס"ד (6 בנובמבר 2003) בהעדר הצדדים.   י. זפט, שופט מכרז