תקנות הודעה לעובד

תקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיה), התשס"ב-2002 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ג) ו-11 לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגונים ארציים יציגים של מעבידים, שלדעתי הם נוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. צורת ההודעה (א) הודעה בדבר פירוט תנאי העבודה לפי סעיף 2 לחוק, תיערך לפי טופס 1 שבתוספת. (ב) הודעה נפרדת על תנאים סוציאליים, כאמור בסיפה של פסקה (8), בסעיף 2(א) לחוק, תיערך לפי טופס 2 שבתוספת. (ג) הודעה על שינוי בתנאי העבודה לפי סעיף 3 לחוק, תיערך לפי טופס 3 שבתוספת. 2. פרטים נוספים בהודעה לעובד לפי סעיפים 1 ו-3 לחוק, ייכללו גם פרטים אלה: (1) הבסיס שלפיו משולם השכר: משכורת חודשית, שכר שעה, שכר יום, שכר שבוע, שכר תוצרת או שכר קיבולת; (2) תשלום בשווה כסף לפי סעיף 3 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, אם הוסכם על דרך תשלום זו; ולענין תשלום בשווה כסף בשיעור קבוע - גם שיעור התשלום. 3. פטור לסוגי מעבידים מעביד של עובד זר, אשר נתן לעובד הזר חוזה עבודה בהתאם לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991, יהיה פטור ממתן ההודעה האמורה בסעיף 2 לחוק, וזאת בלי לגרוע משאר חובותיו על פי החוק. תוספת טופס 1 (תקנה 1(א)) הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה 1. שם המעביד:___ ___הישות המשפטית: ___ ___מס' זהות:___/מס' רישום (תאגיד):___ ___מען:___ ___שם העובד:___ ___מס' זהות:___ ___מען:___ 2. תאריך תחילת העבודה:___ ___תקופת החוזה מיום___עד יום___/תקופת החוזה אינה ___קצובה*. 3.___תפקידיו העיקריים של העובד הם כלהלן: ___א. ___ ___ב. ___ ___ג. ___ 4. שם הממונה הישיר של העובד או תואר התפקיד של הממונה הישיר: 5. הבסיס שלפיו משולם השכר: משכורת חודשית / שכר שעה / שכר יום / שכר שבוע / שכר תוצרת / שכר קיבולת / אחר*:___ 6.___שכר עבודתו של העובד נקבע על פי דירוג___, דרגה___ ___אם שכרו של העובד אינו נקבע על פי דירוג מכוח הסכם קיבוצי - ___סך כל התשלומים הקבועים שישולמו לעובד כשכר עבודה (ברוטו) בהתאם לבסיס השכר, הוא___ שקלים חדשים. פירוט כלל התשלומים שישולמו לעובד כשכר עבודה הוא כלהלן: תשלומים קבועים תשלומים שאינם סוג התשלום** מועד התשלום סוג התשלום** מועד התשלום*** * מחק את המיותר. ** פרט סוגי תשלומים כדוגמת: שכר-יסוד; שווה כסף - אוכל ומשקאות שאינם משכרים לצריכה במקום העבודה ודיור שאינם החזר הוצאות; תוספת ותק; פרמיות ותמריץ; שעות נוספות; תוספת משמרות; דמי הבראה, וכל תשלום אחר בעד שכר עבודה בין שהוא קבוע ובין שאינו קבוע. *** אם מועד התשלום אינו קבוע, או שהמועד יחול בהתקיים תנאי, יש לציין זאת. 7. אורכו של יום העבודה הרגיל של העובד___שעות/אורכו של שבוע העבודה הרגיל של העובד___שעות*. 8. יום המנוחה השבועי של העובד:___**. 9. תשלומים בעבור תנאים סוציאליים שהעובד זכאי להם: סוג התשלום הגוף המקבל ושם התכנית אחוז הפרשה של העובד אחוז הפרשה של המעביד תאריך תחילת התשלום פנסיה ביטוחים חיסכון (קרן___ השתלמות ואחר) אחר: 10. אם המעביד או ארגון מעבידים שהמעביד חבר בו, הם צד להסכם קיבוצי המסדיר את תנאי העבודה של העובד - שם ארגון העובדים שהוא צד לאותו הסכם הקיבוצי הוא: ___והמען לפניה אליו הוא:___ * מחק את המיותר. ** אם נתון זה משתנה, או שאינו חל לגבי העובד, יש לציין זאת. הודעה זו אינה הסכם עבודה, אלא הודעת המעביד בדבר עיקר תנאי העבודה; אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה. תאריך: טופס 2 (תקנה 1(ב)) הודעה על הפרשת תשלומים בעבור תנאים סוציאליים 1. שם המעביד:___ ___הישות המשפטית: ___ ___מס' זהות:___/מס' רישום (תאגיד):___ ___מען:___ ___שם העובד:___ ___מס' זהות:___ ___מען:___ תשלומים בעבור תנאים סוציאליים שהעובד זכאי להם: סוג התשלום הגוף המקבל ושם התכנית אחוז הפרשה של העובד אחוז הפרשה של המעביד תאריך תחילת התשלום פנסיה ביטוחים חיסכון (קרן___ השתלמות ואחר) אחר: אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה. תאריך: ___ טופס 3 (תקנה 1(ג)) הודעה על שינוי בתנאי העבודה אל: שם העובד:___ מס' זהות:___ מען:___ מאת:___ שם המעביד:___ הישות המשפטית:___ מס' זהות:___/מס' רישום (תאגיד):___ מען:___ בהתאם לסעיף 3 לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002, אני מודיעך על שינוי בתנאי העבודה שלך, כמפורט להלן: הפרט שבו חל השינוי השינוי שחל תאריך תחילת השינוי הוא:___ אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה. תאריך: הודעה לעובדתקנות