חובת הפקדת ערובה להוצאות בבית דין לעבודה

ה ח ל ט ה 1. בפני בקשה לעיין בתיק בית דין זה שבכותרת (להלן - התיק), אשר הוגשה בהתאם לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג- 2003 (להלן- תקנות העיון). המדובר הוא בתיק אשר עסק בשאלה האם המשיבה (להלן -קרן מקפת או הקרן) היתה זכאית לגבות מן המערערים - חמישה גמלאים של חברת "בזק" - סכומי כסף שונים אשר שולמו להם ביתר בעקבות שינוי מסלול הפנסיה שלהם מפנסיה תקציבית במדינה לפנסיה צוברת בקרן מקפת. 2. בהתאם להחלטת נשיא בית הדין, הבקשה הועברה לטיפולי. טענות הצדדים 3. המבקש, אשר אינו צד לתיק האמור, הגיש את בקשתו באמצעות נכדתו. את בקשתו מנמק המבקש בטענה כי נסיבות תביעתו, אותה הוא מנהל נגד קרן מקפת בבית הדין האזורי (עב 9960/06), דומות לנסיבות עניינם של המערערים שנדונו במסגרת התיק. לטענת המבקש, קיים בעניינו מעשה בית דין והשתק פלוגתא שנקבעו בפסק הדין החלוט שבתיק. על מנת לברר פרטים שונים, מבקש המבקש לעיין בתיק. 4. הצדדים בתיק מתנגדים לבקשה. המערערים טוענים כי ישנם בתיק מסמכים שיש בהם כדי לפגוע בצנעת הפרט שלהם. התנגדות קרן מקפת לבקשת המבקש מבוססת על שלושה טעמים: ראשית, עיון בתיק יפגע בפרטיותם של המערערים, שכן כתבי בית הדין שהוגשו במסגרת התיק כוללים, בין היתר, את פרטיהם האישיים לרבות נתונים כספיים שונים; שנית, הבקשה לעיון אינה עומדת בדרישות תקנה 4(ג) לתקנות שכן המבקש לא הראה כל מטרה לשמה ביקש את העיון בתיק ולא הביע על טעמים המצדיקים עיון; ושלישית, עניינו של המבקש, אשר תלוי ועומד בבית הדין האזורי, אינו מצדיק פגיעה בפרטיות המערערים. לטענת הקרן, ההכרעה האם פסק הדין בתיק מהווה השתק פלוגתא או מעשה בית דין כלפיה לא תוכרע על פי כתבי הטענות והמסמכים השונים שהוגשו בתיק. כן נטען כי בחזקתו של המבקש מסמכים הנוגעים לתיק, לרבות תצהירים ופרוטוקולים, ומאחר ופסק הדין שניתן בערעור בתיק מפורט, הרי שאין כל הצדקה להעתר לבקשתו. 5. בתגובה להתנגדויות הללו טוען המבקש כי הצדדים לא הצביעו על כל איסור בדין המונע ממנו לעיין בתיק. לטענתו, הצדדים הסתפקו בטענות בעלמא בדבר פרטיותם, מבלי לפרט מהו בדיוק האינטרס המוגן שלהם שייפגע מעיון בתיק. כן צויין כי תביעתם של המערערים נוהלה מכספי ועד גמלאי "בזק", תוך ציפייה כנה וסבירה של הוועד וכל ציבור הגמלאים, כי לאחר החלטה עקרונית בעניינם של המערערים יושבו הכספים שנגבו שלא כדין לכלל הגמלאים. לטענת המבקש, מימון התביעה על ידי ועד הגימלאים מעידה כי אין מדובר בעניין אישי של המערערים ולפיכך אין הגיון למנוע ממנו מלעיין בתיק. 6. זכותו של אדם לעיין בתיק בית המשפט, גם אם אינו בעל דין, נגזרת מעקרון פומביות הדיון. בהיעדר הוראה חקוקה הקובעת אחרת, הכלל הוא כי מסמכים שבתיק בית המשפט צריכים להיות גלויים ואת הגבלת פומביות הדיון יש לפרש בצמצום. עם זאת, הזכות לעיין במסמכי בית המשפט ולפרסם את תוכנם אינה מוחלטת ויש לערוך איזון בין עקרון פומביות הדיון לבין אינטרסים אחרים, כגון - פרטיות הצדדים להליך. נקודת המוצא היא כי יש לאפשר העיון אף למי שאינו צד להליך, והנטל הוא על הטוען למניעת העיון (ע"א 8849/01 צבי סבוב ואח' - פז-גל חברה לשווק בע"מ, פ"ד נט(5), 385). 7. דרך מימושה זכות העיון נקבעה בתקנה 4(א) לתקנות העיון, הקובעת לאמור: "זכות העיון של מי שאינו בעל דין 4. (א) כל אדם רשאי לבקש מבית המשפט לעיין בתיק בית משפט (להלן - הודעת עיון), ובלבד שהעיון בו אינו אסור על פי דין. (ב) בקשת עיון תוגש לשופט או רשם שהתיק נדון לפניו, ובאין אפשרות כאמור, לשופט או רשם שיקבע נשיא בית המשפט. (ג) בקשת עיון תהיה מנומקת, ותוגש לפי טופס 2 שבתוספת. (ד) בבואו לשקול בקשת עיון, ייתן בית המשפט את דעתו, בין השאר, לעניינו בתיק של המבקש, לעניינם של בעלי הדין ושל מי שעלול להפגע כתוצאה מהעיון, וכן לסבירות הקצאת המשאבים הנדרשת לשם היענות לבקשה...". לפי זה, ובהנחה שאין איסור על פי דין לעיון בתיק, לבחון את עניינו של המבקש לעיין בתיק אל מול עניינו של מי שעלול להיפגע כתוצאה מהעיון ואת סבירות הקצאת המשאבים הנדרשים לשם היענות לבקשה. 8. המבקש פנה בבקשה לעיין בתיק כולו. מנימוקי המבקש ומתגובת הצדדים ניתן ללמוד כי למבקש טעם ענייני, שכן הוא מנהל לטענתו הליך דומה כנגד הקרן. מאחר ואין מדובר במקרה בו קיים איסור עיון על פי דין, נותר לבחון האם מי מן הצדדים לתיק עלול להיפגע כתוצאה מן העיון. 9. הצדדים טענו כי אין מקום לעיון המבוקש בשל הצורך בהגנה על פרטיותם. טענה זו נטענה ללא פירוט לפגיעה קונקרטית בפרטיותם של הצדדים ועל כן אינה גוברת על עקרון פומביות הדיון וחופש המידע. אין בתגובת הצדדים טענה כי העיון - כשלעצמו - יגרום למי מן הצדדים נזק. לעניין זה נקבע בפסיקה: "בהיעדר הסבר קונקרטי באשר לפגיעה העלולה להיגרם כתוצאה מחשיפתם של מסמכים ספציפיים, יש לאפשר את העיון" (בג"צ 9474/00 אליעזר גל - ראש עיריית חיפה ואח', ניתן ביום 13.12.04). מטרת הבקשה לעיון - קיומו של הליך משפטי דומה - היא מספקת בנסיבות העניין כדי להצדיק את העיון וזאת למרות התנגדות הצדדים. אין בתיק כל מידע מיוחד הנוגע למערערים היכול לפגוע בפרטיותם, למעט מסמכים הנוגעים להם ומידע על סכומי כסף הנוגע לכל אחד מהם. אשר לקרן מקפת, כל מידע שלה המצוי בתיק אינו חסוי ואין סיבה להסתירו מעיוני מבוטח אחר שלה. האיזון הראוי בין זכותו של המבקש לבין זכותם של הצדדים לשמירה על פרטיותם, הינו להיעתר לבקשת המבקש בתנאי שיימחקו שמות וסימנים מזהים אחרים של המערערים מכל המסמכים המצויים בתיק, באופן שלא ניתן יהא לייחס מסמך מסוים וסכום כספי כלשהו למי מן המערערים. 10. סוף דבר - הבקשה מתקבלת בחלקה כאמור בסעיף 9 לעיל. בית הדין יעבור על המסמכים שהעיון בהם מבוקש וישמיט את פרטי המערערים כאמור לעיל. ערובה להבטחת הוצאותערובהבית הדין לעבודה