לשכת הסיוע המשפטי - עיכוב ייצוג

האם עיכוב בהסדרת ייצוג מטעם לשכת הסיוע המשפטי מהווה עילה להארכת מועד להגשת ערעור בבית הדין לעבודה ? בהתאם לתקנה 125 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב - 1991, בית הדין מוסמך להאריך את המועד להגשת הליך ערעורי "מטעמים מיוחדים שיירשמו". בהתאם לפסיקה אין בנמצא, בחוק או בפסיקה, רשימה סגורה של טעמים העולים כדי "טעם מיוחד". ספק אף אם ניתן לגבש נוסחה נוקשה אשר כוחה יפה לכל המקרים. אשר על כן, יש לבחון כל מקרה על נסיבותיו הוא. בפסיקת בית הדין לעבודה, בעקבות פסיקת בית המשפט העליון, אמנם הוכר כ"טעם מיוחד" מצב של עיכוב בהסדרת הייצוג מקום בו בעל דין מעוניין בייצוג משפטי וזכאי לייצוג כזה מאת הלשכה לסיוע משפטי. אולם, על המבקש סיוע משפטי לפעול בתוך זמן סביר לאחר קבלת פסק הדין. עוד צוין בפסיקה כי המבקש להראות טעם מיוחד לצידוק האיחור חייב לפחות לפרש את המועדים של האירועים הרלבנטיים ואינו יכול לצפות לכך שעל פי טענה כללית וסתומה שבתצהיר ישיג הארכת מועד' יש לציין כי גם אם היה מקום לראות בנימוקים שפורטו בבקשה טעם מיוחד להארכת מועד, הרי ששיקול מרכזי בהכרעה אם להאריך את המועד להגשת הליך ערעור הוא סיכויי הערעור. סיוע משפטיייצוג