תקנות הון עצמי

תקנות מס הכנסה (הגדרת הון עצמי), התשמ"ג-1982 (להלן:"תקנות הון עצמי") בתוקף סמכותי על פי פסקה (2) להגדרת "ערך ממוצע של מילוות מועדפים" שבסעיף 19 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "שנת מס" - לרבות תקופת שומה מיוחדת; "מניות" - לרבות אופציות וזכויות למניות ופרמיות וכן מניות הניתנות לפדיון שלא נפדו עד תום שנת מס ולרבות מניות באגודה שיתופית וכל סכום המהווה השתתפות החברים בהון האגודה, וכן תקבולים על חשבון מניות שאינם נושאים ריבית והצמדה ולא הוחזרו עד תום שנת המס. 2. הון עצמי ההון העצמי בחבר-בני-אדם, למעט קיבוץ, לענין פסקה (2) בהגדרת "ערך ממוצע של מילוות מועדפים" שבסעיף 19 לפקודה, הוא - (1) הפריטים שלהלן כפי שהם מפורטים במאזן לתום שנת המס הקודמת: (א) הון מניות נפרע, למעט מניות הטבה שהוקצו מתוך קרנות הון משיערוך שנעשה משנת המס 1979 לנכסים כמשמעותם בסעיף 88 לפקודה; (ב) קרנות הון ממענקים ומרווחים, למעט קרנות משיערוך שנעשה משנת המס 1979 לנכסים כמשמעותם בסעיף 88 לפקודה; (ג) מענקי השקעה על פי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, וכן על פי חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980; (ד) רווחים ועודפים; (ה) הלוואה מהמדינה, מהסוכנות היהודית לארץ ישראל, מקרן קיימת לישראל או מקרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל, שניתנה לתקופה של יותר מ-20 שנים בריבית שנתית ששיעורה נמוך מ-30%; (2) סכומים שנתקבלו במזומן בשנת המס מהנפקת מניות, כפול מספר החדשים השלמים שמתום החודש שבו נתקבלו ועד לתום שנת המס, מחולק במספר החדשים שבתקופת הדו"ח לאותה שנה.2 (3) מסכום הפריטים שבפסקאות (1) ו-(2) יופחת סכום הפריטים שבפסקאות משנה (א) ו-(ב) שלהלן: (א) הפריטים שלהלן כפי שהם מפורטים במאזן לתום שנת המס הקודמת: (1) ערכם של ניירות ערך שאינם מילוות מועדפים, למעט ניירות ערך שהם מלאי עסקי; (2) זכות במקרקעין כמשמעותה בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963, שאינה מילווה מועדף ואינה מלאי עסקי, בניכוי סכום העתודה להשוואת מסים הנובעת משיערוך אותה זכות; (3) הפסדים שלא הופחתו מפרטי ההון העצמי; (ב) (1) הסכום שבו עולה ערכם של ניירות ערך שהם מילוות מועדפים כפי שהוא רשום במאזן לתום שנת המס הקודמת, על הסכום שהושקע ברכישתם; (2) 25% מסכום הדיבידנד שחולק בשנת המס, למעט דיבידנד שחולק מתוך סכום שיועד לחלוקה במאזן ולא נכלל בהון העצמי כמפורט בפסקה (1), ובאגודה שיתופית - 25% מהסכום שהוחזר לחברים בשנת המס מתוך ההון, הקרנות והעודפים. 3. תחולה תחולתן של תקנות אלה היא משנת המס 1981. הון עצמיתקנות