תקנות החברות אגרות

תקנות החברות (אגרות), התשס"א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 44(6), 346 ו-366 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן - החוק), באישור ועדת האגרות הבין-משרדית, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה, "חברה" - לרבות חברת חוץ. 2. אגרות רישום אגרת רישום כאמור בסעיף 9(א) לחוק, בעד רישום חברה, תהיה כקבוע בתוספת. 3. אגרת שירותים בעד פעולות ושירותים של הרשם תשולם אגרה כמפורט, לפי הענין, בתוספת. 4. אגרת מיזוג על הגשת הצעת מיזוג כאמור בסעיף 317(א) לחוק, תשולם האגרה הקבועה לענין זה, בתוספת, בידי כל אחת מן החברות המתמזגות. 4א. אגרת מיזוג לחברה לתועלת הציבור על אף האמור בתקנה 4, על הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור כאמור בסעיף 345טז לחוק, תשולם האגרה הקבועה לעניין זה, בפרט 8א בתוספת, על ידי כל אחת מן החברות המתמזגות. 5. אגרה שנתית (א) אגרה שנתית כאמור בסעיף 9(ב) לחוק - (1) אם שולמה עד 31 בדצמבר של השנה, תהיה כקבוע בתוספת; (2) אם שולמה עד סוף חודש פברואר של אותה שנה, תהיה בסכום מופחת כמפורט בתוספת; (3) אם שולמה לאחר תום השנה, תהיה כשיעורה במועד התשלום. (ב) חברה אינה חייבת באגרה שנתית בעד השנה שבה נרשמה לראשונה. 5א. אגרה שנתית לחברה שהפסיקה פעילותה ונמצאת בהליכי פירוק מרצון (א) על אף האמור בתקנה 5, חברה שהפסיקה את פעילותה והגישה לרשם דוח והודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות, פטורה מתשלום אגרה שנתית או עיצום כספי שהוטל בשל אי תשלומה, לגבי השנים שלאחר המועד שבו הפסיקה החברה את פעילותה, ובלבד שהמציאה לרשם את המסמכים שלהלן: (1) אישור מנציבות מס הכנסה כי החברה לא פתחה תיק או סגרה את התיק במס הכנסה בציון המועד שבו נסגר התיק; אישור כאמור יינתן לגבי תקופה של שבע שנים לפני מועד הנפקת האישור; (2) אישור מרשויות מס ערך מוסף כי החברה לא נרשמה כחייב במס על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, או שיישומה כאמור בוטל, בציון המועד שבו בוטל הרישום; אישור כאמור יינתן לגבי תקופה של שבע שנים לפני מועד הנפקת האישור; (3) תצהיר מאת הדירקטורים של החברה שבו הם מצהירים כי החל בתאריך שצוין בתצהיר, החברה הפסיקה את פעילותה וכי אינה מנהלת חשבונות בנק. (א1) חברה שהפסיקה את פעילותה ותיקה טרם נסגר, חלף האישורים המפורטים בתקנה משנה (א)(1) ו-(2), רשאית להמציא לרשם את המסמכים המפורטים להלן: (1) אישור מאת רואה חשבון המבקר כי החברה הפסיקה את פעילותה, בציון המועד שהפסיקה בו את פעילותה, והעובדה שהגישה לרשות המסים, דוחות שנתיים לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, מאושרים ביד רואה החשבון המבקר, שצויין בהם כי החברה הפסיקה את פעילותה; האישור יינתן לכל שנות המס שלגביהן מבקשת החברה פטור מאגרה שנתית או מעיצום כספי שהוטל בשל אי-תשלומה (בתקנה זו - דוחות למס הכנסה); (2) העתק מן הדוחות למס הכנסה; (ב) בתקנה זו, "המועד שבו הפסיקה החברה את פעילותה" - המועד האחרון מבין המועדים המצוינים במסמכים המפורטים בתקנת משנה (א), ובחברת חוץ - המועד האחרון כאמור, ביחס להפסקת פעילותה בישראל. (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), חברת חוץ, פטורה מתשלום אגרה שנתית ועיצום כספי שהוטל בשל אי תשלומה, אף אם לא הגישה דוח והודעה לרשם לפי סעיף 338 לפקודת החברות ובלבד שהתקיימו התנאים האמורים בתקנת משנה (א) בפסקאות (1) עד (3) ובתקנת משנה (א1). (ד) חברה שהוגשת לגביה בקשה לביטול מחיקתה לפי סעיף 369 לפקודת החברות, לשם ביצוע פעולות שהיא חייבת לבצען לפי דין ולא לשם המשך פעילות, פטורה מתשלום אגרה שנתית או עיצום כספי שהוטל בשל אי תשלומה, לגבי השנים שלאחי המועד שבו הפסיקה החברה את פעילותה ועד למועד ביטול המחיקה, ובלבד שהגישה לרשם, לאחר שקיימה את חובותיה כאמור, דוח והודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות והמציאה לרשם את המסמכים המפורטים בתקנת משנה (א) ובתקנת משנה (א1). 5ב. אגרה שנתית לחברות בית משותף (א) בתקנה זו, "חברת בית משותף" - חברה שבבעלותה בית שחלות עליו הוראות פרק ו'1 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן - חוק המקרקעין), ואין לה פעילות למעט פעילות הנובעת מבעלותה על בית כאמור. (ב) חברת בית משותף שהגישה לרשם דוח והודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות, פטורה מתשלום אגרה שנתית ועיצום כספי שהוטל בגין אי תשלומה, לרבות אגרות שנתיות ועיצומים כספיים לגבי שנים שקדמו להגשת הדוח וההודעה כאמור. (ג) חברת בית משותף שהוגשה לגביה בקשה לביטול מחיקתה בהתאם לסעיף 369 לפקודת החברות לשם רישום בית משותף כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, פטורה מתשלום אגרה שנתית ועיצום כספי שהוטל בגין אי תשלומה לגבי השנים עד לביטול המחיקה, אם הגישה לרשם דוח והודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות לאחר שסיימה את רישום הבית המשותף. 5ג. תחולה הפטור לפי תקנות אלה יחול רק לגבי אגרות שנתיות שטרם שולמו. 6. הצמדה (א) הסכומים הקבועים בתוספת ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי. (ב) סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב. (ג) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב). (ד) בתקנה זו - "המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי; "המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תחילתן. 7. ביטול תקנות החברות (אגרות פרטי רישום וטפסים), התשמ"ט-1989 - בטלות. 8. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום ו' בשבט התשס"א (1 בינואר 2001). 9. הוראת מעבר על אף האמור בתקנה 5(א)(2), חברה רשאית לשלם אגרה שנתית מופחתת כמפורט בתוספת, במשך חודשיים מהיום שבו פורסמו תקנות אלה לראשונה. תוספת ** מעודכן לשנת 2010 בשקלים חדשים בעד - רישום חברה 2,435 עיון - בתיק החברה 45 במרשם החברות, לכל חברה 45 בפנקס השעבודים, לכל חברה 45 3. קבלת מידע באמצעות המחשב לכל חברה - עד 5 עמודי מחשב 45 לכל עמוד נוסף 2 4. אימות, לכל עמוד 2 5. צילום, לכל עמוד 2 6. אישור צילום, לכל עמוד 2 7. תמצית מידע על חברות, ערוך לפי מספרי רישום, מען, תאריך רישום, מילת מפתח בשם או פרט מזהה אחר של חברה, לכל חברה 6 8. הגשת הצעת מיזוג, לכל חברה מתמזגת 2,435 8א. הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור, לכל חברה מתמזגת 809 9. אגרה שנתית 1,386 10. אגרה שנתית מופחתת 1,043 דיני חברותתקנות החברותתקנותאגרה