תקנות החברות הצבעה בכתב והודעות עמדה

תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 89, 182(ג) ו-366 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר האוצר ועם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "אישור בעלות" - כהגדרתו בסעיף 71 לחוק; "אסיפה כללית" - לרבות אסיפת סוג; "אתר ההפצה" - כהגדרתו בתקנות הדיווח האלקטרוני; "בורסה" - הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ; "בעל מניות לא רשום" - בעל מניות לפי סעיף 177(1) לחוק; "הודעת עמדה" - כמשמעותה בסעיף 88 לחוק; "החלטה על כינוס אסיפה כללית" - בין לפי החלטת דירקטוריון החברה, בין כתוצאה מדרישה כאמור בסעיף 63 לחוק ובין לפי הוראת בית המשפט כאמור בסעיף 62 או 65 לחוק; "המועד הקובע" - כמשמעותו בסעיף 182(ב) או (ג) לחוק; "כתב הצבעה" - כמשמעותו בסעיף 87 לחוק; "מניות" - מניות המקנות זכות הצבעה באסיפה הכללית של החברה או באסיפת סוג; "מרשם בעלי המניות" - לרבות המרשם הנוסף כהגדרתו בסעיף 138(א) לחוק; "פרט מזהה נוסף" - פרט מזהה של בעל המניות שקבע חבר הבורסה, כגון מספר החשבון שבאמצעותו מוחזקות המניות, ואשר בעל המניות המעוניין להצביע באמצעות האינטרנט יקליד בעת הצבעתו; "קוד בקרה" - קוד בקרה ייחודי בעל שתי ספרות המצוין באישור הבעלות, ששייך חבר הבורסה לקוד זיהוי מסוים באופן אקראי; "קוד זיהוי" - קוד זיהוי ייחודי המצוין באישור הבעלות, המשויך על ידי חבר בורסה לבעל מניות לא רשום, בהתאם להחזקותיו במניות, במועד הקובע; "שער נעילה" - שער שקבעה הבורסה; "תקנות הדיווח האלקטרוני" - תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג-2003; "תקנות הדיווח המיידי" - תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970. 2. תחולה (א) תקנות אלה יחולו אם נתקבלה החלטה על כינוס אסיפה כללית, שעל סדר יומה נושא מן הנושאים המנויים בסעיף 87(א)(1) עד (5) לחוק וכן אם התקבלה החלטה על כינוס אסיפה כללית בחברה ציבורית, לפי סעיף 350 לחוק, ואולם הן לא יחולו אם לפי מיטב ידיעת החברה בעת ההחלטה על כינוס האסיפה הכללית, יחזיק בעל השליטה בחברה, במועד הקובע לכינוס האסיפה הכללית, מניות המקנות את השיעור הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה. (ב) חובות ההמצאה לרשות ניירות ערך ולבורסה לפי תקנות אלה לא יחולו על חברה שמניותיה הוצעו לציבור מחוץ לישראל בלבד או שהן רשומות בבורסה מחוץ לישראל בלבד. 3. המועד הקובע חברה תקבע את המועד הקובע בהחלטה לזימון האסיפה הכללית, ובלבד שמועד זה יחול לא יותר מארבעים ימים ולא פחות מעשרים ושמונה ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. 4. המצאת כתבי הצבעה ואישורי בעלות לבעלי המניות (א) כונסה האסיפה הכללית לפי דרישה כאמור בסעיף 63(ב) לחוק, יגישו לחברה, מי שלפי דרישתם כונסה האסיפה, נוסח של כתב הצבעה, במועד הגשת הדרישה. (ב) חברה תמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה, בהתאם לתקנות הדיווח האלקטרוני, נוסח של כתב הצבעה ביום פרסום ההודעה על כינוס אסיפה כללית. (ג) חבר הבורסה - (1) ימציא לחברה המאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, רשימה ובה קוד זיהוי לכל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו והרשאים לפעול בחשבון ניירות הערך שלהם כל אחד לחוד, בצירוף מספר המניות שהם זכאים להצביע בגינן ובצירוף פרט מזהה נוסף, והוא לא ימסור לחברה או לכל גורם אחר את קוד הבקרה של בעלי המניות אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות אלה; (2) ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד. (ד) בעל מניות רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה. (ה) בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות לשם הצבעה באסיפה לפי תקנה 2, בסניף של חבר הבורסה או באמצעות הדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. (ו) חברה תשלח, בלא תמורה, לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות כתב הצבעה ביום פרסום ההודעה על האסיפה הכללית. (ז) חברה המפרסמת לגבי אסיפה כללית מסוימת, כתב הצבעה או הודעת עמדה, באמצעים נוספים על הקבועים בתקנות אלה, חייבת לפרסם באותם אמצעים את כל הודעות העמדה שקיבלה בקשר לאותה אסיפה. 5. הצבעה בכתב או באמצעות האינטרנט (א) בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באסיפה הכללית בלי להגיע לאסיפה הכללית ובלי לשלוח מיופה כוח, רשאי להצביע בכתב בהתאם לתקנת משנה (ב), או באמצעות האינטרנט אם החברה החליטה לאפשר זאת, בהתאם לתקנת משנה (ג). (ב) בהצבעה בכתב יציין בעל המניות על גבי החלק השני של כתב ההצבעה האמור בתקנה 7, אשר ייערך לפי הטופס שבתוספת (להלן - הטופס) את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר משבעים ושתיים שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. (ג) חברה רשאית לאפשר לבעל מניות לא רשום המופיע ברשימת קודי הזיהוי כאמור בתקנה 4(ג)(1) להצביע באמצעות האינטרנט, חלף הצבעה לפי תקנת משנה (ב) ובלבד שהתקיימו כל אלה: (1) החברה נקטה את כל האמצעים הסבירים לאבטחת המידע; לענין זה, "אבטחת מידע" - שימוש במערכות תוכנה וחומרה מהימנות, המעניקות הגנה סבירה מפני חדירה, שיבוש הפרעה או גרימת נזק למחשב או לחומר מחשב, והמקנה רמה סבירה של זמינות ואמינות; החברה תעדכן מזמן לזמן את המערכות כדי לעמוד בתנאים שלעיל והדירקטוריון יפקח על קיום הוראותיו ויקיים דיון מזמן לזמן ולפחות אחת לשנה, בקשר לאבטחת המידע בענין זה; (2) ההצבעה באמצעות האינטרנט תיעשה בטופס זהה מבחינת התוכן והצורה לטופס שהמציאה החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה; (3) ההצבעה באמצעות האינטרנט ניתנת לאחזור, לשמירה ולהפקה כפלט, ולא ניתן לשנותה אחרי ההצבעה; (4) חברי הבורסה העבירו לחברה רשימת קודי הזיהוי של בעלי המניות ורשימת הפרטים המזהים הנוספים לפי תקנה 4(ג)(1); (5) ההצבעה תתאפשר לא יאוחר משישה ימים לאחר המועד הקובע ועד שבעים ושתיים שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית; (6) ההצבעה לא תתאפשר בלא הקלדת קוד הזיהוי, קוד הבקרה והפרט המזהה הנוסף; (7) החברה תשמור בסודיות את המידע שהועבר אליה לפי תקנה 4(ג)(1) אלא אם נקבע אחרת בתקנות אלה. (ד) בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות והמעוניין להצביע בכתב, יציין בטופס את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות של או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה שבעים ושתיים שעות לפחות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. 6. הודעות עמדה (א) החברה רשאית לצרף הודעת עמדה של הדירקטוריון לנוסח כתב ההצבעה המומצא לרשות ניירות ערך, לבורסה ולבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות. (ב) מי שהדירקטוריון מכנס לדרישתו אסיפה כללית, רשאי להמציא לחברה, יחד עם הדרישה, נוסח של הודעת עמדה; החברה תצרף נוסח של הודעת עמדה שהומצא לה כאמור, לנוסח כתב ההצבעה המומצא לרשות ניירות ערך, לבורסה ולבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות. (ג) הודעת עמדה של בעל מניות תוגש עד עשרה ימים לאחר המועד הקובע (להלן - המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה); החברה תמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה, בהתאם לתקנות הדיווח האלקטרוני, את נוסח הודעת העמדה, לא יאוחר מיום אחד לאחר שבעל מניות המציאו לחברה; החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה, בהתאם לתקנות הדיווח האלקטרוני, הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על ידי בעלי המניות; קבעה החברה מועד קובע במועד המרוחק למעלה מ-28 ימים מיום כינוס האסיפה הכללית, רשאית היא לשלוח הודעות עמדה במועד מאוחר יותר ובלבד שירחק 12 ימים לפחות ממועד כינוס האסיפה הכללית. (ד) בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את הודעות העמדה שהגיעו אליה. (ה) חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר פרסומו באתר ההפצה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כאמור בתקנה 4(ג)(2), כי אין הוא מעוניין בקבלת קישורית או שהוא מעוניין בקבלת כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד; הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין לקבל את כתבי ההצבעה תמורת דמי משלוח, ישלח חבר הבורסה גם את הודעות העמדה תמורת דמי משלוח בלבד. (ו) חברה תשלח לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות נוסח של כל הודעת עמדה, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר קבלתו; הודעת עמדה הכוללת את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק, תישלח לבעלי מניות כאמור, ביום המצאתה לרשות ניירות ערך ולבורסה. (ז) חברה רשאית לגבות תמורה סבירה, בשים לב לעלויות ההפצה, מבעל מניות שהגיש לה הודעת עמדה; הוגשה הודעת העמדה בידי בעל מניות אחד או יותר שיש להם במועד הקובע מניות בשווי עשרת אלפים שקלים חדשים או יותר, לפי שער הנעילה בבורסה ביום שקדם למועד הקובע - לא יעלה הסכום שתגבה החברה על 200 שקלים חדשים. (ח) הסכומים הקבועים בתקנת משנה (ז) ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה - "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי; "המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תחילתן של תקנות אלה. 7. נוסח כתב הצבעה (א) כתב הצבעה יהא מורכב משני חלקים; חלקו הראשון יכלול פרטים אלה כסדרם: (1) שמה של החברה; (2) סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה; (3) פירוט סביר של כל נושא שבסדר היום, למעט מינוי דירקטורים, שחלות לגביו הוראות תקנות אלה; לצד כל אחד מן הנושאים יינתן תיאור טבעו של הנושא, תוך פירוט העובדות העיקריות הדרושות כדי להבין לאשורו כל ענין הטעון הצבעה באסיפה הכללית, ויובא נוסח של כל החלטה מוצעת או תיאור תמציתי של עיקריה; הפירוט הנדרש על פי פסקה זו יכלול לא יותר מ-500 מילים לגבי כל נושא שבסדר היום ולא יותר מ-1,500 מילים בסך הכל; (4) המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות; (5) פרטים, למיטב ידיעת החברה, לגבי מועמד לכהונת דירקטור - (א) שאינו מכהן כדירקטור בחברה במועד כינוס האסיפה כמפורט בתקנה 26 לתקנות הדיווח המיידי; (ב) המכהן כדירקטור בחברה: (1) שמו; (2) חברותו בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון; (3) השנה שהחלה בה כהונתו כדירקטור של החברה; (4) כל פרט מן הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות הדיווח המיידי אם חל בו שינוי מאז הגשת הדוח התקופתי האחרון של החברה; בפסקה זו, "דוח תקופתי" - כמשמעותו בתקנות הדיווח המיידי; (6) ציון כי ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון; (7) הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית בכל אחד מן הנושאים שעל סדר היום; (8) ציון - בהצבעה בענין מינוי דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 239(ב) לחוק, בענין שינוי תקנון כאמור בסעיף 262(ב) לחוק, בענין אישור עסקה חריגה עם בעל שליטה כאמור בסעיף 275 לחוק או בענין אישור מיזוג כאמור בסעיף 320(ג) לחוק וכן בהצבעה לקבלת החלטה לפי סעיף 121(ג), אם קבעה החברה בתקנונה כי החלטות כאמור יתקבלו גם בדרך של הצבעה בכתב - כי בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש לפי הסעיפים האמורים, ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית והבהרה שמי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במנין; (9) ציון שלכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה, וכי יש להמציאו לחברה עד שבעים ושתיים שעות לפני מועד ההצבעה; (10) ציון - בחברה המאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט בהתאם לתקנה 5(ג) - כי ניתן להצביע באמצעות האינטרנט חלף הצבעה לפי פסקה (9), בלי לצרף את אישור הבעלות, על ידי הקלדת קוד הזיהוי וקוד הבקרה המופיעים על אישור הבעלות ופרט מזהה נוסף וכתובת אתר האינטרנט שבאמצעותו ניתן להצביע והמועד הראשון והאחרון שניתן להצביע בהם באמצעות האינטרנט; (11) מען מדויק של החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה; (12) המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה; (13) כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה; (14) ציון כי בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, וכי בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים; (15) ציון כי בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לענין כתבי ההצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה; (16) ציון כי בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10, וכן ציון כמות המניות המהווה חמישה אחוזים כאמור; בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בטופס שהוא חלקו השני של כתב ההצבעה האמור בתקנה 5(ב). 8. נוסח הודעת עמדה (א) הודעת העמדה תיערך בשפה בהירה תמציתית פשוטה ומובנת, היא תכלול לא יותר מ-500 מילים לכל נושא שעל סדר היום, ולא יותר מ-1,500 מילים בסך הכל. (ב) אם היא הודעת עמדה של בעל מניות, היא תכלול את זהותו של בעל המניות ואת שיעור החזקותיו במניות החברה; היה בעל מניות תאגיד, יפורטו גם זהות בעל שליטה בו והחזקות נוספות של אותו בעל שליטה במניות החברה, למיטב ידיעתו של בעל המניות. (ג) בעל מניות המגיש הודעת עמדה, הפועל בשיתוף פעולה עם אחרים לענין ההצבעה באסיפה הכללית, דרך כלל או לגבי נושא מן הנושאים שעל סדר היום, יציין זאת בהודעת העמדה ויפרט את הסדרי שיתוף הפעולה וזהותם של בעלי המניות הפועלים בשיתוף פעולה; היה לבעל המניות או לאדם אחר הפועל עמו בשיתוף פעולה, ענין אישי בתוצאות ההצבעה באסיפה כללית, יצוין טיבו של הענין האישי. (ד) הודעת עמדה של בעלי מניות אשר לבקשתם זומנה אסיפה כללית בהתאם לסעיף 63(ב)(2) לחוק, תכלול גם את העובדה כי האסיפה זומנה לדרישתם. (ה) הכללת פרטים בהודעת עמדה אין בה כדי לגרוע מחובות הדיווח לפי חוק ניירות ערך ולפי כל דין. (ו) האחריות לתוכן הודעת העמדה, לפי כל דין תהיה על מגיש הודעת העמדה בלבד. 9. אפשרות ביטול כתב הצבעה בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שמונה לענין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו, או לבטל את הצבעתו לפי תקנה 5(ג); עשה כאמור, יהא בעל המניות רשאי להצביע רק במהלך האסיפה הכללית. 10. עיון בכתבי ההצבעה (א) בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות האינטרנט שהגיעו לחברה, ורשאי הוא לפנות לחבר הבורסה ולקבל את רשימת קודי הבקרה וקודי הזיהוי של בעלי המניות שהצביעו באמצעות האינטרנט, לאחר שהוכיח את זכותו לכך בהתאם לתקנה זו, להנחת דעתו של חבר הבורסה. (ב) רשאי בית המשפט, לבקשת בעל מניות שאינו מחזיק במועד הקובע מניות בשיעור האמור בתקנת משנה (א), להורות לחברה לאפשר לבעל המניות לעיין במסמכים וברישומים המפורטים בתקנת משנה (א) כולם או חלקם בתנאים שיקבע. 11. תוצאות ההצבעה בכתב (א) הדירקטוריון ימנה אדם מטעמו (להלן - הממונה) לספירת קולותיהם של בעלי המניות שהצביעו באמצעות כתבי הצבעה ובאמצעות האינטרנט. (ב) הממונה יערוך דין וחשבון שבו יפורט אופן הצבעתם של בעלי המניות בהתייחס לקיומה של זיקה כאמור בתקנה 7(א)(8), כאשר נדרש הפירוט; היתה ההצבעה באמצעות האינטרנט, יצוינו גם המועד והשעה שבהם התקבלה ההצבעה, קוד הזיהוי, קוד הבקרה ומספר המניות. (ג) הממונה יצהיר, בחתימתו על גבי הדין וחשבון, כי אלה הן תוצאות ההצבעה בכתב; זהותו תאומת על גבי הדין וחשבון בידי עורך דין. (ד) הדין וחשבון יוצג לפני האסיפה הכללית. (ה) כתבי ההצבעה, רישומי ההצבעה באמצעות האינטרנט והדין וחשבון יישמרו במשרדה הרשום של החברה למשך שבע שנים מן המועד שבו התכנסה האסיפה הכללית. 12. מועדים בתקנות אלה - "מועד ההמצאה" - המועד שהגיעו בו כתבי ההצבעה, הודעות העמדה ואישור הבעלות אל יעדם; "מועד משלוח" - המועד שיצאו בו כתבי ההצבעה, הודעות העמדה ואישורי הבעלות, מידי השולח. 13. חובות חבר בורסה בעת פתיחת חשבון ניירות ערך (א) בעת פתיחת חשבון ניירות ערך ירשום חבר הבורסה אם בעל המניות מעוניין לקבל קישורית לנוסח כתבי הצבעה והודעות עמדה באתר ההפצה בדואר אלקטרוני בלא תמורה, או כתבי הצבעה והודעות עמדה בדואר תמורת דמי משלוח, או שאינו מעוניין כלל כי יישלחו לו קישוריות או כתבי הצבעה והודעות עמדה כאמור, כמו כן ירשום חבר הבורסה אם בעל המניות מעוניין לקבל את אישורי הבעלות למענו באמצעות הדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד; הוראות בעל המניות כאמור יינתנו לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחשבון; בעל המניות יאשר בחתימתו על גבי טופס מיוחד את בחירתו וכי הובאו לידיעתו האפשרויות המפורטות בתקנת משנה זו. (ב) בעל מניות רשאי, בכל עת, לשנות מן ההוראות שנתן בעת פתיחת החשבון וחבר הבורסה יפעל לפי ההוראות החדשות לגבי אסיפות כלליות שהמועד הקובע שלהן מאוחר למועד השינוי. 14. תחילה תחילתן של תקנות אלה , למעט תקנה 13, ביום ד' בניסן התשס"ו (2 באפריל 2006) (להלן - יום התחילה) והן יחולו על אסיפה כללית שההודעה עליה פורסמה ביום התחילה או אחריו; תחילתה של תקנה 13, שלושים ימים מיום פרסומה. 15. הוראת מעבר (א) חבר בורסה ישלח, בתוך שלושים ימים מיום פרסומן של תקנות אלה, לבעלי מניות שחשבונות ניירות הערך שלהם נפתחו לפני יום פרסומן של תקנות אלה, הודעה בדואר שהוא מבקש בה מבעל המניות להורות כמפורט בתקנה 13; לא השיב בעל המניות לפניה, ישלח חבר הבורסה קישורית לנוסח כתבי העמדה וההצבעה באתר הפצה, לכתובת הדואר האלקטרוני המצויה בידיו; אין בידי חבר הבורסה כתובת דואר אלקטרוני של בעל המניות, יראו כאילו הודיע בעל המניות ביחס לאותו חשבון ניירות ערך, כי אין הוא מעוניין דרך כלל, לקבל קישורית כאמור, כל עוד לא הודיע אחרת לחבר הבורסה. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), חברה רשאית לבקש מחבר הבורסה לשלוח בדואר, בתמורה שתיקבע מראש בין הצדדים, ולא יאוחר מעשרה ימים מיום הבקשה, לבעל מניות שלא השיב לפניית חבר הבורסה כתב הצבעה והודעות עמדה; ביקשה החברה כאמור - יישלחו לבעל המניות כל הודעות העמדה. דיני חברותתקנות החברותתקנות