רישום הסכם שיתוף

חוק בתים משותפים תשכ"א - 1961 [נוסח משולב] קובע בסעיף 39 כי הסכם בין דיירים "מחייב כל בעל דירה, בין אם היה בעל דירה בשעה שנרשם ההסכם בפנקס ובין אם היה לבעל דירה לאחר שנרשם ההסכם כאמור". בסעיף 71(א) לחוק המקרקעין נקבע כי: החלטה של בעלי הדירות שנתקבלה בהתאם לתקנון ונרשמה בספר ההחלטות תחייב כל בעל דירה, בין שהיה בעל דירה בשעת קבלת ההחלטה ובין שהיה לבעל דירה אחרי קבלתה; ספר ההחלטות יהיה פתוח לעיון בכל עת סבירה לכל בעל דירה. בית המשפט פסק כי רישום הסכם שיתוף מבטיח שכל אדם יידע, או יועמד בחזקת יודע, כיצד מתנהלים המקרקעין המשותפים הנדונים בו, וכיצד נחלקו השותפים בינם לבין עצמם בזכויותיהם ובחובותיהם בכל הנוגע למקרקעיהם המשותפים. יש להגיש בקשה לרישום הסכם שיתוף ללשכת רישום המקרקעין ולצרף לה בקשה לרישום חתומה על ידי כל השותפים, עותק אחד או יותר מהסכם השיתוף חתום על ידי כל השותפים, אישורי המיסים, במידה שמנהל מס שבח קבע, כי הסכם השיתוף מהווה מכירת זכות המקרקעין. חוזההסכם שיתוף