צו עיקול בגין אי תשלום דוחות חניה

פסק-דין הערעור שלפני הוא על צו עיקול כנגד המערער בגין אי תשלום דוחות חניה. המערער טוען כי דוחות החניה שניתנו לו לא נמסרו לו כדין משכך, נודע לו על דוחות החניה רק כאשר הוצא נגדו צו העיקול ואז ביקש להישפט אלא שבקשתו זו נדחתה כיוון שלטענת המשיבה הוגשה באיחור. המערער טוען גם שצו העיקול הוצא שלא כדין על ידי העירייה, גם טענתו זו נדחתה על ידי בית משפט (החלטה של כב' השופט בנימין קהלת מיום 15.3.06 בתיק ב' 03/06/0000963). בית משפט קמא בהחלטתו קבע כי הדוחות נשלחו למערער לכתובתו הרשומה ובכך מתקיימת חזקת המסירה לפי תקנה 44 א לתקנות סדר הדין הפלילי. עוד קבע כי העיקול הוצא כדין ועל כן דחה את טענות המערער ואת בקשתו להישפט. בערעור טוען המערער ראשית, כי צו העיקול לא הוצא כדין שכן החתום על צו העיקול אינו מוסמך כחוק לפי פקודת המיסים (גבייה). שנית, כי לא היתה לו הזדמנות לבקש להישפט ולהעלות את הטענות שיש לו כנגד דוחות החניה לגופן. אשר לטענה לפיה לא קיבל המערער את כל הדוחות והאם פלטי המחשב של העירייה בדבר הודעות תשלום קנס מקימים חזקת מסירה, ניתנו החלטות נוגדות בבית משפט זה. הראשונה, של כב' השופט מודריק בעפ"א (ת"א) 8329/05 גל אריאלה נ' עירית תל אביב, החלטה מיום 29.10.06, והשנייה, כב' השופט רוזן בעפ"א (ת"א) 80059/07 גנאל אברהם נ' עירית תל אביב מיום 11.11.07. בתיק שלפני אין צורך להכריע בשאלה זו, כיוון שאין מחלוקת שחלק מהדוחות נשוא צו העיקול נמסרו למערער. עם זאת, ברור מתיק בית משפט קמא כי המערער ביקש להישפט מיד שקיבל את צו העיקול (בקשה מיום 7.2.06). המערער טען כי ביקש להישפט וציין זאת על גבי הדוחות אך לא שמר העתקים מהדוחות ששלח. מהבקשה לביטול צו העיקול עולה אכן כי לכאורה המערער כבר ביקש קודם לבקשת ביטול הצו, להישפט על אותם דוחות. לאור האמור ולאור חשיבותה של זכות הפנייה לערכאות שהוכרה כזכות חוקתית ומן החשובות שבהן, יש מקום לאפשר למערער להשמיע את טענותיו לגופן בבית המשפט. על כן, אני מקבלת את הערעור במובן זה שאני מבטלת את החלטתו של בית משפט קמא בכל הנוגע לדחיית בקשתו של המערער להישפט. בית משפט קמא ידון בטענות שיש למערער כנגד חלק מדוחות החניה לגופן ויכריע בטענות. כך מתייתר הצורך לדון בחוקיות צו העיקול. היה ובית משפט קמא יקבל את טענות המערער לגופן ממילא יתבטלו אותן קנסות ואם ידחו טענות המערער לגופן הרי שבית המשפט יקבע בפסק הדין את חובת התשלום. אשר לדוחות שהמערער הודה שהוא חייב בתשלומם, ישלם המערער את חובו לעירייה בגין אותן דוחות ואין בערעור זה כדי לעכב או לפטור אותו מתשלום אותם דוחות שאינם שנויים במחלוקת. משפט תעבורהצוויםעיקולחניהדוח חניה