תאונת עם משאית צבאית

פסק דין המשיב, רב"ט ברוך סלומון, הורשע על פי הודאתו בבית הדין הצבאי לתעבורה במחוז שיפוטי מטכ"ל בעברה של נהיגה במהירות בלתי סבירה אשר גרמה לתאונת דרכים שבמהלכה הוא נפצע ונחבל חבלה של ממש (נזקק ל-22 ימי מנוחה) ולנזק כבד למשאית שבה נהג. בגין עברה זו הוטלו עליו קנס בסך 150 ש"ח וכן שני חודשי פסילה על תנאי למשך שנתיים. השופט קמא הנכבד הבהיר את טעמיו בגזרת הדין, ובהם התרשמותו שנסיבות התאונה מלמדות על חוסר מיומנות יותר מאשר על שיקול דעת מוטעה, העובדה שהממונים על המשיב הסיקו מהתאונה שהוא איננו מתאים בנהיגה על משאית ולפיכך תפקודו הצבאי השתנה, וליקוי בתהליך ההכשרה של המשיב. התביעה הצבאית ערערה על קולת העונש והצביעה בערעורה על כך שעל העבֵרה אשר אותה עבר המשיב בנסיבותיה יש חובה על פי דין להטיל פסילה לתקופה מזערית בת 3 חודשים. התביעה הדגישה את העובדה שעניין לנו בעבֵרה מסוכנת ואת העובדה שאין בפסק הדין התייחסות לטעם אשר הצדיק סטייה מפסילת החובה הקבועה בחוק. במהלך הדיון שלפניי ובעקבות הערותיי באו הצדדים לכלל הסכמה והבהירו את טעמיהם - הצדדים הבהירו כי התחשבו בניסיונו הדל של המשיב בנהיגה על רכב כבד, בשיהוי הרב בהגשת כתב האישום, בנסיבותיו האישיות של המשיב ובכך שהוא יצטרך לעבור מבחנים מחודשים ביחס לרישיון נהיגה לגבי כלי רכב שאינם כלי רכב פרטיים. בנסיבות העניין הסכמתם של הצדדים נראית בעייני סבירה ואני מאמץ אותה. תיווסף אפוא לעונשים שהוטלו על ידי הערכאה קמא תקופת פסילת רישיונות נהיגה של 5 חודשים. תקופה זו תחול לגבי כל דרגות רישיון. הפסילה תסויג למשך תקופה בת 3 חודשים ועשרה ימים שבמהלכה יורשה המשיב לנהוג בכלי רכב אשר לגביהם נדרש רישיון נהיגה מסוג B. תקופה זו תחל בתום 50 ימים מיום הפקדת רישיונות הנהיגה. המשיב יפקיד את רישיונותיו כבר היום בסמכות רישוי צה"ל. למען הסר ספק התוצאה המעשית של פסק הדין היא כי המשיב יפקיד את רישיונותיו היום בסמכות רישוי צה"ל ובעוד 50 ימים, בתום ריצוי עונש הפסילה לגבי כלי רכב פרטיים (B), יינתן בידיו רישיון לנהוג בכלי רכב מסוג זה למשך תקופה בת 3 חודשים ועשרה ימים, שאז יסתיים עונש הפסילה המוטל כאן. משאיתצבאתאונת משאיתרכב צבאי