עיכוב ביצוע פסק דין פלילי

מהן אמות המידה בכל הנוגע לעיכוב ביצוע פסק דין פלילי בעבירות תעבורה ? בית המשפט פסק כי ככלל, ביצועו של עונש פלילי יבוצע עם מתן גזר הדין. אולם, לבית המשפט סמכות להורות על דחיית מועד ביצוע העונש. בעצם הגשת ערעור על פסק דינה של הערכאה הדיונית, אין כדי להביא לעיכוב ביצוע פסק דין פלילי. עם זאת, בית המשפט צפוי להיעתר לבקשה לעיכוב ביצוע גזר דין מקום בו גובר אינטרס המבקש את עיכוב הביצוע, על האינטרס הציבורי שעניינו בריצוי מיידי של העונש שנגזר. נקודת האיזון בעניין זה משתנה ממקרה ומקרה ותלויה בנסיבות שונות. אין חולק כי נקודת האיזון הרצויה אף מושפעת, בין היתר, נוכח אופיו של העונש הפלילי שנגזר על הנאשם. כך, אין חולק כי שלילת חירותו של אדם שהורשע בדין, על ידי כליאתו מאחורי סורג ובריח, מהווה פגיעה חריפה יותר בפרט מאשר פסילת רישיון הנהיגה שלו. על כן, יכול שמקום בו העונש שנגזר הנו פסילת רישיון הנהיגה של הנאשם, תיטה הכף, בנסיבות מסוימות, לכיוון ביצועו המיידי של עונש הפסילה, עם זאת, אף במקרים בהם עסקינן בפסילת רישיונו של אדם, יש לתת את הדעת לנזק הצפוי להיגרם לנאשם במידה ויזכה בערעורו התלוי ועומד. אומנם, אין מדובר בשלילת חירותו של אדם כבמקרים בהם נגזר על הנאשם לרצות עונש מאסר בפועל, אולם גם במקרה זה נפגעים אינטרסים חשובים של הנאשם. האינטרס הציבורי המרכזי בנוגע לעבירות תחבורה נובע ממסוכנותו של הנאשם. לפיכך, מקום בו קיימת הסתברות גבוהה שבמהלך תקופת השהיית ביצוע עונש הפסילה ימשיך הנאשם לנהוג על הכביש ולסכן את הציבור, הרי שיש לבצע באופן מיידי עיכוב ביצוע פסק דין פלילי. לנוכח האמור, על בית המשפט לשקול את חומרת העבירה בה הורשע, התוצאה לה גרם, נסיבות ביצועה, עברו הפלילי הנוגע לעבירות תעבורה, אורכה של תקופת הפסילה אשר נגזרה על המערער וכל שיקול האחר העשוי להצביע על מסוכנותו של המורשע לכלל הציבור. כמו כן, על בית המשפט לבחון את סיכויי הערעור ואת הנזק העשוי להיגרם למורשע כתוצאה מדחיית הבקשה לעיכוב ביצוע פסק דין פלילי. משפט פליליביצוע פסק דיןעיכוב ביצוע