תקנות החשמל התקנת כבלים

תקנות החשמל (התקנת כבלים), תשכ"ז-1966 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, תשי"ד-1954, אני מתקין תקנות אלה: פרק א' : פרשנות 1. הגדרות בתקנות אלה: "הארקה" - חיבור במתכוון למסה הכללית של האדמה בהתאם לתקנות ההארקות; "תקנה סמויה" - התקנה שאינה נראית לעין, בתוך אדמה, קיר, תקרה, רצפה או מחיצה; "התקנה חשיפה" - התקנה סמויה, העשויה להיות חשופה באמצעות פתיחת פתחים, הורדת מכסים וסילוק מחיצות לשם טיפול במיתקן חשמלי; "התקנה גלויה" - התקנה נראית לעין על פני מבנה; "חצר"- השטח שאינו ברשות הרבים, בין שהוא צמוד למבנה או מגודר ובין שאינו כן; "חשמלאי" - אדם בעל רשיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל על-פי החוק והתקנות שהותקנו לפיו; "חשוף" - מצב של גוף כשהוא בלי בידוד או מעטה; "חתך" - חתך אפקטיבי של מוליך בו צפיפות הזרם החשמלי היא הגדולה ביותר; "כבל" - מוליך יחיד מתכתי מבודד בעל עטיפה, או מספר מוליכים מבודדים מאוגדים תוך ייצורם כשהם בעלי עטיפה משותפת בהתאם לתנאי התקן; "כבל תת-קרקעי" - כבל שמבנהו מתאים להתקנה באדמה; "כבל משורין" - כבל בעל שריון מתכתי, למעט עופרת; "כבל עופרת" - כבל בעל עטיפה מעופרת; "כבל שטוח" - כבל שצורתו שטוחה, מורכב משני מוליכים מבודדים או יותר, בעלי עטיפה משותפת; "כבל עילי" - כבל נישא על-ידי תיל נושא, או שמבנהו מותאם ומיועד לשאת את עצמו; "לוח" - מסד ועליו מערכת מוליכים, מבטחים ומכשירים המיועדים לפיקוד ולפיקוח על קווים, מעגלים ומיתקנים חשמליים; "מבטח" - מכשיר המיועד לנתק אוטומטית מהזינה מיתקן חשמלי, קו או מעגל, בעת שעובר דרכו זרם בעל עצמה העולה על העצמה הנומינלית של המבטח או על זו שנקבעה מראש; "מבודד" - מופרד מסביבתו מבחינה חשמלית על-ידי חומר בידוד בהתאם לתקן; "מוביל" - צינור, תעלה, מנהרה, פרוזדור וכל מעבר אחר, המיועדים להכיל מוליכים או כבלים; "מוליך" - גוף המיועד להעברת זרם חשמלי; "מוליך אפס ((N"* - מוליך המחובר לנקודת האפס של מקור הזינה ונוטל חלק בתמסורת או בחלוקה של אנרגיה חשמלית; "מוליך הארקה ((PE"* - מוליך המחבר, במישרין או בעקיפין, אלקטרודת הארקה אל אחד מאלה: (1) גופי מתכת החייבים בהארקת הגנה; (2) נקודה בשיטה המיועדת להארקת השיטה; "מוליך PEN"*, - מוליך המשמש בו-זמנית כמוליך הארקה וכמוליך אפס ((N; "מוליך מבודד" - מוליך יחיד או שזור בעל בידוד לכל ארכו; "מוליך חשוף" - מוליך ללא בידוד וללא עטיפה; "מוליך הארקה" - מוליך המחבר לאלקטרודה את גופי המתכת החייבים בהארקה או את נקודות השיטה המיועדות להארקה; "מקום" - מקום בו הותקן מיתקן חשמלי או חלק ממנו על כל אבזריו וציודו; "מקום לח" - מקום שלפי התנאים עלולים להימצא בו אדי מים שאינם באים לידי עיבוי בדרך כלל או באים לידי עיבוי לזמן קצר בלבד ושאינם משפיעים לרעה על המיתקן החשמלי; "מקום רטוב" - מקום בו שוררים תנאים הגורמים לעיבוי אדי מים, המצטברים לזמן ממושך והעלולים להשפיע לרעה על המיתקן החשמלי; "מקום של סכנה מוגברת" - מקום בו התנאים או תהליכי העבודה מגדילים באופן ניכר את הסכנה של הלם חשמלי, שריפה או התפוצצות או של פגיעות מכניות או כימיות למיתקן החשמלי; "מתח" - השיעור האפקטיבי של המתח בין שני מוליכי השיטה או בין מוליך השיטה לבין האדמה; "מתח נמוך מאד" - מתח ששיעורו בפעולה אינו עולה על 50 וולט בין המוליכים; "מתח נמוך" - מתח ששיעורו בפעולה עולה על מתח נמוך מאד, אולם אינו עולה על 1000 וולט בין המוליכים; "מתח גבוה" - מתח ששיעורו בפעולה עולה על 1000 וולט בין המוליכים; "מיתקן ביתי או מעגל ביתי" - מיתקן חשמלי או מעגל במבנה המיועד למגורים, מסחר ומשרדים או במבנה בו תנאי המקום והשימוש במיתקן החשמלי דומים לאלה של דירת מגורים ורמת הבטיחות הנדרשת מהמיתקן החשמלי שווה לזו הנדרשת ממיתקן חשמלי בדירת מגורים; "מעגל או מעגל חשמלי" - סדרה של מוליכים המחוברים ביניהם, שדרכם יכול לעבור זרם חשמלי; "מעגל סופי" - מעגל הניזון דרך מבטח והמיועד להולכת זרם חשמלי במישרין למכשירים, לגופים צורכי זרם, או לציוד חשמלי אחר המותקנים באותו מעגל; "נומינלי" - שיעור נקוב אשר לו נבנה המיתקן; "עטיפה" - מעטה רצוף יחיד או מורכב ממספר שכבות העשוי תוך ייצורו של הכבל; "קו" - מעגל המחבר מקור אספקה או מקום זינה ישירות או דרך מבטח עם לוח חלוקה אחד או יותר; "תיבה" - אבזר תקני ממתכת, מחומר פלסטי או מחומר אחר המיועד כמקום לטיפול במוליכים וככיסוי מגן על הציוד החשמלי המותקן בו; "תיבת מעבר" - תיבה שאין קיימים בה חיבורים בין המוליכים; "תיבת חיבור או הסתעפות" - תיבה המיועדת לחיבורים בין המוליכים; "תיל" - מוליך מתכתי חשוף יחיד או שזור עשוי בצורת חוט או חבל או בדומה; "תיל נושא" - תיל עשוי מתכת או חומר אחר שווה ערך מבחינה מיכנית למתכת, יחיד או שזור המיועד לשאת כבל; "תקן" - תקן ישראלי שנקבע לפי חוק התקנים, תשי"ג-1953, ובהעדר תקן ישראלי - תקן או מיפרט כפי שהורה המנהל בכל מקרה או סוגי מקרים; "תקני" - חומר או מוצר מתאים לדרישות שבתקן; "תקנות ההארקות" - תקנות החשמל (הארקות או הגנות אחרות), תשכ"ב-1962. פרק ב' : מבנה הכבל והתקנתו 2. התקנת כבלים (א) לא יתקין אדם, לא ישנה, לא יתקן ולא יבדוק כבל ואבזריו במיתקן חשמלי אלא אם הוא חשמלאי. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי אדם שאינו חשמלאי להניח כבל בתעלה ובלבד שהוא פועל בפיקוחו של חשמלאי ולפי הוראותיו. (ג) כבלים ואבזרים יותקנו בהתאם להוראות תקנות אלה, ולפי תכנית טכנית של מיתקן חשמלי. 3. התאמת הכבל למקום ולמיתקן (א) כבל במיתקן חשמלי יהיה מסוג המותאם לתנאי המקום; מבנה הכבל יענה על הדרישות המיכניות, הפיזיקליות והכימיות של מקום ההתקנה. (ב) סוג הכבל ייבחר בהתאמה לתנאים ולדרישות החשמליות של המיתקן החשמלי. 4. אופן ההתקנה (א) התקנתו של הכבל תבטיח קיומו של המיתקן לאורך ימים; סידורי ההגנה על הכבל יהיו נאותים ויעילים. (ב) כבל יותקן באופן שלא ישפיע השפעה כל שהיא על מערכות של שירותים אחרים ולא יושפעו מהם. (ג) כבל יותקן באופן שזיהויו יהיה נוח וקל. 5. התקנת הארקות והגנות אחרות בכבל בעל עטיפה מתכתית תהיה העטיפה המתכתית רצופה לכל ארכה ותוארק, או תותקן עבורה הגנה אחרת בהתאם לתקנות ההארקות. 6. התקנת כבלים בעלי עטיפה מגנטית (א) במיתקן לזרם חילופין בו הכבל הוא בעל עטיפה מחומר בעל חדירות מגנטית יחסית גבוהה מאד (להלן - חומר מגנטי) ועצמת הזרם הנקוב של המיתקן החשמלי העובר במוליכי הכבל הוא מעל 25 אמפר, יכלול הכבל את כל מוליכי המעגל או הקו. (ב) במיתקן לזרם חילופין שבמוליכיו עובר זרם בעל עצמה קטנה מ-25 אמפר, ניתן להתקין את המוליכים שבמיתקן בכבלים נפרדים בעלי עטיפה מחומר מגנטי. (ג) במיתקן לזרם ישר ניתן להתקין את המוליכים שבמיתקן בכבלים נפרדים בעלי עטיפה מחומר מגנטי. 7. סימון מוליכים בכבל (תיקון: תשמ"א, תשנ"ה)2 (א) בידוד כל מוליך בכבל יהיה בעל צבע מיוחד בהתאם לייעודו; הצבע יהיה בר-קיימא ונוח לזיהוי; (ב) הבידוד יהיה בעל צבע כמפורט להלן: (1) לזרם חילופין - (א) מופע בכבל חד-מופעי - חום; מופעים בכבל תלת מופעי - חום עם סימון זיהוי בר קיימא לכל האורך של שניים מהם לפחות; הסימון יהיה כזה שיאפשר זיהוי חד-משמעי; (ב) אפס ((N - כחול; (ג) PEN - כחול עם סימון באמצעות שרוול או כיוצא באלה, בצבע צהוב/ירוק בכל קצה; (ד) הארקה ((PE - שילוב של הצבעים צהוב/ירוק; (2) לזרם ישר - (א) מוליכי הקטבים - צבע כלשהו למעט צהוב, ירוק ושילוב צהוב/ירוק; (ב) מוליך הארקה ((PE - שילוב של הצבעים צהוב/ירוק; (3) לפיקוד ובקרה - צבע כלשהו למעט צהוב, ירוק ושילוב צהוב/ירוק. (ג) אם אין צבע הבידוד של המוליך או הסימון הנדרש עבורו בקצהו החופשי מאפשר זיהוי חד משמעי, יותקן בקצה האמור שרוול המסומן בהתאם לייעודו. (ד) הוחלף לוח קיים יוחלפו גם הכבלים המחוברים אליו, אך יכול שיותקנו על קצות המוליכים של הכבל הקיים שרוולי זיהוי בלבד, בצבעים כנדרש בתקנה זו, לרבות סימון חד-משמעי של המופעים במעגל תלת-מופעי; (ה) בלוח כאמור וכן בלוח הראשי המזין אותו ובכל לוח משנה המוזן ממנו יותקן שלט בנוסח: "זהירות - הצבע הכחול יכול שיסמן מוליך אפס ((N או מוליך מופע". 8. חתך מינימלי של מוליך חתך מוליך הכבל יתאים לעצמת הזרם המיועד לעבור בו; דין חתך מינימלי של מוליך בכבל כדין חתך מינימלי של מוליך מבודד מותקן במוביל. פרק ג': הגנות וסידורן 9. הגנה בפני פגיעות מכניות (א) כבל יהיה בעל מבנה עמיד בפני פגיעות מיכניות בהתחשב במקום התקנתו. (ב) כבל שאינו עמיד בפני פגיעות מיכניות כאמור בתקנת משנה (א) יוגן באמצעות כיסוי מגן. (ג) כבל יותקן באופן המונע פגיעות מיכניות בו. 10. הגנה במעברים במקומות מעבר דרך קירות, תקרות וחלקי מבנה אחרים יוגן הכבל בפני שחיקה או נזק מיכני אחר על-ידי אחד או יותר מאלה: (1) צינור מתאים המותקן במקום המעבר; (2) פתח מעבר חפשי; (3) סידור אחר מתאים ושווה ערך לאלה שבפסקאות (1) ו-(2). 11. הגנה בפני איכול במקומות שקיימת בהם סכנה של איכול על ידי חמרים מאכלים, יותקן כבל בעל עטיפה עמידה לאורך ימים בפני השפעה זו, או תותקן הגנה נוספת מיוחדת השומרת על הכבל בפניה, או אופן התקנתו של הכבל יבטיח את הכבל בפני איכול. 12. הגנה בפני רטיבות במקומות רטובים יותקן כבל בעל עטיפה עמידה בפני השפעת רטיבות, או תותקן הגנה אחרת מתאימה השומרת על הכבל בפני השפעה כזו. 13. הגנה בפני כירסום במקומות שקיימת בהם סכנה של כירסום הכבל על ידי מכרסמים יותקן כבל משוריין, או כבל שהוגן בפני כירסום תוך ייצורו, או תותקן הגנה יעילה אחרת על הכבל למטרה זו. 14. הגנה בפני חימום יתר הטמפרטורה של הכבל, הנגרמת על-ידי החום המופק בעבור הזרם במוליכי הכבל ועל - ידי הטמפרטורה של הסביבה שבה הותקן הכבל, לא תעלה על השיעור שנקבע בתקנים לגבי סוג הכבל המתוקן במיתקן. 15. כבל בקירבת מקורות חום (א) כבל המותקן במקומות שנמצאים בהם מקורות חום חיצוניים, לרבות צינורות קיטור, מים חמים, דודים וארובות, יהיה בעל עטיפה עמידה בפני החום, השומרת על שלמות הכבל. (ב) הותקן כבל בעל עטיפה שאינה עמידה בפני השפעת החום החיצוני, יישמר מרחק בין הכבל לבין מקור החום החיצוני באופן שיבטיח את הכבל מפני השפעה רעה של החום, ובלבד שהמרחק ביניהם לא יפחת מ-5 ס"מ או שתותקן מחיצה מתאימה ביניהם. 16. חיבור כבל למכשיר חימום או בישול חובר כבל למכשיר חימום או בישול, והטמפרטורה במקום החיבור עולה על השיעור המותר לכבל לפי התקן, יוסרו הבידוד והעטיפה של הכבל במקום חיבורו והמוליכים של הכבל יוגנו על ידי שרוולים, או חרוזים מחומר בידוד עמיד בתנאי הטמפרטורה של מקום החיבור, או תיעשה התקנה אחרת שוות ערך מבחינה תרמית. 17. הגנת בפני שריפה והתפשטות אש (א) אין להתקין כבל בארובות או בתעלות המשמשות כמובילי עשן או כאמצעי להתפשטות אש. (ב) במקומות שקיימת בהם סכנה מוגברת של שריפות או של התפשטות אש, וההתקנה במקומות אלו היא גלויה, יותקן כבל בעל עטיפה בלתי בעירה או תוסר העטיפה הבעירה מהכבל. (ג) הותקן כבל בתעלות העלולות להוות מקום להתפשטות האש, יותקנו בהן מחיצות או אמצעים אחרים המונעים התפשטות האש, בנוסף למילוי ההוראות שבתקנת משנה (ב). (ד) עובר כבל דרך קירות, תקרות וחלקי מבנה אחרים, ייסתמו פתחי המעבר בחומר בלתי דליק ועמיד בפני אש, בנוסף למילוי ההוראות שבתקנת משנה (ב). 18. כיפוף כבלים (א) כיפוף הכבל ייעשה באופן שלא תיגרם פגיעה או נזק לכבל. (ב) בכפוף לתקנת משנה (א), הרדיוס הפנימי המינימלי של כיפוף הכבל לגבי הקוטר החיצוני של הכבל ובהתאם לסוגו לא יהיה קטן מהמידות המפורטות בטבלה זו: סוג הבידוד של מוליכי הכבל סוג העטיפה של הכבל מידת הרדיוס הפנימי המינימלי של הכיפוף (1) גומי עם או בלי סרט בידוד גומי, גומי קשיח, פוליויניל-כלורי, ניאופרן, בוטיל ללא שריון פי 6 מהקוטר החיצוני של הכבל (2) פוליויניל-כלורי פוליויניל-כלורי, ניאופרן, בוטיל ללא שריון פי 8 מהקוטר החיצוני של הכבל (3) גומי כאמור בתקנת משנה (ב)(1) בצירוף עופרת או שריון או שניהם יחד פי 10 מהקוטר החיצוני של הכבל (4) פוליויניל-כלורי כאמור בתקנת משנה (ב)(2) בצירוף עופרת או שריון או שניהם יחד פי 12 מהקוטר החיצוני של הכבל (5) נייר רווי או אריג רווי לכה עופרת עם או בלי שריון פי 12 מהקוטר החיצוני של הכבל (6) נייר רווי, אריג רווי או פוליוי-ניל-כלורי אלומיניום או עטיפה ממתכת אחרת עם או בלי שריון פי 15 מהקוטר החיצוני של הכבל 19. כיפוף כבל שטוח (א) בכפוף לתקנה 18 יחושב הרדיוס הפנימי של כיפוף הכבל השטוח לגבי מידת הכבל במישור כיפופו. (ב) נמצא רוחב של כבל-גשר במישור הכיפוף, ייחתך הגשר המחבר את המוליכים המבודדים במכשיר חד במקום הכיפוף וכיפוף המוליכים המבודדים ייעשה בנפרד לכל מוליך. פרק ד': הפרדה בין שירותים 20. הפרדת מעגלים בהתקנה בצינורות (א) אם לא נאמר אחרת בתקנות אלה או בתקנות אחרות לפי החוק, אין להתקין בצינור אחד כבלים המשמשים קווים שונים בהם נדרשת הסתעפות בתוואי המשותף או כבלים המשמשים מעגלים סופיים שונים. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להתקין בצינור אחד כבלים המשמשים מעגלי חשמל שונים המשולבים בפעולתם ובפיקוד שלהם, ובלבד שהמעגלים החשמליים מיועדים למערכות מיוחדות, לתאורה במקומות ציבוריים או למנועים ולציודם החשמלי. (ג) הותקן כבל במבנה, בשטח גדור, בחדר או בתא כשהם נעולים והגישה אליהם מותרת לחשמלאי או לאדם בפיקוחו ובהשגחתו בלבד, פטורה ההתקנה מהוראות תקנות משנה (א) ו-(ב). 21. מספר כבלים בתעלה אחת (א) הותקנו בתעלה אחת כבלים המשמשים קווים או מעגלים סופיים שונים, יסומנו הכבלים באופן יעיל ובר-קיימא, המאפשר זיהוי הקו או המעגל הסופי. (ב) הותקנו בתעלה אחת כבלים המשמשים מעגלי חשמל שונים ובמתחים שונים, יהיה בידודם ומבנם של הכבלים מותאם למעגל החשמלי בעל המתח הגבוה ביותר, או יותקנו מחיצות הפרדה מתאימות, מרחק מתאים או הגנה אחרת בין הכבלים, המונעים נזק או תקלה לשאר הכבלים בזמן התהוות פריצה או קשת באחד הכבלים שבתעלה. (ג) כבלים משוריינים מוארקים בהתאם לתקנות ההארקות פטורים מההגנה הנדרשת בתקנת משנה (ב). (ד) הותקן כבל במבנה, בשטח גדור, בחדר או בתא כשהם נעולים והגישה אליהם מותרת לחשמלאי או לאדם בפיקוחו ובהשגחתו בלבד, פטורה ההתקנה מהוראות תקנת משנה (ב). 22. מעגלים משותפים בכבל בכבל בעל מוליכים מבודדים, המשמשים מעגלי חשמל שונים ובמתחים שונים, יהיה בידוד כל המוליכים שבכבל מותאם למעגל החשמלי בעל המתח הגבוה, או כל קבוצת מוליכים בכבל המשמשת מעגל חשמלי אחד תהיה עטופה בחומר בידוד מתאים או מצויידת במחיצות מתכתיות מוארקות, ובלבד שהעטיפות או המחיצות יהיו רצופות לכל ארכו של הכבל. 23. תיבת חיבור לכבל בעל מעגלים משותפים תיבת החיבורים לכבל בעל מוליכים המשמשים מעגלי חשמל שונים תהיה מותאמת למעגל החשמלי בעל המתח הגבוה ביותר, או תהיה בעלת מחיצות מחומר מבדד או מתכת מוארקת, המפרידות בין מעגל אחד למשנהו. 24. הפרדת כבלים ממערכת צינורות אחרת (א) המרחק בין כבל משוריין או כבל עופרת לבין מערכת צינורות מתכתיים של שירותים אחרים לא יפחת מ-5 ס"מ אלא אם הותקן חיבור מתכתי בין העטיפות המתכתיות של הכבל לבין מערכת המוביל המתכתי של השירותים האחרים וחיבור זה יהיה בר-קיימא ומוגן בפני איכול. (ב) מספר החיבורים ומקומם כאמור בתקנת משנה (א) יבטיחו, עד כמה שאפשר, אי-הופעת הפרשים פוטנציאלים בין העטיפה המתכתית של הכבל לבין מערכת הצינורות המתכתיים של השירות האחר. פרק ה' : חיבורים 25. חיבורים בין מוליכי כבלים (א) חיבור בין מוליכי כבלים ייעשה בתיבה המיועדת לכך ומתאימה לסוג הכבל. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ניתן לעשות חיבורים בין מוליכי הכבלים ללא תיבה, בתנאי שמקום החיבור יבודד בחומר השווה בשלמותו ובחוזקו לחומר הבידוד של מוליך הכבל. 26. גישה לתיבה הגישה לכל תיבה לצורך טיפול ולבקורת החיבורים שבתוכה תהיה נוחה, פרט לתיבות המותקנות לכבלים טמונים באדמה או הממולאות בחומר מבדד מוצק. 27. סידור החיבור (א) החיבור בין מוליכי הכבלים ייעשה באמצעות מהדקים תקניים מותאמים לחתך המוליך, על ידי חיבור מיכני בלחיצה, באמצעות ברגים, באמצעות מסמרות, על ידי אינוך או על ידי ריתוך. (ב) נעשה החיבור בין מוליכי הכבלים על ידי אינוך יהיה החומר המאנך בלתי מאכל ובלתי מאוכל. 28. חוזק החיבור החיבור בין מוליכי הכבלים יהיה איתן ובר-קיימא, יבטיח מגע נאות בין המוליכים מבחינה חשמלית ולא יגרום לאיכול במקום החיבור או לעליית טמפרטורה מוגברת בזמן מעבר הזרם החשמלי בעצמה לה מיועד המוליך. 29. בידוד החיבור (א) הוסר הבידוד ממוליכי הכבלים לפני חיבורם יוחזר מצב ההבדדה שלהם לאחר חיבורם ובלבד שההבדדה תהיה יעילה ובת-קיימא לא פחות מאשר הבידוד המקורי. (ב) בנוסף לאמור בתקנת משנה (א) יוגן החיבור בפני חדירת רטיבות, בהתאם למבנה הכבל ולתנאי מקום ההתקנה. 30. חיבור בין מוליכים בעלי בידוד רווי (א) חיבור בין מוליכי כבלים עם בידוד נייר רווי שמן או עם אריג רווי לכה, ייעשה בתיבה מיוחדת המיועדת לכך; בגמר החיבור תמולא התיבה בחומר מבדד המתאים לסוג הכבל. (ב) למרות האמור בתקנת משנה (א) ניתן לעשות את החיבור ללא תיבה, ובלבד שמקום החיבור יוגן על ידי חומר בידוד בעל חוזק מיכני ותכונות חשמליות מתאימות השומרים על צורתו ותכונותיו החשמליות אחרי עיבודו ותוך זמן שירותו. פרק ו': קצוות הכבל ועיבודן 31. הסרת העטיפה (א) לשם ביצוע עבודה כלשהי במוליכי כבל, תוסר עטיפת הכבל באופן שייגלה המוליך שיש לבצע בו אותה עבודה. (ב) עטיפת הכבל תוסר בהתאם לנדרש לביצוע העבודה ובלבד שבידוד המוליך ייחשף מן העטיפה באורך שלא יעלה על 2 ס"מ. (ג) הסרת העטיפה מהכבל תיעשה באופן המונע פגיעה בבידוד מוליכי הכבל; אין להשאיר קצוות חדים בעטיפה המתכתית של הכבל או בשריונו העלולים לפגוע בבידוד המוליכים. 32. חשיפת המוליך בידוד מוליכי הכבל יוסר בהתאם לנדרש לביצוע העבודה במוליכים החשופים. 33. תיקון בידוד נפגע נפגע בידוד במוליך הכבל, יוסר החלק הנפגע מהמוליך ויוחלף בבידוד אחר יעיל ובר-קיימא לא פחות מאשר הבידוד המקורי. 34. גמר העטיפה בתיבה או באבזר הותקנו תיבה או אבזר בקצה הכבל, תסתיים עטיפת הכבל בתוך התיבה או האבזר. 35. רציפות הארקה של עטיפות (א) עטיפות מתכתיות של כבלים המתחברים ביניהם יחוברו באמצעות הגוף המתכתי של התיבה או האבזר; היו התיבה או האבזר מחומר מבדד, יחוברו העטיפות המתכתיות של הכבלים המתחברים באמצעות מהדקים תקניים ומוליכי הארקה, המותאמים לעצמת הזרם העלולה לעבור דרכם בהתהוות קצר במעגל החשמלי שהכבל משמש אותו. (ב) מקום החיבור של מוליכי הארקה לעטיפות המתכתיות של הכבל יוגן בפני פגיעות מיכניות ואיכול. 36. הגנה בפני חדירת רטיבות לתוך הכבל (א) כבל המותקן במקום רטוב יוגן בקצוותיו בפני חדירת רטיבות לתוכו על ידי אטימה נאותה, לרבות תרמיל סינתטי בעל שרוולים לפי מספר המוליכים שבכבל. (ב) כבלים בעלי בידוד נייר רווי שמן או בעלי אריג רווי לכה יוגנו בקצוותיהם באמצעות תיבות אטומות, אבזרים אטומים או אמצעי אחר יעיל ובר-קיימא. (ג) הותקן כבל בעל בידוד בלתי רווי ללא תיבה אטומה או ללא אבזר אטום בקצהו, יופנה קצה הכבל בזוית של 45 מעלות לפחות כלפי מטה. 37. הגנה בפני חמרים מתלקחים ונפיצים כבלים המותקנים במקומות בהם נמצאים חמרים מתלקחים או נפיצים, יצויידו בקצוותיהם בתיבות או אבזרים מותאמים לתנאי מקום ההתקנה. 38. חיבור קצוות המוליכים מוליכים שזורים שבכבל יצויידו בקצוותיהם בנעלי כבל או בהתקן מותאם לחתך המוליך, המבטיחים חיבור יעיל ובר-קיימא ומגע חשמלי נאות בין העורקים מהם מורכב המוליך השזור. 39. אורך קצוות מוליכי הכבל קצה מוליך של כבל שבתוך תיבת חיבורים או בתוך תיבת אבזר, יהיה בעל אורך מספיק, המבטיח אפשרות חידוש החיבור בין המוליכים שבתיבה או באבזר בהתאם לצורך וכן חידוש החיבור בין המוליכים לבין מגעי האבזר. פרק ז': תיבות ואבזרים והתקנתם 40. תכונות תיבה ואבזר תיבה ואבזר יהיו בנויים באופן שיבטיחו, לפי הענין, אחד או יותר מאלה: (1) הגנה מיכנית על המוליכים והחיבורים הכלולים בהם; (2) הגנה בפני מגע מקרי בחלקים החיים שבתוכם; (3) אטימה נאותה בפני חדירת גזים, אדים, מים, אבק וחמרים אחרים, הכל לפי הענין; (4) רציפות חשמלית, כנדרש בתקנות ההארקות, בין העטיפות המתכתיות של הכבלים אותם משמשים התיבה או האבזר כשהם ממתכת. 41. הגנה בפני איכול תיבה ואבזר יהיו עשויים מחומר עמיד בפני איכול מעיקרו, או יוגנו בפני איכול. 42. חוזק מכני של תיבה ואבזר (א) תיבה ואבזר יהיו בעלי חוזק מיכני מספיק, ויהיו עמידים בפני פגיעות מיכניות העלולות להיות במקום ההתקנה או יוגנו באופן שלא יינזקו מפגיעות כאמור. (ב) תיבה המותקנת בתוך קיר או מבנה המגינים על דפנותיה, תהיה מצויידת במכסה בעל חוזק מיכני עמיד בפני פגיעות מיכניות העלולות להיות במקום ההתקנה. 43. קביעת תיבה ואבזר בהתקנה גלויה יחוזקו תיבה או אבזר במקומותיהם באופן איתן ובר-קיימא; חיזוק התיבה או האבזר יהיה נפרד מחיזוק הכבלים. 44. גובה התקנת תיבה (א) תיבת חיבור תותקן בגובה שלא יפחת מ-2.0 מ' מעל הרצפה. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), ניתן להתקין תיבת חיבור בגובה נמוך מ-2.0 מ' ולא פחות מאשר 15 סנטימטרים מעל הרצפה, ובלבד שהתיבה מצויידת במכסה איתן שאינו ניתן להסרה אלא באמצעות כלי עבודה בלבד. (ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), ניתן להתקין תיבה באדמה, ברצפה או בגובה קטן מ-15 ס"מ מהרצפה, ובלבד שהתיבה מולאה בחומר בידוד, או שהיא אטומה והמכסה שלה אינו ניתן להסרה אלא באמצעות כלי עבודה בלבד. (ד) תיבה המותקנת בחדר, בתא, במבנה או בשטח גדור כשהם נעולים והגישה אליהם מותרת לחשמלאי או לאדם בהשגחתו ובפיקוחו בלבד, פטורה מהוראות תקנות משנה (א), (ב) ו-(ג). 45. כניסת הכבל לתיבה או לאבזר (א) הכבל יוגן בכניסתו אל התיבה או אל האבזר על ידי תרמיל הגנה מתאים, זולת אם התיבה או האבזר בנויים באופן שהכניסה אליהם מותאמת לכבל והיא מגינה על שלמות העטיפה של הכבל. (ב) מותקנים התיבה או האבזר במקום רטוב, או במקום בו נמצא חומר נפיץ או מתלקח או חומר מאכל, יהיו מצויידים, נוסף לאמור בתקנת משנה (א), בתותב אוטם המונע חדירת החמרים האמורים לתוך התיבה או האבזר. 46. פתחים בתיבה (א) התיבה תהיה בעלת פתחים המיועדים לכניסת הכבלים. (ב) הפתחים בתיבה ייעשו באופן שהכבל הנכנס לתיבה לא ייפגע ויישמר חוזקה המיכני והחשמלי של התיבה. 47. הארקת תיבה ואבזר ממתכת הוראות תקנות ההארקות יחולו על תיבה ואבזר ממתכת. פרק ח': התקנה גלויה של כבלים 48. אופן ההתקנה בהתקנה גלויה יותקנו כבלים במידת האפשר בקווים אפקיים ואנכיים. 49. אופן החיזוק בהתקנה גלויה יחוזקו הכבלים למבנים באמצעות חבקים תקניים מותאמים לקוטר החיצוני או למידות החיצוניות של הכבל ולסוגו של הכבל. 50. תנאי חיזוק הכבל החבק יחוזק אל המבנה באופן איתן ובר-קיימא; הותקן כבל באופן אנכי יהיה חיזוקו כזה אשר ימנע החלקתו של הכבל דרך החבק. 51. חיזוק הכבל למבנה (א) הכבל יחוזק למבנה יציב ומאריך ימים בלבד. (ב) למרות האמור בתקנת משנה (א), ניתן לחזק כבל למבנה המיועד לפירוק או למבנה מיטלטל, בתנאי שהמעגל או הקו אותו משמש הכבל משרת את המבנה האמור בלבד. 52. תכונות החבק (א) חבק הכבל יהיה מחומר מאריך ימים ובעל חוזק מיכני מספיק לנשיאת הכבל. (ב) החבק יהיה מותאם לתנאי המקום ועשוי מחומר עמיד בפני איכול או מוגן כראוי בפניו. 53. רווחים מקסימליים בין חבקים סמוכים הרווחים המקסימליים בין חבקים סמוכים לאורך הכבל יהיו כמפורט להלן: (1) בכבלים ללא שריון או ללא עטיפה מתכתית, בהם מספר המוליכים אינו עולה על 4, כמפורט בטבלה זו: חתך מוליכי ריווח מקסימלי הכבל בממ"ר בס"מ עד 2.5 25 מעל 2.5 עד 6 30 מעל 6 עד 16 40 מעל 16 עד 35 45 מעל 35 עד 70 60 מעל 70 75 (2) בכבלים בעלי עטיפה מתכתית או שריון בהם מספר המוליכים אינו עולה על 4, הריווח המקסימלי בין החבקים הסמוכים יהיה שווה 1.5 פעמים הערכים המפורטים בפסקה (1). (3) עולה מספר המוליכים בכבל על 4, ניתן להגדיל את הריווח המקסימלי בין החבקים בדרגה אחת מעל זו הקבועה בטבלה שבפסקה (1) לצד הכבל שחתך המוליכים בו הוא כקבוע באותה טבלה. 54. מיקום החבקים חבקים ייקבעו במקומות אלה: (1) על-יד כניסה לתיבה, לאבזר או למכשיר, כשהם אינם מצויידים בהתקן תפיסה מיוחד בעד הכבל, ובלבד שהמרחק בין החבק לבין התיבה, האבזר או המכשיר לא יעלה על מחצית הערכים הנקובים בתקנה 53; (2) משני צדי כיפוף הכבל וקרוב עד כמה שאפשר לאמצעו; (3) לאורך הכבל, בכפיפות לתקנה 53. 55. סוגי הכבלים ומקום התקנתם האבזרים והשכבות החיצוניות של עטיפת הכבל יתאימו לתנאי המקום וייבחרו בכפוף לתקנים ולהוראות אלה: (1) כבלים בעלי עטיפה חיצונית מגומי ניתן להתקין בתוך מבנים כשהם משמשים מיתקנים ביתיים בלבד; (2) כבלים בעלי עטיפה חיצונית מפוליוויניל כלורי או מפוליאתילן ניתן להתקין במיתקנים ביתיים, במקומות לחים או רטובים, אולם אין להתקינם במקומות בהם נמצאים גזים, אדים או חמרים העלולים להזיק לעטיפה; (3) כבלים בעלי עטיפה חיצונית מניאופרן או מבוטיל ניתן להתקין בכל מקום; (4) כבלים בעלי עטיפה חיצונית מעופרת ניתן להתקין במיתקנים ביתיים, במקומות לחים או רטובים או במקומות בהם אין קיימת השפעה מזיקה על העופרת מחמרים כימיים מאכלים; (5) כבלים בעלי עטיפה חיצונית מתכתית או כבלים משוריינים ניתן להתקין בכל מקום ובלבד שהעטיפה או השריון יהיו מוגנים מפני השפעת האיכול של הסביבה; (6) כבל שמבנהו אינו מותאם לתנאי המקום, יוגן בהגנה התואמת לתנאי המקום; (7) תנאי התקנתו של כבל בעל עטיפה חיצונית השונה מאלה המפורטים בפסקאות (1) עד (5) ייקבעו על ידי המנהל. 56. הגנה בפני פגיעות מכניות (א) כבלים בעלי עטיפה מפוליויניל-כלורי או מנאופרן המותקנים במיתקנים ביתיים, יוגנו בפני פגיעות מיכניות בתחום של מטר אחד לפחות מהרצפה. (ב) כבלים מעופרת או כבלים בעטיפה מגומי קשיח המותקנים במיתקנים ביתיים, יוגנו בפני פגיעות מיכניות בתחום של 1.8 מטר לפחות מהרצפה. (ג) כבלים נטולי שריון המותקנים במקומות בהם קיימת סכנה מוגברת של פגיעות מיכניות, יוגנו בפניהם בתחום של 1.8 מטר לפחות מהרצפה. 57. סידורי הגנה (א) ההגנה בפני פגיעות מיכניות על הכבל תיעשה על-ידי צינור מתכת, צינור פלסטי-קשיח או כיסוי מגן קשיח אחר שווה ערך מבחינת חוזקו המיכני, ובלבד שההגנה תהיה תואמת לתנאי המקום. (ב) הותקן צינור כהגנה על הכבל יהיה הצינור בעל קוטר המאפשר השחלתו והוצאתו של הכבל באופן חפשי; קצוות צינור המגן יעובדו, יעוגלו או יצויידו בתרמילים מתאימים, באופן שלא ייגרם נזק לכבל שבתוך הצינור בעת השחלתו או הטיפול בו. (ג) כבלים במיתקנים ביתיים המותקנים בגובה העולה על מטר אחד מהרצפה, ניתן להגן עליהם באמצעות צינור מבדד בעל עטיפת פלדה דקה או צינור פלסטי-קשיח קל. (ד) כבלים במיתקנים ביתיים המותקנים בגובה קטן ממטר אחד מעל הרצפה, יוגנו באמצעות צינור מתכת, צינור פלסטי-קשיח-כבד או כיסוי מגן אחר שווה ערך מבחינה מיכנית לצינור המתכת. 58. התקנה מרוחקת מפני המבנה במקומות רטובים ובמקומות בהם עלול להצטבר אבק דליק או נפיץ יותקנו הכבלים על פני המבנים באמצעות חבקים מרחיקים המותאמים לסוג הכבל, ובלבד שהמירווח בין הכבל לבין פני המבנה הנושא יהיה חמישה מילימטר לפחות. 59. התקנה חשיפה (א) כבל המותקן בעליית גג או במקום ללא גישה ולא קיים חשש שהכבל יוזז ממקום התקנתו, ניתן לוותר על חיזוקו למבנה, ובלבד שהכבל יונח על משטח נטול בליטות העלולות להזיק לו. (ב) כבל המותקן בעליית גג המשמשת כמקום אחסנה, יוגן על-ידי צינור פלדה או צינור פלסטי-קשיח-כבד או אמצעי אחר שווה-ערך ובלבד שהכבל יישמר בפני פגיעות מיכניות. (ג) כבל המותקן בצורה אנכית ובמקום שאין אליו גישה, ניתן לוותר על חיזוקו, ובלבד שהכבל יעוגן בחלקו העליון באמצעות התקן מתאים, או ייתלה על גבי תמיכה מעוגלת בעלת רדיוס שלא יפחת מהנדרש בתקנה 18(ב) וחלק הכבל ללא חיזוק לא יעלה בארכו על חמישה מטר. (ד) כבל המותקן בצורה אנכית במבנה, בשטח גדור, בחדר או בתא כשהם נעולים והגישה אליהם מותרת לחשמלאי או לאדם בפיקוחו ובהשגחתו בלבד, יחולו עליו הוראות תקנת משנה (ג), אולם חלק הכבל ללא חיזוק יכול לעלות על חמישה מטר, בהתאם לתנאי המקום. 60. התקנה גלויה במבנה עץ במבנה עץ ניתן להתקין כבל בהתקנה גלויה בהתאם לתנאי המקום ולסוגי הכבלים כמפורט בתקנה 55, חוץ מכבלים בעלי עטיפה דליקה או מתלקחת. פרק ט': התקנה סמויה של כבלים במבנים 61. התקנה בתוך טיח או מתחתיו (א) כבלים המותקנים בתוך טיח או מתחתיו, יהיו בעלי עטיפה מוגנת מעיקרה בפני ההשפעה המזיקה של הטיח או יוגנו בפני השפעה מזיקה זו. מוליכי כבלים אלה יהיו מבודדים בידוד מפוליויניל-כלורי או בידוד אחר עמיד בפני השפעת הסביבה. (ב) התקנת מיתקן חשמלי עשוי כבלים המותקנים בתוך טיח או מתחתיו, ייעשה בהשגחתו של חשמלאי בעל רשיון מתאים לביצוע עבודת חשמל מהסוג שעבורה הותקן הכבל וייבדק על ידיו לפני כיסויו ולאחריו. (ג) כבלים המותקנים בטיח או מתחתיו, ישמשו מיתקנים ביתיים בלבד. 62. התקנת כבל שטוח בתוך טיח או מתחתיו בכפוף לתקנה 61, במיתקנים ביתיים למתח נמוך בלבד ניתן להתקין כבל שטוח בעל מוליכים מבודדים מפוליויניל-כלורי ובעל עטיפה מפוליויניל-כלורי בתוך הטיח או מתחתיו, ובלבד שהכבל ואופן התקנתו יהיו בהתאם לתקנות אלו ולדרישות הבאות כאחד: (1) מוליכי הכבל יהיו מנחושת ובעלי חתך המותאם לעצמת הזרם העובר בהם, ובלבד שהחתך לא יעלה על 4 ממ"ר; (2) הכבל יהיה בעל שלושה מוליכים לפחות; (3) הכבלים יותקנו בקווים ישרים, אפקיים או אנכיים במידת האפשר, ללא הצטלבות בין הכבלים; (4) תיבות ההסתעפות יהיו בקוטר או צלע של 70 מ"מ לפחות, ותיבות לאבזרי המיתקן יהיו בקוטר או בצלע של 55 מ"מ לפחות, עשויים מחומר פלסטי עמיד בפני השפעת הטיח. 63. הגנה בפני פגיעות מיכניות כיסוי הטיח ייחשב כהגנה מספקת בפני פגיעות מיכניות ואין צורך בהגנה נוספת על הכבל, ובלבד שהכבל הותקן במקום שאין בו סכנה מוגברת של פגיעות מיכניות. 64. הגנה במעברים (א) כבל יושחל דרך צינור במקום המעבר דרך קיר. (ב) כבל החוצה רצפות, תקרות או משטחי מבנה אחרים יושחל דרך צינור קשיח במקום המעבר, ובלבד שהצינור יבלוט חצי מטר לפחות מעל הרצפה. 65. אורך ההתקנה (א) כבל יותקן עד כמה שאפשר בקו אפקי או אנכי. (ב) כבל יותקן בגובה שלא יפחת מחצי מטר מעל הרצפה כשההתקנה היא ללא הגנה נוספת. (ג) כבל יותקן במרחק שלא יפחת מ-15 סנטימטרים מחלל מיועד לחלונות, לדלתות ולפתחים אחרים שבמבנה. 66. קביעת הכבל לפני כיסויו בטיח (א) כבל יחוזק אל הקיר לפני טיוחו בטיח-מלט או גבס, בחבקים מתאימים או בהדבקה; אין להשתמש לחיזוק הכבל במסמרים, במחזיקי פלדה או בחבקים אחרים ממתכת. (ב) מרחקי החיזוק יהיו בהתאם למפורטים בתקנה 53 לתקנות אלה ויבטיחו אי הזזתו של הכבל. 67. עובי הכיסוי בטיח כבל המותקן בתוך הטיח או מתחתיו יכוסה טיח בעובי שלא יפחת מ-5 מ"מ. 68. התקנה בחללי המבנה (א) אין להתקין כבל לפני יציקת הבטון, לפני הקמת הקיר או חלק המבנה או בזמן הקמתו. (ב) כבל יושחל לתוך חללים מיוחדים מוכנים מראש. (ג) בחללים של בלוקים בעלי שטחים פנימיים מחוספסים ניתן להשחיל כבל ללא עטיפה מתכתית או שריון באורך שלא יעלה על חמישה מטר; כבל מושחל שארכו עולה על חמישה מטר, יהיה בעל עטיפה מתכתית או יהיה כבל משוריין, או יוכנס לצינור. (ד) הותקן כבל בצורה אנכית, יעוגן בחלקו העליון באמצעות התקן מתאים, או ייתלה על גבי תמיכה מעוגלת בעלת רדיוס שלא יפחת מהנדרש בתקנת משנה 18 (ב). 69. הפרדה מברזלי בנין (א) לא יותקן כבל ישירות על גבי רשת מתכתית ולא יבוא במגע עם חלקים מתכתיים שבמבנה, אלא אם הוא כבל משוריין והעטיפה המתכתית שלו מוארקת בהתאם לתקנות ההארקות. (ב) הותקן כבל במבנה, בשטח גדור, בחדר או בתא כשהם נעולים והגישה אליהם מותרת לחשמלאי או לאדם בפיקוחו ובהשגחתו בלבד, לא יחולו עליו הוראות תקנת משנה (א), ובלבד שכל גופי המתכת של המבנה יהיו מוארקים בהתאם לתקנות ההארקות. 70. הפרדה ממקורות חום לא יותקן כבל בקרבת מקורות פולטי חום אלא אם ננקטו אחד או יותר מהאמצעים הבאים והובטח שהחום לא יפגע בחומר ממנו עשויים הבידוד והעטיפה ולא ישנה את תכונות החומר: (1) נשמר מרחק מתאים שלא יפחת מ-50 מילימטר ממקור החום; (2) הותקנה הגנה תרמית מתאימה על הכבל או על מקור החום או על שניהם כאחד; (3) הותקן כבל בעל בידוד ועטיפה מחמרים עמידים בטמפרטורה הצפויה במקום. 71. התקנה סמויה במבנה עץ (א) כבל המותקן במבנה עץ בהתקנה סמויה יהיה בעל עטיפה בלתי דליקה. (ב) כבל המותקן בין דפנות מבנה מעץ, יהיה משוריין או יהיה בעל עטיפה מתכתית, או יוגן על ידי צינור. 72. התקנה סמויה בחללים ועליות גג כבל המותקן בחלל גג או בעליית גג יהיה שלם ועשוי מקטע אחד לכל ארכו בין שתי נקודות חפשיות שלו; הכבל יותקן במקום שתימנע בו כל פגיעה מיכנית. 73. התקנה מתחת לרצפה כבל המותקן מתחת לרצפה יושחל לצינור המתאים לתנאי המקום או לתוך חלל קבוע שנעשה במתכוון למטרה זו. פרק י': התקנת כבלים באדמה 74. תחתית תעלה חפורה המיועדת לכבל תחתית התעלה החפורה בעד הכבל תהיה נקיה מאבנים וגופים חדים אחרים ומרופדת בשכבת חול או אדמה מנופה בעובי שלא יפחת מחמישה ס"מ. 75. הנחת הכבל (א) הכבל יונח ללא מתיחה בתחתית התעלה שהותקנה כאמור בתקנה 74 ויכוסה שכבת חול או אדמה מנופה בעובי שלא יפחת מ-5 ס"מ. (ב) מעל שכבת החול או האדמה המכסים את הכבל יונחו חצאי צינורות, אריחי בטון, לבנים או אמצעים יעילים ובני-קיימא אחרים להגנת הכבל בפני פגיעות מיכניות. (ג) התעלה החפורה תמולא באדמה ותהודק. 76. סוגי כבלים באדמה (א) כבל טמון בתעלה חפורה יהיה כבל תת-קרקעי. (ב) כבל טמון בתעלה חפורה יהיה מסוג העומד בפני פגיעות מיכניות, כרסום או נזקים הנגרמים על ידי חרקים. (ג) התנאים התרמיים של כבל טמון באדמה, יותאמו לסוג הקרקע שהוא טמון בה. 77. עומק הטמנה של כבל באדמה העומק המינימלי של הנקודה העליונה של הכבל הטמון באדמה לא יפחת מן המפורט בזה: (1) כשהקרקע סלעית או פני הקרקע מכוסים באריחים, מרצפות, אבנים שטוחות או מכסים אחרים - (א) 50 ס"מ, כשהמיתקן אותו משמש הכבל הוא במתח נמוך; (ב) 60 ס"מ, כשהמיתקן אותו משמש הכבל הוא במתח גבוה; (2) כשהקרקע אדמה או חול בלתי מכוסים כאמור בתקנת משנה (א) - (א) 70 ס"מ, כשהמיתקן אותו משמש הכבל הוא במתח נמוך או במתח גבוה והכבל הוא כבל משוריין; (ב) 80 ס"מ, כשהמיתקן אותו משמש הכבל הוא במתח נמוך או במתח גבוה והכבל הוא ללא שריון מתכתי; (3) מתחת לכבישים או מסילות ברזל - בהתאם לתקנה 82. 78. הנחת כבל בכניסה למבנה על אף האמור בתקנה 77 ניתן להניח כבל בכניסה למבנה בעומק קטן יותר, לפי תנאי המקום, ובלבד שהכבל במעבר מתחת ליסוד או בתוכו יוגן על ידי שרוול מצינור פלדה, בטון או אמצעי אחר שווה ערך. 79. מרחקים בין מספר כבלים בתעלה חפורה אחת (א) המרחקים המינימליים בין מספר כבלים במעגלים או בקווים שונים המותקנים בתעלה חפורה אחת או בין כבל לבין מבנה, יהיו כמפורט בטור ב' להלן בהתייחס לסוג הכבל ולמתחו כמפורט בטור א' שלצדו: טור א' טור ב' (1) בין מספר כבלים המשמשים מיתקן למתח נמוך 10 ס"מ (2) בין מספר כבלים המשמשים מיתקן למתח גבוה 10 ס"מ (3) בין כבל המשמש מיתקן למתח נמוך לבין כבל המשמש מיתקן למתח גבוה 20 ס"מ (4) בין כבל המשמש מיתקן למתח נמוך או כבל המשמש מיתקן למתח גבוה לבין כבל המשמש מיתקן למתח נמוך מאד 30 ס"מ (5) בין כבל פיקוד למשנהו ללא מרחק (ב) אם לא ניתן להשיג את המרחקים המפורטים בתקנת משנה (א) מפאת תנאי המקום, ניתן להקטין אותם, ובלבד שבין הכבלים או בין הכבל למבנה יסודרו, לפי הענין, הגנות מיכניות, חשמליות או תרמיות מתאימות ובנות קיימא. (ג) הכיסוי לכבלים בהתאם לתקנה 75(ב) יכול להיות משותף למספר כבלים המותקנים בתעלה חפורה אחת. 80. מרחקים בין כבלים לבין שירותים אחרים (א) המרחקים המינימליים בין כבלים לבין שירותים אחרים הטמונים באדמה יהיו כמפורט בטור ב' להלן בהתייחס לסוג השירות המפורט בטור א' שלצדו: טור א' טור ב' (1) בין כבל לבין צינור למים קרים או צינור ביוב 50 ס"מ (2) בין כבל לבין צינור לגז או לחומר דליק אחר 100 ס"מ (3) בין כבל לבין צינור למים חמים או צינור לקיטור 200 ס"מ (4) בין כבל המשמש מיתקן למתח נמוך או כבל המשמש מיתקן למתח גבוה לבין כבל המשמש מיתקן למתח נמוך מאד או כבל המשמש מיתקן לטלקומוניקציה 30 ס"מ (5) בין כבל לבין ציר מסילת ברזל 500 ס"מ (6) בין כבל לבין מבנה, כשהכבל עובר לאורך המבנה 50 ס"מ. (ב) אם לא ניתן להשיג את המרחקים המפורטים בתקנת משנה (א) מפאת תנאי המקום, ניתן להקטין אותם, ובלבד שהכבלים יוגנו מבחינה חשמלית, מיכנית או תרמית על ידי אמצעים נאותים ובני-קיימא והעבודה תבוצע תוך תיאום עם בעל השירות האחר. 81. מירווחים בהצטלבות בין כבל לבין שירות אחר (א) מירווח מינימלי במקום ההצטלבות בין כבלים או בין כבל לבין שירות אחר, הטמונים באדמה, יהיו כמפורט בטור ב' להלן בהתייחס לתנאים ולסוג השירות כמפורט בטור א' שלצדו: טור א' טור ב' (1) בין כבלים המשמשים מיתקנים למתח נמוך 10 ס"מ (2) בין כבל המשמש מיתקן למתח נמוך לבין כבל המשמש מיתקן למתח גבוה 20 ס"מ (3) בין כבל המשמש מיתקן למתח נמוך לבין כבל המשמש מיתקן למתח נמוך מאד או המשמש מיתקן לטלקומוניקציה או בין כבלים המשמשים שירותים בבעלות שונה 30 ס"מ (4) בין כבל לבין צינור למים או צינור לגז 50 ס"מ (5) בין כבל לבין צינור למים חמים או צינור לקיטור 200 ס"מ. (ב) לא ניתן להשיג את המרחקים המפורטים בתקנת משנה (א) מפאת תנאי המקום, ניתן להקטינם, ובלבד שהכבלים המצטלבים עם השירותים האחרים יוגנו באמצעים נאותים מבחינה מיכנית, חשמלית או תרמית, לפי הענין, ושהאמצעים יהיו בני - קיימא, ישתרעו לאורך של 30 ס"מ לפחות ממקום ההצטלבות ויבוצעו תוך תיאום עם בעל השירות האחר. 82. מירווח בהיצטלבות בין כבל לבין כביש או מסילת ברזל (א) הצטלבות כבל עם כביש או מסילת ברזל תיעשה כשהכבל מושחל בצינור או מוביל אחר, מותאם לתנאי המקום ועמיד בפני המאמצים המתהווים בו תוך שירותו. (ב) צינור או מוביל המגן על כבל יבלוט משני צדי הכביש, הדרך או המסילה באורך שלא יפחת מ-30 ס"מ. (ג) המרחק המינימלי בין צינור או מוביל המגן על הכבל לבין פני הכביש, הדרך או תחתית תעלת הניקוז של המסילה, יהיה כמפורט בטבלה זו: מקום התקנת הכבל מרחק ומתח עבודתו בסנטימטרים כבל הטמון מתחת לכביש והמשמש מיתקן למתח נמוך או למתח גבוה 80 כבל הטמון מתחת למסילת ברזל והמשמש מיתקן למתח נמוך או למתח גבוה 100 83. הגנה על כבל בכניסתו או ביציאתו מהקרקע (א) כבל יוגן באופן יעיל ובר-קיימא בפני פגיעות מיכניות במקום יציאתו מהקרקע או כניסתו לתוכה. (ב) בנוסף לאמור בתקנת משנה (א), כבל שמקום יציאתו מהקרקע וכניסתו לתוכה הוא ברשות היחיד, יהיה בעל כיסוי המגן על הכבל באורך שלא יפחת ממטר אחד כשהכבל הוא בעל עטיפה מתכתית ולא יפחת מ-1.8 מטרים כשהכבל הוא בעל עטיפה בלתי מתכתית. (ג) כבל המותקן ברשות הרבים יוגן על לגובה שלא יפחת מ-1.8 מטרים מעל פני הקרקע. (ד) כבל משוריין יוגן לארכו מעל פני הקרקע ועד לעומק של 30 ס"מ מתחת לפני הקרקע; כבלים מסוגים אחרים יוגנו לארכם מעל פני הקרקע ועד לעומק ההטמנה של הכבל בתוך הקרקע. (ה) כבל המותקן במבנה, בשטח גדור, בחדר או בתא, כשהם נעולים והגישה אליהם מותרת לחשמלאי או לאדם בפיקוחו ובהשגחתו בלבד, לא יחולו עליו הוראות תקנות משנה (א), (ב), (ג) ו-(ד). 84. סימני זיהוי של כבלים כבל הטמון באדמה יסומן על התיבות הסופיות שלו או על-ידן בתווית או באמצעי סימון אחר ברור ובר-קיימא; הסימון יכלול את הנתונים הבאים של הכבל: (1) חתך מוליכי הכבל; (2) מספר המוליכים בכבל; (3) מתח העבודה של הכבל. 85. תכנית הטמנת כבלים (א) חשמלאי המטמין כבלים באדמה יערוך תכנית המקום. (ב) בתכנית המקום יסומנו במדוייק תנוחת הכבל, התוואי שלו, עומק הטמנתו, ציון מקום אבזריו וייחוס תנוחתו למקום קבוע שבשטח. (ג) תכנית המקום עם הסימנים המפורטים בתקנת משנה (ב) חתומה כדין תישמר אצל בעל הכבל, אצל המחזיק בו או אצל מפעילו. 86. הנחת כבלים חד-מוליכיים באדמה על אף האמור בתקנה 6, ניתן להניח בחפירה אחת מספר כבלים חד-מוליכיים בעלי עטיפה מחומר מגנטי כשהם משמשים מעגל אחד או מעגלים שונים ובלבד שתובלט ההפרדה בין המעגלים. פרק י"א: כבלים בהתקנה חשיפה 87. הנחת כבלים בתעלה עם מכסים (א) בתעלה בעלת מכסים יונחו הכבלים על תחתית התעלה, יחוזקו אל דפנות התעלה, או יונחו על כנים או מדפים המחוזקים לדפנות התעלה, ובלבד שנתמלאו תנאים אלה: (1) המרחק המינימלי בין כבלים המשמשים מיתקנים במתח נמוך לא יפחת מ-10 ס"מ; (2) המרחק המינימלי בין כבלים המשמשים מיתקנים למתח גבוה או בין כבל המשמש מיתקן למתח גבוה לבין כבל המשמש מיתקן למתח נמוך - לא יפחת מ-20 ס"מ; (3) המרחק האנכי המינימלי בין הכנים או בין המדפים המחוזקים לקיר התעלה - לא יפחת מ-20 ס"מ; (4) המרחק בין כבל פיקוד למשנהו - ללא הגבלה. (ב) כבלים המונחים זה ליד זה ללא מירווח או במירווח הקטן מהנדרש בתקנת משנה (א) יהיו בעלי חתך ובעלי מבנה התואמים את התנאים התרמיים של הכבלים. (ג) כבלים חד-מוליכיים עבור מעגל אחד או מעגלים שונים המונחים בתעלה בעלת מכסים, יאוגדו בהתאם למעגל אותו הם משמשים וכל מעגל ומעגל יאוגד בנפרד. 88. הנחת כבלים בתעלות מיוחדות, מנהרות או פרוזדורים (א) כבלים המונחים בתעלות מיוחדות, במנהרות או בפרוזדורים שהם בעלי כניסה לשם טיפול ואחזקה של הכבלים שבתוכם, יחולו לגביהם תנאים אלה לפי הענין: (1) הכבלים יחוזקו לקירות התעלה המיוחדת, המנהרה או הפרוזדור באמצעות מחזקים או חבקים מותאמים לסוג הכבל ולקטרו; (2) הכבלים יונחו על כנים או מדפים בעלי נקבים לאיוורור מחוזקים לקירות התעלה המיוחדת, המנהרה או הפרוזדור. (ב) הכבלים יונחו בקבוצות בהתאם לשיעור המתח לו נועדו, בהתאם למעגלים אותם הם משמשים ובצורה המאפשרת גישה נוחה לטיפול בהם. (ג) הכבלים יסומנו בסימן ברור ובר-קיימא לשם זיהוי המעגל, שהכבל משמש אותו והמתח שהוא עובד בו. (ד) המרחק בין הכבלים יהיה כמפורט בתקנה 87. (ה) המעבר במפולש בין שני צדי המדפים, או המעבר במפולש בין הקיר לבין הכנים או לבין המדפים, לא יפחת מ-0.8 מ', וגובה התעלה המיוחדת, המנהרה או הפרוזדור במפולש לא יפחת מ-1.8 מ'. 89. תעלות מיוחדות, מנהרות או פרוזדורים לשירותים שונים לא תותקן מערכת של שירותים אחרים בתעלה מיוחדת, במנהרה או בפרוזדור המיועדים להנחת כבלים אלא אם נתמלאו תנאים אלה: (1) כבלים לצורך אספקת חשמל ותאורת רחובות יותקנו במידת האפשר בצד אחד של התעלה המיוחדת, המנהרה או הפרוזדור, וכבלים לצורך שירותי טלקומיניקציה, איתות לרכבות והגנה קתודית יותקנו במידת האפשר בצד השני של התעלה המיוחדת, המנהרה או הפרוזדור. (2) צינורות לאספקת מים יונחו מתחת לכבלים; צינורות למים חמים ולקיטור יונחו בתחתית התעלה, ובלבד שיהיו מבודדים מבחינה תרמית ויהיו בעלי עטיפה כאמור בתקנה 15(ב); (3) אין להניח, בתעלה מיוחדת, במנהרה או בפרוזדור, מערכת שירותים אחרים המכילים חמרים מאכלים, מרעילים, מתלקחים או נפיצים, אלא אם הותקנו להם אמצעים נאותים המבטיחים הגנה על הכבלים בפני ההשפעה המזיקה ממערכות אלה. 90. ציוד חשמלי בתעלות מיוחדות בנויות באדמה (א) כבלים, אבזרים, מכשירים וציוד חשמלי אחר המותקנים בתעלה מיוחדת, במנהרה או בפרוזדור יותאמו לתנאי המקום. (ב) אבזרים, מכשירים וציוד חשמלי אחר המותקנים בתעלה מיוחדת, במנהרה או פרוזדור בנויים באדמה יהיו מסוג מוגן בפני חדירת מים. פרק י"ב: התקנת כבל עילי 91. חיזוק הכבל לתיל הנושא כבל עילי ייתלה על גבי תיל נושא באמצעות חבקים מתאימים או התקני תליה נאותים אחרים או שהתיל הנושא יהיה כלול במבנה הכבל תוך ייצורו, או שמבנה הכבל יותאם לשאת את עצמו. 92. תכונות החבק (א) החבק או התקן התליה יהיה מחומר מאריך ימים, מוגן בפני השפעת איכול מעיקרו או על ידי ציפוי בחומר מגן. (ב) החבק יהיה מותאם בצורתו לכבל ולתיל הנושא באופן שלא ייגרם נזק לכבל ולתיל. 93. תכונות התיל התיל הנושא יהיה מפלדה מגולוונת או ממתכת אחרת מוגנת בפני השפעת איכול מעיקרה או יוגן על ידי ציפוי בחומר מגן או יהיה עשוי מחומר אחר בעל תכונות המונעות איכול. 94. חתך מינימלי של מוליך בכבל עילי החתך המינימלי של כל מוליך בכבל עילי יהיה 1.5 ממ"ר, פרט לכבל המשמש מעגל פיקוד, שהחתך המינימלי של המוליך בו יהיה 0.75 ממ"ר. 95. חישוב מיכני תיל נושא המותקן ברשת עילית ייבחר בהתאם לתוצאות החישוב של הנתונים המיכניים הבאים ולפי הענין: (1) מאמץ לקריעת התיל הנושא המחושב בטמפרטורה של 5 מעלות צלסיוס מתחת לאפס, בהתחשב במשקל התיל עצמו בהתאם לארכו בין שתי נקודות חיזוקו, במשקל הכבל והחבקים וכן בכוח הלחץ של הרוח בשיעור של 47 ק"ג על כל מטר מרובע של שטח ההשלכה של הכבל, התיל הנושא והחבקים כאשר הכבל העילי מותקן במקום פתוח ללא חיפוי בפני הרוח; (2) כשמותקן כבל עילי במבנה סגור, לא יובא בחשבון המאמץ הנגרם ממשבי הרוח לצורך חישוב חזקו המיכני של התיל הנושא; (3) מקדם הבטחון בחישובי התיל הנושא לא יפחת משתיים, כשהחישוב מבוסס על חוזק התיל לקריעה; (4) כשהתיל הנושא מיועד למאמץ נוסף הנובע מהשענת סולם ותליית משטחי עבודה ואבזרים אחרים - חישוב המאמץ הנוסף, אולם לא פחות ממאמץ של 100 ק"ג. 96. חתך מינימלי של תיל נושא על אף האמור בתקנה 95, לא יפחת החתך המינימלי של תיל נושא מפלדה או מברזל מגולוון מ-6 ממ"ר כשהוא מותקן ברשת עלית, ומ-4 ממ"ר כשהוא מותקן במקומות מקורים, ובלבד שהמירווח בין שתי נקודות חיזוקו לא יעלה על 20 מטר; עלה המירווח על 20 מטר, לא יפחת החתך המינימלי מ-10 ממ"ר כשהתיל מותקן ברשת עילית ומ-6 ממ"ר כאשר התיל מותקן במקומות מקורים. 97. חיזוק תיל נושא תיל נושא יחוזק למבנים או לסמכים באופן איתן ובר-קיימא, ובלי שייגרם נזק לתיל. 98. תכונות הסמך (א) הסמך שתיל נושא מחוזק אליו יהיה בעל יציבות מספקת לנשיאת התיל, הכבל והחבקים, וכן יעמוד במאמצים הנוספים המפורטים בתקנה 95(א) כשהיא חלה עליו. (ב) הסמך יחושב במקדם בטחון שלא יפחת משתיים. (ג) הסמך יהיה עשוי מחומר מאריך ימים ומוגן בפני איכול. 99. הגנה חשמלית (א) תיל נושא יוארק או תותקן לו הגנה אחרת בהתאם לתקנות ההארקות. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), פטור התיל הנושא מהארקה או מהגנה אחרת עליו, אם הוא מבודד או אם הכבל העילי מבודד ומופרד מן התיל הנושא וקשור אליו רק בחבקים העשויים מחומר מבדד או בעלי בידוד מיוחד. 100. מירווחים בין החבקים המירווחים בין החבקים הסמוכים בכבלים עיליים לא יעלו על 0.35 מ'. 101. הגובה המזערי של כבל עילי מעל פני הקרקע (תיקון: תשמ"ח) הגובה המזערי במטרים של כבל עילי מעל פני הקרקע, לאחר חישוב שקיעתו בטמפרטורה של 60 מעלות צלסיוס לא יפחת מהמפורט בזה: מעל דרך שרוחבה המוכרז עד 30 מטרים ועד כלל 5.5- מעל דרך שרוחבה המוכרז מעל 30 מטרים 6.0- מעל מקום עביר לכלי רכב שאינו דרך מוכרזת ואינו חצר 4.5- בחצר עבירה לכלי רכב 4.0- במקום שאינו עביר לכלי רכב 3.0- במבנה מקורה (מעל רצפה) 2.5- 102. מרחק אופקי בין כבל עילי לבין רשת עילית פרט להצטלבות, כאשר מותקן כבל עילי על סמכים נפרדים מהרשת העילית, המרחק האפקי המינימלי בין הכבל העילי לבין הרשת העילית יהיה - (1) 1.0 מ' כשהרשת העילית משמשת מיתקנים למתח נמוך; (2) 2.0 מ' כשהרשת העילית משמשת מיתקנים למתח גבוה. 103. הצטלבות ומקבילות בין כבל עילי לבין רשת מתח נמוך מצטלב כבל עילי עם רשת עילית במתח נמוך או מותקן כבל עילי במקביל לרשת עילית במתח נמוך על אותם הסמכים - (1) לא יפחת המרחק האנכי בין הכבל העילי לבין הרשת העילית מ-40 ס"מ כאשר הכבל העילי מותקן מתחת לרשת העילית, ובלבד שהתיל נושא הכבל העילי יוארק או יבודד בהתאם לתקנות ההארקות; (2) לא יפחת המרחק האנכי בין הכבל העילי לבין הרשת העילית מ-60 ס"מ כאשר הכבל העילי מותקן מעל לרשת העילית, ובלבד שהתיל נושא הכבל העילי יהיה מבודד; (3) לא יפחת המרחק האנכי מ-20 ס"מ - (א) בין הסתעפות של כבל עילי לבין רשת עילית; או (ב) בין הסתעפות של רשת עילית לבין כבל עילי. 104. הצטלבות ומקבילות בין כבל עילי לבין רשת מתח גבוה (א) מותקנים כבל עילי ורשת המשמשת מיתקנים למתח גבוה על סמכים משותפים, יהיה הכבל העילי מתחת לרשת המשמשת מיתקנים למתח גבוה, ובלבד שהכבל העילי יהיה בעל עטיפה מתכתית או שריון מוארקים והתיל הנושא של הכבל העילי יהיה מוארק בהתאם לתקנות ההארקות. (ב) מותקן על סמך משותף כבל עילי בהצטלבות או במקביל לרשת עילית המשמשת מיתקנים למתח גבוה, יישמר ביניהם מרחק אנכי שלא יפחת מ-1.25 מטר. 105. מרחק בין כבל עילי לבין טור טלפוני (א) לא יותקן כבל עילי על סמך המשמש טור טלפוני אלא בהסכמת בעל הטור הטלפוני או מחזיקו. (ב) מותקן כבל עילי למתח נמוך על סמכים נפרדים מהטור הטלפוני, או מצטלב כבל עילי במתח נמוך עם טור טלפוני, יישמר ביניהם מרחק אפקי או אנכי, הכל לפי הענין, שלא יפחת מ-65 ס"מ. פרק י"ג: הוראות שונות 106. בדיקת כבלים במיתקן (א) כבלים ואבזריהם המותקנים במיתקן חשמלי ייבדקו אחרי התקנתם ולפני הפעלת המיתקן החשמלי על ידי חשמלאי בעל רשיון מתאים לביצוע סוג עבודת החשמל שבעדה הותקנו הכבלים והאבזרים. (ב) תוצאות הבדיקה יירשמו על ידי החשמלאי האמור, ועותקי הרישום יומצאו לחשמלאי בעל רשיון חשמלאי בודק, למפקח ולבעל המיתקן החשמלי או מחזיקו, הכל לפי הענין, ויישמרו על ידיהם. 107. בקורת המיתקן החשמלי (א) לאחר השלמת המיתקן החשמלי ובדיקת הכבלים כאמור בתקנה 106, ולפני הפעלת המיתקן החשמלי, יבוקרו הכבלים ואבזריהם סופית על ידי חשמלאי בעל רשיון חשמלאי-בודק או על ידי מפקח. (ב) תוצאות בדיקת הבידוד, רציפות המעגלים, ההארקות או ההגנות האחרות, אופן ההתקנה ואמצעי ההגנה הדרושים לפי תקנות אלה יירשמו על ידי החשמלאי בעל רשיון חשמלאי-בודק או על ידי המפקח, הכל לפי הענין, בתעודת בדיקה של המיתקן החשמלי, ויישמרו על ידי החשמלאי-הבודק, המפקח ובעל המיתקן החשמלי או מחזיקו, הכל לפי הענין. 108. הפעלת המיתקן החשמלי לא יופעל מיתקן חשמלי או כל חלק ממנו אלא לאחר שנבדק כאמור בתקנות 106 ו-107 והבדיקה הוכיחה כי ההתקנה מתאימה לתכנית המיתקן החשמלי ונעשתה על פי הדין. 109. החזקת כבלים (א) כבלים ואבזריהם המותקנים במיתקן חשמלי יוחזקו במצב תקין ומתאים לפעולה. (ב) התגלה ליקוי או פגם בכבל או באבזר של מיתקן חשמלי, והליקוי או הפגם מהווה סכנה לנפש או לרכוש, תופסק הפעלת המיתקן החשמלי כולו או חלקו הלקוי על ידי בעל המיתקן החשמלי או המחזיק בו, ולא יופעל מחדש אלא לאחר שתוקן, נבדק על ידי חשמלאי בעל רשיון חשמלאי-בודק או מפקח ונמצא כשיר להפעלה. 110. אחריות בעל המיתקן או מחזיקו חובה המוטלת לפי תקנות אלה יראו אותה כמוטלת על מתקין הכבלים, על בעל המיתקן, על מחזיקו או על המשתמש בו, הכל לפי הענין, והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת. 111. תחולה (א) הוראות תקנות אלה אינן חלות על כבלים המותקנים בתוך מכשיר או ציוד חשמלי תוך ייצורם, כשהכבלים מהווים חלק בלתי נפרד מהמכשיר או הציוד. (ב) תקנות אלה יחולו - (1) על כבל שהותקן אחרי יום תחילתן; (2) על כבל אשר היה קיים במיתקן חשמלי ערב תחילתן ושונה בו התוואי לאחר תחילתן; (3) על כבל אשר היה קיים במיתקן חשמלי ערב תחילתן והוחלף בו חלק ניכר לאחר תחילתן; (4) על כל הוספה של כבל לאחר תחילתן במיתקן אשר היה קיים ערב תחילתן. (ג) הוראות תקנות 2(א), 109 ו-110 יחולו על כבלים שהיו מותקנים במיתקן חשמלי ביום תחילתן. 112. תחילה תחילתן של תקנות אלה היא בתום שלושה חדשים מיום פרסומן ברשומות. 113. הוראות מעבר (א) על אף האמור בתקנה 7(1)(א)(3), ניתן להשתמש בצבע לבן לסימון מוליך הארקה שבכבלים במקום הצבע הדו-גווני צהוב-ירוק, וזאת תוך שנתיים מיום פרסום תקנות אלה ברשומות. (ב) אין תקנת משנה (א) באה לגרוע מדרישות התקן לגבי כבל גמיש המשמש כפתיל למכשירים. תקנותטלויזיהחשמל