בקשה למחוק משכנתא בטאבו

בית המשפט נעתר לתובענה ומצהיר כי יש למחוק בטאבו את המשכנתא הרשומה על זכויותיה של המבקשת בדירה. פסק דין 1. המבקשת החזיקה באחוז אחד מהמניות המונפקות של חברת אריאל ספנות (1992) בע"מ, ובעלה שלמה גולן החזיק ביתר 99% מהמניות. לטענת המבקשת החברה עסקה בעסקי ספנות ונוהלה על ידי בעלה, בעוד שהיא ניהלה בנפרד עסקי נסיעות, תעופה ותיירות. ב-1994 היתה לבעלה של המבקשת תכנית עסקית, והמבקשת הציעה לסייע לו במגע עם הבנק המשיב. בתחילת נובמבר 1994 פתחה החברה חשבון בבנק, וביקשה לקבל הלוואה בסכום של 125,000$. בקשר לכך נפגשו המבקשת, בעלה, מנהל סניף הבנק וסגנו. הבנק אישר את מתן ההלוואה בתנאי שתינתן ערבות אישית בלתי מוגבלת בסכום וכן כי תמושכנה זכויותיהם של המבקשת ובעלה בדירת מגורים הרשומה כחלקה 422/15 בגוש 6551. לפי דרישתה של המבקשת הסכים הבנק כי ערבותה של המבקשת תוגבל לסכום ההלוואה, ולא תהיה בלתי מוגבלת בסכום כתנאי של הבנק מלכתחילה. 2. המבקשת טוענת כי חתמה על שטר המשכנתה כבטוחה לפרעון הסכום שלו ערבה, וזאת על אף שבשטר המשכנתה לא צויין סכום שלהבטחתו ניתן. המבקשת מסתמכת בטיעונה בכתב (פסקה 21) על הודאת הבנק בגרסתה של המבקשת כי סירבה לחתום על ערבות בלתי מוגבלת בסכום. יתר על כן, בסעיף 20(ב) לתצהיר התשובה מטעם הבנק נאמר: ”... המבקשת התעקשה לא לחתום על ערבות ללא הגבלה בסכום לחשבון, אלא עמדה על כך, ואנו נענינו לבקשתה, כי ערבותה האישית וכן התחייבותה על פי שטר המשכנתא, יהיו נקובים בסכום ובגובה זכויותיה בדירה". גם גילה כהן, שהעידה מטעם הבנק, אישרה כי המבקשת (בע' 15 לפרוטוקול): ”... לא הסכימה לחתום ללא הגבלה, היא רצתה להגביל את הערבות שלה לסכום ההלוואה הספציפי שניתן באותו יום...". בסופו של דבר חתמה המבקשת על ערבות מוגבלת בסכום, בעוד שבעלה חתם על ערבות שאינה מוגבלת. על שטר המשכנתה חתמו שניהם ללא הגבלת סכום. 3. הסברה של המבקשת לחתימתה על שטר המשכנתה, שבו לא הוגבל הסכום שלהבטחתו נרשמה המשכנתה, הוא (סעיף 16 לתצהיר): ”הסיבה ששטר המשכנתא אינו מוגבל בסכום היתה כי מנהל סניף הבנק וסגנו, ציינו בפני כי אין צורך להגביל את המשכנתא בסכום, וזאת מאחר והמדובר במשכון זכויות לצורך ההלוואה בלבד, ועל מנת למנוע את הצורך בביול השטר, וכך לחסוך בהוצאות." אשר הניע את המבקשת לוותר על דרישתה כי יוגבל הסכום שלהבטחתו נרשמת המשכנתה, הוא רצונה לחסוך במס בולים, שכן המס לגבי שטר המשכנתה ללא הגבלת סכום הוא בסכום קצוב וזעום, ואילו כאשר נקוב הסכום שלהבטחתו נרשמת המשכנתה המס נגזר מהסכום והוא בשיעור של 0.4% ממנו. 4. היה ויישאל כיצד מוכנה היתה המבקשת לוותר על דבר שהועמד על ידה כעקרוני וחשוב, שאין היא מוכנה כי השעבוד יהיה לסכום שאינו מוגבל, הרי בפי המבקשת מענה. לטענתה, אמרו לה אנשי הבנק כי בהיות הערבות האישית מוגבלת בסכום, אין צורך להגביל את המשכנתה (ע' 6 לפרוטוקול). אם ירדתי לסוף טיעונה זה של המבקשת, הרי שעבוד המשכנתה בא להבטיח את ערבותה האישית, ומשזו הוגבלה בסכום חלה ההגבלה אף על המשכנתה, אפילו הדבר לא נרשם בשטר המשכנתה. דרך שניה לפרש את טיעונה של המבקשת היא לומר כי על אף שנאמר בשטר המשכנתה שאינו מוגבל בסכום, הסכימו עובדי הבנק, כי ההגבלה שבערבותה האישית של המבקשת תחול אף על שטר המשכנתה. הבנק מכחיש כי עובדי הבנק אמרו את אשר המבקשת מייחסת להם. להכחשת הדברים לא הובא עובד הבנק שעמם היה מגע למבקשת, אלא גילה כהן שלא היה לה קשר עם המבקשת(ע' 13). אין בפי הבנק הסבר מדוע לא הובאו מנהל הסניף וסגנו, שלדברי המבקשת אמרו לה את הנטען על ידה. 5. נראה שהנסיבות המצטרפות תומכות בגרסתה של המבקשת. כאמור, אין מחלוקת על כך שהמבקשת לא היתה מוכנה לחתום על כתב ערבות בלתי מוגבל בסכום. אם אכן עמדה המבקשת על עניין זה, מה טעם הסכימה לחתום על שטר משכנתה שאינו מוגבל בסכום. הסברה של המבקשת סביר ולא נסתר על ידי הבנק. לדברי המבקשת שוכנעה על ידי מנהל הסניף וסגנו כי כדאי לה לחסוך בדרך זו סכום נכבד ממס הבולים, וכי אין היא נוטלת על עצמה כל סיכון, באשר השעבוד שבשטר המשכנתה בא לשמש בטוחה לערבות שחתמה. כאמור, מנהל הסניף וסגנו לא הובאו לסתירתה של גרסה זו. יוסף כי אין הגיון בגרסתו של הבנק כי השעבוד שבשטר המשכנתה נועד לשמש להבטחת כל חובותיה של החברה, ולאו דווקא להבטחת פרעונה של ההלוואה. אם זו היתה גישתו של הבנק, מה טעם הסכימו כי הערבות של המבקשת תוגבל בסכום. 6. הבנק לא כפר בכך שההלוואה שלהבטחתה ניתנה הערבות נפרעה. משכך אין הבנק זכאי לממש את המשכנתה לצורך גביית חובות אחרים. העתירה מתייחסת לשטר משכנתה החתום על ידי המבקשת ועל ידי בעלה. טענותיה של המבקשת מתייחסות לשעבוד חלקה בדירה, ואין טענות לגבי שעבוד חלקו של הבעל. לכן אין מקום ליתן סעד שאינו מתייחס לחלקה של המבקשת. 7. לפיכך הנני נעתר לתובענה ומצהיר כי יש למחוק בלשכת רישום המקרקעין את המשכנתה הרשומה על זכויותיה של המבקשת בדירה הידועה כחלקה 422/16 בגוש 6551. כן הנני מחייב את המשיב לשלם למבקשת את הוצאות בקשה זו, וכן שכר טרחת עורך דין בסכום של 15,000 ₪ בתוספת מע"מ. משכנתארישום בטאבומקרקעין