מתן רשות להתגונן - חוב לבנק

החלטה 1. הבנק המשיב הגיש תובענה לפי סדר דין מקוצר נגד לקוחותיו וערביהם, בגין יתרות חובה שנצברו בחשבונותיהם. לפי הנטען בכתב התביעה: (א) המבקשת 1 היא לקוחת המשיב. יתרת חובה היא כ - 187,000.- ש"ח. לחוב זה ערבו המבקשים 2 ו - 3. המבקש 2 חתם ביום 25/08/94 על כתב ערבות ללא הגבלת סכום, בהיותו בעל שליטה ובעל עניין במבקשת 1. המבקש 3 חתם ביום 13/11/98 על כתב ערבות עד לסך 65,000.- ש"ח. המבקש 3 אינו ערב מוגן נוכח סכום הערבות. (ב) המבקש 2 מנהל חשבון אצל המשיב. יתרת החוב עולה כדי 7800.- ש"ח לערך והיא לא נפרעה חרף דרישת המשיב. (ג) המבקש 3 מנהל חשבון אצל המשיב. יתרת חובו היא כ - 89,000.- ש"ח והיא לא נפרעה חרף דרישת המשיב. 2. המבקשים עותרים למתן רשות להתגונן כלפי התובענה. המבקשים טוענים כי לאחר הגשת התובענה, דרשו הם מהמשיב לקבל מסמכים שונים המתייחסים לחשבון החברה, אך לא נענו. לראיה, צירפו מכתב בא-כוחם מיום 28/09/00. המבקש 3 אף הוא טען כי ביקש מהמשיב את מסמכי החשבון (הפרטי) ולא נענה. אשר לערבותו טען המבקש 3 כי הוסכם שערבותו לא תעלה על 50,000.- ש"ח ולמרות זאת בעת שחתם על כתב הערבות לא צויין בו כל סכום, תוך שהובטח לו ע"י פקידת המשיב כי היא רושמת לפניה למלא בכתב הערבות את הסך של 50,000.- ש"ח. דא עקא בפועל נרשם בכתב הערבות, לאחר שהמבקש 3 חתם עליו, כי סכומה הוא 65000.- ש"ח. הפועל היוצא מטענת המבקש 3, הוא ברור: אם ערבותו הינה לסך של 65,000.- ש"ח - אין הוא ערב מוגן כמשמעותו בחוק הערבות, התשכ"ז - 1967. מנגד אם ערבותו היא סך 50,000.- ש"ח, הריהו ערב מוגן שכן "קו פרשת המים" המבחין ערב מוגן מערב שאינו מוגן הוא 60,000.- ש"ח. לטענת המבקש 3, בהיותו ערב מוגן - דין הוא שעובר להגשת התובענה ימולאו תנאי סעיף 27 לחוק הערבות (תנאים שלא נתקיימו בנסיבות). 3. אשר לאי-המצאתם של המסמכים, חוששני שלא יוכלו המבקשים להישמע בה. פניית המבקשים אל המשיב לקבל המסמכים נעשתה ביום 28/09/00 (נספח א' לתצהיר המבקש 2). בקשתם למתן רשות להתגונן הוגשה ביום 02/10/00. בתווך, בין שני מועדים אלה, חל ראש השנה, ומאז הגשת הבקשה - לא עשו המבקשים דבר על מנת לפעול לקבלת המסמכים. סבור הייתי שאם פנייתם אינה נענית - יגישו המבקשים בקשה מתאימה לבית המשפט (ממש כשם שביקשו רשות להתגונן) ולא יישבו באפס מעשה, והכל - בהנחה שרצונם הכן הוא לעיין במסמכים ולא להפוך את העדר תשובת המשיב קרדום לחפור בה. 4. אשר לטענת המשיב 3 להיותו ערב מוגן, הרי זו טענה לכאורה טובה. הטענה לא הופרכה בחקירה שכנגד ואם יסתבר שאכן המבקש 3 חתם על טפסים ריקים תוך שעמד על כך שהסכום שיירשם בהם הוא 50,000.- ש"ח בלבד, כי אז יהא זכאי להגנותיו של ערב מוגן ובכללן ההוראה לפיה לא ניתן לנקוט לגביו הליכים לפני שנתקיימו דרישות סעיף 27 לחוק הערבות. איני מקבל (בשלב הנוכחי) את טענת המשיב לפיה חתימתו של המבקש 3 בסמוך לסכום הנקוב בכתב הערבות, משמיטה את הקרקע תחת טענתו של המבקש 3. זאת, נוכח טענת המבקש 3, שלא נסתרה, לפיה חתם על טפסים ריקים. משמע: גם הסכום (סכום כלשהו) לא הופיע בהם. אין זה מתקבל על דעתי לדבוק בסכום הנקוב בכתב הערבות על מנת להכריע (כבר עתה) לחובת המבקש 3 ולדחות את טענתו, שעה שקיימת מחלוקת אמיתית בשאלה אם הוטעה המבקש 3 בידי המשיב עת הובטח לו שהסכום שיירשם הוא 50,000.- ש"ח. ואם בכל זאת חפץ המשיב לדבוק במסמכים הכתובים ובאות (או בספרה) המתה שלהם - מדוע זאת נתעלם מנספח י' לכתב התביעה, שהוא טופס של המשיב עליו הוחתם המבקש 3 ובו צויין כי ידוע למבקש 3 שערבותו היא בסכום העולה על 500,000.- ש"ח? הלא המשיב עצמו אינו טוען כי ערבות המבקש 3 הינה ערבות כאמור! 5. לאור האמור לעיל: (א) נדחית בקשת הרשות להתגונן של המבקשת 1; (ב) נדחית בקשת הרשות להתגונן של המבקש 2 על שני ראשיה (היינו: לגבי חשבונו האישי ולגבי ערבותו); (ג) נדחית בקשת הרשות להתגונן של המבקש 3 בכל הנוגע לחשבונו האישי; (ד) מתקבלת בקשת הרשות להתגונן של המבקש 3 בכל הנוגע לערבותו. תצהירו בעניין זה ישמש כתב הגנה. המשיב יגיש פסק דין חלקי לחתימתי בהתאם לאמור לעיל. מזכירות המנ"ת תמציא לצדדים הנחיות לקראת ישיבת קדם המשפט. אין צו להוצאות. בקשת רשות להתגונןחוב לבנקבנקחוב