סעיף 6 לתקנות שיקים ללא כיסוי

החלטה בתיק זה הגישה המערערת בקשה עפ"י סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א- 1981, לבטל הבאתם במנין של שיקים שנמשכו ע"י המערערת וסורבו ע"י המשיב. המשיב השיב תשובתו בהתאם לתקנה 6 לתקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין), התשמ"ב-1981 בהתאם להוראת תקנה 6(ג) לא צירף המשיב תצהיר לאימות הנטען בתשובתו. המצהיר מטעם המערערת נחקר על האמור בתצהירו. בסיום חקירתו ביקש ב"כ המשיב להעלות לעדות את מר יעקב אייס כעד מטעם המשיב, למרות שלא הגיש תצהיר. המשיב טוען, כי לאור הוראות תקנה 6(ג) הנ"ל פטור המשיב מצירוף תצהיר לתשובתו. עוד תומך המשיב את טענתו בפסק הדין שניתן בע"א (נצרת) 146/98, בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מלכה (לא פורסם), שם נאמר ע"י בית המשפט המחוזי: "… יש להדגיש כי על אף שמכח תקנה 6 לתקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין), התשמ"ב-1981 תשובת הבנק אינה טעונה תמיכה בתצהיר, הרי אם הבנק המשיב יגיע למסקנה שיש צורך להביא ראיות של עדים כלשהם, מטעם הבנק, על מנת להציג עמדת הבנק מבחינה עובדתית, אין כל מניעה לעשות זאת גם בהעדר כל תצהיר של אותם העדים, אלא אם בית המשפט הורה להמציא תצהיר של אותם העדים". דעה דומה נשמעה מפיו של כב' הנשיא סלוצקי. בענין שונה במקצת בע"א (חיפה) 533/94, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ נ' והבה, תק-מח 96(3) 2621, שם היה בדעת מיעוט, וכך אמר שם: "על פי סעיף 6 לתקנות שיקים ללא כיסוי (סדר דין) התשמ"ב-1982 משהוגש ערעור בצורת בקשה על ההגבלה, על הבנק להגיש תשובה שאליה מצורפים העתקי מסמכים וכל ראיה אחרת שהוא מסתמך עליה. תשובה זו אינה טעונה תמיכה בתצהיר. צרוף תצהיר לבקשה בדרך המרצה נועדה לאימות העובדות הנטענות בבקשה (ראה תקנה 241(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984). הקביעה בתקנה 6(ג) שתשובת הבנק אינה טעונה תמיכה בתצהיר, נותנת, לכאורה, שיש להחשיב את העובדות הנטענות בתשובה כמאומתות, כאילו צורף להן תצהיר לאמותן. מהוראת תקנה 6(ג) עולה למעשה שיש לראות את התשובה כעדות על העובדות שאותן טוען הבנק (השוה תקנה 169 לתקנות סדר הדין האזרחי). היה, לכן, על בית משפט קמא לבחון את הראיות שבפניו בבואו להכריע את הדין, תוך התחשבותו בתשובה כעדות ולשקלה ככזו גם אם לא הובא עד מטעם הבנק-המשיב". אם נשליך מדברים אלו למקרה דנן, הרי שיש לראות את כל האמור בתשובת המשיב כעדות, וב"כ המערער יהיה רשאי לחקור את העד מטעם המשיב על העובדות הנטענות בתשובת המשיב. אמנם דעת הרוב בע"א (חיפה) 533/94 הנ"ל סברה אחרת בנוגע לשאלה שנדונה שם, וכך נאמר ע"י כב' השופט גריל: "אכן, סעיף 6(ג') של תקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין) תשמ"ב - 1981 קובע כי תגובת הבנק אינה טעונה תמיכה בתצהיר, זאת במובחן מסעיף 4(1) לאותן תקנות לפיו יש לצרף לבקשה להסרת הגבלה תצהיר מפורט לאימות העובדות. מאידך, גם אין להתעלם מסעיף 6(ב) של תקנות אלה לפיו יצורפו לתשובת הבנק העתק של מסמך וכל ראיה אחרת שהבנק מסתמך עליהם. המסקנה מתקנות אלה היא, שבעוד שתצהיר מפורט לאימות כל העובדות הינו תנאי מוקדם להגשת בקשה להסרת הגבלה, הרי תשובת הבנק איננה טעונה תמיכה בתצהיר. דא ותו לא. עניות דעתי היא, שמכאן עדיין אין להסיק שיש להחשיב את העובדות הנטענות בתשובת הבנק כמאומתות וכאילו צורף להן תצהיר, כדעתו של כב' הנשיא בפיסקה 4 של פסק דינו. המחוקק אמנם איפשר לבנק להגיב על הבקשה להסרת הגבלה, מבלי להטיל על הבנק חובת צירוף תצהיר לאימות העובדות, אך מאידך גם נקבע בסעיף 6(ב) של התקנות הנ"ל כי: 'לתשובה יצורפו העתק של מסמך ושל כל ראיה אחרת שהמשיב מסתמך עליהם'. צירוף תצהיר מטעם הבנק איננו מנדטורי, אי-צירופו אינו מביא לאיונה של תשובת הבנק, ואולם, בבוא ביהמ"ש לשקול את מערכת הראיות שבפניו על ביהמ"ש להפעיל את הכללים הרגילים הנהוגים בבדיקתן של עובדות וראיות". נראה, כי גם דעת רוב זו אינה עומדת בסתירה לעמדתו של בית המשפט המחוזי בנצרת בע"א 146/98 הנ"ל, ואף היא מתיישבת עימה. דעת הרוב קבעה עמדתה לגבי שאלת מעמדן של הטענות העובדתיות שטען הבנק בתשובתו, ואשר לא ניתנה לגביהן עדות בבית המשפט. מכאן ועד חסימת דרכו של הבנק להביא עד, שיעיד על האמור בתגובה ארוכה הדרך. מחוקק המשנה פטר את המשיב מהגשת תצהיר לאימות תשובתו. פטור זה נוגע גם לטענות עובדתיות, שטוען המשיב, שהרי אילו היה הפטור נוגע לטענות משפטיות בלבד, לא היה צריך מחוקק המשנה לציין זאת, משום שאין לטעון טענות משפטיות בתצהיר. ברור שלמחוקק המשנה לא היתה כל כוונה לחסום את דרכו של הבנק להביא עדים להוכחת טענותיו העובדתיות, אם לא תמך תשובתו בתצהיר, ויש להתיר לבנק לעשות כן. המשיב פעל בהתאם להוראות תקנה 6 הנ"ל, והגיש תשובתו ללא תצהיר. עתה רוצה הוא להביא עד להוכחת טענותיו העובדתיות. משלא חוייב המשיב בהגשה מוקדמת של תצהיר להוכחת טענותיו, אין לו כל מניעה לעשות כן. המשיב רשאי, איפוא להעיד את העד מטעמו, מר קובי אייס. עדותו של מר אייס תישמע ביום 23.6.04 בשעה 9:00. המזכירות תזמן הצדדים בדחיפות. ההוצאות בגין החלטה זו תלקחנה בחשבון בפסק הדין שיינתן בתיק. שיקיםשיקים ללא כיסוי