תקנות היטל השבחה

תקנות התכנון והבניה (תשלום היטל השבחה על הקלה בדירת מגורים), התשמ"א-1981 (להלן:"תקנות היטל השבחה") בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), בהתייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, ולפי סעיף 19(ב) לתוספת השלישית לחוק, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. תשלום על תוספת שטח דירת מגורים בעל דירת מגורים המבקש הקלה לבניית תוספת שטח לדירת מגוריו או מגורי בני משפחתו, לא תחול עליו חובת תשלום היטל על כל תוספת, אלא במידה שהיא מגדילה את השטח הכולל של דירתו למעלה מ-110 מ"ר. 2. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בסיון התשמ"א (1 ביולי 1981). תקנות התכנון והבניה (הודעות על חבות בהיטל השבחה ותחליף מסירה), התשמ"א-1981 (להלן:"תקנות היטל השבחה") בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, ולפי סעיף 6(ג) לתוספת השלישית לחוק, בהסכמת שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה: 1. מסירת הודעות מתן הודעה בדבר חבות בהיטל השבחה לפי סעיפים 4(2) ו-6 (ב) של התוספת השלישית לחוק תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה. 2. תחליף מסירת הודעה אם אי אפשר לקיים מסירה כאמור בתקנה 1, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה או הוכנסה לתיבת דואר הנושאת את שמו של האדם שאליו היא מכוונת או פורסמה באחד העתונים הנפוצים בתחום הועדה המקומית. 3. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בסיון התשמ"א (1 ביולי 1981). תקנות התכנון והבניה (ערובות להבטחת תשלום היטל השבחה ודחיית תשלומים), התשמ"א-1981 (להלן:"תקנות היטל השבחה") בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), בהתייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, ולפי סעיפים 8 ו-14 לתוספת השלישית לחוק, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. ערובות להבטחת תשלום ערובה להבטחת תשלום היטל השבחה לפי סעיפים 8 ו-14 של התוספת השלישית לחוק - תהא ערבות בנקאית לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים; הוגשה בקשה לשומה חוזרת או שהוגש ערעור, רשאית הועדה המקומית לדרוש הארכת הערבות עד תום ההליכים בשומה החוזרת או בערעור. 2. שומה לצורך ערבות שיעור התשלום שבעדו מבוקשת הערבות הבנקאית כאמור בתקנה 1, ייקבע בידי שמאי מקרקעין מטעמה של הועדה המקומית, תוך 15 ימים מיום שהגיש החייב בהיטל דרישה לשומה. 3. דחיית תשלומים החייב בהיטל רשאי לדחות תשלום מחצית ההיטל גם לאחר מועד מימוש זכויותיו במקרקעין, באופן שהתשלום הנדחה יחולק לששה שיעורים חדשיים שווים, החל בחודש שלאחר מועד המימוש, ויחולו עליו הוראות סעיף 4 של חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980. 4. ערבות לתשלום נדחה דחיית תשלום, כאמור בתקנה 3, מותנית במתן ערבות בנקאית לגבי הסכום שטרם שולם. 4א. (בוטלה) 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בסיון התשמ"א (1 ביולי 1981). היטל השבחהתקנות