עיכוב מימוש שטר משכנתא

החלטה 1. המשיב עומד לנקוט נגד המבקשים הליכים למימוש שטר משכנתא בדרגה ראשונה מיום 8.2.98 מספר 5571/98 שנרשם במרשם המקרקעין בחיפה על זכויות החכירה של המבקשים בדירת מגורים שבשביל הגפן 11 קרית מוצקין, חלקה 25/3 בגוש 10447. הבקשה שבפניי היא לסעד זמני לפיו יעוכב המשך מימוש שטר המשכנתא, וזאת עד לבירור התובענה העיקרית שבה תוקפים המבקשים את שטר המשכנתא באופן מהותי. 2. הרקע לעניין הוא עסקים שניהל המבקש 1 בעבר בהסתמך על אשראי שקיבל מאת הבנק. כאשר הגיע חובו לבנק לדרגה פלונית, ביקש ממנו הבנק, לדבריו, בטוחות נוספות ובין אלה מישכון דירת המגורים. לפי המבקש 1 לא עמד בפניו פתרון מעשי, אלא להסכים לדרישת הבנק. סירוב, כך הוא טוען, משמעותו היתה חיסול עסקיו באותה עת. המבקש 1 העדיף, איפוא, לקבל את עמדת הבנק וחתם על שטר המשכנתא שבמחלוקת יחד עם רעייתו. המבקש 1 טוען, כי עשיית המשכנתא נכפתה עליו. לגבי חתימת אישתו המנוחה הוא אומר, כי היא היתה חולה במחלה ממארת במועד הרלוונטי, לא קיבלה הסברים נאותים על משמעות החתימה על שטר המשכתנא ולא היתה במצב גופני או נפשי שיאפשר לה הבנה של העיסקה המשפטית הנדונה. 3. אחרי ששמעתי בהרחבה, בכתב ובע"פ, את טענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה שעמדת הבנק בדין יסודה ואלה נימוקיי: א. גם לאחר ששטר המשכנתא נחתם בראשית שנת 1998, ובת זוגו של המבקש 1 נפטרה, למרבה הצער, בסוף אותה שנה, המשיך המבקש 1 בקשרים מסחריים ובניהול עסקיו בעזרתו של הבנק המשיב. אין ספק, כי המבקש 1 ידע את העובדות לאשורן לכל אורך הדרך. אם סבר, כי עשיית המשכנתא נכפתה עליו או על רעייתו, היה עליו להלין על כך ללא דיחוי. עצם העובדה, שהמשיך בעשיית עסקים עם הבנק ולא העלה כל טענה מאלה המובאות על ידיו היום, כ5- שנים לאחר עשיית המשכנתא, מלמדת, כי קיים ספק רב באשר לאמיתות העובדות הנטענות. ב"כ המלומד של המבקש 1 אומר, כי לא היה מקום לנקיטת הליך משפטי כלשהו באשר לשטר המשכנתא קודם שהיה איום ממשי במימוש השטר. אינני סבור כך. למבקשים טענות במישור החוזי כלפי הבנק. טענות מסוג זה יש להביא במועד מוקדם ככל האפשר בנסיבות העניין. המבקש 1 שקל שיקולים כלכליים והחליט להמשיך בעסקים עם הבנק. עד יום 29.4.03 לא טען דבר באשר לתקפות שטר המשכנתא. בנסיבות אלה, לא רק שיש ספק, כאמור, באשר לאמיתות העובדות הנטענות, אלא קימות גם נסיבות של שיהוי ומנע שדי בהן כדי להכשיל את הבקשה הנוכחית לסעד זמני. ב. המבקשים הביאו תיעוד רפואי המראה, כי בת הזוג המנוחה היתה חולה במחלה ממארת. אין גם מחלוקת, במסגרת השלב הנוכחי של ההליך, כי היא עברה טיפולים קשים בהקשר זה. אין, עם זאת, ראיה בפניי, כי המנוחה סבלה מליקוי, שלא איפשר לה להבין את מהות שטר המשכנתא אותו עשתה. לבית המשפט הוגש שטר משכנתא, שנחתם בפני עו"ד. אין בפניי תצהיר של אותו עו"ד, והמבקשים, הנושאים בנטל השכנוע בהקשר זה, לא ביקשו לשמוע את עדותו. התוצאה היא, שהטענות הנוגעות למצבה הגופני והנפשי של אשת המבקש 1 נסמכות אך ורק על תצהיר של המבקשים 1 ו4- (בתו של המבקש 1), שהם בעלי דין המעוניינים בדבר. ראיה בלתי תלויה לא הובאה, הגם שניתן היה להביאה. בנסיבות אלה, לא ניתן לסמוך רק על הטענות של המבקשים 1 ו4-, הנסתרות , בכל הקשור לידיעת הבנק לגבי מצב המנוחה, על ידי המצהיר מטעם הבנק. ג. אפילו, הייתי סבור, שבנסיבות העניין יש מקום למתן סעד זמני, כי אז היה צורך במתן הוראה לגבי ערבות ועירבון כאמור בתקנות 364, 365 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד1984-. ב"כ המבקשים הציע, כי במקום ערבות ועירבון יסתפק בית המשפט בביטחון שיש לבנק בדירה הנדונה. ברור, שהצעה מעין זו אינה יכולה להתקבל וגם מסיבה זו לא ניתן היה לקבוע סעד זמני. ד. אני מסכים עם ב"כ הבנק, כי קיים אינטרס ציבורי לפיו יתאפשר מימוש מהיר יחסית של בטוחה קניינית. עיכוב מימוש מעין זה, פוגע בסופו של דבר באינטרס הכלל. ה. השאלה בסופו של יום היא האם מן הראוי, בהתחשב בראיות שהובאו בפני בית המשפט, למנוע את מימוש שטר המשכנתא. בשים לב לעובדות שהובאו לעיל, ולכך שמי שמבקש לממש את שטר המשכנתא הוא מוסד בנקאי, תשובתי לשאלה האמורה היא בשלילה. ו. ב"כ המלומד של המבקשים הביא בפניי את החלטת השופט א. ריבלין מיום 5.3.03 ב- רע"א 10895/02 מרטין נ' בנק הפועלים. שם הורה השופט הנכבד על עיכוב מימוש משכון בשים לב לכך שמדובר היה בנכס ממושכן של מבקשת וילדיה כאשר אותה מבקשת הצהירה על כוונתה לשלם לבנק סכום נכבד המכסה לטענתה את שארית החוב לבנק. הצהרה מעין זו, לא ניתנה לי. גם אין המדובר בענייננו במבקשת המתגוררת בנכס ממושכן עם 4 ילדים. הנסיבות המיוחדות של התקדים האמור אינן מתקיימות בענייננו. 4. בשים לב לשיקולים דלעיל, אני דוחה, איפוא, את הבקשה לסעד זמני בתיק בש"א 5699/03. אני קובע את הוצאות הבקשה וכן שכ"ט עו"ד בסך 10000 (עשרת אלפים) ש"ח + מע"מ, להיום, לפי התוצאות בתיק העיקרי. משכנתאמקרקעיןשטר