תקנות היערות

תקנות היערות, 1926 1. השם הקצר תקנות אלו תיקראנה תקנות היערות. 2. מי רשאי לתת רשיון פקיד היערות או מי שהוסמך לכך בכתב על ידיו, רשאי ליתן רשיון, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם וכן לבטל את הרשיון, להתלותו או לסרב לתתו. 3. טפסי רשיונות ותנאיהם רשיונות יינתנו בטפסים המפורטים בתוספת הראשונה לתקנות אלו ויחולו עליהם הוראות פקודת היערות ואותם התנאים המפורשים ברשיון. 4. אגרות אגרות הרשיונות תשולמנה מראש לפי שער התשלומים המפורט בתוספת השניה לתקנות אלו: בתנאי שיכול פקיד יערות המוסמך ליתן רשיונות עפ"י תקנה 2 למחול על אגרות אלה, כולן או מקצתן, כל מקום שיתברר שאותה מחילה היא ראויה ורצויה בשים לב על מצבו של המבקש. 5. תוצרת יערות המשמשות לצרכי מסחר אסור לשום אדם לכרות, למצות, להפוך לחומר אחר או להוציא כל תוצרת-יערות מאדמות-יער שהן קנין היחיד לצרכי מסחר אלא עפ"י רשיון שניתן ע"י פקיד יערות בטופס ה' שבתוספת הראשונה לתקנות אלו ולאחר תשלום האגרות שנקבעו בתוספת השניה לתקנות אלו. 6. בקשה לרשיון בקשה לרשיון לכריתת עצים (להלן - בקשה), תוגש בכתב על ידי בעל הקרקע. 7. פרטי הבקשה בבקשה יצויינו לגבי הקרקע פרטים אלה: - (א) האזור בו היא נמצאת; (ב) שטחה; (ג) סוגי העצים הגדלים עליה; (ד) מספר הגוש והחלקה; (ה) שטח הכריתה; (ו) היקף הכריתה; (ז) מועד הכריתה; (ח) המטרות לשמן נוצלה הקרקע במשך השנה האחרונה. 8. מסמכים שיצורפו לבקשה לבקשה יצורף נסח רישום-מקרקעין מאושר על ידי לשכת רישום-מקרקעין, או אישור מאת עיריה, מועצה מקומית, מועצה אזורית או מוכתר המעידים על בעלות המבקש על הקרקע. 9. טופס לבקשה פקיד היערות כאמור בתקנה 2 רשאי לקבוע טופס לבקשה ולכלול בו פרטים או דרישות נוספות. שימור עציםתקנותפקודת היערות