תקנות הירושה טופס 3

תקנות הירושה טופס 3 (תקנה 14(ב)(4)) שם השולח מענו לכבוד התאריך הנדון: צוואת המנוח הודעה ליורש על פי הצוואה בהתאם לתקנה 14(ב)(4) לתקנות הירושה , התשנ"ח-1998, הנני מביא בזה לידיעתך כי בצוואתו של המנוח מיום שנפטר ביום ב הוא ציווה להעניק לך בתנאי ש בכוונתי להגיש עתה לרשם לעניני ירושה /לבית הדין הדתי* ב בקשה למתן צו לקיום הצוואה , וזאת על פי ענייני בה כ בכבוד רב, * מחק את המיותר חתימת השולח טופס 3א (תקנה 14(ב)(4)) שם השולח מענו לכבוד התאריך הנדון: עיזבון המנוח הודעה ליורש על פי דין בהתאם לתקנה 14(ב)(4) לתקנות הירושה , התשנ"ח-1998, הנני מביא בזה לידיעתך כי בכוונתי להגיש עתה לרשם לעניני ירושה /לבית הדין הדתי* ב בקשה למתן צו ירושה , בענין עיזבון המנוח וזאת על פי עניני בו כ . בכבוד רב, חתימת השולח * מחק את המיותר ירושהמסמכיםתקנות