פסקי דין מוני חשמל

1. בה.פ זו עותר המבקש לקבלת הצהרת בית המשפט כי אינו חייב לשלם לחברת החשמל דרישת חוב בסך 8,367 ₪ שנשלחה אליו על ידה. רקע 2. אין חולק כי ביום 10.7.01 בעת שקורא המונים הגיע לקרוא את מונה החשמל של המבקש הוא גילה במונה הנ"ל חבלות שונות ביניהן כי הפלומבות המקוריות של מכסה המונה הוסרו, במקומן הושמו פלומבות מוחתמות בפלייר, דיסקיות המגנטים הורדו קרוב מאד לדיסקת המונה ונמצאו סימני שחיקה בדיסקת המונה. ממצאים אלו שנתגלו לעיני קורא המונים ביום 10.7.01 העלו חשד לשימוש בלתי חוקי במונה החשמל. 3. בעקבות הממצאים הנ"ל הוזמן המבקש לחברת החשמל. נערכו 2 פגישות במהלכן נדרש להציג הסברים שונים ומסמכים מסויימים. 4. לפי כללי אספקת חשמל לצרכנים שהתקינה הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל מוסמכת המשיבה במקרים של שמוש בלתי חוקי כאמור לעיל (כלל 8(ד)(1)) לערוך חשבון מחודש. בעקבות הממצאים הנ"ל ובמסגרת סמכותה הנ"ל החליטה המשיבה תחילה לחייב את המבקש בסך של כ - 12,552 ₪ בגין הצריכה החסרה. 5. המשיבה ערכה בדיקה מעבדתית למונה הפגום ונתגלתה בו סטיה של 24.9% במדידת החשמל. 6. בעקבות זאת החליטה המשיבה להפחית את הסך הנ"ל לסכום של 8,367 ₪ המשקפת תקופת חישוב מחדש של 7 שנים אחורנית ועל יסוד בדיקת המונה המעבדתית. טענת המבקש 7. לטענת המבקש אין לחייבו בסכום הנ"ל שכן צריכת החשמל בתקופה שלאחר החלפת המונה מלמדת שאין עליה בצריכה, ומכל מקום הוא אינו מקבל את טענת חברת החשמל וממצאי בדיקת המונה שנערכו על ידה. טענת המשיבה 8. לטענת המשיבה, משנתגלתה החבלה במונה היא מוסמכת לחשב את צריכת החשמל מחדש ולחייב את המבקש. לגבי תקופת החישוב נטען כי מועד ביצוע השימוש הבלתי חוקי נבחר כמועד בו נצפתה ירידת צריכה בלתי מוסברת. לטענת המשיבה בחודש 3/91 נצפתה ירידת צריכה והמשיב לא סיפק לה הסברים לכך. לכן נבחר מועד זה כמועד תחילת החישוב ולאחר מכן נדחה מועד החישוב לסוף מועד תקופת ההתיישנות. 9. ביום 8.7.02 נערכה ישיבה מקדמית לצורך בירור הפלוגתאות. עיון בכתבי הטענות העלה כי הצדדים חלוקים בסוגיות? אלה: א. אחוז הסטיה של המונה כתוצאה מן החבלה בו. ב. אופן חישוב תקופת הצריכה או לחלופין מועד תחילת החישוב מחדש. 10. באשר לשאלת הסטיה של המונה הסכימו הצדדים להצעת בית המשפט כי המונה יבדק על ידי מומחה מוסכם. 11. המומחה הגיש את חוות דעתו ביום 10.9.02 ולפי ממצאי בדיקתו:-"ממוצע הערכים שנמדדו ע"י המונה הינו נמוך ב- 26% מהערך שנמדד ע"י המכשור במעבדה". בהמשך חוות דעתו הסביר כי על כל 100 קו"ש שנמדדו במונה שנבדק זרמו דרכו למעשה 126 קו"ש. 12. אזכיר כי חישובי המשיבה נערכו לפי סטיה של 24.9%. בעקבות חוו"ד המומחה לא ביקשה המשיבה להגדיל את החיוב. 13. נותרה במחלוקת השאלה מאיזה מועד יש לחשב מחדש את הצריכה. כפי שציינתי לעיל התקופה חושבה תחילה החל מחודש 3/91 ומאוחר יותר מתום תקופת ההתיישנות. דיון 14. המשיבה הינה תאגיד סטטוטורי. בפסיקה נקבע כי על אף היותה תאגיד סטטוטורי חלים עליה דיני המנהל הציבורי בשל כך שהיא ממלאת תפקיד ציבורי. (ראה בג"צ 731/86 מקרודף נ' חברת החשמל). 15. אחד הכללים החלים על רשות ציבורית הינה כי פעולותיה תהיינה במתחם הסבירות זאת מעבר ליתר המגבלות החלות בדיני, המנהל הציבורי כגון חוקיות שויון וכיוצ"ב. 16. מן הכלל אל הפרט. במקרה דנן חלה על חברת החשמל המשיבה החובה לשכנע את בית המשפט כי החישוב שערכה הינו חישוב סביר בנסיבות העניין. 17. הנמקתו של העד מטעם המשיבה שהעיד בפני לגבי בחירת מועד תחילת החישוב מחדש חודש 3/91 היתה כי במועד זה היתה ירידת צריכה וכי לירידת צריכה זו לא נמצא הסבר ולא סופק הסבר על ידי המבקש. על כן החליט הוא לקבוע את המועד הנ"ל כמועד תחילת החישוב מחדש מלכתחילה (כאמור לאחר מכן נדחה המועד בשל התיישנות). 18. לתמיכה בטענתו הוצגה בפני טבלת ריכוז נתוני צריכה של המבקש. לפי הטבלה, הצריכה לחודשים 91/ 4-3 הינה 535 קו"ש. הצריכה בחודשים 91/ 2-1 הינה 972 קו"ש. (כמעט פי שניים). הצריכה בחודשים 90/ 4-3 הינה 1266 קו"ש. (פי שניים ומחצה לערך). 19. לפי עדותו של מר אברהם מטעם המשיבה, ירידת הצריכה כפי שתוארה לעיל בחודשים 91/ 4-3 נראתה מחשידה לא נתקבל בגינה הסבר ועל כן הוחלט ע"י המשיבה לראות בה את יום תחילת ביצוע השימוש הבלתי חוקי. 20. אינני מקבל הנמקה זו. עיינתי בטבלה ומצאתי כי בסמוך לאחר החודשים 91/ 4-3 שבה עלתה הצריכה לעיתים לערכים של פי שלושה לדוגמא: בחודשים 91/ 8-7 - 1069 קו"ש. בחודשים 91/ 10-9 - 1145 קו"ש. בחודשים 91/ 21-11 - 1450 קו"ש. 21. יותר מכך, השוואת הצריכה בחודשים שונים בשנת 91 ביחס לשנה קודמת אינה נותנת בהכרח יחס של 25% הפרש. גם שינוי הצריכה מחודש לחודש לעיתים במגמת עליה ולעיתים במגמת ירידה מלמד כי קיימים גורמים שונים שמשפיעים על הצריכה המשתנה ולא בהכרח קריאה לא נכונה של המונה. 22. עוד יותר מכך, עיון בממוצעים השנתיים של הצריכה מלמד כי אין בהכרח מגמה אחידה שממנה ניתן ללמוד או להסיק שהקריאה ירדה עקב החבלה במונה בלבד אלא קיימת צריכה משתנה משנה לשנה ללא קשר הגיוני או מגמה קבועה כלשהיא. 23. לשם ההדגמה יובאו להלן הצריכות הממוצעות משנת 96 ועד 2002. 1990 - 1252 קו"ש. 1991 - 975 " 1992 - 1201 " 1993 - 1321 " 1994 - 1592 " 1995 - 1380 " 1996 - 1400 " 1997 - 1228 " 1998 - 1338 קו"ש 1999 - 1624 " 2000 - 1606 " 2001 - 1884 " 2002 - 1249 " 24. עייננו הרואות, הצריכה הממוצעת משתנה מעת לעת ומשנה לשנה לעיתים יורדת ולעיתים עולה, לעיתים אף בערכים של עשרות אחוזים, ביחס לשנה קודמת ולא ניתן לומר שהשינוי הוא בהכרח בגין שגיאה בקריאת המונה שנגרמה מחבלה. 25. לטענת המשיבה נדרש המבקש ולא סיפק הסבר סביר לשינוי שחל בצריכה לחודש 3/91. אם נזכור כי המבקש נדרש ליתן את ההסבר הנ"ל בשנת 2001 קרי כ- 10 שנים מאוחר לשנת 91 אין תימא מדוע לא יכל לספק הסבר שכזה. אין לצפות מאדם סביר שידע ויזכור איזה חשמל צרך ובגין אלו מכשירים לפני 10 שנים. 26. אולם לא רק בשל כך סבור אני שלא כדין נהגה המשיבה עם המבקש. מעיון בתאור החבלות שנמצאו ע"י קורא המונים בקריאת המונה שערך ביום 10.7.01 עולה כי אין מדובר בפרט קטן אלא בכמה וכמה פרטים ובינהם הסרת פלומבות מקוריות, השמת פלומבות חלופיות, הורדת דיסקות מגנטיות קרוב לדיסקות המונה וסימני שריטה או שחיקה בדיסקת המונה. 27. קיומם של ממצאים מספר כפי שתואר לעיל איננו עניין של מה בכך. עובדה היא שקורא המונים שאין זה תפקידו לבצע ביקורת תקינות למונה שם לבו לכך מייד כשבא לקרוא את המונה. 28. ענין זה העלה בליבי שאלה ותמיהה הכיצד במשך תקופה של 7 שנים (זו תקופת החישוב המחודש שערכה המשיבה) לא שם לבו לכך קודם קורא המונים? 29. נסיון לקבל הסבר לכך מן העד מטעם המשיבה לא הועיל ולדאבוני בחר עד זה להשיב באופן כמעט מתוכנת תשובות מתחמקות ולא נתן הסבר סביר לכך שמשך שנים כה רבות לא נתגלה העניין. 30. לא מתקבל על דעתי שליקויים כה רבים שנתגלו ע"י קורא מונים בחודש 7/01, לא התגלו משך שנים קודם לכן. כאמור לא קיבלתי הסבר סביר לכך גם מן העד מטעם המשיבה. 31. המסקנה המתבקשת על פי השכל הישר הינה אם כן כי הם לא נתגלו קודם לכן משום שלא נגרמו שנים קודם לכן. הם נתגלו בחודש 7/01 משום שנגרמו בסמוך למועד זה שאם לא כן היו מתגלים כבר בקריאת המונה הקודמת. 32. לאור האמור אני קובע כי שלא בדין חייבה המשיבה את המבקש בסכום החיוב המתוקן. המשיבה אינה רשאית לחייב את המבקש בחיוב מתוקן מעבר לתקופה של קריאת המונה הקודמת למועד בו נתגלו הליקויים במונה. 33. סוף דבר, הבקשה מתקבלת בחלקה באופן שמוצהר בזאת כי המשיבה אינה רשאית לבצע את החישוב המחודש כפי שביצעה. 34. המשיבה רשאית לבצע תוספת חיוב של 26% החל מן המועד בו היתה הקריאה הקודמת לקריאה שבוצעה ביום 10.7.01, ועד למועד החלפת המונה בלבד. הואיל שהקריאה הקודמת היתה עבור החודשים 01/ 6-5 הרי שהמשיבה רשאית להוסיף 26% על הצריכה שנקראה לחודשים 01/ 8-7 (שהיתה 2155 קו"ש) היינו, לחייב את המשיב עבור 560 קו"ש נוספים בלבד. 35. בנוסף רשאית המשיבה להוסיף לחיוב הנ"ל את סכום עלותו של מונה חדש (119 ש"ח) והוספת שעה וחצי עבודה (225 ש"ח) כאמור בסעיף 12 לתגובתה לבקשה וזאת הואיל שעפ"י כלל 14 לכללים הנ"ל, האחריות לתקינתו ולשלמותו של המונה חלה על הצרכן. לאור התוצאה אליה הגעתי וקבלת הבקשה באופן חלקי, אינני עושה צו להוצאות. המזכירות תמציא העתק החלטה לב"כ הצדדים. ניתנה היום 18 בנובמבר, 2002 (י"ג בכסלו תשס"ג) בהעדר הצדדים. יונתן אברהם, שופט חשמל