מלאי עסקי

מהו "מלאי עסקי" ? מה ההגדרה של "מלאי עסקי" ? פקודת מס הכנסה אינה כוללת הגדרה כוללת למושגים "מלאי עסקי" ו"רכוש קבוע". האבחנה ביניהם אינה קלה. בית המשפט פסק כי ניתן להיעזר בהגדרה המיוחדת של "מלאי עסקי" שבסעיף 85(ג) לפקודה לענין מצבים בהם נחשב מלאי עסקי כנמכר בסכום השווי, התואמת את המשמעות החשבונאית של המושג: "מלאי עסקי - כל נכס מיטלטלין או מקרקעין הנמכר במהלכו הרגיל של העסק, או היה נמכר כך אילו הבשיל או שהגיש לגמור ייצור, הכנתו או בנייתו וכל חומר המשמש בייצורו בהכנתו או בבנייתו של אותו נכס". יצוין, כי ההגדרה של "נכסים קבועים" בתוספת ב' לחוק התיאומים מפנה להגדרת "נכס" בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה אשר ממעט את "המלאי העסקי". יש נכסים שמטבע הדברים אין משתמשים בהם אלא כמלאי עסקי או להשקעה, אך רוב הנכסים הם "ניטראליים" מטבעם והם יכולים לשמש הן כנכסי הון או כמלאי בעסק, הכול לפי הנסיבות. הפסיקה והספרות פיתחו מספר מבחנים היכולים לעזור בסיווג, העיקרי שבהם הוא מבחן התדירות והמחזוריות - הגדרת המונח "מלאי עסקי" שזורה ושלובה במקור הכנסה המהווה "עסק" בלשון פסוקת מס הכנסה. פסיקת בית-המשפט מלמדת כי המאפיין "עסק" כמקור הכנסה הוא בעיקר תדירות ומחזוריות הפעולות הנעשות בו לשם הפקת הכנסה. עולה מן האמור, כי בבואנו לבדוק אם רכוש הוא בגדר "מלאי עסקי", עלינו לבדוק את מהותו של מקור ההכנסה בו משמש הרכוש". בית המשפט ציין בפסיקתו כי מעבר לכך, יש להביא בחשבון את הקריטריונים הבאים: "אישיות" הנישום, עיסוקו, התמחותו ונסיונו בעיסוק זה או אחר, צורת הרישומים והדיווחים, כיצד מומנה רכישת הנכס. אם מומנה הרכישה בהון עצמי הנטייה היא לראות בהשקעה השקעה הונית, ואילו אם מומנה העסקה בכסף זר, המדובר בד"כ בעסקה מסחרית. כמו כן ציין בית המשפט כי יש לקחת בחשבון גם את מידת פעילותו של הנישום להשבחת הנכס. ככל שרבה פעילות זו יש בכך אינדיקציה להיותו של הנכס חלק מהמלאי העסקי ולהיפך, פסיביות בנוגע להשבחת הנכס תעיד על מהותו כרכוש קבוע. מעבר לכך, בכל אחד מהמבחנים, יש לראות את "התמונה הכוללת" ואת הסבירות מבחינה כלכלית של אימוץ סיווג זה או אחר. בהיבט החשבונאי, המלאי העסקי מוצג במאזן בקבוצת הרכוש השוטף ומוערך לפי מחיר "עלות או שוק כנמוך ביניהם". "במלאי עסקי" הכוונה למוצרים שהנישום מועיד אותם למכירה ומוכר בדרך העסקים הרגילה. "רכוש קבוע", כולל נכסים אשר משמשים ליצור ההכנסה או נדרשים לניהול רגיל של עסק אשר בדרך כלל לא יומרו למזומן במשך תקופת החשבון השוטפת. הקושי המובנה בשאלת הסיווג הוא שבהרבה מקרים על בית המשפט הנדרש להכריע בסוגיה על סמך השערות וספקולציות בדבר כוונותיו של הנישום בדבר ייעודו של הנכס בכל תקופה רלבנטית מעת רכישתו ואילך. מלאי