תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), תש"ל-1970 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 53 ו-83 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה: 1. פרשנות בתקנות אלה - "החוק" - חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962; שאר המונחים משמעותם כמשמעות הנודעת להם בחוק, אם אין כוונה אחרת משתמעת. 2. תחולת סדר הדין האזרחי בעניני כשרות משפטית ואפוטרופסות יחולו תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963, במידה שאין בהן סתירה לתקנות אלה. 3. בית המשפט המוסמך בקשה המוגשת לפי החוק תוגש לבית המשפט המחוזי שבתחום סמכותו נמצא מקום מגוריו של הקטין, פסול הדין או החסוי, ואם אין לו מקום מגורים בישראל, מקום הימצאם של נכסיו; לא היה לקטין, לפסול הדין או לחסוי מקום מגורים או נכסים בישראל, יהא מוסמך לדון בבקשה בית המשפט המחוזי בירושלים. 4. המצאת בקשה בקשה כאמור בתקנה 3 תוגש לבית המשפט בשלושה עתקים ומספר עתקים נוספים לפי הצורך, והיא תומצא - (1) לקטין, לפסול הדין או לחסוי, זולת אם בית המשפט הורה שאין להמציאה להם; (2) ליועץ המשפטי לממשלה; (3) למי שבית המשפט הורה על כך. 5. בקשה להכרזת פסול דין (א) בקשה להכרזת פסול דין תהא בכתב; המבקש יפרט בבקשתו את שמו, מענו ומספר זהותו של מי שמבקשים להכריזו פסול דין, את הטעמים שעל יסודם מוגשת הבקשה ואת הענין שיש בה למבקש. (ב) המבקש יצרף לבקשתו תצהיר לאימות העובדות הכלולות בבקשה ותעודת רופא על מצב בריאותו של מי שמבקשים להכריזו פסול דין. 6. בקשה למינוי אפוטרופוס (א) בקשה למינוי אפוטרופוס תהא בכתב; המבקש יפרט בבקשתו את שמו, מענו ומספר זהותו של החסוי ואת הטעמים שעל יסודם יש למנות אפוטרופוס, ויצרף לבקשה תצהיר לאימות העובדות הכלולות בה. (ב) הציע המבקש מינוי של אפוטרופוס פלוני, יפרש בבקשתו את שמו ומענו של האפוטרופוס ויצרף לבקשה את הסכמתו בכתב. 7. בקשת הורה בקשה של הורה לבית המשפט על פי סעיפים 19 או 25 לחוק תהא בכתב; העתק של הבקשה יומצא להורה השני. 8. החלטה בדבר הגבלת זכויותיו של הורה לא יורה בית המשפט על פי סעיפים 26, 27 או 28 לחוק, אלא לאחר שנתן הזדמנות לכל אחד מהורי הקטין, וכן לאפוטרופסו אם נתמנה, להשמיע דברו. 9. צו למינוי אפוטרופוס (א) צו למינוי אפוטרופוס ייערך לפי טופס 1 שבתוספת ויסומן במספר סידורי שוטף של בית המשפט שהוציאו; בצו יצויין אם המינוי הוא כללי או מוגבל, ואם הוא מוגבל - לאילו ענינים נתמנה האפוטרופוס. (ב) עם מתן הצו ימציא המזכיר הראשי של בית המשפט העתק ממנו לאפוטרופוס הכללי ויצרף אליו העתק מהבקשה שעל פיה ניתן, על כל נספחיה. 10. פרטה ודו"חות (א) פרטה ודו"חות שעל האפוטרופוס להגישם לאפוטרופוס הכללי יוגשו בעותק אחד ויאומתו בתצהיר, אלא אם כן שווים הכולל של נכסי החסוי אינו מצדיק לדעת האפוטרופוס הכללי את אימות הדו"ח בתצהיר; האפוטרופוס הכללי רשאי להורות על המצאת עותקים נוספים לנוגעים בדבר. (ב) הפרטה תיערך לפי טופס 2 שבתוספת. 10א. רישום (א) משנודע לאפוטרופוס שיש בנכסי החסוי מקרקעין או נכסים אחרים שמתנהלים לגביהם לפי כל דין פנקסים המשמשים לרישום זכויות בעלות, ידאג שתירשם בהם הערה על מינוי אפוטרופוס. (ב) הממונה על הרישום ירשום הערה כאמור משהוגש לו צו המינוי. 11. ציון התפקיד בכל מסמך, הליך משפטי או פעולה של האפוטרופוס מכוח תפקידו יצויין שהוא פועל מטעם החסוי. 12. הודעה ליועץ המשפטי לממשלה העתק של כל בקשה או מסמך אחר המוגשים לפי החוק לבית המשפט, יועבר לבא-כוחו של היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי שבתחום סמכותו של בית המשפט שאליו הוגשה הבקשה. הוראה זו לא תחול על בקשה שהאפוטרופוס הכללי הינו משיב בה. 13. שחרור מתצהיר בענייני כשרות משפטית ואפוטרופסות המתנהלים לפי החוק בפני בית המשפט או הרשם רשאי הוא לפטור כל צד מהגשת תצהיר והוא יכול לדרוש תצהירים נוספים. 14. פנקסים (א) אפוטרופוס ינהל פנקסים לפי הכללים המקובלים, באופן שיאפשרו עריכת דין וחשבון כספי ופירוט הנכסים והחובות. (ב) הפנקסים האמורים יכללו, בין השאר, רישום שוטף של ההכנסות וההוצאות, ויפורטו לגבי כל הכנסה - מקורה, ולגבי כל הוצאה - יעודה. (ג) אפוטרופוס יקפיד על קיום אסמכתה לכל הוצאה והכנסה חוץ מסכומים קטנים שלפי הנהוג אין להם קבלות. (ד) כלל תפקידו של האפוטרופוס ניהול עסק של החסוי, ינהל לגביו פנקסי חשבונות נפרדים. 15. חשבון נפרד אפוטרופוס יחזיק את כספי החסוי בחשבון נפרד בבנק על שם החסוי ויפקיד בו כספים שקיבל מכוח תפקידו, בתכוף ככל האפשר לאחר קבלתם. 15א. ביטוח האפוטרופוס יעשה ביטוחים אלה: (1) מפני אבדן רכוש ומפני אש - של נכסי החסוי; (2) מפני אחריות מעבידים - לגבי העובדים שהוא מעסיק בקשר עם נכסי החסוי. 15ב. דין וחשבון אפוטרופוס יפרט בדין וחשבון שיגיש לאפוטרופוס הכללי, לתקופת אותו דין וחשבון - (1) את ההוצאות וההכנסות; (2) פירוט הנכסים והחובות; (3) פרטים והסברים על הפעולות שביצע, כולל ביקוריו אצל החסוי וקיום קשר עם קרוביו, טיפולו בניהול נכסי החסוי ובשמירה על זכויותיו וכן בדבר ביטוחו של החסוי בביטוח רפואי וסוציאלי. 15ג. חשבונות ומסמכים אחרים אפוטרופוס יגיש לבית המשפט במצורף לדין וחשבון - (1) העתק מחשבון הבנק של החסוי ליום עריכת הדין וחשבון; (2) חשבונות, קבלות או כל מסמך אחר, כפי שיידרש; (3) מאזן וחשבון ריווח והפסד - לגבי ניהול עסק; (4) רשימת הדיירים - לגבי ניהול בנין להשכרה. 15ד. בדיקת הפרטה והדו"חות (א) האפוטרופוס הכללי רשאי להחליט בכל מקרה על אופן בדיקת הפרטה וכן על אופן הביקורת עליה לשם אימות תוכנה. (ב) האפוטרופוס הכללי רשאי להורות לאפוטרופוס להגיש לו דו"ח כשהוא מבוקר ומאושר בידי רואה חשבון או בידי מבקר שיקבע; דו"ח לגבי ניהול עסק של החסוי יוגש בכל מקרה כשהוא מבוקר ומאושר בידי רואה חשבון, אלא אם כן הורה האפוטרופוס הכללי אחרת. (ג) עם סיום הבדיקה, ירשום האפוטרופוס הכללי את ממצאיו בחותם שיטביע על גבי הפרטה או הדו"ח שבדק, או בגליון נפרד לרישום הערות שיקבע לענין זה. 15ה. פטור מבדיקה (א) האפוטרופוס הכללי פטור מבדיקת דו"ח בכל אחד מאלה: (1) האפוטרופוס לא הוסמך ולא נדרש לטפל ברכושו של החסוי; (2) לדעת האפוטרופוס הכללי אין שווים הכולל של נכסי החסוי מצדיק את ההוצאה הנדרשת לבדיקת הדו"ח; (3) מעיון ראשון בדו"ח נראה לאפוטרופוס הכללי כי הוא נערך כשורה ובוקר כדבעי, וכי אין בו כדי להצביע על פעולות הטעונות בדיקה. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי האפוטרופוס הכללי לבדוק גם דו"ח כאמור בה אם ראה סיבה מיוחדת לעשות כן; החליט האפוטרופוס הכללי על בדיקה כאמור, ינמק את החלטתו בכתב. 16. רישום מרכזי של פסולי דין (א) ליד בית המשפט המחוזי בירושלים יתקיים משרד לרישום מרכזי של פסולי דין, וכל דורש יהא רשאי לעיין בו. (ב) הכריז בית המשפט על אדם כפסול דין, ישלח הודעה על כך אל המשרד לרישום מרכזי של פסולי דין; ההודעה תציין את שמו, מספר זהותו ומענו של מי שהוכרז כפסול דין, את תאריך ההכרזה, את מספר התיק ואת בית המשפט שהחליט בדבר ההכרזה האמורה. תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), התש"ס-2000 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 50 ו-83 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרה בתקנות אלה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 2. דרכי השקעה אפוטרופוס ישקיע את כספי החסוי שאינם דרושים לצרכיו השוטפים, באחת מדרכים אלה: (1) בנכסים בנקאיים כמפורט להלן: (א) כספים אשר צפוי כי יידרשו לצורכי החסוי בתוך שנתיים ממועד ההשקעה - בפיקדונות בנקאיים שקליים, נושאי ריבית או הפרשי הצמדה וריבית; (ב) כספים שלא צפוי כי יידרשו לצורכי החסוי בתוך שנתיים ממועד ההשקעה - בתכניות חיסכון בנקאיות צמודות מדד, לפרקי זמן מוגדרים מראש, בהתחשב באמור בתקנה 3; (2) בניירות ערך שהוציאה המדינה או שהיא ערבה לפירעונם; (3) במסירתם לידי האפוטרופוס הכללי לשם השקעה לפי הוראות סעיף 10(ג) ו-(ד) לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978; (4) דרך אחרת שאישר בית המשפט מראש. 3. התחשבות בצורכי החסוי דרכי ההשקעה לפי תקנה 2 ומשך תקופת ההשקעה, ייקבעו בהתחשב בצרכיו השוטפים והמיוחדים של החסוי, בשינויים מזמן לזמן. 4. אישור בית משפט (א) השקעת כספי חסוי ששוויים עולה על 500,000 שקלים חדשים, טעונה אישור של בית המשפט. (ב) האפוטרופוס יגיש בקשה לאישור דרך השקעה, כאמור בתקנת משנה (א), אחת לשנה או במועד שקבע בית המשפט. 5. כספים שהיו מושקעים לפני המינוי כספים שביום מינוי האפוטרופוס היו מושקעים בדרך השקעה שלא לפי תקנות אלה, ואשר נקבעו בה מועדים מוגדרים מראש למשיכת הכספים או למימוש (להלן - מועדי יציאה), יוסיפו להיות מושקעים באותה דרך עד למועד היציאה הראשון וממועד זה ישקיע האפוטרופוס את הכספים לפי תקנות אלה, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת. 6. הגשת בקשה לבית משפט (א) בקשה לאישור דרך השקעה לפי תקנות 2(4), 4(ב) ו-5, תוגש בכתב; המשיב לבקשה יהיה האפוטרופוס הכללי ורשאי בית המשפט להורות על צירוף משיבים נוספים לבקשה. (ב) בבקשה יפורטו - (1) הסכום הכולל של כספי החסוי, הסכום שמוצע להשקיעו ודרך ההשקעה המוצעת; (2) כלל נכסי החסוי והכנסותיו הנוכחיות והצפויות בשנים הבאות; (3) התחייבויות והוצאות החסוי הנוכחיות והצפויות לשנים הבאות. (ג) לבקשה לאישור דרך השקעה של כספי חסוי כאמור בתקנה 4(א) יצרף האפוטרופוס חוות דעת של רואה חשבון או של יועץ השקעות, המנמקת את דרך ההשקעה המוצעת. 7. ניהול על ידי מנהל תיקי השקעות (א) בבוא בית המשפט לאשר בקשה לפי סעיף 4(א) רשאי הוא להורות על ניהול כספי החסוי על ידי מנהל תיקי השקעות, כמשמעותו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995. 8. הצמדה (א) הסכום הנקוב בתקנה 4(א) יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה, בשיעור עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר של השנה שקדמה לה. (ב) סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה. 9. ביטול תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), התש"ם-1979 - בטלות. 10. תחילה תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה). 11. הוראת מעבר אישר בית המשפט דרך השקעה לפני יום התחילה, יראו את האישור כאילו ניתן לפי תקנות אלה. תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים), התשמ"ט-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 56(ב) ו-83 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן - החוק), וסעיף 108 לחוק בתי-המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984, אני מתקין תקנות אלה: 1. בית המשפט המוסמך בית המשפט המוסמך לקבוע את שכרו של אפוטרופוס לפי תקנות אלה הוא בית המשפט המחוזי שמינהו. 2. בקשה לקביעת שכר בקשת אפוטרופוס לקביעת שכרו (להלן - הבקשה) תהא ערוכה לפי טופס 1 בתוספת ותוגש לבית המשפט בשני עותקים. 3. האפוטרופוס הכללי - משיב (א) המשיב לבקשה יהיה האפוטרופוס הכללי, ועותק אחד הימנה, על כל צירופיה, יומצא לו במשרדו שבתחום סמכותו של בית המשפט. (ב) האפוטרופוס הכללי יקבע את עמדתו ביחס לבקשה בהתחשב בהיקף עבודתו של האפוטרופוס ועל פי הדו"חות שהגיש לו, ויודיעה לבית המשפט, בעת הדיון בבקשה או לפני כן בכתב; הודיע האפוטרופוס הכללי לבית המשפט על עמדתו בכתב - לא יוזמן לדיון בבקשה אלא אם כן ביקש זאת, אולם רשאי בית המשפט להזמינו, מטעמים מיוחדים שיירשמו. 4. תנאים והגבלות (א) בית המשפט לא יקבע את שכרו של האפוטרופוס מראש, ולא ידון בקביעת שכרו לפני תום ששה חדשים מיום תחילת מינויו או שנים עשר חדשים מיום פסיקת שכרו הקודמת, לפי הענין. (ב) בית המשפט לא יקבע שכר לאפוטרופוס אלא אם כן קיבל את הודעתו של האפוטרופוס הכללי כאמור בתקנה 3(ב) ושוכנע כי המבקש ממלא כראוי את חובותיו לפי החוק. 5. שיעורי השכר (א) בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר חודשי בשיעור שלא יעלה על 120 שקלים חדשים כשהחסוי מאושפז ועל 240 שקלים חדשים כשהחסוי אינו מאושפז; סכומים אלה יועלו ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום ההעלאה), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי. בתקנה זו - "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה; "המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הקודמת, ולענין ההעלאה ב-1 ביולי 1989 - המדד שפורסם בחודש דצמבר 1988. (ב) ניהל האפוטרופוס נכס דלא ניידי של החסוי שיש עמו הכנסה תקופתית קבועה, רשאי בית המשפט לקבוע לו שכר ניהול עבורו בשיעור שלא יעלה על 5% מההכנסה האמורה ברוטו בתקופת הניהול, ובלבד שהאפוטרופוס לא העסיק אדם אחר זולתו בניהול האמור תמורת תשלום מכספי החסוי. (ג) ביצע האפוטרופוס עסקה במקרקעין עבור החסוי, רשאי בית המשפט לקבוע לו שכר בשיעור שלא יעלה על 2% מן התמורה שנתקבלה בעסקה האמורה; בבקשה לקביעת שכר על פי תקנת משנה זו, יפרט המבקש כל הוצאה שהוציא מכספי החסוי לשם ביצוע העסקה, לרבות הוצאה לתיווך, לשומה וליעוץ משפטי, ורשאי בית המשפט לנכותה, כולה או חלקה, מן השכר שיפסוק. 6. שירותים מקצועיים (א) לא ייקבע לאפוטרופוס שכר מיוחד בעד שירותיו המקצועיים, ויראוהו ככלול בשכר שנקבע לו לפי תקנה 5(א). (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אם שוכנע בית המשפט, על פי המלצת האפוטרופוס הכללי, כי האפוטרופוס ביצע פעולות החורגות מתפקידיו הרגילים, רשאי בית המשפט לקבוע לו שכר מיוחד עבורן, ורשאי הוא לנכות ממנו כל הוצאה שהוציא האפוטרופוס לשם ביצוע אותן פעולות. (ג) שכר שייקבע לפי תקנה זו בעת מתן שירותים מקצועיים יהיה לפי התעריף המינימלי הקיים במקצועו של האפוטרופוס, ואילו בעד פעולות חורגות אחרות לא יעלה השכר שייקבע על כפל שיעור השכר על פי תקנה 5(א), ובנסיבות יוצאות מן הכלל שיירשמו - על כפולת עשרה של שיעור השכר על פי התקנה האמורה. 7. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד בטבת התשמ"ט (1 בינואר 1989). כשרות משפטיתתקנותאפוטרופסות