אישור פסק בוררות

מהו אישור פסק בוררות ? לאחר מתן פסק בוררות, צד רשאי לעתור לאשר את פסק הבוררות או לבטלו. אישור משמעותו נקיטת עמדה שפסק הבוררות - שלם הוא - וראוי לזכות בהכרה על ידי בית המשפט. ביטול פסק בוררות משמעותו שקיים חסר בפסק שאינו משתלב עם המשך קיומו כפי שהוא. בפועל יש שני סוגים של תיקון בבקשה לביטול פסק בוררות - הטכני והמהותי. סעיף 22(ד) לחוק הבוררות מסמיך בית משפט לתקן פסק בוררות במצב בו: "נפלה בפסק טעות סופר, פליטת קולמוס, השמטה, טעות בתיאור אדם או נכס, בתאריך, במספר, בחישוב וכיוצא באלה" (כלשון סע' 22 (א) (1)). יוצא כי עסקינן בטיעון טכני המזכיר את האפשרות של תיקון טעות בפסק דין, על פי סעיף 81 (א) לחוק בתי המשפט. המישור השני הוא תיקון עניין מהותי המקנה לבית משפט שיקול דעת רחב במסגרת בקשה לביטול פסק בוררות. סעיף 24 לחוק הבוררות מונה 10 עילות לביטול וסעיף 26 למעשה קובע כי בית משפט מוסמך לאמץ את דוקטרינת הבטלות היחסית. כלשון סעיף 26(ב) "לא יבטל בית המשפט את פסק הבוררות כולו, אם ניתן לבטלו בחלקו, להשלימו, לתקנו או להחזירו לבורר". בית המשפט פסק כי ככלל הותירה המדיניות השיפוטית הבסיסית בנושאי בוררות חותמה גם בתחום זה, קרי, סמכות התיקון איננה חלה מקום שהמדובר בטעות שבשיקול דעת או הטעונה מחשבה מחודשת ולא בפליטת קולמוס גרידא. עוד צוין ע"י בית המשפט כי אם הזוכה בפסק לא ביקש את האישור, וכל טענתו של המפסיד כלפי הפסק היא טעות בחישוב - כיצד יעתור לביהמ"ש? דומה כי לא תהיה לו ברירה והוא יצטרך לפנות לביהמ"ש בהגשת "בקשה לביטול הפסק", שהיא השם הכללי לבקשה, שאחת מעתירותיה האפשריות היא בקשה לתיקון הפסק. יישוב סכסוכיםבוררות