תקנות הלבנת הון

תקנות איסור הלבנת הון (דיווח למשטרה), התשס"א-2000 (להלן:"תקנות הלבנת הון") בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו-32 (ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות הלבנת הון אלה: 1. דרכי דיווח דיווח למשטרה לפי סעיף 6(א)(1) לחוק, ייעשה באחת מדרכים מאלה: (1) בהודעה בכתב שנמסרה במסירה אישית בתחנת משטרה; שוטר שקיבל הודעה כאמור יעבירה ליחידת המשטרה שהסמיך לענין זה המפקח הכללי כהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971 (להלן - היחידה), תוך שמירה על סודיות המידע; (2) בפקסימיליה, למספר שקבעה המשטרה והרשום על גב הטופס שבתוספת (להלן - הטופס); (3) בהודעה בכתב, בדואר רשום עם אישור מסירה, למען הרשום על גב הטופס; (4) בהודעה טלפונית ליחידה, לפי מספר הטלפון של היחידה שיימסר לפונה על ידי מוקד 100 של המשטרה; מי שדיווח בהודעה טלפונית כאמור, חלה עליו החובה לדווח נוסף על כך גם באחת מן הדרכים המנויות בפסקאות (1) עד (3). 2. פרטי דיווח (א) דיווח כאמור בתקנה 1(1) עד (3), ייעשה לפי הטופס. (ב) דיווח טלפוני כאמור בתקנה 1(4) יכלול את הפרטים שבטופס, אשר שאל עליהם השוטר מהיחידה. (ג) הטופס יהיה זמין לציבור בדרכים אלה: (1) בתחנת משטרה או במקומות אחרים שימסור שוטר לפונה; (2) במשלוח מן המשטרה, לפונה, לפי המען שמסר לשוטר, באמצעות פקסימיליה, דואר אלקטרוני או דואר רגיל, לפי בחירת הפונה. 3. מועד דיווח (א) דיווח בדרכים כאמור בתקנה 1 ייעשה לפני עשיית הפעולה ברכוש או סמוך, ככל האפשר בנסיבות הענין, לאחר עשייתה. (ב) נעשה הדיווח על פי הוראות תקנה 1(4), יראו את מועד ההודעה הטלפונית במועד הדיווח. 4. דיווח לא מלא והשלמות ראה שוטר מהיחידה כי דיווח שנמסר לפי תקנות אלה אינו מלא, רשאי הוא לבקש מהמדווח להשלים את פרטי הדיווח החסרים בטופס, ככל הידוע לו. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תוספת (תקנה 1(2)) טופס דיווח את הטופס יש למלא ככל הידוע לך; אם הפרטים אינם ידועים לך, אנא ציין זאת בפרט 4. 1. פרטי זיהוי של המדווח: שם המדווח__ מס' זהות (דרכון אם המדווח תושב חוץ)__ כתובת__ טלפון (אם יש)__ פקסימיליה (אם יש)__ בתאגיד: שם התאגיד __ מס' רישום__ באמצעות (שם המדווח)__מס' זהות__ כתובת__ טלפון (אם יש)__ פקסימיליה (אם יש)__ 2. פרטי הפעולה ברכוש: במועד (תאריך ושעה, ככל שניתן)__ בוצעה / עומדת להתבצע (מחק את המיותר) פעולה ברכוש אסור (להלן - הרכוש) כמשמעותה בסעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן - החוק), שפרטיה הם כמפורט להלן: (1) פירוט/תואר הרכוש (כולל פרטים בדבר סוג, ערך, תיאור פיזי, פרטי רישום/רישוי):__ (2) סוג הפעולה ברכוש (כגון מכירה, קניה, או פעולה אחרת כאמור בסעיף 1 לחוק):__ (3) הצדדים לפעולה (לרבות מיופה כוח, נאמן, נהנה, מתווך וגורמים נוספים שנטלו חלק בפעולה, אם יש כאלה):__ (4) המקום - (א) שבו נמצא הרכוש בעת הדיווח__ (ב) שאליו מיועד הרכוש לעבור__ (5) תיאור הפעולה, לרבות מקום או מקומות שבהם התבצעה הפעולה או שהיא עומדת להתבצע__ (6) שווי משוער של הרכוש/התמורה, שניתנה/הוצעה בעד הרכוש במסגרת הפעולה המדווחת__ 3. העובדות/הנסיבות שהביאו אותך למחשבה כי מדובר בפעולה ברכוש אסור:__ 4. לא מסרתי דיווח בסעיף/סעיפים__ מטעמים אלה:__ 5. אני מוסר דיווח זה בתנאי שפרטי זהותי לא יימסרו לשום אדם זולת בהליך משפטי או לעיון שופט, במגבלות האמורות בסעיף 25(ב) לחוק. אני מאשר בזאת כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הם אמת למיטב ידיעתי. תאריך__ שם החותם__חתימה תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מהרשות המוסמכת למשטרת ישראל), התשס"ב-2002 (להלן:"תקנות הלבנת הון") בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30(ב) ו-32 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן - החוק), בהסכמת השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות הלבנת הון אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "הרשות המוסמכת" - הרשות המוסמכת לפי סעיף 29(א) לחוק; "מאגר מידע" - מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק; "מידע" - כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי הוראות החוק וכן כל עיבוד שלו; "מען" - שם הרחוב, מספר הבית, שם היישוב ומיקוד, ואם המען אינו בישראל - גם שם המדינה; "פרטי זיהוי" - מספר תעודת זהות; לגבי אזרח זר שלפי דיני מדינת אזרחותו והמדינה שבה הוא תושב אין תעודת זהות - מספר זיהוי רשמי וסדרתי אחר הנהוג במדינתו וכן מספר דרכון תקף ושם מדינה שהנפיקה אותו. 2. בקשה לקבלת מידע (א) בקשת משטרת ישראל לקבלת מידע מהרשות המוסמכת (להלן - בקשת מידע) תהיה בכתב ויפורטו בה כל אלה: (1) שם האדם שלגביו מבקשים את המידע, פרטי זיהויו ומענו, מספר חשבון בציון המקום שבו נוהל, ככל שפרטים אלה ידועים למשטרת ישראל, או כל פרט אחר שביחס אליו מתבקש המידע; (2) פרק הזמן שלגביו מתבקש המידע; (3) תיאור הנסיבות והנימוקים המצדיקים, לדעת משטרת ישראל, את העברת המידע מהרשות המוסמכת למשטרת ישראל לשם ביצועו של חוק זה; (4) סיווג הסודיות של הפרטים הכלולים בבקשה; (5) מידת הדחיפות שבה נדרשת העברת המידע מהרשות המוסמכת למשטרת ישראל. (ב) בבקשת מידע ובנימוקיה יכול שייכללו פרטים בדבר מידע המצוי למשטרת ישראל. 3. דרכי הגשת הבקשה לקבלת מידע בקשת מידע תופנה לראש הרשות המוסמכת בידי אחד מאלה (להלן - המבקש) - (1) ראש המחלקה לתפקידים מיוחדים באגף המודיעין של משטרת ישראל (להלן - ראש מת"מ); (2) איש משטרה אחר מתוך היחידה שהוסמכה לפי תקנות איסור הלבנת הון (דיווח למשטרה), התשס"א-2001; (3) בעל תפקיד אחר, שיקבע המפקח הכללי של משטרת ישראל, בהתייעצות עם ראש הרשות המוסמכת. 4. בקשה להשלמת מידע (א) ראש הרשות המוסמכת רשאי לבקש מידע נוסף מן המבקש, ככל הנדרש, לדעתו, לצורך טיפול בבקשה; בפנייתו יפרט ראש הרשות המוסמכת את טיב המידע הנוסף המבוקש ממשטרת ישראל וינמק את הצורך במידע זה. (ב) לא העביר המבקש את המידע הנוסף המבוקש, כולו או חלקו, יחליט ראש הרשות המוסמכת בבקשה על בסיס המידע שנמסר. 5. העברת מידע מהרשות המוסמכת למשטרה החליט ראש הרשות המוסמכת להעביר מידע למשטרת ישראל, יעבירו למבקש בהקדם האפשרי בנסיבות הענין, תוך התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשת המידע. 6. דחיית בקשה לקבלת מידע (א) החלטת ראש הרשות המוסמכת לדחות את בקשת המידע, כולה או חלקה, תהיה בכתב ומנומקת, ולאחר שניתנה למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו; ראש הרשות המוסמכת ייתן את החלטתו בהקדם האפשרי בנסיבות הענין, ותוך התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשה. (ב) החלטת ראש הרשות המוסמכת לדחות את הבקשה תועבר למבקש מיד לאחר קבלתה. 7. ערר (א) ראש מת"מ, באישור ראש אגף מודיעין במשטרת ישראל, רשאי להגיש ערר ליועץ המשפטי לממשלה, על החלטת ראש הרשות המוסמכת לפי תקנה 6; הערר יוגש בכתב ויצורפו אליו כל המסמכים והמידע שהובאו לפני ראש הרשות המוסמכת. (ב) עותק מן הערר כאמור בתקנת משנה* (א) יועבר אל ראש הרשות המוסמכת, אשר יעביר את התייחסותו ליועץ המשפטי לממשלה בהקדם האפשרי, תוך התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשה, ולא יאוחר מתוך 14 ימים מהיום שבו נמסר לראש הרשות המוסמכת עותק של הערר. 8. דרכי העברת המידע התקשורת לפי תקנות אלה בין משטרת ישראל לבין הרשות המוסמכת תיעשה באחת או יותר מן הדרכים המפורטות להלן, כפי שיקבע ראש היחידה לביטחון שדה במשטרת ישראל, בהסכמת ראש הרשות המוסמכת: (1) בתקשורת ברשת פרטית (VPN - virtual private network); (2) במדיה מגנטית - לרבות דיסקטים, תקליטורים או כל אמצעי נתיק אחר; (3) על גבי מסמכי נייר. תקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת), התשס"א-2001 (להלן:"תקנות הלבנת הון") בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29(א) ו-32 (א) ו-(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, בהתייעצות עם השר לבטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות הלבנת הון אלה: 1. כישורי ראש הרשות המוסמכת לראש הרשות המוסמכת ימונה מי שמתמצא היטב בסוגיות הקשורות עם המלחמה בהלבנת הון והוא בעל ניסיון ניהולי ונתקיימו בו אחד או יותר מהכישורים המפורטים להלן: (1) עבד בתפקיד בכיר במערכת הציבורית בתחום אכיפת החוק; (2) עבד בתפקיד בכיר במערכת כלכלית או פיננסית; (3) עבד בתפקיד בכיר בחקירות כלכליות או פיננסיות; (4) בעל ניסיון בעבודה מול מערכות כלכליות, פיננסיות או מערכות חקירה של מדינות אחרות או של גופים בין-לאומיים; (5) בעל ניסיון בתחום ניהול והבטחה של מאגרי מידע. מיסיםעבירות מסהלבנת הוןתקנות