מה ההבדל בין גישור לפישור ?

מה זה פישור ? מה ההבדל בין גישור לפישור ? מהו גישור בבית הדין לעבודה ? בית המשפט ציין באחד מפסקי הדין כי גישור וגישור - חד הם. וכי בכוונת המחוקק לבצע תיקון למניעת בלבול בין המושגים באופן ש"פישור" יהיה ל"גישור" עוד צוין כי כדי ליתן תוקף של פסק הדין להסדר פישור, נדרשת הודעה של המפשר דוקא, על פי סעיף 79ג(ז) לחוק בתי המשפט, או אז, לאחר מתן הודעה כאמור, בית המשפט יהיה רשאי ליתן להסדר תוקף של פסק דין. "הסדר פישור" שהחוק ותקנות בתי המשפט (פישור), מדברים בו, הינו הסכם בין בעלי הדין על יישוב סכסוך שביניהם, שהושג בסיומו של הליך פישור. וכיצד נדע כי הליך הפישור הסתיים? כזאת נדע לכשיחתמו בעלי הדין על הסדר הפישור והמפשר יקיימו בחתימתו (סעיף 9(א) לתקנות הפישור). ועוד זאת: "נחתם הסכם הפישור, יודיע על כך המפשר לבית המשפט..." [תקנה 9(ב) לתקנות הפישור]. חלק מהותי מהליך הפישור, כך מובטח לצדדים בכל הליך של פישור עוד מלכתחילה, גלום בהוראת סעיף 5(ב) לתקנות הפישור: "המפשר לא יגלה כל מידע שנמסר לו במהלך הפישור למי שאינו צד לפישור". ולפי טיבו של הליך זה קובע סעיף 79ג(ד) לחוק כי "דברים שנמסרו במסגרת הליך פישור לא ישמשו ראיה בהליך משפטי אזרחי". גישוריישוב סכסוכיםפישורשאלות משפטיות