סמכויות בורר

מהן סמכויות בורר ? בית המשפט פסק כי מקום שמונה בורר ותפקידו כרוך בגביית ראיות, מדובר בתפקיד שיפוטי והדיון שמתנהל בפניו הינו דיון בעל אופי שיפוטי. על אופיו של ההליך כשיפוטי ניתן ללמוד, בין היתר, מאופי הישיבות, מאופי הדיון וחקירת עדים במסגרתו, מהחלטות הבורר ומניהולו של פרוטוקול. ההתייחסות לבורר הינה כאל בעל תפקיד שיפוטי או מעין שיפוטי, כך למשל אף החלטה להעבירו מתפקידו בהתאם לסעיף 11 לחוק נתונה לביהמ"ש, כאשר השיקולים העומדים בבסיס ההחלטה אינם שונים במהותם משיקולים לפסלות שופט. בית המשפט ציין בפסיקתו כי הבורר לא כפוף לסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט לפי שבורר אינו "בית משפט" כהגדרתו בחוק בתי המשפט, אך יחד עם זאת ציין בית המשפט כי מומלץ לבורר לנהוג באופן כללי בהתאם לסדרי דין אלה. הנימוק הכללי לכך הוא שבעקרונות אלה יש משום שמירה על עיקרי הצדק הטבעי. גישת בית המשפט היא כי סדרי הדין מבטיחים שוויון ואחדות שיטת המשפט. הם ערובה למניעת שרירות וראוי להקפיד על קיומם, על מנת שלא לשבש את ההליך השיפוטי. בדרך כלל ניהול בוררות כרוך בזימון עדים והשמעתם אם כי ישנן בוררויות אשר הצדדים מביאים כל ראיות והבורר בודק אישית את נשוא הסכסוך ופוסק בו על סמך טענות הצדדים בלבד. אם מדובר בשאלה משפטית או טכנית בלבד, יכולים הצדדים להסמיך את הבורר לפסוק על סמך הצגת הבעיה המוגשת לו בכתב אף בלי לזמן את הצדדים עצמם. יישוב סכסוכיםבורר