תקנות המבחן

תקנות המבחן (שירותי המבחן), התשי"ט-1959 (להלן:"תקנות המבחן") בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לפקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ"ט-1969, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "השר" - שר הרווחה; "נבחן" - מי שהועמד במבחן לפי הפקודה; "קטין" - מי שלא מלאו לו 18 שנה; "השירותים" - שירות המבחן לנוער או שירות המבחן למבוגרים; "מחוז" - כאמור בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם. 2. מינוי קציני מבחן וסגניהם השר ימנה קציני מבחן ראשיים וסגניהם, קציני-מבחן מחוזיים וסגניהם וקציני-מבחון לנוער ולמבוגרים. 3. פרסום ברשומות הודעה על מינויים לפי תקנה 2 תפורסם ברשומות. 4. מסירת תעודה לקצין-מבחן שנתמנה כאמור תימסר תעודה חתומה על ידי השר. 5. תפקידיו של קצין מבחן ראשי קצין-מבחן ראשי - (1) יהיה אחראי בפני המנהל הכללי למשרד הרווחה בכל עניני ארגון השירות, ניהולו, פיקוח על עבודתם של קציני-המבחן, וקידומם המקצועי; (2) יקיים מגע ויפעל בתיאום עם בתי-המשפט, המשטרה, בתי-הסוהר, השירותים הסוציאליים וכל גוף אחר המטפל בעבריינים או בעבריינות; (3) יתן הוראות כלליות פנימיות לגבי פעולות השירות. 6. תפקידיו של קצין מבחן מחוזי קצין-מבחן מחוזי - (1) יהיה אחראי בפני קצין-המבחן הראשי לארגון השירות במחוזו, לניהולו ולפיקוח על עבודתם של קציני-המבחן במחוזו, וקידומם המקצועי; (2) יקבל בני-האדם שהופנו אל השירות במחוזו, יקבע קציני מבחן המטפלים בהם ויסדר את העדיפויות בטיפולם מסיבת הימצאם במעצר או מסיבה אחרת; (3) יעביר את הטיפול באדם מסויים, לפי הצורך, מקצין-מבחן אחד לחברו. 7. פיקוח קצין-מבחן מחוזי לנוער יפקח על טיפול קצין-המבחן בענינים של כל קטין שעומדים להביאו או שהביאו אותו בפני בית-משפט לפי הוראות כל דין. 8. טיפול (א) קצין-מבחן מחוזי רשאי, באישור קצין-מבחן ראשי, לטפל בענינו של כל אדם שהופנה אליו על ידי רשות מרשויות המדינה או הרשויות המקומיות, ככל אשר ייראה לו לטובת אותו אדם. (ב) פניה כאמור לקצין-המבחן תיערך בכתב ותכלול את הפרטים הדרושים לענין. 9. חקירות הופנה אדם לשירות ונקבע קצין-מבחן שיטפל בענינו, יעמוד הקצין בקשר עם האדם, עם משפחתו ועם בני-אדם הקשורים אליו, או עם המוסדות המטפלים בו ויאסוף פרטים בדבר אישיותו של האדם, התפתחותו הגופנית, השכלית והנפשית, תנאי ביתו וסביבתו וכן נסיבות העבירה בה הוא נאשם והמניעים שהביאוהו לכך. במהלך החקירה יבקר קצין-המבחן בביתו של האדם, אם ראה צורך בכך. 10. בדיקות ראה קצין-מבחן צורך בכך יפנה את האדם כאמור בתקנה 9, באישור קצין-המבחן המחוזי או מי שהורשה על ידיו, למקום מתאים לשם בדיקה רפואית, פסיכולוגית, פסיכיאטרית או בדיקה אחרת. 11. עיון במהלך חקירה כאמור יפנה קצין-מבחן למשטרה ולתביעה הכללית לשם קבלת פרטים על אשמתו ועברו של הנאשם וכן יעיין בתיקו בבית המשפט. 12. ידיד קצין-מבחן לנוער רשאי, לאחר שהובא נאשם קטין בפני בית-המשפט, לבקש מאותו בית-המשפט למנותו כידיד של אותו קטין לצורך הדיון בבית-המשפט. 13. הסברים קצין-מבחן לנוער יסביר לקטין הנאשם, להוריו או לאפוטרופסו או לכל מי שאותו הקטין נמצא ברשותו, את משמעות הדיון בבית-המשפט וכל הכרוך בו. 14. המלצות קצין-מבחן העומד להמליץ בפני בית-המשפט המלצה כל-שהיא, יסביר לנאשם, ואם הוא קטין - להוריו או לאפוטרופסו או לכל מי שהקטין נמצא ברשותו - את משמעותה של ההמלצה וכל הכרוך בה. 15. רישומים קצין-מבחן ירשום את כל הידיעות בתיקו האישי של הנאשם וכן יערוך תסקיר על סמך ממצאיו, בהתאם להוראות כל דין. 16. תסקיר (א) קצין-מבחן לנוער יכלול בתסקיר המלצה בדבר הטיפול הנאות, לדעתו, באותו קטין. (ב) קצין-מבחן למבוגרים יכלול בתסקיר המלצות בדבר האפשרות להעמיד את האדם במבחן, והוא רשאי להמליץ אף על דרכים אחרות להחזרת האדם למוטב. 17. תפקידי קצין מבחן קצין-המבחן שנקבע בצו-מבחן לטפל בנבחן ידאג לשלומו הגופני והנפשי של הנבחן, לשיקומו החברתי ולחינוכו לאזרחות מועילה תוך מגע מתמיד ושיתוף-פעולה עם הוריו, אפוטרופסו, משפחתו, עם השירותים הציבוריים ועם כל גורם היכול לעזור בכך. קצין-המבחן יסייע לנבחן בקבלת הכשרה מקצועית ובסידור בעבודה ואם היה הנבחן קטין, יסייע גם בקליטתו במסגרת לימודית מתאימה. 18. עזרה כספית ראה קצין-מבחן, באישור קצין-המבחן המחוזי או מי שהורשה על ידיו, צורך לתת עזרה כספית לנבחן, יפעל למען השתתפות הגורמים הנוגעים בדבר ובני-אדם החייבים במזונות לנבחן. 19. טיפול שלאחר בדיקה נבדק נבחן בהתאם לתקנה 10 או בשלב מאוחר יותר והומלץ על טיפול מיוחד, יפנה אותו קצין-מבחן, באישור קצין-המבחן המחוזי או מי שהורשה על ידיו, למקום המתאים כדי שיקבל את הטיפול הדרוש. 20. העתקת מקום מגורים של נבחן העתיק נבחן מקום-מגוריו למחוז אחר, יפנה אותו קצין-מבחן המטפל בו לקצין-המבחן המחוזי שלתחומו עבר לגור, ויעביר לשם מיד כל המסמכים והידיעות על אודות אותו נבחן. 21. צו מבחן שאינו יעיל נוכח קצין-מבחן כי צו-מבחן אינו יעיל מסיבה כלשהי, יודיע על כך לקצין-המבחן המחוזי על מנת שיגיש בקשה מתאימה לבית-המשפט. 22. תקופת המבחן קצין-מבחן ידאג לכך כי מטרות המבחן יושגו תוך התקופה שנקבעה על ידי בית- המשפט. 23. הפחתת התקופה נתברר לקצין-מבחן שאפשר להסתפק בתקופה קצרה יותר, יבקש, באישור קצין-המבחן המחוזי, מבית-המשפט לקצר את תקופת-המבחן. 24. הארכת התקופה נתברר לקצין-מבחן שהתקופה שנקבעה על-ידי בית-המשפט אינה מספקת להשגת מטרות המבחן, יעשה באישור קצין-המבחן המחוזי, אחד מאלה: (1) יבקש מבית-המשפט להאריך את תקופת המבחן; (2) יפנה אל גופים או מוסדות לשם העברת הטיפול אליהם לאחר תום תקופת המבחן. 25. (בוטלה) 26. הועדת מעון לקטין קצין-מבחן לנוער העומד להמליץ בפני בית-המשפט כי קטין יימסר למעון כמשמעותו בתקנות חסות הנוער (מעונות), תשט"ו-1955 (להלן - מעון), יבקש תחילה מהממונה על המעונות שיועיד מעון לאותו קטין. 28-27. (בוטלה) 29. סודיות ידיעות הגיעה לאדם ידיעה תוך כדי ביצוע תקנות אלה, ישמרו אותה בסוד ולא יגלנה אלא במידה שיש צורך בכך לשם ביצוע כל חיקוק או במידה שקיבל אישור לכך מקצין - המבחן הראשי. 30. סודיות תיקים אישיים התיקים האישיים יהיו סודיים ופרט לעובדים המוסמכים של השירות לא יורשה העיון בהם, אלא ברשות קצין-מבחן מחוזי או הממונים עליו. 31. רישומים ודו"חות קצין-מבחן ראשי יקבע בהוראות את צורתם של רישומים ודו"חות המוטלים על קציני-מבחן. 32. נוסח צו מבחן צו-מבחן יהא ערוך לפי הנוסח שבטופס שנקבע לו בתוספת. 33. הקמת ועדת המבחן תוקם ועדת-המבחן (להלן - הועדה) שתייעץ לשר ולשירות בכל ענין הנוגע למבחן. 34. חברי הועדה השר ימנה 15 עד 20 חברי הועדה ובלבד שבתוכה יהיו שופט, פרקליט, קצין המשטרה, קצין צבא-הגנה לישראל, חבר הכנסת, פסיכיאטר מחנך, עורך-דין ועובד סוציאלי. 35. יושב ראש הועדה השר ימנה שופט בית-משפט העליון או שופט בית-משפט מחוזי להיות יושב ראש הועדה. 36. ועדות משנה הועדה תמנה ועדות-משנה לנוער ולמבוגרים. 37. סדרי דיון הועדה תקבע בעצמה את סדרי דיוניה ותמסור לשר דו"ח שנתי על פעולותיה. 38. ביטולים בטלות: (1) תקנות מבחן העבריינים, 1944; (2) תקנות העמדת עבריינים במבחן (צווי-מבחן), תשי"ג-1953; (3) תקנות העמדת עבריינים במבחן (קביעת תנאי-מגורים בצו-מבחן), תשט"ו-1955. 39. (בוטלה) תוספת (תקנה 32) טופס מס' 1 צו מבחן לנוער תיק בית משפט השלום לנוער מס' השם: שם ההורים: המען: בית-משפט השלום לנוער במושבו ב- החליט היום בתאריך להעמיד אותך בפיקוח קצין מבחן למשך בתקופה זו תעמוד(י) בפיקוחו(ה) של מר/גב' משרד המבחן ב- מבחן זה מיועד בשבילך, למען תקבל(י) הדרכה, עזרה ועצה מאת קצין-המבחן. עליך: (1) לבוא אל קצין-המבחן בזמנים שייקבעו לך; (2) להודיע לקצין-המבחן על כל שינוי מען ומקום-מגורים: (3) להישמע להוראות קצין-המבחן; בית המשפט מאמין, כי בעזרת קצין-המבחן תצליחי(י) בדרכך להבא. אם בתקופת המבחן יתברר, שיש צורך לשוב ולדון בעניניך, יוכל בית המשפט להזמינך ולדון ולהחליט בו מחדש. התאריך: חתימת השופט אני מאשר(ת) בזה כי הבנתי את החלטת בית-המשפט לעיל ואני מוכן(ה) למלא אחריה. חתימה קבלתי העתק צו-מבחן זה ביום: הנאשם(ת): קצין המבחן: טופס מס' 2 צו-מבחן למבוגרים בית-משפט ב- תיק מס' בית המשפט ב- במושבו מיום קבע שאתה (שאת) שם הנאשם(ת) בן (בת) שם האב עברת עבירה(ות) לפי סעיף(ים) בית המשפט נתן דעתו על תולדות חייך והוא מקווה שבהדרכת קצין-מבחן יש בכוחך לחיות חיי יושר ועבודה ולהימנע מעבירה; ולאחר שהוסברה לך משמעותו של המבחן ולאחר שהסכמת לכך, מצווה בית המשפט להעמידך במבחן ל- שנים מהיום בתנאים אלה: (1) עליך להיות נתון(ה) לפיקוח קצין המבחן של מחוז או של כל מחוז או אזור אחר שתגור(י) שם; (2) עליך להימנע ממעשה עבירה ולחיות חיי-יושר ועבודה; (3) עליך לבוא אל קצין-המבחן בזמנים שיקבע לך ולהתנהג לפי הוראותיו; (4) עליך להודיע לקצין המבחן על כל שנוי במקום-מגוריך; (5) עליך להודיע לקצין המבחן על שינוי במקום-עבודתך; (6) תנאים מיוחדים: להווי ידוע לך, כי אם תפר(י) אחד מהתנאים הנ"ל או תעבור(י) עבירה תוך תקופת הצו, עלול(ה) אתה(את) להיות מוחזר(ת) ומועמד(ת) לפני בית-המשפט, העשוי להטיל עליך את העונש הראוי לעבירה(ות) שעברת לפי סעיף(ים): אני מאשר(ת) בזה כי הבנתי את כל תנאי צו-המבחן הזה ואני מתחייב(ת) למלא אחריהם. התאריך: חתימת הנאשם(ת) ניתן בחתימת ידי ובחותמת בית המשפט ביום ב- שופט (בית משפט השלום) קבלתי העתק צו-מבחן זה ביום: הנאשם(ת): קצין המבחן: תקנות המבחן (תסקיר קצין מבחן), התשס"ז-2006 בתוקף סמכות שר הרווחה לפי סעיף 30 לפקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 (להלן - הפקודה), וסעיף 44(א) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971, וסמכות שר המשפטים לפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, אנו מתקינים תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "תסקיר" - תסקיר בכתב של קצין מבחן לפי סעיף 2 לפקודה או לפי כל דין אחר; "קצין מבחן מחוזי" - קצין מבחן ששר הרווחה מינהו לקצין מבחן מחוזי. 2. הגשת תסקיר לבית המשפט ראה בית המשפט לבקש תסקיר, ייתן הוראה מתאימה לקצין המבחן המחוזי, והלה יטיל על קצין מבחן פלוני לערוך את התסקיר ולהגישו לבית המשפט. 3. הוראות לגבי תסקיר מבחן על תסקיר לפי סעיף 2 לפקודה יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיף 37 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, סעיף 191 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 ותקנות 26 עד 28 לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-1974. 4. הגשת תסקיר ליועץ המשפטי לממשלה קצין מבחן יערוך תסקיר גם בהתאם להוראות היועץ המשפטי לממשלה, בא כוחו או תובע כמשמעותו בסעיף 12(א)(2) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, שניתנו באמצעות קצין המבחן הראשי ויגישו בהתאם להוראות האמורות. 5. ביטול תקנות העמדת עבריינים במבחן (תסקיר קצין מבחן), התשי"ח-1958 בטלות. משפט פלילישירות המבחןתקנות