אישור עבודה במועצה לשימור אתרים

החלטה 1. המבקש הועסק במינהל התרבות, משרד החינוך התרבות והספורט, ופרש מטעמי בריאות בסוף חודש מאי 2006. בקשתו היא לקבל היתר על פי חוק שירות המדינה (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969, לעבוד במועצה לשימור אתרים (להלן: המועצה), הפועלת במסגרת החברה להגנת הטבע. המשיבה תומכת בבקשתו. 2. במסגרת תפקידו במשרד החינוך עסק המבקש בתחום שימור אתרים בשני תפקידים: א. כמרכז ועדת התמיכות המשרדית, שתפקידה היה, בין השאר, לבחון ולאשר בקשות של המועצה לתמיכות כספיות. כמרכז הועדה תפקידו היה טכני בלבד. מכל מקום, סיים המבקש תפקיד זה בחודש דצמבר 2005. ב. כמרכז וועדת ההיגוי של פרויקט "50 אתרים". בסיס פעולות הפרויקט האמור היו החלטות הממשלה. עיקר תפקידו בפרויקט היה מעקב אחר ההתקדמות כאיש השטח וכנציגו של מנהל מינהל התרבות. כן שימש כמרכז וועדת ההיגוי של הפרויקט, תפקיד טכני שאינו כולל זכות הצבעה או החלטה. המבקש סיים תפקידו כרכז בפברואר 2006. ואולם, ערב פרישתו משירות המדינה התבקש המבקש להכריע בסכסוך בין המועצה לשימור אתרים לבין הקרן הקיימת לישראל בנוגע לפרויקט "50 אתרים". המבקש קיבל עמדת קק"ל והחליט בניגוד לטענת המועצה בשאלה האם קק"ל מילאה את חלקה בפרויקט. בהקשר זה רואה המשיבה פוטנציאל להעניק זכות למועצה שלא מומש. 3. ב"כ המשיבה טוען כי במסגרת עיסוקו בשירות המדינה היתה למבקש נגיעה לעניינים הקשורים למועצה, זאת למעשה בעניינים טכניים של ריכוז וועדות אשר החליטו בנושאים הנוגעים למועצה ובקרה על יישום החלטות אלה ללא סמכויות של ממש. ואולם, מאחר שדי לצורך תחולת החוק פוטנציאל הענקת זכות, סבורה המשיבה כי על המבקש לקבל היתר מהועדה. ברם, המשיבה סבורה שיש להיעתר לבקשה מהסיבות הבאות: א. נסיבות הפרישה - המבקש סיים את עבודתו בשירות המדינה מטעמים בריאותיים בהתאם להחלטת ועדה רפואית שפסלה אותו לתפקיד, לאחר 11 שנות שירות במשרד. ב. תפקידו של המבקש בנושאים הנוגעים למועצה לשימור אתרים היה טכני פרוצדוראלי ללא סמכות החלטה, הכרעה או המלצה על הענקת זכות למועצה. בנושא היחידי בו נתנה לו סמכות להכריע ולהחליט בסכסוך הנוגע למועצה לשימור אתרים הוא הכריע כאמור נגד עמדת המועצה, וזאת בנושא שהוא מאוד חשוב למועצה. בעובדה זו יש כדי לנטרל כל חשש למראית עין במתן ההיתר כמבוקש, על כך שהמבקש פעל על מנת לקבל את המשרה הנדונה, מה גם שההחלטה שקיבל המבקש לרעת המועצה לשימור אתרים ניתנה ממש בסמוך לפרישתו. ג. המבקש שימש עובד זוטר יחסית ללא סמכות החלטה, או המלצה על הענקת זכות למועצה למעט אותו מקרה שהוזכר לעיל (אשר גם בו היה מדובר בהכרעה על יסוד בדיקת המסמכים והעובדות, ללא שיקול דעת רחב). ד. העסקה המבוקשת היא במסגרת המועצה לשימור אתרים שהיא גוף ציבורי הפועל במסגרת החברה להגנת הטבע. אמנם לא מדובר בתאגיד ממשלתי או בחברה ממשלתית כמשמעותם בסעיף 14(5) לחוק הצינון אך עדיין אלו גופים ציבוריים הפועלים ללא כוונת רווח. המועצה לשימור אתרים פועלת ומתוקצבת מכוח החלטות ממשלה, בנושא שימור אתרים היסטוריים ואתרי התיישבות שהממשלה מייחסת לו חשיבות גדולה. ה. למבקש נסיבות אישיות מיוחדות, אשר מן הראוי להתחשב בהן במסגרת מתן ההיתר. המבקש נכה צה"ל אשר פרש משירות המדינה פרישה מוקדמת מטעמים בריאותיים לאחר שנפסל לשירות. המבקש הצליח למצוא גוף ציבורי שמוכן להעסיק אותו למרות נכותו ומוגבלותו הרפואית החמורה (90% נכות). סיכויו למצוא מעסיק אחר שיהיה מוכן להעסיקו על אף מצבו הבריאותי וגילו אינם גבוהים. אנו סבורים כי יש לקבל את הבקשה מטעמי המשיבה. אין אנו רואים חשש לפגיעה בטוהר המידות בשל קליטתו של המבקש במועצה, שהרי למעשה בנושא היחיד שבו ניתנה לו סמכות הכרעה לגביה החליט נגד עמדתה. ביתר הנושאים, והם עיקר תפקידו, לא היתה למבקש סמכות החלטה לגבי המועצה. כמו כן, גם אם המועצה אינה תאגיד או חברה ממשלתית, עדיין היא גוף ציבורי המתוקצב מכח החלטות הממשלה הפועל ללא כוונת רווח. אנו גם מביאים בחשבון את העובדה שהמבקש פרש כבר בחודש מאי שנה זו, דהיינו - מדובר כבר בארבעה חודשי "צינון". לאור האמור, אנו נעתרים לבקשה וקובעים כי המבקש רשאי להתחיל בעבודתו במועצה באופן מיידי. שימור מבניםאישור עבודה