ביטול בחירות

פסק דין 1. בהתאם לסמכותי שלפי סעיף 73(ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 (להלן - החוק), הנני מורה בזאת על ביטול הבחירות למועצה המקומית אבו-גוש בקלפיות שמספרן 1, 3.2 ו- 6.2 ומצווה על עריכתן שנית. 2. כזאת אני עושה על יסוד מה שנתברר בעקבות הגשת ערעור הבחירות ובהתאם לבקשה המוסכמת מטעם הצדדים. מסתבר כי שלושה אנשים בעלי זכות בחירה סומנו בפנקסי הבוחרים כמי שהצביעו בבחירות, בעוד שלפי מערכת הרישום של משרד הפנים שהו השלושה בחו"ל במועד הבחירות. 3. סעיף 73(ב)(1) לחוק קובע לאמר: "(ב) בערעור בחירות רשאי בית המשפט - (1) לבטל את הבחירות בכלל או באזור קלפי מסויים ולצוות על עריכתן שנית; אולם בית המשפט לא יבטל בחירות אלא אם נראה לו שהליקוי המשמש עילה לערעור עלול היה להשפיע על התוצאות". מחישוב שעשה המפקח על הבחירות עולה כי לוּ הייתה המערערת זוכה בקול אחד או בשני קולות נוספים הייתה נערכת הגרלה בינה לבין המשיבות 4 ו-5, לפי האמור בסעיף 67(7) לחוק. על-פי החישוב, שלושה קולות נוספים למערערת, היו מזכים אותה במנדט נוסף. מסתבר אפוא כי הליקוי שנפל בהצבעתם של שלושת הנ"ל "עלול היה להשפיע על התוצאות" (ראו והשוו: עמ"ן 319/06 מפלגת העבודה - מימד נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-17 (ניתן ביום 17.8.2006) בפרק על השפעת הליקויים על תוצאות הבחירות (פיסקאות 33-41 לפסק הדין) ובאסמכתאות הנזכרות שם). 4. אשר על כן, וכמוסכם, הוריתי כאמור בסעיף 1 לעיל על ביטול הבחירות למועצה המקומית אבו-גוש בקלפיות הנ"ל ועל עריכת בחירות בשנית למועצה המקומית (ולא לראשות המועצה) בשלושת הקלפיות, בהתאם למועדים הקבועים בחוק. 5. כמוסכם, כל יתר טענות הצדדים אהדדי בנוגע לבחירות למועצה המקומית באבו-גוש מבוטלות והערעור בגינן נדחה. 6. אין צו להוצאות. הפקדון שהפקידה המערערת יוחזר לה. בחירות