תקנות המדגמים

תקנות המדגמים, 1925 1. השם הקצר תקנות אלה תיקראנה תקנות המדגמים. פירוש 2. פירוש בתקנות אלה יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר - "סוכן" פירושו סוכן הדר בישראל או שמקום-עסקיו בישראל ואשר כוחו יפה לשמש סוכן, כדי הנחת דעתו של הרשם; "הוגש" פירושו הונח במשרדו של הרשם או נשלח אליו ע"י הדואר במכתב נושא בולים; "משרד" פירושו משרד הרשם; "הפקודה" פירושה פקודת הפטנטים והמדגמים; "דוגמה" פירושו דבר תוצרת או חומר שמדגם מיוחד לו. אגרות 3. אגרות (א) האגרות המגיעות עפ"י הפקודה, במידה שזו נוגעת למדגמים, יהיו האגרות המפורטות בתוספת הראשונה. (ב) האגרות לפי תקנות אלה תשולמנה בבנק הדואר ובדרך שיקבע הרשם; העתק הקבלה של בנק הדואר יחד עם הודעה על יעוד האגרה והענין שאליו היא מתייחסת ימסרו לרשם. 3א. הצמדה למדד (תיקון: תשנ"ז) (א) הסכומים שבתוספת הראשונה ישתנו ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה - "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש שלפני החודש שקדם ליום השינוי. "המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש שלפני החודש שקדם ליום השינוי הקודם. (ב) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל - (1) אם הוא גבוה מ-10 שקלים חדשים - לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה; (2) אם הוא נמוך מ-10 שקלים חדשים - לעשר האגורות הקרובות. (ג) רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר יפרסם ברשומות את נוסח התוספת הראשונה כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו. טפסים 4. טפסים (1) הטפסים הנזכרים בתקנות אלה הם הטפסים הכלולים בתוספת השניה לתקנות אלה; והטפסים הללו ישמשו לכל המקרים שהטפסים יפים להם ואפשר לשנותם כאשר יורה הרשם כדי להתאימם למקרים אחרים. (2) כל הבקשות לרשם תהיינה ערוכות בכתב וכל מקום שלא נקבע להן טופס מיוחד עליהן להתאים ככל האפשר לטופס מס' 7. מערכות של דברי-תוצרת 5. מערכות של דברי תוצרת (1) "מערכת" פירושה מספר של דברי תוצרת מאותו אופי כללי שנוהגים למכרם יחד או המיועדים לשימוש ביחד, כשכולם נושאים אותו מדגם, בין בשינויים ובין בלא שינויים שאין בהם כדי לשנות את מהותם או כדי לפגוע פגיעה של ממש בזהותן. (2) כשיש כל ספק שהוא אם אי-אלו דברי תוצרת מסויימים מהווים מערכת או אינם מהווים מערכת, תוחלט השאלה ע"י הרשם. סיוגן של סחורות 6. סיוגן של סחורות (1) לצורך רישום מדגמים ותקנות אלה, מסייגים סחורות באופן הקבוע בתוספת השלישית לתקנות אלה. (2) כשמתעורר כל ספק שהוא בנוגע לסוג אשר איזו סחורה מיוחדת שייכת אליו, תוחלט השאלה ע"י הרשם. מסמכים 7. מידתם וכו' של מסמכים בכפוף לכל הוראה אחרת שיתן הרשם, כל הבקשות, ההודעות, המסמכים שמופיעים בהם ציורים, וכל שאר מסמכים שעפ"י הפקודה או תקנות אלה דרוש להגישם למשרד הרשם, צריכים להיות על נייר קשה, וחוץ אם נקבע אחרת צריכים הם להיות כתובים בצד אחד של הגליון בלבד; מידת הגליון צריכה להיות שלושה-עשר אינטשים אורך, ושמונה אינטשים רוחב (בקירוב), ובשולי הגליון משמאל יש להשאיר ריווח של שני אינטשים בערך. 8. חתימת המסמכים (1) מסמך שהוגש ע"י פירמה או שותפות יוכל להיות חתום בשם הפירמה או מטעם הפירמה או השותפות ע"י חבר אחד או חברים אחדים של הפירמה או השותפות. (2) מסמך שהוגש ע"י חברה או אגודה שיתופית יוכל להיות חתום ע"י מנהל או ע"י המזכיר או ע"י פקיד-ראשי אחר של החברה או האגודה. 9. מסירת מסמכים כל בקשה, הודעה, מודעה או מסמך אחר שמותר או דרוש להגישם או למסרם לאדם עפ"י הפקודה או תקנות אלה, מותר לשלחם ע"י הדואר במכתב נושא בולים, וכל מסמך שנשלח כך דינו כאילו נמסר בשעה שהמכתב הכולל אותו היה נמסר לפי מהלך הדואר הרגיל. וכשיבואו להוכיח את דבר משלוחו או מסירתו יהא די אם יוכיחו כי המכתב נשלח עפ"י הכתובת הנכונה והושם בדואר. הכתובת 10. הכתובת אם חייב אדם עפ"י הפקודה או תקנות אלה למסור כתובת לרשם, צריכה הכתובת הנמסרת להיות מלאה ככל האפשר, כדי לאפשר לו לכל אדם למצוא על נקלה את מקום העסקים של האדם שכתובתו נמסרה. 11. כתובת למסירת מסמכים (1) בעל רשום של מדגם הדר בחוץ-לארץ, רשאי למסור לרשם כתובת למסירת הודעות בישראל, וכתובת זו תירשם בפנקס; כתובת זו למסירת הודעות תהא כתובתו של אדם שמלאו את ידו לכך, כדי הנחת-דעתו של הרשם. (2) ההודעות והמסמכים שעפ"י תקנות אלה דרוש לשלחן לבעל הרשום דינם כאילו נשלחו כהלכה אם נשלחו לבעל הרשום עפ"י הכתובת הרשומה שלו, אם אותה כתובת היא בארץ, ואילו אם דר הבעל הרשום בחו"ל דינם כאילו נשלחו כהלכה אם נשלחו לכתובת שלו למסירת הודעות הרשומה בפנקס, אם רשומה כתובת כזאת. (3) בעל רשום הדר בחו"ל ולא מסר כתובת למסירת הודעות, אין הרשם צריך לשלוח לו כל הודעה שהוא נדרש לשלחה עפ"י תקנות אלה. (4) בעל רשום הדר בחו"ל, חייב למסור לרשם כתובת למסירת הודעות בארץ, ועד שלא יעשה זאת, אין הרשם צריך לבחון את בקשתו. (5) כשמוסרים כתובת כזאת למסירת הודעות, רושמים אותה בפנקס, עם רישומו של המדגם, ככתובתו של בעל המדגם למסירת הודעות. סוכנים 12. סוכנות (1) בקשה לרישום וכל שאר חליפת המכתבים בין מבקש לבין הרשם ובין הבעל הרשום של מדגם לבין הרשם או אדם אחר מותר להגישם ע"י סוכן. (2) כל מבקש או בעל רשאי למנות סוכן שייצג אותו בענין המדגם בחתמו ובשלחו לרשם יפוי-כוח בכתב לכך בטופס מס' 1 או בטופס אחר שהרשם ימצאנו מספיק לכך. (3) בעל רשום של מדגם שמינה סוכן, הרי אם נמסר לסוכן כל מסמך בענין אותו מדגם ייחשב הדבר כאילו נמסר המסמך לאדם שמינה אותו, וכל המכתבים וההודעות שצריך לשלחם לאותו אדם בענין אותו מדגם דינם כאילו נשלחו לאותו סוכן. (4) אין הרשם מחוייב להכיר בסוכן כזה כל אדם שמחמת שנמצא אשם בהתנהגות שיש בה כדי להטיל דופי בסוכן-פטנטים נמחק שמו מפנקס סוכני הפטנטים המתנהל עפ"י הוראות הפקודה ועדיין לא חזרו ורשמוהו בפנקס, או כל אדם שהוכח במידה המניחה את דעתו של הרשם כי נתחייב על עבירה כזאת, או כי אשם בהתנהגות רעה במידה שהיתה מצריכה למחוק את שמו מפנקס סוכני הפטנטים, אילו היה רשום בו, וכל חברה אשר אילו היתה יחיד, רשאי היה הרשם לסרב להכירו כסוכן וכן כל חברה או פירמה שמנהליהן או מנהל-העסקים שלהן או אחד משותפיהן הוא אדם שהרשם רשאי היה שלא להכיר בו כבסוכן. (5) הרשות לרשם לדרוש בכל מקרה מסויים, אם יראה צורך בכך, שהמבקש עצמו, או אדם אחר, יחתום או יופיע בעצמו. בקשה לרישום 13. חתימת המבקש בקשה לרישום מדגם תהא חתומה ע"י מבקש הרישום או ע"י סוכנו. 14. טופס הבקשה בקשה לרישום מדגם תוגש למשרד ותהא עורכה בטופס מדגמים מס' 2. 15. סוג בקשה צריכה לציין באיזה סוג יירשם המדגם, וכשרוצים לרשום אותו מדגם ביותר מסוג אחד יש להגיש בקשה לכל סוג וסוג; במקרה זה יינתן מספר מיוחד לכל בקשה, והבקשה תיחשב כבקשה מיוחדת ונבדלת, חוץ מבקשה שהוגשה עפ"י הוראות סעיף 31 של הפקודה. 16. בקשה למדגם כל בקשה צריכה לציין את דבר התוצרת או דברי התוצרת שהמדגם יחול עליהם, וכשהרשם ידרוש צריך המבקש לציין גם לאיזו מטרה ישמש דבר התוצרת שהמדגם מיוחד לו והחומר או החומר העיקרי שהוא עשוי הימנו. 17. הודעה על החידוש שבדבר המבקש רשאי לרשום בבקשה ולצד כל ציור וציור הערה קצרה על החידוש שהוא תובע למדגם, ואם נדרש בכך ע"י הרשם מחובתו לעשות זאת. 18. בקשה עפ"י סעיף 31 הוגשה בקשה עפ"י סעיף 31 לפקודה לרישום מדגם שכבר נרשם בסוג אחד או בסוגים אחדים, צריכה הבקשה לכלול את מספר הרישום שכבר נעשה או את מספר הרישומים שכבר נעשו. 19. ציור בקשר לבקשה לרישום מדגם שייחדו לדבר-תוצרת אחד, יש להמציא שלושה ציורים שווים זה לזה בדיוק, מהמדגם, בצורה שתניח את דעתו של הרשם, או שלוש דוגמאות. 20. ציורים למערכת כשייחדו מדגם למערכת, הרי כל אחד מן הציורים הנלווים לבקשה צריך להראות את הסידורים השונים שעל פיהם רוצים לייחד את המדגם לדברי-התוצרת השונים שבמערכת. 21. מהות הציורים (1) כל ציור של מדגם בין שייחדוהו לדבר תוצרת אחד ובין שייחדוהו למערכת שלמה של דברי-תוצרת, יהא על נייר מן המידה הקבועה ולא על קרטון, ויופיע על צד אחד של הנייר בלבד. (2) התבנית או התבניות תהיינה רשומות על הגליון בצורה מאונכת מראשו של הגליון לסופו. (3) כשישנה יותר מתבנית אחת, צריך לרשמן עד כמה שאפשר על גליון אחד, וכל אחת תצויין כ"מראה פרספקטיבי", או "מראה החזית" או כ"מראה מן הצד". 22. שרטוטים וכו' יהיו בדיו כשמגישים שרטוטים או העתקות-שמש צריך להגישם בדיו ואם הם רשומים על נייר-בד או נייר להעתקות-שמש, צריך להדביקם על נייר מן המידה הקבועה. 23. ציורים מיוחדים כשהרשם סבור כי אין הדוגמאות נוחות להדבקה בפנקסים, חובה להמציא לו ציורים במקומן של אלה. 24. מלים וכו' במדגמים כשישנן מלים, אותיות או ספרות שאינם מגופו של המדגם, מסירים אותם מן הציורים או הדוגמאות, וכשהן מגופו של המדגם, הרשות בידי הרשם לדרוש שתוכנס בהם הערה שמוותרים על זכות השימוש היחידה בהם. 25. חזרה על הדוגמה כל ציור של מדגם, שאינו אלא חזרה מן הדוגמה שעל השטח צריך להראות בו את הדוגמה השלמה וחלק מספיק מן החזרה באורך וברוחב, ומידתו צריכה להיות לא פחות משבעה אינטשים אורך וחמישה אינטשים רוחב. 26. דוגמאות של מדגמים כשמגישים ציורים, הרשות בידי הרשם לדרוש בכל עת דוגמאות או ציורים נוספים. 27. ציורים של אנשים חיים או אנשים שמתו לא מכבר (1) כשמופיעים במדגם שמותיהם של אנשים חיים, יש להמציא לרשם, אם דרש זאת, את הסכמתם של אותם אנשים, בטרם ירשום את המדגם. (2) אם היו אלה אנשים שמתו לא מכבר, הרשות בידי הרשם לדרוש את הסכמתם של נציגיהם החוקיים, בטרם ירשום את המדגם ששמותיהם או ציוריהם מופיעים בו. הפרוצדורה עם קבלת הבקשה 28. התנגדויות אם הופיעה איזו התנגדות לאחר שהרשם עיין בבקשה, שולחים למבקש את פרשת ההתנגדויות הללו בכתב, ואם לא ביקש במשך חודש ימים להשמיע את טענותיו, דינו כאילו הסתלק מן הבקשה. 29. החלטת הרשם החלטת הרשם לאחר שמיעת הטענות כאמור תישלח למבקש בכתב, ואם התנגד הלה להחלטה וירצה לערער עליה, עליו לפנות במשך חודש ימים אל הרשם ולדרוש מאתו לפרש בכתב את נימוקי החלטתו ואת החומר שהשתמש בו בהגיעו לאותה החלטה. 30. תאריך לערעור משקיבל הרשם בקשה ישלח לבעל הבקשה הודעה בכתב, ולצורך הערעור ייחשב תאריך החלטת הרשם כתאריך המשלוח של אותה הודעה. אי - השלמה 31. כשבקשה אינה מושלמת במשך שנים עשר חודש (1) אם לא הושלמה בקשה לרישום מדגם במשך שנים-עשר חודש מתאריך הבקשה באשמת המבקש, יתן הרשם הודעה בכתב למבקש על אי-השלמה זו, ואם היה המבקש סוכן, תישלח ההודעה אליו. (2) אם לאחר ארבעה-עשר יום מן היום שבו נשלחה אותה הודעה לא הושלמה אותה בקשה, דינה של הבקשה כדין בקשה שהסתלקו הימנה, חוץ אם ביקש המבקש בטופס מדגמים מס' 7 ליתן לו ארכה של לא יותר משלושה חדשים כדי שיוכל להשלים בה את הבקשה לרישום. 32. מות המבקש לפני הרישום מי שביקש לרשום מדגם ומת לאחר תאריך בקשתו ולפני שנרשם בפנקס המדגם שבגינו הוגשה הבקשה, רשאי הרשם, לאחר שנתברר לו דבר מותו של המבקש לרשום בפנקס את שמו, כתובתו ונתינותו של האיש שהמדגם שייך לו, תחת אשר ירשום את שמו של המבקש שמת, לאחר שתוכח בעלות זו, כדי הנחת דעתו של הרשם. הארכת תקופת זכות-יוצרים 33. הארכת תקופת זכות היוצרים למעלה מחמש שנים (1) בעל מדגם רשום הרוצה לבקש שיאריכו את תוקפת זכות-היוצרים למעלה מתקופת חמש השנים הראשונה או השניה, עליו להגיש בקשה על כך בטופס המדגמים מס' 13, לפני תום תקופת חמש השנים החולפת. (2) בקשה להארכת זמן, לא יותר משלושה חדשים, לתשלום כל אגרה עפ"י תקנה זו תוגש בטופס מדגמים מס' 7. 34. תשלום אגרות למפרע בעל כל מדגם רשום רשאי לשלם למפרע את האגרות הקבועות לקבלת הארכת מועד זכות - היוצרים, כולם או מקצתם. העברות וכו' 35. בקשה משותפת לרישום העברה וכו' מי שנעשה זכאי לזכות-יוצרים במדגם רשום מכוח העברה, מסירה או פעולה חוקית אחרת או מהיותו מקבל משכנתה, בעל רשיון או שנעשה בצורה אחרת זכאי לטובת-הנאה במדגם, הרשות בידו להגיש בקשה לרשם יחד עם הבעל הרשום בטופס מדגמים מס' 4 ולבקש שירשמו את זכותו. 36. בקשה לרישום העברה ע"י הבעל האחרון מי שנעשה בעל זכות-יוצרים במדגם או בכל טובת-הנאה בו, בצורה הנזכרת בתקנה 35, ולא הוגשה בקשה משותפת כאמור שם, יגיש בקשה לרשום את זכותו בטופס מדגמים מס' 4 כשהוא מתוקן בצורה מתאימה. 37. פרטים בבקשה בקשה עפ"י תקנה 35 או תקנה 36 תכיל את שמו, כתובתו ונתינותו של האיש התובע זכות, בצירוף פרטים מלאים על המסמך, אם ישנו מסמך, שמכוחו הוא תובע, וצריך להגיש את המסמך לרשם לעיון. 38. העתקים למשרד לעולם רשאי הרשם לדרוש העתק מאושר של מסמך שהוגש לעיון בתורת הוכחה על זכותו. 39. הראית תעודת רישום אם יראה הרשם צורך בכך הרשות בידו לדרוש שיראו לו את תעודת-הרישום המקורית בקשר עם בקשת לפי תקנה 35 או 36. 40. רישום בפנקס משנחה דעתו של הרשם בדבר זכותו של המבקש, יצווה לרשמו כבעלים או כבעל משכנתה או בעל רשיון או כאדם הזכאי בדרך אחרת בטובת-הנאה במדגם וירשום בפנקס את הפרטים שיראה צורך בהם, בענין המסמך, אם היה מסמך, שמכוחו נרכשה הזכות. 41. מחיקת שם נרשם שמו של אדם בפנקס כבעל משכנתה או כבעל רשיון, הרשות בידו, בהגישו טופס מדגמים מס' 7, לבקש כי תירשם בפנקס הערה האומרת כי חדל לטעון על עצמו שהוא בעל משכנתה או בעל רשיון, הכל לפי הענין. 42. שינוי שם בעל רשום של מדגם ששינה את שמו, עליו להגיש בקשה, בטופס מדגמים מס' 7, לרשום את שינוי השם שלו. שינוי כתובת 43. שינוי הכתובת בפנקס כל בעל רשום של מדגם המשנה את כתובתו או את הכתובת שלו למסירת הודעות, עליו להגיש מיד בקשה לרשם בטופס מדגמים מס' 7 והרשם יתקן את הפנקס לפי זה. תיקון טעויות-סופר 44. תיקון ע"י המבקש מבקש הרוצה לתקן טעות-סופר בבקשתו, יגיש טופס מדגמים מס' 7. 45. תיקן על-ידי הבעלים בעל רשום של מדגם הרוצה לתקן טעות-סופר עפ"י סעיף 42 של הפקודה, עליו להגיש טופס מדגמים מס' 7. ביטול עפ"י סעיף 42 (ב) 46. ביטול מדגם בעל רשום של מדגם הרוצה לבטל את רישומו עליו להגיש טופס מדגמים מס' 7. 47. ביטול ע"י הנאמן בפשיטת רגל וכו' כמו כן יוכל הביטול להיעשות ע"י הנאמן מטעם הבעל הרשום בפשיטת-רגל, וכשהבעל הרשום הוא חברה בפירוק, ע"י המפרק, וכל בכל מקרה אחר שבו מוגשת בקשה ע"י אדם שהרשם יוכל להחליט עליו כי הוא זכאי לפעול בשמו של הבעל הרשום. סמכות - הכרעה 48. שמיעת טענות בטרם ישתמש הרשם בכל סמכות-הכרעה הניתנת לרשם עפ"י הפקודה או עפ"י תקנות אלה, הפוגעת לרעה בכל אדם, ישמע הרשם, אם נדרש בכך, את טענותיו של האיש שייפגע לרעה מתוך השימוש בסמכות זו. 49. בקשה לשמיעת טענות בקשה לשמיעת טענות תוגש בתוך חודש ימים למן היום שבו נתעוררה השאלה שבה נדרש הרשם בסמכות ההכרעה. 50. הודעה על שמיעת טענות (1) בקבלו בקשה כזאת יתן הרשם למבקש הודעה של עשרה ימים מראש הקובעת את הזמן שבו יוכל להשמיע את טענותיו, אם הוא עצמו ואם ע"י סוכנו. (2) במשך חמישה ימים מן היום שבו תהא הודעה זו נמסרת לפי המהלך הרגיל של הדואר, חייב המבקש להודיע לרשם אם יש בדעתו להשמיע את טענותיו או לא. 51. הודעת ההחלטה הודעה על החלטתו של הרשם בענין השימוש בסמכות ההכרעה לעיל, תימסר לנוגע בדבר. הסמכות לוותר על ראיות 52. ויתור על ראיות אם עפ"י תקנות אלה נדרש אדם לעשות כל מעשה או דבר, או לחתום על מסמך או ליתן הצהרה מטעם עצמו או מטעם אדם אחר, או להראות כל מסמך לרשם או להשאירו במשרדו והוכיחו לרשם, כדי הנחת-דעתו, כי מסיבה סבירה אין אותו אדם יכול לעשות את המעשה או הדבר או לחתום על אותו מסמך או ליתן אותה הצהרה, או כי אי-אפשר להראות או להניח אותו מסמך או אותה עדות, מותר לו לרשם לוותר על המעשה או הדבר או המסמך או ההצהרה או העדו לאחר שימציאו לו אותן ההוכחות האחרות שידרוש ובכפוף לאותם תנאים שימצא לנכון לקבוע לכך. תיקונים 53. תיקון מסמך מותר לתקן כל מסמך או שרטוט או ציור אחר של מדגם וכל פגם בפרוצדורה אשר, לדעת הרשם, אפשר להימנע מהם בלא לגרום רעה לאינטרסים של כל אדם, אם יישר הדבר בעיני הרשם ובתנאים אשר יורה. הארכת המועד 54. הארכת המועד הזמן שנקבע בתקנות אלה לעשות כל מעשה או כל צעד מותר לרשם להאריכו, אם יראה צורך בכך, ובתתו הודעה לצדדים האחרים ובאותם תנאים שיאבה להורות, ומותר ליתן הארכה זו אפילו אם עבר המועד לעשיית המעשה או הצעד. תעודה מאת הרשם 55. תעודה לשימוש בהליך משפטי ולמטרה אחרת אם דרושה תעודה לכל הליך משפטי, או למטרה מיוחדת אחרת בענין רישום, או דבר שהרשם מותר לו לפי הפקודה והתקנות האלה לעשותו, הרשות בידי הרשם, לאחר שיוגש לו טופס מדגמים מס' 7, ליתן את התעודה, וצריך לפרט את המטרה שלשמה ניתנה כאמור לעיל. 56. (בוטלה) (תיקון: תשי"ב) פנקס מדגמים ועיון במדגמים רשומים 57. רישום מדגם נתקבל מדגם, יירשמו בפנקס, נוסף על הפרטים הקבועים בפקודה, גם עוד פרטים אחרים שהרשם יראה צורך בהם. 57א. הודעה על רישום מדגם הרשם יפרסם ברשומות, על חשבון המבקש, הודעה הכוללת את שמו של בעל מדגם, את מספרו, סוגו ותאריך רישומו של מדגם שנרשם ואת יעודו של החפץ שלגביו הוא נרשם. 58. העיון במדגמים רשומים התקופה עפ"י סעיף 35 של הפקודה שבה לא ימציאו לעיון מדגמים תהא שנתיים מיום רישומם הראשון, פרט למקרים הזכורים באותו סעיף. 59. ביטול הרישום של מדגמים עפ"י סעיף 36 (1) בקשה לביטול הרישום של מדגם עפ"י סעיף 36 של הפקודה תוגש בטופס מדגמים מס' 5. (2) לבקשה זו צריך לצרף העתק הימנה והודעה בשני העתקים המציינת בפרוטרוט את טענותיו והתקנה שהוא מבקש. (3) העתקים של הבקשה, והודעת הטענות יועברו לבעל הרשום ע"י הרשם. 60. הודעה שכנגד אם רוצה הבעל הרשום להתנגד לבקשה, עליו להגיש למשרד, במשך חודש ימים מיום קבלו את ההעתקים או במשך זמן נוסף ככל אשר הרשם יקבע, הודעה שכנגד ובה יציין בפרוטרוט את הנימוקים שעל יסודם יתנגד לבקשה ומשהגיש הודעה זו ימסור למבקש העתק הימנה. 61. הוכחותיו של בעל הבקשה בתוך חודש ימים מיום מסירת ההעתק דלעיל או בתוך זמן נוסף שהרשם יקבע, ישאיר המבקש הוכחות במשרד הרשם בדרך הצהרה בשבועה לחיזוק בקשתו, ובאותה שעה ימסור לבעל הרשום העתק הימנה. 62. הוכחות הבעלים והוכחות לסתור (1) במשך חודש ימים מיום מסירת ההעתק או במשך זמן נוסף שהרשם יקבע, רשאי הבעלים להניח במשרד הצהרות בשבועה כתשובה לכך, ומשהניח הצהרות אלה ימסור למבקש העתק מהן. (2) במשך חודש ימים מיום המסירה האמורה לעיל או במשך זמן נוסף שהרשם יקבע, על המבקש להניח במשרד הצהרות בשבועה כתשובה לכך, ומשהניחן ימסור לבעל העתק מהן. (3) הצהרות אלה שנזכרו לאחרונה צריכות להצטמצם בענינים שהם ממין התשובה בלבד. 62א. תקופות לגבי תושבי חוץ היה הבעל או המבקש תושב-חוץ, יהיו לגביו התקופות הנזכרות בסעיפים 60, 61 ו-62 - שני חדשים. 63. חתימת ההוכחות אין להניח כל הוכחות נוספות אלא ברשות הרשם או עפ"י דרישתו. 64. בירור (1) משתמה הראיה או בעת אחרת שהרשם ימצא לראוי לקבוע, יקבע הרשם זמן לבירור הענין, וימסור לצדדים הודעה לפחות עשרה ימים מראש על קביעת-מועד זו, והיה אם יחליט לגבות עדות בעל-פה, במקום ראיה ע"י הצהרה, או נוסף על כך או להתיר לחקור בחקירה-שכנגד כל מוסר הצהרה, רשאי הוא לדרוש את נוכחותו של כל מצהיר או אדם אחר שהוא רואה צורך בעדותו. (2) צד שאינו רוצה להשמיע טענות, עליו להודיע על כך בהקדם האפשרי לרשם. (3) צד הרוצה להשמיע טענות עליו להודיע את הרשם בכך. מי שמגיש הודעה להשמיע את טענותיו יצרף להודעה העתק הקבלה על תשלום האגרה הקבועה. 65. הוצאות בקשה שאין חולקים עליה כשאין הבעל חולק על בקשה לביטול רישומו של מדגם, הרי כשיבוא הרשם להחליט אם לפסוק לו למבקש הוצאות משפט, עליו לעיין באם אפשר היה להימנע מן הפעולה המשפטית אילו נתן המבקש הודעה סבירה לבעל הרשום לפני שנרשמה הבקשה. 66. טופס וכו' של הצהרה בשבועה (1) ההצהרה בשבועה הדרושה עפ"י תקנות אלה או המשמשת בכל פעולה משפטית עפ"י תקנות אלה רושמים בראשה את שם הענין או הענינים שהיא מתייחסת להם, ועורכים אותה בגוף ראשון, מחלקים אותה לפיסקאות המסומנות במספרים בזה אחר זה, וכל פיסקה תצטמצם עד כמה שאפשר בנושא אחד. (2) כל הצהרה בשבועה תציין את תוארו ומקום-מגוריו של המצהיר, את שמו וכתובתו של המניח אותה, ובשמו של מי הונחה. 67. מתן הצהרה הצהרה בשבועה הדרושה על פי הפקודה או על פי התקנות או המשמשת בכל הליך משפטי על פיהן תהיה ערוכה וחתומה - (1) בישראל - בפני אדם המוסמך לקבל הצהרה בשבועה; (2) בחוץ-לארץ - בפני נציג מדינת ישראל המוסמך לקבל הצהרה בשבועה או בפני אדם שהוסמך לקבל הצהרה בשבועה בארץ הנידונה. 68. חותמת הפקיד המקבל את ההצהרה משמשת הוכחה לעצמה כל מסמך שנראה מתוכו כי נקבעה בו או טבעו בו חותמו או חתימתו של אדם שהורשה עפ"י תקנות אלה לקבל אותה הצהרה, לאות כי אותה הצהרה ניתנה ונחתמה בפניו, הרשות בידי הרשם לקבלו ללא צורך בהוכחת אמיתותה של החותם או החתימה או בהוכחת מעמדו הרשמי של אותו אדם או בהוכחת אמיתותה של ההרשאה שבידו לקבל אותה הצהרה. בקשות לבית המשפט וצווי בית המשפט 69. הודעה לרשם על בקשה לתקן פטנט יש למסור לרשם הודעה על ארבעה ימים תמימים על כל בקשה לבית המשפט עפ"י סעיף 44 של הפקודה, לתיקון פנקס המדגמים. 70. צו בית המשפט (1) נתן בית המשפט צו על פי הפקודה, הרי מי שהצו ניתן לזכותו או אם יש יותר מאחד, אחד מהם שהרשם יסכים לקבלו, ימסור לרשם העתק משרדי מאותו צו בצירוף טופס מדגמים מס' 6, אם נדרש בכך. (2) אם יש צורך בכך יתקן הרשם לאח"כ את הפנקס או ישנה אותו. 71. פרסום צו בית המשפט כל מקום שניתן צו על-ידי בית-המשפט עפ"י פקודה זו, הרי אם סבור הרשם שיש לפרסם את תוצאות הצו ברבים, רשאי הוא לפרסם הודעה על כך ברשומות. מדגמים יוצאים מכלל ההגנה הנתונה עפ"י חוק זכות היוצרים, 1911 72. מדגמים יוצאים מכלל ההגנה עפ"י חוק זכות היוצרים, 1911 מדגם ייחשב כמודל או דוגמה להכפלה על פי תהליך תעשייתי כמשמעותו בסעיף 22 מחוק זכות יוצרים, 1911, שהוטל על ישראל בדבר המלך במועצה מיום 21 במרץ 1924, במקרים הבאים: - (א) כשהמדגם מועתק או מכוון להיות מועתק ביותר מחמישים דברי-תוצרת יחידים, חוץ אם דברי-תוצרת אלה מהווים כולם יחד מערכת אחת יחידה כמוגדר בתקנה 5; (ב) כשעומדים לייחד אם המדגם - ((I לווילונות נייר מודפס; ((II לשטיחים, מחצלאות או שעווניות המיוצרים או נמכרים לפי האורך או לפי החתיכה; ((III לסחורות טכסטיל במפורד או לסחורות טכסטיל המיוצרות או נמכרות לפי האורך או לפי החתיכה; ((IV לרקמה שאינה מלאכת-יד. מדגםתקנות