הארכת מעצר פעיל חמאס

החלטה העורר נעצר לראשונה ביום 10.1.07, ולאחר חקירה קצרה הוגש נגדו כתב אישום שכלל שתי עבירות שעניינן חברות ופעילות בארגון החמאס וחברות ופעילות בארגון שבאב אל מסג'ד. התביעה הסכימה כי העורר ישוחרר בערובה לאור קשיים ראייתיים, והעורר אכן שוחרר ממעצרו. כעבור כשנה נעצר שוב, והוחזק במעצר מנהלי. לקראת סוף שנת 2008 הגיע לידי התביעה חומר ראייתי נוסף ובעקבותיו תוקן כתב האישום נגד העורר והוספו שני פרטי אישום - האחד עניינו נשיאת משרה בהתאחדות בלתי מותרת בכך שהיה אחראי קבוצות מטעם ארגון שבאב אלמסג'ד, והשני היותו חבר מועצת נחאלין כנציג רשימת תנועת הרפורמה והשינוי השייכת לארגון החמאס. עם תיקון כתב האישום הוגשה אף בקשה למעצרו של העורר עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בקשה זו התקבלה בטענה כי ישנה מסוכנות המצדיקה את הארכת המעצר ואף נקבע כי ישנו חשש להימלטות מאימת הדין. ב"כ העורר טענה כי החלטת בית משפט קמא הינה שגויה, ואינה תואמת את חומר הראיות. לטענת ההגנה, גם החומר החדש אינו קושר את העורר לעבירות המיוחסות לו - המקוריות או הנוספות שבכתב האישום - ועל כן לא היה מקום להורות על מעצרו. עוד נטען כי ודאי שלא היה מקום לקבוע כי ישנו חשש להימלטות מאימת הדין, שכן טענה זו לא הועלתה כלל על ידי התביעה ולא נטען כי העורר לא התייצב לדיונים שנקבעו בעניינו בעבר כאשר היה משוחרר. התביעה ביקשה לדחות את טיעוני ההגנה, וציינה מדוע לדעתה חומר הראיות הקיים בתיק - הן המקורי והן החדש - מצביע על כך שישנה תשתית לכאורית להוכחת העבירות המיוחסות לעורר, ועקב כך, אף עולה ומתקיימת מסוכנות. ראיות לכאורה המחלוקת המרכזית בערר שלפניי נוגעת לשאלת הראיות לכאורה, ונדון בה להלן. חומר הראיות המקורי כולל את אמרותיהם של שניים: ראיד שכארנה ומחמד נג'אג'רה. ראיד שכארנה מזכיר כי הוא מכיר פעילי חמאס בנעלין ובהם את "אברהים אחמד אברהים שכרנה בן 38 עובד במרפאה בנחלין הוא פעיל בכיר ישב הרבה בכלא". באמרה נוספת הוא מציין כי יחד עם פעילים נוספים של שבאב אלמסג'ד סייע בהכנת ארוחת צדקה. בין הפעילים אותם הוא מציין הוא מזכיר את "אברהים אחמד אברהים שכארנה בן 38 בערך נשוי ומכונה "אבו בראא" עובד אח במרפאת נחאלין תושב נחאלין". העורר מוזכר בשמו המלא, בכינויו, בגילו, מקום מגוריו ובמקצועו. יש לומר כי העורר אישר שהוא עובד כאח באזור נחאלין וכי כינויו "אבו בראא". מחמד נג'אג'רה מזכיר כי היה פעיל בארגון שבאב אלמסג'ד וכי האחראי על הארגון היה "אברהים סאמי אחמד ע'יאדה שכרנה תושב מרכז נחלין אחראי שבאב אל מסגד עובד לבורנט". לאור השוני בשם ישנו קושי ממשי לייחס דברים אלה לעורר. למותר לציין כי לא נעשה הליך של הצבעה או זיהוי בתמונה. העורר עצמו הכחיש כי הוא מוכר בשם אברהים סאמי ע'יאדה. החומר הראייתי החדש נוגע לאמרות שנגבו בחודשים נובמבר ודצמבר 2008 מאחמד ע'יאדה ומג'סאן נג'אג'רה. אחמד ע'יאדה מסר על פעילותו בארגון שבאב אל מסג'ד בשנים 2005-2007 וציין כי האחראי עליו היה "השייח' אבראהים אחמד ע'יאדה בן 37 לערך והוא חבר מטעם חמאס אלתע'ייר ו"אלצלאח" בעירייה". בהמשך אותה האמרה הוא נשאל אם הוא מכיר פעילי חמאס מנחאלין והוא מזכיר חמישה שמות ובהם "2) אבראהים אחמד ע'יאדה "אבו המאם" בן 37 לערך, והוא דודי (מצד אבא)" כמו גם את "5) אבראהים אחמד ע'יאדה "אבו אלבראא" בן 38 לערך, אחראי על הועדה ללימודי רפואה. אבראהים מוכר כפעיל חמאס כי גם הוא חבר בעירייה מטעם אלתע'ייר ואלאצלאח השייכת לחמאס, כמו כן הוא בכיר בתנועת חמאס והרבה אנשים התייעצו איתו מכיוון שראו בו כסמכות ובעל ניסיון". על פניו, נראה כי אחמד ע'יאדה לא התכוון לעורר כאשר התייחס לאחראי על שבאב אלמסג'ד. ברור כי ישנם שני אנשים בשם אבראהים אחמד ע'יאדה. ככל הנראה אחד מהם הוא העורר, וזאת בהתחשב בכינויו ובכך שגם הוא חבר מועצה. כאן המקום לומר כי העורר אישר בחקירתו כי אין אדם נוסף במועצה המקומית בכפר שכינויו אבו בראא. כאשר אחמד ע'יאדה מתייחס לאותו אחראי על ארגון שבאב אלמסג'ד, הוא נוקב בגיל התואם דווקא את הגיל שמסר בשלב מאוחר יותר ביחס לדודו, ולא את הגיל שמסר ביחס לעורר. בהעדר זיהוי ודאי יותר, וודאי כיוון שמדובר במשפט פלילי, אינני סבור כי ניתן לומר שהעורר הוא אותו אדם האחראי על שבאב אלמסג'ד בכפרו, אלא ככל הנראה אדם אחר בעל שם דומה. ע'סאן נג'אג'רה נחקר אף הוא בדצמבר 2008 ומסר בחקירתו כי כשנה וחצי טרם החקירה הקים חוליית חמאס. עוד ציין כי הוא התייעץ עם השיח' אבראהים שכארנה מנחאלין, המכונה "אבו בראא", כדי לבחור את האנשים, וזה נתן דעתו על כל אדם שג'סאן בחר. הוא מוסיף כי כשנה טרם חקירתו נעצר אברהים שכארנה ואז החל להתייעץ עם אדם אחר. דבריו של ע'סאן שכארנה הם המשמעותיים בענייננו. על פניו נראה כי המדובר בעורר ולא באדם אחר. אמנם, הוא מוזכר בשמו ובשם משפחתו, אולם בנוסף לכך הוא מוזכר בכינויו "אבו בראא", ואף מוזכר כי הוא נעצר כשנה קודם למועד מתן אותה אמרה, דבר המתיישב עם מועד מעצרו המנהלי של העורר. בנסיבות אלה יש לקבוע כי לכאורה מתייחס ע'סאן לעורר. יתר על כן, הדברים אף מתיישבים עם דבריו של אחמד ע'יאדה ביחס לסטטוס של העורר כאדם עמו מתייעצים לאור מעמדו וניסיונו. מבלי להיכנס לכל אחד ואחד מפרטי האישום, והגם שביחס לחלקם התשתית הראייתית הינה רעועה, הרי בכל הנוגע לפעילות בארגון החמאס נדמה כי ישנה תשתית ראייתית לכאורית מוצקה. החומר הראייתי המקורי התייחס לפעילות בשנת 2006, והחומר הראייתי הנוסף, הצביע על פעילות במחצית השנייה של 2007, עד למועד מעצרו של העורר. ודוק: העורר הוא זה שייעץ למקים חוליית חמאס, ג'סאן נג'אג'רה, ביחס לכל אחד ואחד מהחברים בחולייה. אין המדובר בייעוץ תמים, אלא ייעוץ הקשור לצירופם של אותם האנשים לחולייה של ארגון החמאס. עילת מעצר על פעילות וחברות בהתאחדות בלתי מותרת ניתן ללמוד גם כתוצאה ממעשים ספציפיים וראיות נסיבתיות, ואין צורך בהכרח כי אדם יודה או יופלל בכך שהוא חבר ופעיל באותה התאחדות. במקרה שלפנינו, ישנה עדות ישירה על כך שהעורר שימש כיועץ למקים חולייה של חמאס. מהקשר הדברים עולה כי הפנייה אליו הייתה מתוקף מעמדו בארגון, ונגעה ישירות לאותה חוליית חמאס. עניין זה מלמד, כאמור, על מעמד בארגון החמאס ועל כך שהעורר הינו בעל סטטוס מיוחד שכן יש להניח שרק מי אשר מעמדו בארגון החמאס הינו בכיר, יכול לשמש כיועץ באשר לאנשים הראויים להיות חברים בחולייה של ארגון החמאס. אם לגבי חברים בחוליית חמאס הכלל הוא כי ישנה מסוכנות, קל וחומר לגבי מי שראש חולייה של ארגון החמאס מגיע אליו על מנת להתייעץ איתו ביחס לחבריה. הדבר מלמד על כך שהעורר הינו פעיל בארגון החמאס ובעל מעמד בו. פעילות זו נמשכה עד למעצרו האחרון של העורר, לאחר שכבר שוחרר ממעצרו הראשון בראשית שנת 2007. אם מעצרו הראשון לא הניאו מלהמשיך לעסוק בפעילות עבור ארגון החמאס, ספק רב אם מעצרו הנוכחי יגרום לו לחדול מכך. פעילותו בארגון החמאס, העובדה כי פעילות זו מלמדת על מעמד וסטטוס באותו ארגון, וכן העובדה כי פעילות זו התרחשה לאחר שכבר הוגש נגדו כתב אישום בעבירות דומות, מצביעות על מסוכנות הנובעת מהעורר, המצדיקה את מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. לאור כל האמור לעיל הערר נדחה. הארכת מעצרמעצר