אלימות נגד פקיד ביטוח לאומי

אלימות נגד פקיד ביטוח לאומי 1. המערער הגיש ארבעה ערעורים כנגד המוסד לביטוח לאומי אשר נדונו במאוחד. המערער הודיע שאינו יכול להגיע לדיון וטענותיו פורטו בבקשתו. השופט עמירם רבינוביץ דחה את בקשתו לדחיית הדיון וקבע כי הדיון יתקיים במועדו, הפרוטוקול ישלח למערער והמערער יגיש תגובתו בכתב לטיעוניו של ב"כ המוסד לביטוח לאומי (להלן - המשיב). 2. הדיון התקיים במועדו ולאחר שנשמעו טיעוני ב"כ המשיב נשלח הפרוטוקול אל המערער. המערער בחר שלא להגיש תגובה לגופם של הדברים אלא להגיש בקשה לפסילת אב בית הדין ולחלופין "להבהרת עמדתו ". אב"ד, השופט עמירם רבינוביץ, דחה את בקשותיו אלה של המערער. המערער לא הגיש כל תגובה נוספת עד היום. 3. ולהלן נדון בערעורים ראשון - ראשון ואחרון - אחרון. א. עב"ל 1168/02 (1) הערעור הינו על פסק דינו של בית הדין האזורי בנצרת (השופט הראשי חיים סומך ונציגי הציבור ה"ה מר גרובר ומר שאהין תיק ב"ל 1413/02) לפיו נדחתה תביעתו של המערער לחייב את המשיב לשלם לו מקדמה בסך של 7,850 ₪ לתשלום קנסות בגין עבירות תעבורה נוכחיים שבגינם מעוכב רישיון הנהיגה שלו. (2) ב"כ המשיב טען כי בית הדין האזורי צדק במסקנתו מאחר ובהתאם לסעיף 302 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה - 1995 (להלן - החוק) ותקנה 2(2) לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום מקדמות של גמלה) התשל"ט - 1979 (להלן- התקנות) המקדמות נועדו לביצועה של תוכנית שיקום או הכשרה מקצועית, ואילו המערער לא נמצא כלל בתוכנית שיקום או הכשרה מקצועית. (3) יש לקבל את טענות ב"כ המשיב כי המערער אינו עומד בתנאים הקבועים בחוק ובתקנות לקביעת הזכאות לתשלום מקדמות. מקדמה עבור תשלום קנסות בגין עבירות תעבורה אינה עומדת בתנאי החוק והתקנות. על כן, יש לדחות את הערעור מטעמיו של בית הדין האזורי. ב. עב"ל 1169/02 (1) הערעור הינו על פסק דינו של בית הדין האזורי בנצרת (השופטת- ורד שפר ונציגי הציבור ה"ה מר פרל ומר יחזקאלי תיק ב"ל 2210/99) בו נדחתה תביעתו של המערער להיוון גמלת הנכות מעבודה בסך של 30,000 ₪ לצורך טיפולי שיניים. (2) ב"כ המשיב טען כי יש לאשר את פסק הדין מושא הערעור, מטעמיו, מאחר ושיקול דעתו של המשיב הסתמך על התנהגותו של המערער, בעבר, כאשר המערער קיבל היוון הגמלה לצורך רכישת מכונית ואו אז הוברר כי לא רכש מכונית באותו סכום. (3) עוד הוסיף ב"כ המשיב ויידע אותנו בכך שבין לבין המערער הגיש תביעה נוספת לקבל היוון הגמלה לצורך טיפול שיניים והוא נדחה על הסף. המערער הגיש תביעה בבית הדין האזורי בנצרת ושם נקבע כי יש לבדוק את בקשתו לגופה ולא לדחותה על הסף. ואכן, המשיב בודק אם אכן המערער זקוק לטיפולי שיניים ובאיזו עלות ועל כן, אין מקום לדון בערעור שבפנינו. היה והמשיב ידחה שוב את בקשתו של המערער, לאחר בדיקת הבקשה, לגופה, פתוחה הדרך בפני המערער לערער על החלטה זו של המשיב. על כן, לא מצאנו כי יש מקום להתערב בפסק הדין של בית הדין האזורי ויש להמתין לתוצאת הבירור של המשיב בתביעתו החדשה של המערער. ג. עב"ל 1170/02 (1) בית הדין האזורי בנצרת (השופט הראשי חיים סומך ונציגי ציבור ה"ה מר עורבאן ומר גנאים תיק ב"ל. 1521/02) דחה את תביעתו החוזרת של המערער לקבלת המקדמה בסך של 7,850 ₪ לתשלום קנסות בגין עבירת תעבורה שביצע. (2) בית הדין האזורי דחה את תביעתו מאותם נימוקים בגינם נדחתה תביעתו הראשונה וגם לדידנו אין כל מקום לשנות את קביעת בית הדין האזורי וגם דינו של ערעור זה, להדחות. ד. עב"ל 482/03 (1) ערעור זה נסוב על פסק דינו של בית הדין האזורי בנצרת (השופטת ורד שפר ונציגי הציבור ה"ה מר פרל ומר מיבר תיק ב"ל 2306/01) אשר דחה את תביעתו של המערער לחייב את המשיב לטפל בענייניו בסניף המשיב בעפולה ולחילופין ליתן לו את הוצאות נסיעתו לפקידת המשיב בירושלים או שהפקידה תגיע אליו לביקור בביתו. (2) בית הדין האזורי קבע כי לא מצא שהחלטתו המנהלית של המשיב הינה חורגת ממתחם הסבירות ומצדיקה את התערבות בית הדין וזאת לאור הנסיבות שפורטו בפסק הדין לגבי התנהגותו של המערער כלפי הפקידים בסניף המוסד לביטוח לאומי בעפולה. (3) בדיון שהתקיים בפנינו, טען ב"כ המשיב כי המערער לא נמצא במסגרת תוכנית שיקום ואין כל הוראה המחייבת ביקורו של פקיד השיקום בביתו של המערער. (4) לאור התנהגותו האלימה של המערער כלפי פקידות המשיב בסניף עפולה, שהביאה להגשת כתב אישום כנגד המערער בגין המעשים הנ"ל, הוחלט על ידי המשיב למסור למערער שם וכתובת של פקידת שיקום במשרד הראשי בירושלים והיא אף ביקרה בעפולה מספר פעמים וכתוצאה מן המפגש בינה לבין המערער הוא הגיש כנגדה תביעת נזיקין. ב"כ המשיב טוען כי ניתן לשלוח בכתב כל דרישה או טענה כנגד המשיב ואין צורך להגיע למשרד בירושלים. (5) לאחר ששמענו את טענות ב"כ המשיב ועיינו בטענות המערער ולאור הנסיבות המיוחדות שנקבעו על ידי בית הדין האזורי לגבי התנהגותו של המערער כלפי פקידות המשיב בסניף עפולה, לא מצאנו כי יש מקום להתערב במסקנות בית הדין האזורי ודין הערעור בתיק זה להידחות. 4. סוף דבר - הוא כי כל הערעורים נדחים ללא צו להוצאות. אלימותביטוח לאומי