ועדת לרון ביטוח לאומי

פסק-דין השופט א' א' לוי: 1. בעקבות שביתת הנכים בשנת 2002, החליטה הממשלה על הקמתה של וועדה, בראשותו של השופט אפרים לרון ז"ל, לבדיקת עניינם של אנשים עם מוגבלויות ולקידום שילובם בקהילה, בין היתר, על ידי יצירת תנאים אשר יעודדו אותם להשתלב בעבודה. את המלצותיה הגישה הוועדה בחודש אדר ב' התשס"ה (מרץ 2005), וביום 8.5.05 קיבלה הממשלה החלטה הסומכת את ידיה על המלצות הדו"ח. הממשלה הוסיפה והטילה על המוסד לביטוח לאומי לגבש תיקוני חקיקה, וכן הוקמה וועדת מעקב ליישום ההמלצות. בסוף שנת 2006, ובחלוף כשנה וחצי מאז הוגשו המלצותיה של ועדת לרון, פנו העותרים לבית משפט זה וטענו כי יישום ההמלצות מתנהל בעצלתיים, ועל כן הם עתרו לסעדים הבאים: א) להורות למוסד לבטוח לאומי לסיים את גיבושם של תיקוני החקיקה. ב) להורות לוועדת המעקב להקים וועדות משנה לעניין ועדות רפואיות וההיערכות המנהלית ליישום הרפורמה בקצבאות הנכים היוצאים לעבוד. ג) לחייב את וועדת המעקב לדווח, אחת לשלושה חודשים, על ההתקדמות ביישום ההמלצות. ד) להורות למשיבים להעביר סכום של 25 מיליון ש"ח למשרדי הבריאות והרווחה לצורך התחלת תכנית תעסוקה נתמכת לנכים. 2. בתאריך י"ב באייר התשס"ז (30.4.07) הוציא בית משפט זה צו על-תנאי, ומכתב התשובה שהוגש לבית המשפט, ועיקרי הטיעון של המשיבים שהונחו בפנינו בימים אלה, עולה כי העתירה השיגה את מטרותיה: א) ההצעה לתיקוני חקיקה, שגובשה לקראת חודש פברואר 2007, עברה קריאה ראשונה בכנסת, וכיום היא מונחת על שולחנה של וועדת העבודה והרווחה להשלמתם של תהליכי החקיקה. ב) בתאריך 14.2.07 מונתה וועדת משנה לעניין הוועדות הרפואיות בראשותו של פרופ' אורנוי ממשרד הבריאות, אליה צורף גם נציג הנכים. מתוך כתבי הטענות של המשיבים עולה, כי וועדה זו שוקדת על מלאכתה, ובחודש דצמבר 2007 אף הגישה המלצות ביניים, אשר הועברו לתגובתם של מנכ"לי משרד הרווחה, האוצר, הביטחון והמשפטים. ג) לעניין ההיערכות המנהלית ליישום הרפורמה, טוענים המשיבים, והשקפתם מקובלת עלינו, כי רק לאחר שתיקוני החקיקה יאושרו סופית, יוכל המוסד לביטוח לאומי לגשת לביצועה של מטלה זו. המשיבים הוסיפו וטענו, כי היערכות דומה מתבצעת גם במשרד התמ"ס. ד) באשר לדיווחי וועדת המעקב, עולה מתוך תשובת המשיבים כי עד כה הוגשו שני דו"חות לממשלה (בחודשים מאי ויולי 2007), ודו"ח נוסף הוגש בחודש ינואר 2008 על ידי מנכ"ל משרד הרווחה למזכיר הממשלה. ה) לבסוף, הסכום הדרוש לצורך הפעלת התכנית של תעסוקה נתמכת לנכים (25 מיליון ש"ח), הועבר ממשרד האוצר למשרד הרווחה. 3. נוכח האמור, אנו סבורים כי עתירה זו מיצתה את עצמה, ועל כן דינה להימחק. אכן, נראה כי בפי העותרים השגות כנגד תיקוני החקיקה שגובשו, והחלטות נוספות הנוגעות ליישום המלצותיה של וועדת לרון. אולם, כל אלה הם עניין לעתירה אחרת, ומטבע הדברים שמורה לעותרים הזכות לנקוט בהליכים נוספים בעתיד, ככל שתהיה בידם עילה ראויה לעשות זאת. נוכח האמור, העתירה נמחקת. אין צו להוצאות. ביטוח לאומי