תקנות המהנדסים והאדריכלים

תקנות המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי), התשס"ח-2007 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11(ג), 11א ו-23 לחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, (להלן - החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "הרשם" - רשם המהנדסים והאדריכלים, שמינה השר לפי סעיף 8 לחוק; "השר" - שר התעשיה המסחר והתעסוקה. 2. זכאות לרישיון (א) מי שרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים (להלן - הפנקס), יהיה זכאי לקבל רישיון כאמור בסעיף 11(א) לחוק, בהתקיים כל אלה: (1) הוא הגיש בקשה בכתב לשר לפי הנחיות הרשם; (2) הרשם אישר, כאמור בתקנת משנה (ב), כי - (א) מלאה לגביו תקופת הרישום האמורה בתקנה 2 לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז-1967 (להלן - תקנות הרישוי), בענף ובמדור נושא הרישיון; (ב) בתקופת הרישום כאמור או לאחריה הוא צבר ניסיון מקצועי מתאים לביצוע פעולות של מהנדס או אדריכל רשוי בענף ובמדור נושא הרישיון; הניסיון האמור כלל מעורבות או טיפול מסייע, בפיקוחו ובהדרכתו של מהנדס או אדריכל רשוי, לפי העניין, בפעולות שיהיה מורשה לעשותן בעצמו רק לאחר קבלת הרישיון, והכל לפי אמות מידה מקצועיות שקבעה מועצת ההנדסה והאדריכלות לפי תקנת משנה (ב); (3) מי שחלה עליו חובת בחינה לרישיון לפי תקנה 4 - הוא עבר בהצלחה את הבחינה. (ב) אישור לעניין תקנת משנה (א)(2)(ב), ייתן הרשם, לפי אמות מידה מקצועיות שתקבע מועצת ההנדסה והאדריכלות (להלן - המועצה), לעניין - (1) תחומי עבודה מעשית, סוגי התנסות מקצועית והיקפם, הכול בהתחשב בפעולות שהרישיון המבוקש מתייחס אליהן; (2) מידת המעורבות או הטיפול המסייע של מבקש הרישיון בעבודה, וטיב ההשגחה או הפיקוח עליו בידי מהנדס או אדריכל רשוי, לפי העניין, לרבות רציפות בהשגחה או בפיקוח האמורים; (3) סוגי מקרים שתידרש בהם בדיקה של ועדה מקצועית מייעצת מטעם המועצה, אופן בדיקתה ומידת מעורבותה של ועדה כאמור; (4) אופן בדיקת התעודות והכישורים המקצועיים של מי שלמדו בחו"ל ושקילותן לאמות המידה המקצועיות; (5) ניסיון נדרש וסוגי אישורים הנדרשים ממהנדס או מאדריכל רשוי המשמש מאמן של מבקש הרישיון, ודרכים לאימותם; (6) חובתו של מבקש הרישיון להגיש לרשם טופס אישור התמחות, שיכלול את פרטי המאמן וכן את תחום ההתמחות; (7) חובתם של מבקש הרישיון ושל המהנדס או האדריכל הרשוי המשמש מאמן של מבקש הרישיון, בענפים מסוימים, להגיש דיווח תקופתי שיכלול פרטים בדבר תחומי העבודה המעשית שביצע מבקש הרישיון והיקפה, וכן בדבר חובתם להגיש דוח מסכם, בסיום תקופת העבודה המעשית. (ג) הרשם יפרסם באתר האינטרנט של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה (להלן -האתר), את אמות המידה שנקבעו לפי תקנת משנה (ב), לרבות מועד תחילתן וכן הוראות מעבר ככל הנדרש; במקרה של שינוי אמות המידה כאמור, תורה מועצת ההנדסה והאדריכלות על מועד תחילה והוראות מעבר לאמות המידה החדשות, ובלבד שהשינוי לא יחול על מי שהחל עבודה מעשית לשם קבלת רישיון ערב השינוי. 3. העסקת מבקש רישיון בעבודה מקצועית בתקופת הרישום מהנדס או אדריכל רשוי, המשמש מאמן של מבקש הרישיון במהלך תקופת הרישום, יעשה כל שניתן כדי להבטיח את העסקתו של מבקש הרישיון בעבודה מקצועית ואת מניעת העסקתו בתחומים שאינם נדרשים לשם קבלת הרישיון. 4. בחינה לרישיון חובת בחינה כתנאי לקבלת רישיון תחול בענפים ובמדורים אלה: (1) ענף אדריכלות וענף אדריכלות נוף; (2) ענף הנדסה אזרחית, מדור הנדסת מבנים; (3) ענף הנדסה כימית, מדור להנדסה כימית. 5. הרשמה לבחינה ואגרה (א) בחינה לרישיון תיערך אחת לשנה לפחות, במועד ובמקום שיורה הרשם; הודעה על מועד הבחינה, נוהלי ההרשמה ודרכי השגה על תוצאות הבחינה יפרסם הרשם שישים ימים לפחות מראש, בשני עיתונים יומיים לפחות ובאתר. (ב) בהודעה שיפרסם הרשם יצוינו מקום הבחינה וסכום אגרת הבחינה, אופן תשלומה וכל פרט אחר הנוגע לה. (ג) בבחינה זכאי להשתתף מי שמתקיימים בו כל אלה: (1) ביקש רישיון לפי תקנה 2(א)( 1); (2) חלה עליו חובת בחינה לפי תקנה 4; (3) הרשם אישר כי התקיימו התנאים האמורים בתקנה 2(א)( 2); (4) שילם אגרת בחינה. (ד) אגרת הבחינה תהיה בסכום של 792 שקלים חדשים; סכום זה יתעדכן ביום 1 בינואר של כל שנה (להלן - יום העדכון) לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפרסמה לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולעניין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה -לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט 2006 ; הרשם יפרסם בהודעה ברשומות את סכום האגרה המעודכן. 6. תוכן הבחינה ומתכונתה (א) בחינה תהיה בכתב, בתחום ההנדסה או האדריכלות שלו היא מיועדת, לרבות בנושאים גראפיים ובנושאי חיקוקים ובטיחות שמאותו תחום. (ב) מתכונת הבחינה יכול שתהיה שאלות שעל הנבחן להשיב עליהן תשובה מפורטת, בחירת תשובה נכונה מתוך סדרת תשובות או שילוב של שניהם. (ג) תוכן הבחינה ומתכונתה טעונים אישור מועצת ההנדסה והאדריכלות או ועדה מקצועית מטעמה. (ד) נושאי הבחינה וכן מתכונת הבחינה כאמור בתקנת משנה (ב) יפורסמו באתר. 7. נוהל משמעת בבחינה נבחן ימלא אחר כל נוהלי הבחינה שצוינו על גבי מחברת הבחינה ואחר הוראות משגיחי הבחינה; משגיח בבחינה רשאי להפסיק את בחינתו של נבחן ולפסול אותה, אם ראה כי הנבחן עובר על נהלים או הוראות כאמור באופן הפוגם, לדעתו, בכשרות בחינתו. 8. תוצאות הבחינה (א) תוצאות הבחינה יצוינו ב"עבר" או "נכשל"; על חלקים או פרקים בבחינה יינתן ציון חלקי באחוזים ורשאי הרשם לקבוע, בהתייעצות עם מועצת ההנדסה והאדריכלות או עם ועדה שהיא מינתה לכך, ציון לחלק או לפרק כאמור שיהיה תנאי לקבלת ציון עובר; מי שזכה לציון כולל משוקלל שלא פחת מן הציון שנקבע כאמור, זכאי לציון "עבר". (ב) ( 1) נבחן רשאי, בדרך שהורה הרשם, להגיש השגה לרשם על תוצאות הבחינה לא יאוחר מ-10 ימי עבודה מיום פרסום תוצאות הבחינה; נבחן המבקש להגיש השגה כאמור, זכאי לקבל צילום מחברת הבחינה שבעניינה הגיש את ההשגה. (2) הרשם ימסור לנבחן החלטה לעניין השגתו בתוך 45 ימים מהיום האחרון להגשת ההשגה. (3) ההחלטה בהשגה תהיה סופית. (4) בודק ההשגה לא יהיה מי שבדק את הבחינה. 9. בחינה חוזרת נבחן שנכשל או נפסל בבחינה, רשאי לשוב ולהיבחן במועד הבחינה הבא אחריה; נכשל או נפסל נבחן שלוש פעמים בבחינה, לא יהא זכאי עוד לשוב ולהיבחן, אלא לאחר שחלפו עשרים וארבעה חודשים ממועד הבחינה האחרונה שהשתתף בה. 10 . קבלת רישיון (א) מי שעבר את בחינת הרישוי בהצלחה יקבל את הרישיון בתוך 15 ימים מיום פרסום תוצאות הבחינה. (ב) מי שאין חובת בחינה לפי תקנה 4, חלה עליו, יקבל את הרישיון בתוך 15 ימים מן היום שבו אישר הרשם כי התקיימו בו התנאים שבתקנה 2(א). 11 . פטור מחובת בחינה בכתב השר, בהתייעצות עם מועצת ההנדסה והאדריכלות ועם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, כמשמעותה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, רשאי לפטור מחובת בחינה בכתב מי שאינו מסוגל להשתתף בה עקב מוגבלותו, ולחייבו להיבחן במקומה בעל פה או בכל דרך אחרת שיראה לנכונה, באופן שתתקיים זכותו של מבקש הרישיון לגשת לבחינה, לפי העניין. 12 . תחילה 2 תחילתן של תקנות אלה ביום פרסומה ברשומות של הודעה על קביעת אמות המידה המקצועיות לגבי כל ענף או מדור לפי העניין ופרסומן באתר כאמור בתקנה 2(ג). 13 . הוראת מעבר תקנות אלה לא יחולו על מי שהגיש בקשה לרישיון לפני יום פרסומן. תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), תשכ"ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11, ו-23 לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958, ולאחר התייעצות עם המועצה, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרה בתקנות אלה "מבנה" - בנין כמשמעותו בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, לרבות עבודות בניה הנדסית כמשמעותן בפקודת הבטיחות בעבודה, 1946. 2. תקופת הרישום (א) תקופת הרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לענין קבלת רשיון לפי סעיף 11 לחוק היא שלוש שנים. (ב) בעל תעודה כאמור בסעיף 9(1)(1), (2) או (3) לחוק, הניתנת רק לאחר תקופת עבודה מסויימת בענף הנדסה או אדריכלות, תבוא תקופת עבודתו כאמור במנין שלוש השנים כאמור בתקנת משנה (א). (ג) מי שעבד מחוץ לישראל בענף הנדסה או אדריכלות שנה אחת לפחות לפני רישומו בפנקס המהנדסים והאדריכלים ועבד בענף כאמור שנה אחת לפחות לאחר רישומו בפנקס, תוקטן לגביו יתרת תקופת הרישום בהתאם לתקנת משנה (א), במספר החודשים המלאים מתוך פרק הזמן שעבד מחוץ לישראל כאמור. 3. ייחוד פעולות הפעולות האמורות בתוספת הראשונה הן פעולות שיוחדו למהנדס רשוי או לאדריכל רשוי לענין סעיף 12 לחוק, לפי המדור שבו הוא רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, כל אימת שהן נעשות בשביל מי שאינו מהנדס או אדריכל רשוי ובתמורה, ולגבי הגשת תכנית לשם רישוי על פי כל דין - אף אם נעשתה בלי תמורה. 4. סייג הוראות תקנה 3 לא יחולו על אדם בשירות הבטחון כמשמעותו בחוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 (נוסח משולב), או בשירות קבע כמשמעותו בחוק שירות קבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות), תשי"ד-1954. 4א. (בוטלה) 4ב. (בוטלה) 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 2, היא ביום י"ג בניסן תשכ"ט (1 באפריל 1969). תוספת ראשונה 1. בתוספת זו - "רשות מוסמכת" - כל רשות שיש לה סמכות בענין היתרים או מתן הוראות בקשר לבניה, על פי כל דין; "מבנה פשוט" - אחד מאלה: (1) מבנה בעל שלד לא טרומי המורכב מקירות, או מקירות ועמודים, ומתקרות שטוחות עם קורות או בלעדיהן, כאשר המרחק בין העמודים או בין הקורות, וכשאין עמודים או קורות - בין הקירות, אינו עולה על ששה מטר, ואשר גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה מעל המפלס העליון של הרצפה שעל פני הקרקע אינו עולה על אחד-עשר וחצי מטר, לרבות מקלט מבנה כאמור, בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), תשל"א-1971, ולמעט מבנה מבטון דרוך, ומבנה מרחבי מכל סוג שהוא; (2) מבנה מקורה בעל קומה אחת, שגבהו עד חמישה מטר מעל פני הקרקע ומפתחו אינו עולה על שנים-עשר מטר, להוציא מבנה שפועלים עליו כוחות דינמיים, ולמעט מבנה מבטון דרוך, מבנה בעל שלד מבטון טרום ומבנה מרחבי מכל סוג; (3) קיר תומך בגובה עד שני מטר מעל המפלס הנמוך של פני הקרקע, הדרוש להקמת מבנה כאמור בפיסקאות (1) או (2) בתחום המגרש שבו מוקם המבנה; (4) מעבר מים ומעבר להולכי-רגל הקשורים למבנה כאמור בפיסקאות (1) או (2). והכל אם הפעולות המפורטות בסעיפים 2 ו-3 נעשו, לפי הענין, לגבי המבנה הפשוט, בידי אחד מאלה: (א) מהנדס או אדריכל, לפי הענין - הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור להנדסת מבנים או ארכיטקטורה; (ב) הנדסאי שבידו אישור מאת מנהל המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית שבמשרד התעשיה המסחר והתעסוקה (להלן - המכון) כי הוא רשום בפנקס ההנדסאים המתנהל במכון, במדור בניה או ארכיטקטורה, לפי הענין, מכוח תעודה המעידה על גמר לימודיו - בישראל - בבית ספר להנדסאים ששר התעשיה המסחר והתעסוקה הכיר בו; בחוץ לארץ - במוסד המכשיר הנדסאים או מהנדסים מעשיים או כיוצא באלה, ששר התעשיה המסחר והתעסוקה הכיר בו. (ג) הנדסאי הרשום כאמור בפסקת-משנה (ב) שלא מכוח תעודה כאמור בה, שהוכיח להנחת דעתו של חבר בוחנים, על-ידי בחינה או בדרך אחרת שקבע חבר הבוחנים, שיש לו הכשרה מתאימה לחשב כוחות אפקיים בהתאם לתקן כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953, ובידו אישור על כך מאת מנהל המכון; (ד) לענין פסקת משנה (ג), "חבר בוחנים" - מנהל המכון - יושב-ראש, הממונה על החינוך המקצועי במשרד החינוך והתרבות ומרכז מגמת בניה בבית-ספר הנדסאים שמינה השר. 2. הפעולות המפורטות להלן יוחדו למהנדס רשוי הרשום במדור להנדסת מבנים: (1) במבנים שהם בניני ציבור, משרדים, בתי-עסק או בניני-מגורים: (א) קביעת עקרונות מערכת הקונסטרוקציה של מבנה, הכנת תכניות הקובעות עקרונות ליציבות המבנה והגשתן לרשות מוסמכת, למעט ביצוע פעולות כאמור לגבי מבנה פשוט; (ב) חישוב יציבות המבנה, להוציא חישובים סטטיים מרחביים, למעט חישוב יציבות המבנה לגבי מבנה פשוט; (ג) חישובים סטטיים מרחביים; (ד) הגשת החישובים האמורים בפיסקאות-משנה (ב) ו-(ג) והגשת תכניות לרשות מוסמכת, למעט ביצוע הפעולות האמורות לגבי מבנה פשוט; (ה) תיאום התכנון הכולל של מערכות המבנה, למעט ביצוע פעולה כאמור במבנה פשוט; (ו) תיאום הביצוע הכולל במבנה, למעט ביצוע פעולה כאמור לגבי מבנה פשוט; (ז) פיקוח עליון על הביצוע, קבלת מבנה ואישורו, למעט ביצוע הפעולות האמורות לגבי מבנה פשוט; (ח) הכנת מפרטים, למעט הכנת מפרטים לגבי מבנה פשוט; (2) במבנים שהם בניני תעשיה, מלאכה, מחסנים, אסמים, מכלי מים ודלק, מבני נמל וים, סכרים ומבני דפון, קירות תומכים, קירות וסוללות הגנה, מפלים מלאכותיים, גשרים, מעבירי-מים, מגדלי-מים, הנגרים, מנהרות, מעברים דו-מפלסיים, מבני-חניה, תרנים ומגדלי-אנטנות, יסודות-מבנה מיוחדים וכל מבנה שאינו כלול בפיסקה (1): (א) תכנון מוקדם ותכנון סופי, למעט תכנון של מבנה פשוט; (ב) תכניות-עבודה ארכיטקטוניות, להוציא תכניות-עבודה של פרטים לביצוע ולמעט תכניות-עבודה ארכיטקטוניות לגבי מבנה פשוט; (ג) קביעת עקרונות מערכת הקונסטרוקציה של מבנה, הכנת תכניות הקובעות עקרונות ליציבות המבנה, והגשתן לרשות מוסמכת, למעט ביצוע פעולות כאמור לגבי מבנה פשוט; (ד) חישוב יציבות המבנה, להוציא חישובים סטטיים מרחביים, למעט חישוב יציבות המבנה לגבי מבנה פשוט; (ה) חישובים סטטיים מרחביים; (ו) הגשת החישובים האמורים בפיסקאות (ד) ו-(ה) והגשת תכניות לרשות מוסמכת, למעט ביצוע הפעולות האמורות לגבי מבנה פשוט; (ז) תיאום התכנון הכולל של מערכות המבנה השונות, למעט ביצוע פעולה כאמור במבנה פשוט; (ח) תיאום הביצוע הכולל במבנה, למעט ביצוע פעולה כאמור במבנה פשוט; (ט) פיקוח עליון על הביצוע, קבלת המבנה ואישורו, למעט ביצוע הפעולות האמורות לגבי מבנה פשוט; (י) הכנת מפרטים, למעט הכנת מפרטים לגבי מבנה פשוט; (3) תכנון מוקדם, תיווי, חישובי המבנה הפיזי, הגשת תכניות וחישובים לרשות מוסמכת, פיקוח עליון על הביצוע, קבלה ואישור של כבישים ארציים, בינעירוניים ואזוריים, עורקים ראשיים, מסילות-ברזל, מסלולי-המראה, מסלולי-הסעה ורחבות-חניה של כלי-טיס בשדות-תעופה. 3. הפעולות המפורטות להלן יוחדו לאדריכל רשוי הרשום במדור לארכיטקטורה ולענין מבנים המשולבים בתכנון שטחים ציבוריים פתוחים, המפורטים בתוספת השניה, גם לאדריכל נוף רשוי הרשום במדור לאדריכלות נוף: (1) בתכנית בינוי ועיצוב ארכיטקטוני: (א) תכנון מוקדם ותכנון סופי; (ב) הכנת תקנונים ותשריטים לתכניות; (ג) הגשת תכניות לרשות מוסמכת; (ד) הכוונה עליונה בביצוע התכניות; (2) במבנים שהם בניני משרדים, בניני מגורים, בניני ציבור, בניני בידור, בניני מלאכה ומחסנים, למעט בניני מגורים, מלאכה ומחסנים שהם מבנים פשוטים ולמעט שינויים במבנים קיימים ופעולות במבנים יבילים, שפורטו בתוספת השלישית: (א) תכנון מוקדם ותכנון סופי, למעט תכנון הקונסטרוקציה של מבנה; (ב) תכניות-עבודה ארכיטקטוניות, להוציא תכניות-עבודה של פרטים לביצוע; (ג) הגשת תכניות לרשות מסומכת; (ד) תיאום התכנון הכולל של מערכות המבנה השונות, לרבות התיאום עם יועצים מקצועיים; (ה) פיקוח עליון על הביצוע; (ו) קבלת המבנה ואישורו. 4. הפעולות המפורטות להלן במפעלי תעשיה כימית, לרבות תעשיית מזון, יוחדו למהנדס רשוי הרשום במדור להנדסה כימית: (1) תכנון מוקדם ותכנון סופי של מפעל חדש ושל תהליכים חדשים במפעל קיים; (2) הגשת תכניות כאמור בפיסקה (1) לרשות מסומכת; (3) קביעת מפרטים טכניים לגבי האמור בפיסקה (1). תוספת שניה 1. לענין פרט 3 בתוספת הראשונה, מבנה משולב בתכנון שטחים ציבוריים פתוחים הוא כל אחד מאלה: (1) מבנים שהם בניני משרדים, מזנונים, שירותים סניטריים או מיתקנים טכנים, שהשטח של כל אחד מהם אינו עולה על 50 מטרים רבועים; (2) מבנים שעיקר ייעודם לאחסנה או חניה, ששטח כל אחד מהם אינו עולה על מאתיים מטרים רבועים; (3) פרגולות להצללה; (4) קירות תומכים; (5) מעבירי מים; (6) מעברים להולכי רגל. תוספת שלישית (פרט 3(2) בתוספת הראשונה) 1. שינויים במבנה קיים (1) הריסה ובניה של מחיצות, למעט שינויים במחיצות שהן ממרכיבי שלד הבניה; (2) יצירת פתחים בקירות פנימיים וסגירתם; (3) שינויים פנימיים, למעט הרחבת שטח המבנה; (4) תקרות עצוביות או בולעות קול שהן מונמכות; (5) תכנון מקום דרגנועים ומעליות. 2. שינויים חיצוניים במבנה קיים שהם פועל יוצא מהשינויים בתוכו כמפורט להלן: (1) סגירת מרפסות; (2) גגונים; (3) סוככים; (4) פרגולות; (5) יצירת פתחים, הרחבתם וסגירתם. 3. (1) מבנים יבילים מחומרים פריקים ששטחם אינו עולה על שלושה מטרים רבועים; (2) ביתנים יבילים מחומרים פריקים לתערוכות וירידים, אף ששטחם עולה על שלושה מטרים רבועים. והכל אם הפעולות המפורטות בפרט 3(2) לתוספת הראשונה נעשו בידי אחד מאלה: (א) אדריכל הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור לארכיטקטורה; (ב) הנדסאי לאדריכלות כאמור בסעיף קטן (ב) בהגדרה "מבנה פשוט" בתוספת הראשונה; (ג) הנדסאי לתכנון ועיצוב פנים שבידו אישור מאת מנהל המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית שבמשרד התעשיה המסחר והתעסוקה כי הוא רשום בפנקס ההנדסאים המתנהל במכון האמור, במדור תכנון ועיצוב פנים. אדריכלותתקנותהנדסה / מהנדס