תקנות המרכז לגביית קנסות

תקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ו-1996 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8(ב) ו-13 לחוק המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות התשנ"ה-1995 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "המנהל" - מנהל המרכז; "המרכז" - המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות שהוקם לפי החוק; "חוק ההוצאה לפועל" - חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967; "פעולת גביה" - כל פעולה הנעשית על פי החוק לשם גביית החוב; "פקודת המסים" - פקודת המסים (גביה); "תקנות הוצאה לפועל" - תקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979; "תקנות החברות בדבר כונסי נכסים" - תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א-1981; "תקנות המסים" - תקנות המסים (גביה), התשל"ד-1974. 2. מינויים וסמכויות (א) מינוי של המנהל וסגניו יפורסם ברשומות. (ב) מינוי של סגן המנהל לממלא מקום המנהל, יהיה בכתב ויפורסם ברשומות. (ג) אצילת סמכויות המנהל לסגנו, תהיה בכתב. 3. מינוי גובה (א) גובה ימונה בידי המנהל בכתב מינוי שייערך לפי טופס 1 בתוספת. (ב) גובה יתמנה לתקופה מוגבלת, כפי שיקבע המנהל; לא קבע המנהל תקופה כאמור, יסתיים המינוי ביום 31 בדצמבר של אותה השנה. (ג) בוטל מינוי גובה או פקע תוקפו, לא יבצע הגובה כל פעולה שגובה מוסמך לבצעה ויפקיד בידי מנהל המרכז את כתב המינוי וכל מסמך אחר אשר נמסר לו לצורך ביצוע תפקידו. (ד) לא יציג אדם את עצמו כגובה אלא לצורך ביצוע תפקידו. 4. חובות הגובה על הגובה יחולו חובות אלה: (1) גובה ישא עמו, בעת עבודתו, תעודת זהות וכתב מינוי, ויציג את המסמכים האמורים, לצורך הזדהות, בפני כל אדם שאליו הוא פונה במסגרת פעולת גביה אשר הוטלה עליו; (2) גובה יבצע את תפקידו בנאמנות, במסירות ובהגינות וימלא בקפדנות אחר הוראותיהם של המנהל וסגנו; (3) פרט לשכרו לא יקבל גובה מאדם כל שהוא, תמורה כספית או טובת הנאה אחרת בעד עבודתו. 5. תחולת תקנות המסים על הליכי הגביה יחולו הוראות תקנות המסים, בשינויים המחוייבים, כל עוד אינן עומדות בסתירה להוראות החוק או תקנות אלה. 6. דרך קבלת מידע קבלת מידע מגוף ציבורי תיעשה באמצעות תקשורת בין מחשבים, על גבי אמצעי מגנטי או באמצעות טפסים, כפי שיקבע המנהל בהסכמת הגוף הציבורי. 7. עיקול נכס (א) הודעות בדבר הטלת עיקולים על נכס הנמצא בידי צד שלישי או על נכס הרשום על פי חוק, ניתן להמציאן לצד השלישי או לממונה על הרישום באמצעות תקשורת בין מחשבים, על גבי סרט מגנטי או בכל אמצעי אחר, אם הם הסכימו לכך. (ב) המצאת הודעות בדבר הטלת עיקולים לצד השלישי באמצעות תקשורת בין מחשבים או על גבי סרט מגנטי כאמור בתקנת משנה (א), תהיה באחת הדרכים האמורות, אלא אם כן הורה מנהל המרכז, מטעמים מיוחדים שיירשמו, על המצאה במסירה אישית, אם שוכנע בקיומה של דחיפות מיוחדת בביצוע המסירה. (ג) פלט ממחשבו של הצד השלישי, שהוא הפקת הודעת עיקול כאמור בתקנת משנה (א) שקיבל, יהווה ראיה לכאורה לתוכנו, ובלבד שלצורך הגשתו כראיה בהליך משפטי, יאשר הצד השלישי בחתימתו כי אותו פלט משקף נכונה את הודעת העיקול שקיבל. (ד) המנהל ימציא לחייב או לצד השלישי, על פי דרישתו, העתק מצו העיקול, בתוך שבעה ימים מיום הדרישה. 7א. הודעת עיקול לצד שלישי שהוא תאגיד בנקאי (א) הודעת עיקול שיש להמציא לתאגיד בנקאי כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 (להלן - תאגיד בנקאי), תומצא למשרד הראשי של התאגיד הבנקאי או למענו הרשום (להלן - מרכז התאגיד הבנקאי), אלא אם כן הורה המנהל אחרת. (ב) צו עיקול שהומצא למרכז התאגיד הבנקאי יחול על נכסי החייב בכל אחד מסניפי התאגיד הבנקאי שבו הם מצויים, במועד שהגיעה בו ההודעה על צו העיקול ממרכז התאגיד הבנקאי לסניף, ולא יאוחר מתום שלושה ימי עסקים מיום המצאת ההודעה על צו העיקול למרכז התאגיד הבנקאי, ובלבד שצוין בו מספר הזהות של החייב. 8. עיקול צד ג' (א) הוטל עיקול על נכסי החייב אצל צד שלישי, ימסור הצד השלישי את תשובתו, לפקיד הגביה, תוך עשרה ימים. (ב) הוטל עיקול על נכסי חייב אצל צד שלישי שהוא תאגיד בנקאי, רשאי התאגיד הבנקאי למסור את תשובתו כאמור בתקנת משנה (א), באמצעות תקשורת בין מחשבים, על גבי סרט מגנטי או בכל אמצעי אחר; תשובה כאמור תתייחס לביצוע העיקול במרכז התאגיד הבנקאי ובכל סניפיו, ותימסר בתוך עשרה ימים מיום תחילת תוקפו של צו העיקול לפי תקנה 7א(ב). 9. הודעה לחייב על מכירת מעוקלים ניתן צו למכירת מעוקלים, תישלח על כך הודעה לחייב בציון מקום המכירה ומועדה. 10. טפסים פעולות הגביה לפי סעיף 3 לחוק ייעשו לפי הטפסים המפורטים להלן: (1) דרישה לתשלום חוב, לפי סעיף 5 לחוק, תהיה ערוכה לפי טפסים 2, 2א או 2ב שבתוספת, לפי הענין; (2) דרישה נוספת, לפי סעיף 5 לחוק, תהיה ערוכה לפי טפסים 3, 3א ו-3ב שבתוספת, לפי הענין; (3) הרשאה של הגובה בידי המנהל לתפוס, לעקל ולמכור מיטלטלין של החייב, לפי סעיף 4 לפקודת המסים, תהיה ערוכה לפי טופס 4 שבתוספת; (4) הודעה על ביצוע פעולה בכוח, כדי לעקל מיטלטלין, לתפסם, או להוציאם, תהיה ערוכה לפי טופס 5 שבתוספת; (5) הודעה על כוונה להיכנס לחצרים שאינם מוחזקים בידי החייב, כדי לעקל מיטלטלין השייכים לחייב, לפי סעיף 5(1)(ב) לפקודת המסים, תהיה ערוכה לפי טופס 6 שבתוספת; (6) דין וחשבון על עיקול מיטלטלין, כאמור בתקנה 6 לתקנות המסים, ייערך בידי הגובה, לפי טופס 7 שבתוספת; (7) צו למכירת מעוקלים, לפי תקנה 11 לתקנות המסים, יהיה ערוך לפי טופס 8 שבתוספת; (8) הודעה לחייב על צו למכירת עיקולים, תהיה ערוכה לפי טופס 9 שבתוספת; (9) כתב הרשאה לשימוש בכוח ופריצה, לפי סעיף 5(4) לפקודת המסים, יהיה ערוך לפי טופס 10 שבתוספת; (10) צו עיקול נכסים של החייב הנמצאים בידי צד שלישי ותשובת הצד השלישי, לפי סעיפים 7 עד 7ב לפקודת המסים, יהיה ערוך לפי טופס 11 שבתוספת; (10א) פלט מחשב של צד שלישי שהוא הפקת הודעת עיקול לפי תקנה 7(ג) יהיה ערוך לפי טופס 11א שבתוספת. (11) הזמנה לחקירה, לפי סעיף 7א(3) לפקודת המסים, תהיה ערוכה לפי טופס 12 שבתוספת; (12) הודעה לחייב על הכוונה למכור את נכסי המקרקעין שלו וכן בדבר זכותו לבור נכס מקרקעין מבין שאר נכסיו, שיוצא למכירה, לפי סעיף 8(3) לפקודת המסים, תהיה ערוכה לפי טופס 13 שבתוספת; (13) כתב הרשאה למכור מקרקעין של החייב, לפי סעיף 8 לפקודת המסים, יהיה ערוך לפי טופס 14 שבתוספת; (14) הוראה אל רשם המקרקעין לרישום שיעבוד על מקרקעי החייב, לפי סעיף 11א(2) לפקודת המסים, תהיה ערוכה לפי טופס 15 שבתוספת; (15) הודעה למשרד הרישוי על הטלת עיקול על כלי רכב של החייב, לפי סעיפים 4 ו-12א לפקודת המסים, תהיה ערוכה לפי טופס 16 שבתוספת. 11. הוצאות ההוצאות כאמור בסעיף 4(א) לחוק, המשולמות לצד שלישי, כוללות: (1) הוצאות הכרוכות בדרישת התשלום ובגבייתו; (2) הוצאות בגין איתור החייב או נכסיו; (3) הוצאות הכרוכות בביצוע עיקול, לרבות דמי עיקול, הוצאות פריצה לחצרים לצורך הוצאת המיטלטלין, תפיסת המיטלטלין והוצאתם, גרירת המיטלטלין והובלתם, הוצאות אבטחת המיטלטלין בפעולות אלה וכיוצא באלה; (4) הוצאות הכרוכות באחסון המיטלטלין, אבטחתם וביטוחם; (5) הוצאות הכרוכות במכירת המיטלטלין או בנסיון למכירתם, לרבות הוצאות פרסום קיומה של מכירה פומבית והוצאות שמאות המיטלטלין; (6) הוצאות בגין הליכים משפטיים אשר ננקטו לשם ביצוע הגביה. 12. מינוי כונס נכסים (א) בקשה למינוי כונס נכסים תוגש בהמרצת פתיחה, מגיש הבקשה יהיה פטור מהגשת תצהיר התומך בבקשתו אם צורפו לבקשה פסק דין או החלטה של בית המשפט. הבקשה תוגש בידי המנהל או מי שהוא הסמיכו; המשיב בבקשה יהיה החייב. (ב) הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים, רשאי בית המשפט להורות על מינוי כונס נכסים זמני, על פי בקשת צד אחד. (ג) על מינוי כונס נכסים ושכרו יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות תקנות החברות בדבר כונסי נכסים, למעט תקנות 4(ב) ו-5 בהן. (ד) לבקשת המנהל, או מי שהוא הסמיכו, רשאי בית המשפט להורות בצו, לכונס הנכסים, כי בעניינים שנקבעו בצו יהיה עליו לפנות לבית המשפט לשם קבלת הוראות. 13. עיכוב יציאה מן הארץ (א) בקשה למתן צו עיכוב יציאה מן הארץ תוגש בדרך של המרצת פתיחה. הבקשה תוגש בידי המנהל או מי שהוא הסמיכו. (ב) בבקשה יפורטו העובדות המצביעות על כך שנתקיימו התנאים כאמור בסעיף 8(א) לחוק ויפורטו פעולות הגביה אשר ננקטו עד להגשת הבקשה. (ג) הוראות תקנה 22 לתקנות ההוצאה לפועל יחולו, בשינויים המחוייבים, וכל הסמכויות הנתונות לפיהן לראש ההוצאה לפועל, יהיו נתונות לבית המשפט. (ד) בית המשפט לא יתן צו עיכוב יציאה מן הארץ, לפי החוק, אם סכום החוב פחות מ-10,000 שקלים חדשים. המרכז לגביית קנסותקנסתקנות