קיצור תקופת צינון

החלטה 1. לפנינו בקשה לקיצור תקופת הצינון הקבועה בסעיף 4 לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969 (להלן - החוק). המבקשת מכהנת כיום כמתכננת הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות (להלן - הות"ל) במשרד הפנים, כך מאז מאי 2002, ומבקשת היתר מידי להעסקה כסמנכ"ל תכנון וביצוע בחברה הלאומית לדרכים ותשתיות תחבורה בישראל בע"מ - מע"צ (להלן - מע"צ). 2. מע"צ היא חברה ממשלתית, והמבקשת מדגישה כי מע"צ פועלת כאחת מרשויות המדינה בכל הקשור לתכנון ולרישוי דרכים המצויות בתמ"א 3 ואחרות. מע"צ עוסקת באספקת שירותים ומצרכים לציבור שלא על מנת להפיק רווחים. היא מצויה בבעלות מלאה של המדינה, תקציבה מבוסס על תקציב המדינה, כל מניות החברה הינם בבעלות המדינה בלבד, ללא שותפים פרטיים וללא שותפות הציבור, ללא כוונות רווח, וכל הדירקטורים בחברה הם נציגי המדינה וממונים ע"י שרי הממשלה. לטענת המבקשת, אין לראות את מעברה אלא כמעבר תפקידים בתוך השירות הציבורי הממשלתי וכמעבר הפטור מהוראות החוק, ובכלל זה סעיף 4 שבו. לחלופין, טוענת המבקשת כי בנסיבות שתוארו, יש לשפוט את עניינה לקולא על פי הוראות 14(ב)(5) לחוק. אין מחלוקת כי כבר ב-31.1.06 נמנעה המבקשת מטיפול בתוכניות היזומות ע"י מע"צ. 3. עמדת המשיבה היא כי החוק חל על המבקשת, מאחר שיש לבחון את תיאור התפקיד לאור הסמכויות הפוטנציאליות הגלומות בו (ו"ע 6031/03, ניר גלעד נ' מדינת ישראל), ובהתחשב בסמכויותיה הפוטנציאליות של המבקשת כלפי חברת מע"צ במסגרת תפקידה כמתכננת הות"ל, וכחברה בות"ל. לגוף הבקשה, המשיבה אינה מתנגדת למתן ההיתר המבוקש, בכפוף לסייגים. 4. על פי המפורט בבקשה, במסגרת תפקידה האמור, היתה המבקשת מעורבת בטיפול במספר תוכניות הנוגעות למע"צ, ואולם, זאת עוד בתקופה בה מע"צ היתה יחידת סמך ממשלתית. ארבע תוכניות נוספות המקודמות כיום על ידי חברת מע"צ נמצאות בשלבי תכנון מוקדמים, והתקיימו לגביהן ישיבות מקדמיות שגרתיות, בהן התקבלו החלטות טכניות בלבד לקראת הבאתן לדיון בפני הות"ל, שבגדרו מועלות המלצות מתכנן הוועדה. ההחלטות שהתקבלו בעניינן אינן חורגות מהשגרה לגבי עניינים מאותו סוג. 5. על פי העובדות שנפרשו לפנינו, הגענו למסקנה כי המעבר שבו מדובר אינו מעורר חשש לפגיעה בטוהר המידות. השיקול המרכזי למתן ההיתר או למניעתו על פי סעיף 14 לחוק הוא שיקול השמירה על טוהר המידות. הצעת החוק התייחסה לתכלית החוק במילים אלו: "מטרת ההצעה למנוע תופעות שליליות בשירות הציבור הכרוכות בניצול קשרים אישיים של עובד הציבור שרכש בתוקף תפקידו לפני פרישתו. כל זמן שהעובד נמצא בשירות יש בניצול קשרים אלה למטרות אישיות משום פגיעה בכללי המשמעת, ויש בידי מעבידו אמצעי הרתעה מתאימים. לא כן המצב אחרי פרישתו של העובד. הוא עשוי להעמיד את קשריו עם מוסדות ציבור, שרכש במילוי תפקידו, לרשותם של אנשים הנושאים ונותנים עם אותם מוסדות. הוא גם עשוי להגיע למעמד באותם עסקים עצמם שהיו נתונים לטיפולו בהיותו עובד הציבור, ויש למנוע שאפשרות זו תשפיע עליו בשעת מתן החלטה" (הצעות חוק 772 תשכ"ח, עמ' 209). בענייננו, לא מתעורר כל חשש שבזמן שירותה במדינה ניצלה המבקשת את מעמדה כדי להיטיב מצבה לאחר הפרישה. יחד עם זאת, אנו סבורים כי נכון יהא להעמיד סייגים להתנהגות המבקשת בעתיד, בשל המגעים ההדוקים הצפויים עם הצוות עמו עבדה קודם או עם אחרים במדינה. לאור האמור, אנו מאמצים לעניין זה את התנאים שהציעה המשיבה, לפיהם: א. המבקשת תהיה מנועה, ללא מגבלת זמן, מלייצג את חברת מע"צ כלפי משרד הפנים ורשויות התכנון של המשרד בפרט, בנוגע לתוכניות הספציפיות בהן טיפלה במסגרת תפקידה כמתכננת הות"ל. ג. במשך שנה ממועד פרישתה, המבקשת לא תפנה לעובדים אשר היו כפופים לה במשרד הפנים בעניינים הקשורים לחברת מע"צ ולא תייצג את החברה כלפי עובדים אלה. לאור האמור, אנו נעתרים לבקשה ומאפשרים את העסקתה של המבקשת בחברת מע"מ באופן מיידי, כפוף לתנאים שצויינו. תקופת צינון