בקשה להגשת תצהיר נוסף

1. בפני הודעת המבקשת, שיכון ובינוי - סולל בונה- תשתיות בע"מ (להלן: "המבקשת" או "סולל בונה"), על הגשת חוות דעת מומחה , כתבי טענות מתוקנים ובקשה להגשת תצהיר נוסף. מבוא 2. המשיבות בית שערי מגדל אשקלון (2003) בע"מ (להלן: "שערי מגדל") וא.י.מ.ב.ל ייזום פרויקטים והשקעות (1990) בע"מ (להלן: "אימבל") (ביחד, "המשיבות"), הגישו כנגד המבקשת תביעה כספית על סך 6,718,801 ₪ , בגין ובקשר לפרוייקט מגורים ומסחר, אותו התחייבה אימבל לבצע עבור סולל בונה, בפרוייקט הקרוי "חלומות גבעתיים". 3. סולל בונה הגישה כתב הגנה בו כפרה בטענות המשיבות . כמו כן הגישה כתב תביעה שכנגד על סך 7,570,540 ₪ והודעת צד ג' כנגד המשיבות. 4. ביום 18.1.11 הגישו הצדדים הודעה ובקשה לאישור הסדר דיוני . בהחלטתי מיום 21.1.11, נעתרתי להסדר בשינויים והוריתי כי הצדדים ישלימו הליכים מקדמיים בתוך 30 ימים נוספים ולא יאוחר מיום 10.5.11 . כן הוריתי על הגשת ראיות הצדדים לישיבת קדם משפט שנקבעה ליום 17.7.11. 5. סמוך למועד ישיבת קדם המשפט הגישה ב"כ סולל בונה שתי בקשות; האחת עניינה בקשה לתיקון כתב הגנה והשנייה עניינה בקשה לזימון עדים שאינם בשליטה והארכת מועד להגשת תצהירים נוספים וחוות דעת קונסטרוקטור. 6. באותו מועד ולאחר ששמעתי את טענות הצדדים הוריתי כדלקמן: " בכל הנוגע לבקשה לתיקון כתב הגנה- .. ראיתי להיעתר לבקשה וכתב הגנה מתוקן אשר יתייחס לאותה נקודה בלבד, שעולה מתוך חוות דעתו של כלכלן מוטי אריאל יוגש בתוך 30 ימים מהיום. ... בכל הנוגע לבקשה לאיתור חומר נוסף שיכול ויביא לצורך להגשת תצהירים נוספים וחוות דעת נוספות או משלימות, דעתי אינה נוחה מהאופן שבו הנתבעת הכינה עצמה לקראת הדיון בתיק זה, זאת במיוחד כאשר ראתה בשעתה להגיש כתב תביעה שכנגד מכאן שמלוא המסמכים הנדרשים היו אמורים להימצא במשרדי בא-כוחה זה מכבר. יחד עם זאת , מאחר ומדובר בתיק שבו טרם הוחל בשמיעת הראיות וממילא אין ביומני מועדים לשמיעתם אלא בטווח של חודשים, ראיתי להיעתר לבקשה באופן שככל שיתבקשו הגשת תצהירים נוספים או חוות דעת נוספות תוגש בקשה מפורטת בעניין". 7. ב"כ סולל בונה עותרת להגיש את חוות דעת אינג' איתי לויתן וכן כתב הגנה מתוקן וזאת בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 17.7.11. כמו כן הודיעה על הגשת כתב תביעה שכנגד מתוקן והודעה לצד ג' מתוקנת וזאת ללא שינוי סכום התביעה וכל זאת לצורכי אגרה. עוד עותרת ב"כ סולל בונה להגיש מסמכים נוספים אשר נתקבלו לטענתה אך לאחרונה באמצעות תצהיר עדותו הראשית של מר אופיר סנדלר- רכז שליטה ובקרה בסולל בונה . טענות המשיבות 8. המשיבות מתנגדות להודעה ולבקשה וטוענות כי סולל בונה עשתה דין לעצמה והחליטה לתקן גם את כתב תביעתה שכנגד והודעתה לצד ג' על אף שבית המשפט התיר לה לתקן רק את כתב הגנתה. זאת כאשר היא איננה טורחת לקבל את אישורו של בית המשפט לתיקונים המבוקשים. 9. עוד טענו המשיבות כי סולל בונה גם ניצלה את החלטת בית המשפט הנוגעת להגשת מסמכים והגישה קלסר עב כרס , המכיל מאות עמודים של נספחים. 10. לטענת המשיבות תצהירו של מר אופיר סנדלר, במסגרתו מבקשת סולל בונה להגיש את אותם מסמכים רבים , הינו עדות שמיעה מובהקת. לטענתן המסמכים המצורפים לתצהירו אינם מסמכים שנערכו על ידו , אלא על ידי אחרים, ועל כן לטענתן אינם יכולים להיות מוגשים באמצעות תצהירו של מר סנדלר. 11. לחילופין טענו המשיבות כי ככל שיותר תיקונם של כתבי הטענות או הגשת המסמכים, הרי שיש להתיר להן להגיש מטעמן כתבי טענות מתוקנים וכן תצהיר משלים מטעמן. 12. לבסוף עתרו המשיבות להגיש השלמה לחוות הדעת אשר הוגשה מטעמן וזאת בעקבות חוות דעת המומחה הנוספת של אינג' איתי לויתן אשר הוגשה על ידי סולל בונה. טענות המבקשת 13. בתגובתה לתגובת המשיבות טענה סולל בונה כי תצהירו של מר סנדלר ונספחיו מהווים רישומים שנערכו על ידה ולפיכך נחשבים נכונים ומהווים ראיה לכאורה לתוכנם בהתאם לסעיף 28.4 להסכם ההתקשרות בין סולל בונה לאימבל. 14. כמו כן נטען כי נספחי התצהיר מהווים רשומה מוסדית בהתאם לסעיפים 35- 36 לפק' הראיות [נוסח חדש], תשל"א -1971. 15. אשר לטענת המשיבות כי מדובר במסמכים שהם עדות שמיעה מובהקת, טענה ב"כ סולל בונה כי המסמכים השנויים במחלוקת הינם אך ורק המסמכים המשקפים את החיובים המצויים בנספח 1 לתצהירו של מר סנדלר ואינם מצויים בנספח לג' לתצהירו של מר תורג'מן. 16. לטענתה, מר איציק טובול, מנהל הפרוייקט דאז, הוא זה אשר היה צד לאותם מסמכים, בין כעורך ובין כמי שקיבלם ואישר את התשלומים הגלומים בהם. על פי מסמכים אלו נערך נספח 1 לתצהירו של מר סנדלר. מר סנדלר אשר עבד כרכז במחלקת שליטה ובקרה עבר על מסמכים אלו, בדק את אותם מסמכים ומצא אותם כנכונים. מר טובול עזב את סולל בונה לפני מספר שנים. 17. יתרה מכך, לטענת סולל בונה, משאישר בית המשפט לזמן את מר טובול לתת עדות בעל פה תהיה למשיבות הזדמנות לחקור אותו על שלל המסמכים בחקירתן הנגדית, דבר אשר ימנע בזבוז זמן יקר שכן אם לא היו מוגשים אותם מסמכים כעת, הם היו מוגשים לראשונה במסגרת חקירתו של מר טובול בבית המשפט. דיון 18. לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה לבקשה ובתגובה לתגובה ראיתי להורות כדלקמן: 19. אשר לחוות הדעת של אינג' איתי לויתן וכתב ההגנה המתוקן - גם המשיבות אינן מתנגדות להגשת חוות הדעת וכתב ההגנה המתוקן וזאת בהתאם להחלטתי המפורשת מיום 17.7.11. מכאן שכתב ההגנה המתוקן וחוות הדעת מתקבלות בתיק. 20. אשר לכתב התביעה שכנגד המתוקן - אכן יש טעם בדבריהם של ב"כ המשיבות כי לא ניתנה החלטה על הגשת כתב תביעה שכנגד מתוקן. בדיון שהתקיים בפני ביום 17.7.11 הודיעה ב"כ המבקשת בזו הלשון: " עכשיו כשהגשנו חוות דעת מומחים במסגרת הגשת תצהירי עדות ראשית, עלה שסכום התביעה וממילא סכום כתב ההגנה נמוך מידי. הואיל ואנחנו רואים שהתובעות חדלות פירעון לא ביקשנו לתקן את כתב התביעה שכנגד בשל רצון לחסוך באגרה". 21. לא ברור ולא בא כל הסבר מדוע עתה, לאחר שהיו מונחות בפני ב"כ סולל בונה חוות הדעת הנוספות, מבקשת היא לתקן את כתב התביעה שכנגד. כאמור לא בא כל הסבר באשר לשינוי בנתון העובדתי שהציגה ב"כ סולל בונה בדיון באשר להעדר הטעם בתיקון כתב התביעה שכנגד. עוד ראיתי לציין, כי לתיקון אין כל משמעות מקום שהמבקשת לא ראתה לשנות את סכום התביעה שכנגד ומכאן שממילא לא תהיה זכאית לסכומים החדשים הנטענים על ידה. מנגד היעתרות לתיקון תגרור בהכרח את הצורך בהגשת כתבי הגנה מתוקנים לכתב התביעה שכנגד ותביא לסרבול לבזבוז זמן נוסף. זאת כאשר לתיק קבועים מספר מועדים קרובים לשמיעת הראיות. 22. ערה אני להוראת תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן: "תקנות סדר הדין האזרחי"), בדבר תיקון כתבי טענות. ההלכה הפסוקה אכן קובעת כי בית המשפט ינהג ברוחב לב, וייעתר לבקשות לתיקון כתבי טענות, במיוחד אם הן מוגשות בשלבים המוקדמים של בירור התובענה. גישת בית המשפט הינה גישה ליברלית ומתירנית, כאשר השיקול המנחה הוא האם יש בתיקון כתב הטענות כדי למקד ולגבש את השאלות שהן שנויות במחלוקת, להן נדרש פתרון משפטי, ולייעול ההליך המשפטי המתנהל. (ראה לעניין זה ספרו של השופט אורי גורן, "סוגיות בסדר דין אזרחי", מהדורה תשיעית, בעמ' 142). 23. במקרה דנן , איני מוצאת כי יהיה בתיקון כתב התביעה שכנגד בכדי לגבש את השאלות השנויות במחלוקת שכן הן ברורות מתוך כתב התביעה שכנגד המקורי. מעבר לכך לא יהיה בכך בכדי לייעל את הדיון ואף לא לזכות את המבקשת בתוספת כספית. ב"כ המבקשת הודתה כבר בדיון שהתקיים בפני ביום 17.7.11, כי היא ערה לפער בסכומים שננקבו בכתבי הטענות והבהירה מדוע בחרה שלא לעתור לתיקון כתב התביעה שכנגד. 24. מכל הטעמים הללו לא מצאתי להיעתר לבקשה לתיקון כתב התביעה שכנגד. 25. באשר לבקשה לתיקון ההודעה לצד ג' - גם כאן מבקשת סולל בונה לתקן את ההודעה על דרך שינוי הסכומים מבלי שהיא מתקנת את סכום ההודעה וזאת מחמת העדר רצונה לשלם תוספת אגרה. אותו הטעם שעמד בבסיס החלטתי שלא להתיר את תיקון כתב התביעה שכנגד עומד גם כאן ועל כן לא ראיתי להיעתר לבקשה לתיקון ההודעה לצד ג'. 26. אשר למסמכים הנוספים שצורפו- סולל בונה מבקשת להגיש את המסמכים באמצעות תצהירו של מר סנדלר. מקום שב"כ המשיבות מתנגדים להגשת המסמכים אלא באמצעות עורכיהם, לא ניתן להגיש את המסמכים באמצעותו של מר סנדלר, שלא הוא שערך אותם. כך גם לא ראיתי לקבל טענת ב"כ סולל בונה כי מדובר ברשומות מוסדיות שאינן צריכות להגשה באמצעות עורכן. לגופם של מסמכים - אמנם מדובר במסמכים רבים אך נראה כי אלו נוגעים לפרויקט ולמחלוקת שבין הצדדים. 27. סולל בונה ביקשה לזמן את מר טובול כעד מטעמה ללא תצהיר. את המסמכים שמבקשת סולל בונה להגיש ואשר ניתן להגיש באמצעות מר טובול, תוכל סולל בונה להגיש בעת חקירתו של זה האחרון. לא ראיתי להורות על הוצאת המסמכים מן התיק בשלב זה וככל שלא יוגשו בסופו של יום, לא יהוו ראיה. 28. לשימת ליבה של ב"כ סולל בונה שבקשתה להזמנת עדים ללא תצהירים התקבלה באופן עקרוני אך בקשה פורמאלית לזימונם לישיבת ההוכחות לא הוגשה ביחד עם הזמנת העדים שהוגשה לאחרונה. העדים מר טובול ומר יהושע רפפורט יזומנו לבקשת סולל בונה ותנאי לזימונם הוא הפקדת 800 ש"ח על חשבון שכר עדותם. ההזמנה תבוצע מסירה אישית. 29. אשר לבקשת המשיבות להגיש השלמה לחוות הדעת ולתצהירים באשר לחוות הדעת - ממילא זכאיות הן לעשות כן במסגרת התקנות. ההשלמה לחוות הדעת מטעמן של המשיבות תוגש לא יאוחר מיום 20.12.11 במסירה אישית לב"כ סולל בונה ולבית משפט. באשר להשלמת התצהירים אני מתירה ההשלמה ככל שהיא נוגעת לאותם מסמכים חדשים שלא הוצגו בשלב הגשת התצהירים מטעם סולל בונה. גם התצהירים יוגשו עד ליום 20.12.11. 30. המזכירות תעביר העתק ההחלטה לצדדים לאלתר. ניתנה היום, ג' כסלו תשע"ב, 29 נובמבר 2011, בהעדר הצדדים. מסמכיםתצהיר משלים / נוסף