תשלום רטרואקטיבי קצבת זקנה

בפנינו תביעה לגמלת זקנה. העובדות:         התובעת ילידת 1945. התובעת יכלה להגיש תביעה לקצבת זקנה מיום 1.12.05.         התובעת הגישה תביעה לקצבת זקנה ביום 12.1.10. המל"ל אישר לתובעת קצבת זקנה החל מיום 1.1.09.         על פי תעודת עובד ציבור שהוגשה ע"י הנתבע לתיק בית הדין עולה כי 5 פעמים שלח הנתבע תביעות יזומות לתובעת: בחודשים 11/05, 12/06, 12/07, 12/08 וביום 23.12.09. כמו כן מתעודת עובד ציבור משלימה שהוגשה ע"י הנתבע עלה כי לא נמצא תיעוד ממוחשב לפיו התובעת הגיעה למשרדי הנתבע עם הגיעה לגיל 60 וביקשה לברר על זכויותיה. טענות הצדדים: לטענת התובעת, עת מלאו לה 60 שנה פנתה למל"ל בקשר לקצבת זקנה, אולם נאמר לה ע"י פקידה בשם שמחה כי היא איננה זכאית לקצבת זקנה וזאת בשל השינויים שחלו בגיל הזכאות. עוד טוענת התובעת כי הנתבע לא שלח לה הודעות בדבר זכאותה לקצבת זקנה, לכן טוענת התובעת כי היא זכאית לקצבת זקנה מיום שמלאו לה 60 שנה. לטענת הנתבע, לפי סעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי, על תביעה להיות מוגשת בתוך 12 חודשים מיום היווצרות העילה. עילת התביעה אומנם נוצרה בחודש 12/05 אלא שהתביעה הוגשה רק לאחר 4 שנים. על פי החוק לא ניתן לשלם למבוטח תשלום רטרואקטיבי של למעלה מ- 12 חודשים ולנתבע אין שיקול דעת לשלם מעבר לכך. לטענת הנתבע, נשלחו לתובעת מכתבי הזמנה שבהם הודע לה כי עליה להגיש תביעתה לקראת הגיעה לגיל הזכאות.   הכרעה: לאחר שעיינו בטענות הצדדים ובמסמכים שצורפו לתיק בית הדין, באנו לכלל מסקנה כי דין התביעה להידחות.   1.         סעיף 244 (א) לחוק הביטוח הלאומי קובע כי:   "מבוטח שהגיע לגיל קצבת זקנה, ישלם לו המוסד, בכפוף להוראות סימן זה, קצבה חודשית בשיעור של 17.35% מהסכום הבסיסי ".   2.         תקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה), תשנ"ח-1998 קובעות כי תביעה לגמלה מוגשת באמצעות טופס :   "תביעה לגמלה וכן תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה כאמור בסעיף 118 לחוק (להלן - תביעה), יוגשו בטופס שהורה עליו המוסד" . 3.         האם תביעה לקצבת זקנה הינה תביעה לגמלה ? סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר:   "גמלה" - כל טובת הנאה שהביטוח לפי חוק זה מעניק אותה, לרבות הטבה לפי הסכם שנערך לפי סעיף 9, הענקה לפי סעיף 387 וגמלה לפי פרק י"ב או פרק י"ג, ולמעט גמול והחזר הוצאות המשולמים לפי סעיף 17א; " בפסיקה נקבע:   "תנאי הכרחי להענקת גמלה לפי החוק הינה הגשת "תביעה" למוסד (דב"ע נא/31- 0 המוסד - אהרון ציון, פד"ע כג' 367 ; לג/51- 0 יצחק אדרי - המוסד, פד"ע ד' 381). הגשת תביעה היא תנאי הכרחי ובלעדיה לא תבחן זכאותו של התובע (דב"ע לח/95-0 המוסד לביטוח לאומי - יצחק בר פד"ע י', 247). בהעדר הוראה חוקית, לא מוטלת על המוסד חובה לחפש אחר מובטחים ולהעניק להם זכויות או כספים שלא תבעו. בהעדר הוראה נוגדת, דרכי התיקשורת של המוסד עם מבוטחיו נתונה להחלטת הנהלת המוסד ובית הדין לא יחייב אותו לנהוג אחרת." (עב"ל (ארצי) 628/08 פרופ' אליעזר גלעדי נ' המל"ל , ניתן ביום 15.4.10 - פורסם במאגרים האלקטרוניים, עמ' 7 לפסק הדין).   אשר על כן, קצבת זקנה מותנית בהגשת תביעה וכל עוד לא הוגשה תביעה שכזו, אין חובה על הנתבע לשלם למבוטח קצבה זו.   4.         סעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי קובע שתביעה תוגש בתוך 12 חודשים מיום היווצרות העילה וסעיף זה איננו מאפשר לנתבע לשלם למבוטח תשלום רטרואקטיבי של למעלה מ- 12 חודשים מיום הגשת התביעה. שיקול דעת שהיה מוקנה בעבר למל"ל לשלם תשלומים רטרואקטיביים מעבר לכך , איננו נתון עוד היום.   5.         בעב"ל 628/08 המוזכר לעיל (עמ' 10-9 לפסק הדין) הובאו דברי בית הדין מעב"ל 96/03 שבהם מאבחן בית הדין בין ה "זכאות לגמלה" ל"זכאות לתשלום הגמלה": "בפרשת פריג' (עב"ל 96/03 דוד פריג'- המוסד לביטוח לאומי, לא פורסם), נתן בית הדין את דעתו באשר לפרשנות סעיף 296 לחוק ואיבחן בין הזכאות לגמלה לבין זכאות לתשלום גמלה. הדברים שם יפים לענייננו ונביאם כלשונם: "... על פי חוק הביטוח הלאומי יש לאבחן בין זכאות לגמלה לבין זכאות לתשלום גמלה. הזכאות לגמלה משמעה - שהתובע עונה על תנאי הדין המזכים בגמלה. הזכאות לתשלום גמלה נבחנת לאחר שקמה הזכאות לגמלה והיא מותנית בתנאים נוספים, כגון: זכאות לכפל קצבה על פי סעיף 320 (ג) לחוק; תשלום דמי ביטוח על פי סעיף 366 לחוק; מועד הגשת התביעה למוסד על פי סעיף 296 לחוק וכו'. מועד הגשת התביעה למוסד, כתנאי לזכאות לתשלום גמלה אינו חידוש של תיקון 19 לחוק, אלא מדובר בתנאי עתיק יומין, שמצא ביטויו לא רק בסעיף 296 לחוק בנוסחו הקודם, אלא גם בהסדרים ספציפיים אחרים. כך למשל: הזכאות לתשלום דמי תאונה על פי סעיף 152 לחוק המותנית על פי סעיף 157 לחוק בהגשת תביעה למוסד תוך 90 יום מיום התאונה; או הזכאות לתשלום גמלת שירותים מיוחדים וגמלת ילד נכה על פי סעיפים 206 ו-222 א' לחוק שנקבעת עקרונית אך ורק מהחודש שבו הוגשה התביעה למוסד וכו'. " "   6.         התובעת במקרה דנן הייתה זכאית לגמלה ביום הגיעה לגיל המזכה, אולם הזכאות לתשלום קמה עם הגשת התביעה ובתשלום רטרואקטיבי של 12 חודשים מאותו יום. 7. על שולחנה של הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון החוק, אולם כל עוד לא שונה החוק, לא חלה חובה על הנתבע ליידע את המבוטח. לכן, אם הנתבע שולח מכתבים למבוטחים בהגיעם לגיל הזכאות, הרי שהוא עושה כן לפנים משורת הדין.       סוף דבר: נוכח האמור לעיל, התביעה נדחית. אין צו להוצאות. זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין. ניתן היום, ‏ט' תמוז, תשע"א ‏11 יולי 2011, בהעדר הצדדים ויישלח אליהם. נ.צ. מר אבי אידלסון (מ') ד"ר אריאלה גילצר-כץשופטת - אב"ד קצבת זקנהרטרואקטיביות