ביטוח תאונות אישיות כדורגל

1. בפני בקשה לסילוק על הסף של התביעה נגד הנתבעת מס' 2 (בש"א 16785/04) ובקשה נוספת ליתן פסק דין בהעדר הגנה נגד הנתבעת מס' 1. רקע: 2. היות ואחת מעילות הבקשה לסילוק על הסף הינה טענת ההתיישנות, אין מנוס אלא מלתאר בקצרה את השתלשלות האירועים בתיק זה. 3. התובענה המקורית הוגשה ביום 27.3.97. בכתב התביעה המקורי נטען כי התובע, מר שלומי גביע (להלן - "גביע") היה במועדים הרלבנטיים שחקן כדורגל בקבוצת הפועל חיפה וכי ביום 21.12.90 הוא נחבל במהלך משחק כדורגל. הנתבעת מס' 1, ההתאגדות לתרבות גופנית - הפועל חיפה (להלן - "הפועל חיפה") היתה כפי הנטען האחראית ו/או המעבידה של גביע והאחראית על קיום כיסוי ביטוחי לגבי פעילותו כשחקן בקבוצת הכדורגל. הנתבעת מס' 2 היתה עירית חיפה - אשר כנטען היתה האחראית לתחזוק המגרש בו התקיים המשחק הרלבנטי. 4. כתבי הגנה הוגשו מטעם שתי הנתבעות. בכתב הגנתה של הפועל חיפה (סעיף 19) נטען, בין היתר, כי היא כן ביטחה את גביע בביטוח תאונות אישיות כמתחייב על פי החוק. 5. ביום 23.6.98 בהסכמת הצדדים נמחקה עירית חיפה. 6. ביום 7.12.98, לאחר קבלת רשות, תוקן כתב התביעה והוגש רק כנגד הפועל חיפה. בסעיף 12 לכתב התביעה פורטו שתי עילות תביעה חלופיות - האחת: בנוגע לכך שהפועל חיפה לא דאגה לאמצעי עזרה ראשונה נאותים במגרש, והשניה : באשר היא לא ביטחה את גביע עפ"י החוק ו/או כנדרש. 7. במהלך הדיון ביום 10.6.99 התברר כי לגביע היתה פוליסת ביטוח תאונות אישיות מכוחה קיבל פיצוי בגין התאונה הנדונה. במהלך ישיבה אוחרת טענה ב"כ גביע כי אכן היתה פוליסה כאמור אך סכומי הפיצוי לא היו ראויים והביטוח שנערך לא היה מתאים. 8. ביום 27.1.04 הוגש כתב תביעה מתוקן בשנית. הפעם התווספו שתי נתבעות נוספות על הפועל חיפה, שנשארה כנתבעת מס' 1. נתבעת מס' 2 הינה "מרכז הפועל" אשר כפי שנטען הינה מרכז ספורט האחראי לביטוח הקבוצות המסונפות ו/או הקשורות עם מרכז הפועל. נתבעת מס' 3 הינה חברת הביטוח הסנה אשר אמורה היתה להנפיק לתובע פוליסת ביטוח. הבקשה לסילוק על הסף הבקשה לסילוק על הסף הוגשה על ידי מרכז הפועל ונסמכת על שני טיעונים מצטברים כדלקמן: (א) טענת התיישנות ו-(ב) טענת העדר עילה. אדון בשתי הטענות לפי סדר זה. טענת ההתיישנות תחילה, טוען מרכז הפועל כי היות והתובענה מתייחסת לפוליסת ביטוח תאונות אישיות הרי שמועד ההתישנות הרלבנטי הינו 3 שנים מיום אירוע הנזק - לפי חוק חוזה הביטוח - ולפיכך התביעה התישנה. טענה זו יש לדחות היות ועילת התביעה כנגד מרכז הפועל אינה נובעת מפוליסה קיימת, אלא דווקא מאי קיום פוליסה, שהרי, טענת גביע הינה שהפוליסה שכן הוצאה לטובתו היתה בלתי סבירה וכי תנאיה היו גרועים מהסביר - ולפיכך, הטענה אינה לקבלת תגמולים מכח פוליסה קיימת, שמתיישנת תוך 3 שנים, אלא טענה באשר לאי קיום פוליסה בתנאים משופרים כלשהם. הטענה בדבר אי קיום פוליסה ובדבר עריכת פוליסה בתנאים אלו או אחרים הינה טענה נזיקית או חוזית, אך לא טענה מכח חוק חוזה הביטוח - ולכן, עילת התביעה מתיישנת תוך 7 שנים ולא תוך 3 שנים, וזאת לפי חוק ההתיישנות, תשי"ח - 1958 (להלן - "החוק"). לחלופין, טוען מרכז הפועל כי גם אם תק' ההתישנות הרלבנטית הינה 7 שנים, הרי שהתביעה התישנה. כתב התביעה המתוקן בו נכלל לראשונה מרכז הפועל הוגש בינואר 2004 והתאונה לגביעה ארעה בדצמבר 1990, ולפיכך, לשיטת מרכז הפועל - היות והתביעה הוגשה כלפיו 14 שנה לאחר האירוע - היא התישנה. בתגובה לטענה זו, טוען גביע כי על המקרה דנן חל סעיף 8 לחוק ההתישנות. לטענתו הוא לא ידע עד שנת 2004 שמרכז הפועל הינו הנתבע הראוי אליו יש להפנות את הטענות בכל הנוגע לאי קיום כיסוי ביטוחי ראוי, ולכן תחילת תקופת ההתיישנות הינה רק בינואר 2004. לאחר קריאת טיעוני הצדדים באשר לטענה זו, מסקנתי היא שדין טענת ההתיישנות בהיבט זה להתקבל, וזאת מן הנימוקים שלהלן: (א) ראשית, טענתו של גביע באשר לאי ידיעתו פרטים באשר לזהותו של מרכז הפועל ובאשר למעורבותו היתה צריכה להתמך בתצהיר. תצהיר שכזה לא הוגש - לא בתמיכה לבקשה לתיקון כתב התביעה ולא בתגובה לבקשה לסילוק על הסף. אשר על כן, ולו מן הטעם הזה, יש לדחות את טענות גביע באשר לכך שלא ידע על קיום מרכז הפועל ועל מעורבותו. (ב) שנית, גם למקרא טענות ב"כ גביע באשר לנסיבות הרלבנטיות (אשר אליהן אתייחס בהעדר תצהיר של גביע עצמו) הרי שלא התקימו רכיבי סעיף 8 לחוק. ב"כ גביע טוען כי רק באפריל 2004, לאחר שנוהלו מגעים עם הפועל חיפה ובעקבות הגשת בקשה להתפטר מיצוג - נודע לגביע לראשונה כי קיימת לו עילת תביעה נגד מרכז הפועל (להבדיל מהפועל חיפה). עוד טוען ב"כ גביע כי במשך 5 שנים גרמה לו הפועל חיפה להאמין כי היא הנתבעת היחידה ורק כעבור 5 שנים היא העלתה את הטענה כי קיים גוף נוסף שאחראי עליה - וגוף "אחראי" זה הינו מרכז הפועל. עם כל הכבוד, אין באפשרותי לקבל טענות אלו. התאונה דנן אירעה בשנת 1990 כאשר אין חולק כי כבר בשנת 1991 קיבל גביע פיצוי מכח פוליסת התאונות האישיות שהיתה לו. כלומר, אם סכום הפיצוי היה נמוך מדי ולא ראוי, ואם הדבר נבע מכך שלא הונפקה לו פוליסה מתאימה - הרי שכבר בשנת 1991 לכל המאוחר הוא ידע, והיה צריך לדעת, שהפוליסה שהיתה לו היתה בלתי ראויה (לשיטתו). על גביע היה לברר במשך 7 השנים שלאחר מועד זה מי היה האחראי לכך שאין לטובתו פוליסה הכוללת את התנאים הראויים לשיטתו. אין ביכולתי לקבל את הטענה לפיה הוא לא ידע על קיום מרכז הפועל ועל הקשר שלו לקבוצת הפועל חיפה (לפי טענתו) ואין ביכולתי לקבל את הטענה כי בזהירות סבירה הוא אף לא יכול היה לדעת את העובדות הרלבנטיות. מעבר לעובדה שמן הראוי היה לתמוך טענה בדבר אי-ידיעה בתצהיר רלבנטי, כפי שכבר צויין לעיל, הרי שלא הורם הנטל המוטל על שכמו של גביע להראות כי עובדות מסויימות נעלמו ממנו, כי היה זה מסיבות שאינן תלויות בו וכי בזהירות סבירה הוא לא יכול היה למנוע את אותן נסיבות. 12. אשר על כן, הנני דוחה את טענת גביע באשר להחלתו של סעיף 8 לחוק וקובעת כי התביעה כנגד מרכז הפועל התיישנה. 13. טענת העדר העילה: בהקשר זה טוען מרכז הפועל כי אין הוא האחראי על תוכנן של הפוליסות שהונפקו ועל עצם הנפקתן, ואין הוא אחראי על קבוצות הפועל השונות בהיבט של הנפקת פוליסות והיקפן, ובהקשר זה צורף לבקשה תצהירו של מר מיכאל ויסמן. בשל התוצאה אליה הגעתי כאמור לעיל - אין צורך להכריע גם בשאלת קיום או העדר העילה, ורק אציין כי בהעדר תצהיר נגדי וגירסה עובדתית נגדית מצד גביע - יתכן והיה מקום לקבל את טענות מרכז הפועל גם בהיבט זה. 14. עם זאת, למרות שאין צורך להכירע בשאלת קיום העילה, אעיר עוד זאת: גביע טוען כי הגם שהונפקה לטובתו פוליסת תאונות אישיות הרי שסכום הפיצוי שקיבל מכח פוליסה זו היה נמוך מהסביר ולכן עילת התביעה היא בשל כך שלא הונפקה פוליסה אחרת שתנאיה היו מזכים אותו בפיצוי סביר. בתמיכה לטענה זו איזכר ב"כ גביע את ת.א. 93/51 של בית המשפט המחוזי בחיפה בעניין פטרוציו רדו נ' בית"ר נהריה. בפסק דין זה קבע כב' השופט אריאל כי יש להטיל על הקבוצה בה שיחק התובע שם אחריות בשל כך שהיא התרשלה ולא ערכה עבורו ביטוח ראוי אלא רק ביטוח בסכומים מזעריים. ב"כ גביע לא ציין כי פסק דין זה נהפך בערעור שהוגש לגביו - וזאת בע.א. 2965/98 מיום 18.7.2002. אני רואה בחומרה רבה את העובדה שלא צויין כי האסמכתא שצורפה נהפכה ולפנים משורת הדין לא אטיל הוצאות לטובת אוצר המדינה בשל כך. עוד אציין, ואף זאת רק במסגרת הערת אגב, כי בסעיף 14 לתגובת גביע הוא טוען כי "בתי המשפט נוהגים לחייב מרכזי ספורט על דרך שבשגרה במקרים בעלי נסיבות זהות" תוך הפניה לפסק הדין בעניין פטרוציו הנ"ל וכן לת.א. 1014/97 קיזל רוני נ' איתן חברה לביטוח. באשר לעניין פטרוציו - אין צוך עוד להוסיף מילים, ובאשר לפסק הדין בעניין רוני קיזל - הרי שעיון בפסק הדין מלמד דווקא שהתביעה נגד הנתבעת מס' 3 שם (מרכז הספורט הארצי בית"ר) נדחתה. עוד אפנה את הצדדים בהקשר זה לפסק הדין בת.א. 4893/00 של בית משפט השלום בנצרת - אלישקוב מנחם נגד העמותה לקידום הספורט בנצרת ו-2 אח' (פסק דינו של כב' השופט עילבוני מיום 17.5.04 - פורסם במאגר תקדין) וכן לת.א. (ירושלים) 5520/00 חגי קול נגד עמותת הספורט בית"ר ב"ש בכדורגל ואח' (פורסם אף הוא במאגר תקדין). באשר לנתבעת מס' 3 - חברת הביטוח "הסנה" צורפה לתובענה באשר היא היתה חברת הביטוח בה נערכה פוליסת התאונות האישיות שהונפקה לגביע. כלפי נתבעת זו (הגם שפורקה) אין כל עילת תביעה בכל הנוגע לטענה שהיה צריך להיות ביטוח אחר בתנאים אחרים ו/או בסכומים אחרים. אין המדובר בביטוח קיים בו מסרבת חברת הביטוח לשלם אלא בטענה באשר לאי קיום ביטוח והסיבות לכך. אשר על כן, דין התביעה נגד הנתבעת מס' 3 להדחות על הסף בהעדר עילה, בנוסף על כך שגם כלפי נתבעת זו דין התביעה להדחות על הסף מטעמי ההתישנות - כפי שפורט מעלה. הנני מורה על מחיקת התביעה כלפי הנתבעת זו מכח סמכותי לפי תקנה 143 (8) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. אשר על כן הנני דוחה על הסף את התביעה כנגד מרכז הפועל, הנתבעת מס' 2, וכן כנגד חברת הסנה, הנתבעת מס' 3. התובע ישלם לנתבעת מס' 2 הוצאות משפט בסך 6,000 ₪ ובתוספת מע"מ וזאת תוך 30 יום מהיום. באשר לבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד הנתבעת מס' 1 - הפועל חיפה : בתיק בית המשפט מצויים כתבי הגנה שהוגשו מטעם נתבעת זו לגבי כתב התביעה המקורי וכתב התביעה שתוקן בפעם הראשונה. נכון הוא שלא הוגש כתב הגנה באשר לכתב לכתב התביעה שתוקן בפעם השניה, אך במצב זה רואים את הפועל חיפה כמי שמסתמכת על כתבי ההגנה שבכבר מצויים בתיק - וזאת מכח תקנה 95 לתקנות סדר הדין האזרחי. מה גם, שבמקרה זה, הטענות המופנות כלפי הפועל חיפה בכתב התביעה שתוקן בפעם הראשונה דומות לטענות שבכתב ההגנה שתוקן בפעם השניה, והתיחסות לטענות אלו קיימות בכתב ההגנה המתאים. אשר על כן הבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה נדחית. 19. התיק בכל הנוגע לנתבעת מס' 1 - הפועל חיפה , נקבע לשמיעת הוכחות ליום 6/2/2005 שעה 11:00. התובע ימציא כדין לנתבעת מס' 1 העתק מהחלטה זו ויגיש לבית המשפט אישור מסירה תוך 10 ימים. המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים. בש"א 16785/04 ובש"א 15886/04 נסגרות. ניתן היום כ"ד בכסלו, תשס"ה (7 בדצמבר 2004) בהעדר הצדדים. ת. נאות-פרי, שופטת כדורגלדיני ספורטביטוח תאונות אישיותביטוח ספורט