חוק הגבלה לאחר פרישה

חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ"ט-1969 (להלן:"חוק הצינון") 1. הגדרות בחוק הצינון - "שירות הציבור" - שירות המדינה או שירות ברשות מקומית, במועצה דתית או בכל גוף אחר שפורט בתוספת; "קרוב" - הורה, צאצא, אח או בן-זוג, וכן הורה, צאצא או אח של בן-הזוג. 2. איסור הייצוג בענין שהיה בטיפול של המייצג מי שטיפל, אגב מילוי תפקידו בשירות הציבור, בענין פלוני של אדם פלוני, לא ייצג אחרי פרישתו מהשירות את האדם באותו ענין כלפי המוסד של שירות הציבור שבו שירת. 3. איסור הייצוג לפני מי שהיה כפוף למייצג מי שפרש משירות הציבור וערב פרישתו היה נמנה עם סוג עובדים ששר המשפטים, באישור ועדת העבודה של הכנסת, קבע בתקנות לענין חוק הצינון בהתחשב עם אופי תפקידם - לא ייצג אדם לפני עובד בשירות הציבור שהיה כפוף לו ערב פרישתו, ולא יבקש ממנו להעניק לו זכות לו עצמו ולצורך עסקו, בין בהסכם ובין כמעשה של רשות, כשההענקה מסורה לשיקול דעתו של אותו עובד; והוא, כל עוד לא עברה שנה אחת מהיום שבו פסקו יחסי הכפיפות. 4. איסור עבודה או טובת הנאה בעסקים שהיו בטיפולו של עובד הציבור (א) מי שפרש משירות הציבור ובתפקידו בשירות הציבור היה מוסמך להחליט על פי שיקול דעתו על הענקת זכות לאחר, או להמליץ על הענקת זכות כאמור, או שהיה ממונה על עובד אחר בשירות הציבור המוסמך כאמור, לא יקבל זכות מאדם שנזקק במהלך עסקיו להחלטתו בתחום הסמכות האמורה. (ב) לענין סעיף זה, אין נפקא מינה - (1) אם העובד שפרש היה מוסמך לבדו או ביחד עם אחרים; (2) אם ההחלטה או ההמלצה היא על הענקת זכות או על קביעתה; (3) אם ההחלטה היתה דרך הסכם או כמעשה של רשות; (4) אם הזכות שקיבל העובד שפרש היא משרת שכיר בשירותו של האדם שהיה נזקק להחלטה או להמלצה, או שלא כשכיר אלא בדרך של התקשרות עם אותו אדם לשירות לתקופה מסויימת או בלתי מוגבלת, או אם היא זכות בעסק שנזקק להחלטתו או להמלצתו או שלטובתו החליט או המליץ; (5) אם הזכות נתקבלה כאמור בפיסקה (4) על ידי העובד עצמו שפרש או על ידי קרובו. (ג) סעיף זה לא יחול בכל אחד מהמקרים האלה: (1) עברה שנה מיום פרישתו של העובד; (2) הועדה שהוקמה לפי סעיף 11 אישרה שעברו שנתיים מיום גמר טיפולו של העובד בהחלטה או בהמלצה; (3) ניתן היתר לפי חוק הצינון לקבלתה של הזכות. 4א. קביעת איסורים אחרים (תיקון: תש"ם) (א) הממשלה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאית לקבוע, בהודעה שתפורסם ברשומות, משרות בשירות המדינה - מבין המשרות שהמינוי להן נעשה, על פי חוק, בידי הממשלה או באישורה - אשר ניתן יהיה להורות לגבי נושאיהן כי במקום האיסורים וההגבלות שבסעיף 4 יחולו עליהם איסורים והגבלות אחרים, כאמור בסעיף קטן (ב). (ב) על פי בקשתו של מועמד למינוי למשרה שנקבעה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי נציב שירות המדינה, על פי הכללים שנקבעו כאמור בסעיף קטן (ג), להורות לו בכתב, לפני מינויו למשרה, כי במקום האיסורים וההגבלות שבסעיף 4, כולם או מקצתם, יחולו לגביו, לאחר פרישתו מכהונתו באותה משרה, איסורים והגבלות אחרים, כפי שיפורטו בהוראה; בהוראה כאמור ניתן גם לקבוע תנאים או הגבלות בדבר מילוי תפקידו של המועמד. (ג) הממשלה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, תקבע כללים לענין השימוש בסמכותו של נציב שירות המדינה על פי סעיף קטן (ב) ודרכי הפיקוח והביקורת על קיום התנאים שנקבעו על פיו. (ד) סמכויות הממשלה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ג) אינן ניתנות לאצילה. 5. סייג בפרישה משירות בצה"ל או במשטרה מי שפרש משירות כחייל בצבא-הגנה לישראל או משירות כשוטר במשטרת ישראל, לא יחול עליו סעיף 4 אלא במידה ובתנאים שקבע שר המשפטים בתקנות, בהתייעצות עם שר הבטחון או עם שר המשטרה, לפי הענין. 6. הגבלות בפרישה משירות בחוץ-לארץ מי שמילא תפקיד בשירות הציבור בחוץ-לארץ, לא יעשה, ללא היתר לפי חוק הצינון, אחד הדברים המנויים להלן בארצות שבהן מילא את תפקידו תוך שנתיים לפני שגמר אותו, אלא אם עברו שנתיים לאחר שגמר אותו, והם: (1) קבלת משרה, תפקיד או עבודה כשכיר, או שלא כשכיר אלא בדרך של התקשרות לתקופה מסויימת או בלתי מוגבלת מראש; (2) רכישת זכות בעסק או קבלתה בדרך אחרת. 7. טובת הנאה בעסק מה היא לענין סעיפים 4 עד 6, "זכות בעסק" - זכות כבעל, כשותף, כחבר הנהלה או כבעל מניות בעסק המתנהל לשם הפקת רווחים; ולענין זה "חבר הנהלה" ו"בעל מניות" בעסק - לרבות חבר הנהלה ובעל מניות בתאגיד אשר לו השליטה במישרין או בעקיפין בתאגיד אחר שהעסק נמצא בשליטתו. 8. עבירה (תיקון: תש"ם) העובר על הוראה שבסעיפים 2 עד 6, או בהוראה שניתנה לו כאמור בסעיף 4א(ב), דינו - קנס 50,000 לירות או מאסר ששה חדשים. 9. עבירות חוץ מי שעבר עבירה לפי חוק הצינון בחוץ-לארץ, יתן עליה את הדין בישראל. 10. הגנה (תיקון: תשל"ח) תהא הגנה לאדם הנאשם בעבירה לפי סעיפים 4 עד 6 על רכישת זכות בעסק או קבלתה בדרך אחרת, אם יוכיח כל אלה: (1) הזכות היתה מניות בתאגיד בלבד; (2) הוא לא שימש מנהל לאותו תאגיד; (3) חלקו או החלק של קרובו בהון הנפרע וברווחים של התאגיד לא עלה על חמישה אחוזים, או על 100,000 לירות, הכל לפי הקטן יותר. 11. ועדה למתן היתרים שר המשפטים יקים ועדה של שלושה למתן היתרים לפי חוק הצינון (להלן - הועדה); בראשה יעמוד שופט של בית משפט מחוזי, אחד מחבריה יהיה אדם שלא מבין העובדים בשירות הציבור (להלן - נציג הציבור), והשלישי יהיה עובד בשירות הציבור. 12. הרכב הועדה שר המשפטים ימנה את השופט שיהיה יושב ראש קבוע לועדה; יתר חברי הועדה יתמנו לדיון בענין פלוני, בדרך שקבע שר המשפטים בתקנות, אחד אחד מתוך רשימה של נציגי ציבור ומתוך רשימה של עובדים בשירות הציבור שערך שר המשפטים; אולם - (1) כשהמבקש הוא מי שפרש או עומד לפרוש משירות כחייל בצבא-הגנה לישראל - יתמנה העובד בשירות הציבור בדרך האמורה מתוך רשימה שהגיש שר הבטחון לשר המשפטים; (2) כשהמבקש הוא מי שפרש או עומד לפרוש משירות כשוטר במשטרת ישראל - יתמנה העובד בשירות הציבור בדרך האמורה מתוך רשימה שהגיש שר המשטרה לשר המשפטים. 13. שמיעת נציג השירות הועדה תתן לנציג השירות שממנו פרש המבקש או עומד לפרוש ממנו הזדמנות להשמיע את דבריו. 14. שמירה על טוהר המידות שיקול מכריע (א) הועדה תתן את ההיתר המבוקש, אם נוכחה כי אין ברכישתה או בקבלתה של הזכות המבוקשת משום פגיעה בטוהר המידות. (ב) בבואה להחליט בבקשה למתן היתר, תביא הועדה בחשבון, בין השאר, את - (1) נסיבות הפרישה; (2) מידת הכפיפות בין המבקש לבין מחליט ההחלטה כאמור בסעיף 4 או הממליץ עליה; (3) המידה שבה חרגה החלטה כאמור או ההמלצה עליה מהשיגרה בענינים מאותו סוג; (4) היקף הנושא של ההחלטה ומשקלו; (5) העובדה כי ההעסקה המבוקשת היא בתאגיד ממלכתי או בחברה ממשלתית. 15. סדרי הדין והנוהל שר המשפטים רשאי, בתקנות, לקבוע את סדרי הדין והנוהל לפני הועדה. 16. סמכויות ועדת חקירה סעיפים 8 עד 11 לחוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968, יחולו כאילו הועדה היתה ועדת חקירה לפי החוק האמור. 17. שינוי התוספת שר המשפטים, באישור ועדת העבודה של הכנסת, רשאי בצו להוסיף לתוספת כל מפעל, מוסד, קרן, או גוף אחר שהממשלה משתתפת בהנהלתם כאמור בסעיף 9(5) לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 (נוסח משולב). 18. שינוי הסכום המירבי לגבי רכישת זכות בתאגיד שר המשפטים, באישור ועדת העבודה של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את הסכום הנקוב בסעיף 10(3). 19. שמירת דינים חוק הצינון אינו גורע מאיסורים על פי חיקוק אחר או על פי הסכם. 20. ביצוע שר המשפטים ממונה על ביצועו של חוק הצינון. 21. הוראות מעבר מי שעבד בשירות הציבור ביום תחילתו של חוק הצינון - (1) לא יחולו על פרישתו הראשונה לאחר אותו מועד סעיפים 3 עד 5, אלא אם במועד פרישה זו עברו שנתיים מיום תחילתו של חוק הצינון; (2) לא תישמע, לענין חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, טענתו, כי עקב תחולתם של חוק הצינון או תקנות על פיו חלה הרעה מוחשית בתנאי עבודתו, או כי תחולתם היא לגביו נסיבות שביחסי עבודה, שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו. תוספת המוסד לביטוח לאומי שירות התעסוקה רשות הנמלים רשות השידור הרשות לבינוי ופינוי אזורי שיקום המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה המועצה לענף הלול המועצה להסדר הימורים בספורט מועצת הצמחים2. מפעל הפיס. פרישהחוק