חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים

חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ"ו-1985 פרק א': פרשנות ותחולה 1. הגדרות בחוק זה - "המועד הקובע" - י"ב בתמוז התשמ"ה (1 ביולי 1985); "מצרך" - כל חי, דומם או צומח, בין תלוש ובין מחובר, לרבות מקרקעין, מים, חשמל ומחצבים, ולרבות מצרך דומה; "מצרך דומה" - לרבות מצרך בעל תכונות דומות ביותר למצרך פלוני, אף אם אינו זהה מכל הבחינות עם אותו מצרך ואף אם הוא שונה מאותו מצרך במשקלו, בגודלו, באריזתו או בשמו; "שירות" - לרבות - (1) כל שירות לזולת; (2) עינוג ציבורי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968; (3) עשיה במצרכים למען הזולת, לרבות בניה, בין לצורך עצמי ובין לצרכי אחרים; (4) שירות הניתן על פי דין; (5) שירות דומה; (6) הצעה לעשות שירות כאמור בפסקאות (1) עד (5); ואולם עבודתו של עובד אינה בגדר שירות למעבידו; "שירות דומה" - לרבות שירות בעל תכונות דומות ביותר שירות פלוני, אף אם אינו זהה מכל הבחינות עם אותו שירות; "עושה שירות" - לרבות מי שעושה שירות על ידי אחר, ולגבי בניה - גם לרבות הקבלן, האדריכל, המהנדס וכל הממלא תפקידי השגחה בביצועה; "שכר" - כל תשלום כסף, או תמורה אחרת, בעד עשיית שירות; "מכירה" - הקניית מצרך כנגד תמורה, וכן השכרתו או מתן זכות שימוש בו, או חוזה על עסקה כזאת, בין שיש עמן עשיית שירות ובין אם לאו, ולרבות הצעה למכירה; "מכירה מיוחדת" - כמשמעותה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981; "מחיר מרבי" - המחיר המרבי שנקבע למצרך או לשירות לפי התקנות או לפי כל חיקוק אחר; "המחיר הקובע" - (1) אם נקבע מחיר מרבי - המחיר המרבי; (2) אם לא נקבע מחיר מרבי - המחיר שנקבע או הותר לפי כל חיקוק; (3) אם לא נקבע מחיר מרבי ומחירו של המצרך או השירות לא נקבע או הותר כאמור בפסקה (2) וחוק הוראת השעה או סעיף 4א(א) שבו לא חל עליו ערב תחילתן של התקנות - הסכום שבו מכר האדם את המצרך או עשה את השירות סמוך לפני המועד הקובע, ואולם - (א) אם מחירו סמוך לפני המועד הקובע היה נקוב במטבע חוץ או צמוד לשערו של מטבע חוץ - יהיה המחיר הקובע הסכום במטבע ישראלי לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל סמוך לפני המועד הקובע; (ב) אם מחירו סמוך לפני המועד הקובע היה צמוד למדד כלשהו או למחירו של דבר כלשהו - ייקבע המחיר הקובע לפי תנאי ההצמדה שחלו על חישוב המחיר סמוך לפני היום הקובע; (4) לענין מצרך דומה השונה ממצרך פלוני במשקלו או בגדלו - מחירו של אותו מצרך פלוני, כאמור בפסקאות (1) עד (3), לפי הענין, יחסית למשקל או לגודל של המצרך הדומה; "הצעה למכירה" - לרבות הודעה של אדם, בכל צורה שהיא, על מחיר מצרך שהוא מוכן או מסכים למכור; "הצעה לעשות שירות" - לרבות הודעה של אדם, בכל צורה שהיא, על שכר בעד שירות שהוא מוכן או מסכים לעשות; "חוק הפיקוח" - חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957; "חוק הוראת השעה" - חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (יציבות מחירים - הוראת שעה), התשמ"ה-1985; "עסק" - לרבות מקצוע ומשלח יד, ולרבות כשהוא מנוהל ללא כוונת ריווח; "מחיר" - מחירו של מצרך או שכרו של שירות, בין בכסף ובין בתמורה אחרת, ולרבות אגרה, תעריף או שכר שנקבעו בחיקוק עבור מצרכים ושירותים הניתנים על פי דין; "מחיר העולה על המחיר הקובע" - לרבות תנאי הספקה או אשראי שיש בהם, לגבי רוכש המצרך או מקבל השירות, משום הרעה בהשוואה לתנאים האמורים שחלו במועד הקובע, ואין נפקא מינה אם הרעת תנאים כאמור היא על פי חוזה; "מטבע חוץ" - כמשמעותו בחוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978; "תושב חוץ" - כמשמעותו בהיתר הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978; "המפקח", לענין תחום כלשהו - המפקח על המחירים לצורך חוק זה שמינו השר הממונה על אותו תחום יחד עם שר האוצר, ובאין שר ממונה על אותו תחום - שמינו שר התעשיה והמסחר יחד עם שר האוצר; "השרים", לענין תחום כלשהו - השר הממונה על אותו תחום יחד עם שר האוצר, ובאין שר ממונה על אותו תחום - שר התעשיה והמסחר יחד עם שר האוצר; "התקנות" - תקנות שעת חירום (יציבות מחירים במצרכים ובשירותים) (מס' 3), התשמ"ה-1985. 2. תחילה ותחולה (תיקון: תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו)6 תחילתן של חוק זה ביום ט"ז בתשרי התשמ"ו (1 באוקטובר 1985) והוא יחול עד יום י"א בניסן התשנ"ו (31 במרס 1996). פרק ב': יציבות מחירים 3. איסור העלאת מחיר ומכירה במחיר מופקע (א) בתקופת תקפו של חוק זה לא ימכור אדם במהלך עסקו מצרך ולא יעשה במהלך עסקו שירות במחיר העולה על המחיר הקובע. (ב) מוכר אדם במהלך עסקו מצרך על פי חוזה מתמשך לאספקה לשיעורין של כמויות ממנו, או עושה אדם שירות במהלך עסקו על פי חוזה למתן שירות מתמשך או חוזר ונשנה, לא יעלה מחירו של המצרך או השירות, שיש לספק או שסופקו למעשה בתקופת תקפו של חוק זה, על המחיר הקובע, אף אם החוזה נכרת לפני תחילתו של חוק זה. (ג) בתקופת תקפו של חוק זה לא יעשה אדם במהלך עסקו שירות ששכרו מחושב כשיעור מערכו של נושא העסקה, בשיעור העולה על השיעור שעל פיו חישב את שכרו במועד הקובע, ואם נושא העסקה - למעט עסקה של קניה או מכירה של מטבע חוץ - נקוב במטבע חוץ, יחושב שכר השירות לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל לאותו מטבע במועד הקובע. (ד) היה מקובל סמוך לפני המועד הקובע מתן הנחה ממחיר מצרך או שירות, דרך כלל, בתנאים מסויימים או במקרים מסויימים, לא ימכור אדם מצרך ולא יעשה שירות, באותם מקרים, במחיר העולה על המחיר לאחר מתן ההנחה כאמור; הוראה זו לא תחול על מכירה מיוחדת. 4. השכרת מקרקעין (א) הוראות סעיף 3 יחולו לגבי השכרת מקרקעין אף כשההשכרה אינה במהלך עסק. (ב) לענין השכרת מקרקעין, בין במהלך עסק ובין שלא במהלך עסק, יראו כל תקופה של חודש כהשכרה נפרדת, אף אם דמי השכירות משולמים מראש למספר חדשים, והמחיר הקובע של דמי השכירות בעד כל אחד מן החדשים שהם בתקופת תקפו של חוק זה יהיה דמי השכירות בשקלים שהיו משולמים לפני המועד הקובע בעד תקופת השכרה של חודש, בתוספת שיעור ההעלאה שהותר, אף אם חוזה השכירות נכרת לפני תחילתו של חוק זה. 5. מצרך או שירות חדש (א) בסעיף זה, "התקופה הקובעת" - התקופה שמיום ט' בחשון התשמ"ה (4 בנובמבר 1984) עד יום תחילתו של חוק זה. (ב) (1) לא ימכור יבואן או יצרן במהלך עסקו מצרך שהוא לא מכרו בתקופה הקובעת אלא אם כן אישר המפקח את מחירו בכתב ומראש; (2) לא ימכור סיטונאי או קמעונאי, במהלך עסקו, בענף שקבעו השרים בצו, מצרך שהוא לא מכרו בתקופה הקובעת אלא אם כן אישר המפקח את מחירו בכתב ומראש; בצו כאמור יכול שייקבע כי הוראת פסקה זו תחול על כל הסיטונאים או הקמעונאים באותו ענף, או לפי היקף מחזור מכירותיהם או לפי כל סיווג אחר. (ג) אישור המפקח יכול להיות למחיר שנקב המבקש בבקשתו או למחיר נמוך ממנו; האישור יכול להיות אישי או כללי, למצרך מסויים או לסוג מצרכים; המפקח רשאי לקבוע באישור הניתן ליבואן או יצרן גם את המחיר לסיטונאי, לקמעונאי או לצרכן; האישור יכול שיותנה בתנאים; המפקח רשאי לשנות את התנאים. (ד) המבקש אישור יגיש למפקח בקשה המציינת את מחיר המצרך, בצירוף תחשיב ותיאור מפורט של המצרך ושל מצרכים אחרים מאותו סוג המשמשים לאותה מטרה שהוא מייצר, מייבא או מוכר; המפקח יודיע למבקש את החלטתו לא יאוחר מ-30 ימים מיום קבלת הבקשה; אישר או קבע המפקח מחיר למצרך חדש, יהא המחיר שאושר או נקבע המחיר הקובע לענין סעיף 3; ביקש המפקח פרטים הדרושים לו לצורך החלטתו ושלא נכללו בבקשה, יחל מנין 30 הימים האמורים מיום שהומצאו הפרטים. (ה) קבע המפקח כי המצרך הוא מצרך דומה למצרך אחר של אותו יצרן, יבואן, סיטונאי או קמעונאי, יהיה המחיר שבו רשאי יצרן, יבואן, סיטונאי או קמעונאי כאמור למכור את המצרך הדומה, מחירו של המצרך האחר. (ו) לא הודיע המפקח על החלטתו כאמור בסעיף קטן (ד) ולא קבע כאמור בסעיף קטן (ה), יהיה המחיר שנקב המבקש בבקשתו המחיר הקובע לענין סעיף 3. (ז) סיטונאי או קמעונאי המוכר מצרך בפרק זמן תחולתו של חוק זה והוא לא מכרו בתקופה הקובעת, ולא נקבע לו מחיר כאמור בסעיף קטן (ג) או לפי כל חיקוק, יהיה מחירו הקובע לענין סעיף 3, הסכום בשקלים שבו מכר את המצרך לראשונה בפרק זמן תחולתו של חוק זה. (ח) שירות שעושה אדם בפרק זמן תחולתו של חוק זה ולא עשאו בתקופה הקובעת, יהיה מחירו הקובע לענין סעיף 3, הסכום בשקלים שתמורתו עשה את השירות לראשונה בפרק הזמן האמור, והשכרת מקרקעין תיחשב לענין סעיף זה כשירות. 6. העלאת מחיר על-פי חיקוק (א) נקבע בחיקוק כי מחיר של מצרך או של שירות יעלה במועד שהוא בתקופת תקפו של חוק זה, או כי יותר להעלותו כאמור, הרי על אף האמור באותו חיקוק ימשיך לחול מחיר השווה לסכום שהיה צריך לשלמו לפני המועד הקובע, כל עוד לא הותרה העלאתו לפי התקנות או לפי סעיף 7. (ב) בתקופת תקפו של חוק זה לא יחולו הוראות כל דין אחר בדבר קביעת מחיר ושינוי מחיר, לרבות סעיף 6(א) לחוק הפיקוח, וכל קביעת מחיר או העלאת מחיר ייעשו על פי חוק זה בלבד. (ג) בלי לגרוע מן האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), אם נקבע בחיקוק כי מחיר יעודכן במועד שחל בתקופת תקפו של חוק זה לפי עליית מדד שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הרי אם המדד החדש לענין אותו עדכון הוא המדד לחודש שקדם לחודש יולי 1985 - ייעשה העדכון לפי המדד האמור, ואם הוא המדד לחודש מאוחר יותר - ייעשה העדכון לפי המדד לחודש יוני 1985. 7. קביעת מחירים (תיקון: תשמ"ט) (א) כל שר בתחום סמכותו, יחד עם שר האוצר, או מי שהם הסמיכו לכך, רשאים, לפי שיקול דעתם - (1) לקבוע בצו מחיר או מחיר מרבי למצרך או לשירות; (1א) לקבוע בצו מחיר מינימלי לחלב גלמי; על קביעת מחיר כאמור יחול סעיף 6א(ב) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1958; (2) לקבוע שיעור שבו מותר יהיה להעלות מחיר של מצרך או שירות מעל המחיר הקובע; (3) לקבוע בצו שיעור שבו יש להוריד מחיר של מצרך או שירות מתחת למחיר הקובע; (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א)(2), רשאי שר התעשיה והמסחר יחד עם שר האוצר לקבוע שיעור שבו מותר להעלות את מחירם של כלל המצרכים והשירותים שחוק זה חל עליהם או של מרביתם. (ג) ניתן היתר להעלאת מחיר או הוצא צו להורדת מחיר או נקבע מחיר או מחיר מרבי לפי התקנות או לפי סעיף זה, יראו לענין חוק זה את המחיר שהותר או שנקבע כמחיר הקובע. (ד) היתר כללי או צו כללי לפי סעיף זה תהיה תחילתו מיום שפורסם בשלושה עתונים יומיים לפחות או ביום שפורסם ברשומות, לפי המוקדם, ובלבד שהנוסח שפורסם ברשומות יהיה הנוסח המחייב; תהא זו הגנה טובה לנאשם בהפרת חוק זה כי פעל בתום לב על סמך פרסום בעתון כאמור. 7א. הודעה על העלאת מחיר (תיקון: תשמ"ט, תש"ן) (א) על אף האמור בסעיף 7, כל שר בתחום סמכותו, יחד עם שר האוצר, או מי שהם הסמיכו לכך, רשאים, לפי שיקול דעתם, לקבוע בצו מצרך או שירות שמותר להעלות את מחירו לאחר מתן הודעת העלאה למפקח ובכפוף להוראות סעיף זה. (ב) לא ימכור אדם במהלך עסקו מצרך המתואר בצו לפי סעיף קטן (א) ולא יעשה שירות המתואר בצו כאמור במחיר העולה על המחיר הקובע, אלא אם כן חלפו שלושים ימים מיום שמסר למפקח הודעת העלאה, ואם ביקש המפקח תוך פרק הזמן האמור פרטים נוספים לבדיקת הבקשה - אלא אם כן חלפו עשרים ימים מיום מסירתם למפקח, ולא נמסרה לו הודעה לפי סעיף קטן (ד) או (ה). (ב-1) ראה המפקח טעם מיוחד לכך, רשאי הוא, באישור המנהלים הכלליים האמורים בסעיף קטן (א), להתיר העלאת מחיר לפני שחלפו שלושים ימים כאמור בסעיף קטן (ב). (ג) הודעת העלאה תוגש למפקח בשלושה עותקים; המפקח יעביר עותק אחד למנהל הכללי של משרד האוצר ועותק אחד למנהל הכללי של המשרד הממונה על אותו תחום. (ד) הודיע המפקח למבקש, תוך התקופה הנקובה בסעיף קטן (ב), כי אינו מתיר את העלאת המחיר, בין מיוזמתו ובין לפי דרישת אחד מן המנהלים הכלליים האמורים בסעיף קטן (ג) שנמסרה לו עד היום הששי שלפני תום התקופה האמורה, לא יהיה המבקש רשאי להעלות את המחיר, כל עוד לא ניתן היתר לפי סעיף 7. (ה) לא הודיעו המנהלים הכלליים האמורים בסעיף קטן (ג), או אחד מהם, למפקח כי אינם מתירים את העלאת המחיר, רשאי המפקח להודיע למבקש כי הוא מתיר העלאת מחיר בשיעור קטן מן הנקוב בבקשה, ויראו הודעה זו כהיתר להעלאת מחיר ואת המחיר שהותר כאמור כמחיר הקובע. (ו) לא נמסרה למבקש הודעה לפי סעיפים קטנים (ד) או (ה), יראו כאילו ניתן למבקש היתר להעלאת המחיר כמבוקש ואת המחיר האמור כמחיר הקובע. 7ב. חובת דיווח (תיקון: תשנ"א) (א) על אף האמור בסעיפים 7 ו7א, כל שר בתחום סמכותו, יחד עם שר האוצר, או מי שהם הסמיכו לכך, רשאים, לפי שיקול דעתם, לקבוע בצו מצרך או שירות שמותר להעלות את מחירו, בתנאי שמי שנקבע בצו ידווח למפקח אחת לשנה על רווחיות ומחירים. (ב) הדיווח לפי סעיף קטן (א) יהיה על פי כללים וטופס שקבעו השרים בתקנות. (ג) (1) המפקח יפרסם הודעה ברשומות על כך שאדם פלוני שצויין בצו לא דיווח במועד. (2) פורסמה הודעה כאמור בפסקה (1), לא ימכור האדם שלגביו פורסמה הודעה כאמור, במהלך עסקו, את המצרך או השירות, לפי הענין, במחיר העולה על המחיר הקובע, כל עוד לא ניתן היתר לפי סעיף 7 או שנקבע שמותר להעלות מחירו לפי סעיף 7א; לענין זה המחיר הקובע הוא המחיר ערב פרסום הודעת המפקח ברשומות. 8. נקיבת מחיר במטבע ישראלי (א) לא ינקוב, לא יציג ולא יפרסם אדם מחיר של מצרך שהוא מוכר במהלך עסקו או של שירות שהוא עושה במהלך עסקו, אלא במטבע ישראלי בלבד, וזאת אף אם אותו מצרך או שירות אינם בתחום עיסוקו העיקרי; הצגת מחיר לפני היום הקובע כמשמעותו בחוק מטבע השקל החדש, התשמ"ה-1985, תהיה כאמור בסעיף 5(ב) לאותו חוק. (ב) על אף האמור בסעיף 17(א)(2) יחול סעיף זה על כל מצרך ועל כל שירות, למעט מצרכים ושירותים שהשרים קבעו בצו לענין זה. פרק ג': דיווח על המחירים 9. הגדרות בפרק זה - "עוסק" - יצרן, סיטונאי, יבואן, קמעונאי או עושה שירות כמשמעותם בחוק הפיקוח; "מחיר" - לרבות תנאי האשראי או ההנחה למחיר במזומן ולרבות תנאי הספקה והנחות קבועות אחרות. 10. דיווח על המחירים (א) השרים רשאים בצו לקבוע כי עוסק בענף שנקבע בצו, שמחזור העסקאות שלו, כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, על פי הדו"חות התקופתיים שהגיש לשנת המס 1984, הינו סכום שנקבע בצו לגבי אותו ענף, יגיש למפקח, תוך 30 ימים מיום פרסום הצו, את רשימת כל המצרכים שהוא עוסק במכירתם והשירותים שהוא עוסק בעשייתם ואת מחירו של כל מצרך ושירות כאמור במועד שנקבע בצו. (ב) הרשימה האמורה בסעיף קטן (א) תוגש למפקח בכתב וייכללו בה הפרטים וההצהרה כאמור בתוספת הראשונה. (ג) החייב בהגשת רשימה כאמור בסעיף זה ישמור עותק ממנה, בצירוף האישור על המשלוח, במקום עסקו, ויציגו לביקורת לפי בקשה מאת מי שהוסמך לפי הפרק החמישי לחוק הפיקוח. פרק ד': הוראות שונות 11. אכרזה על מצרכים ושירותים בני-פיקוח לענין חוק הפיקוח, כל מצרך הוא מצרך בר פיקוח וכל שירות הוא שירות בר פיקוח. 12. עדיפות המחיר הקובע שילם אדם בעד מצרך או בעד שירות את המחיר הקובע, לא יהווה הדבר הפרת חוזה ולא ישמש עילה לבטלותו או לביטולו, או לתביעת ההפרש או כל פיצוי, שיפוי או השבה, אף אם הוסכם בחוזה על מחיר גבוה יותר; מוכר מצרך או נותן שירות לא יהיה זכאי למחיר העולה על המחיר שהוסכם עליו בחוזה, אף אם המחיר הקובע עולה על המחיר שהוסכם בחוזה. 13. הצגת היתר או אישור הטוען שיש בידו היתר או אישור שניתן לפי חוק זה חייב לפי דרישה להראות את ההיתר לכל אדם שהוסמך לפי הוראות הפרק החמישי לחוק הפיקוח. 14. עונשין ותחולת הוראות חוק הפיקוח (תיקון: תשמ"ט) (א) עבירה על סעיפים 5,4,3, 7א או 8, או על סעיף 10 או צו לפיו, תיחשב לכל דבר וענין כעבירה לפי חוק הפיקוח, למעט לענין סעיף 41 בו, אם לא נקבע אחרת בחוק זה. (ב) העובר על הוראה מהוראות סעיפים 4,3, 5 או 7א דינו - מאסר שלוש שנים; העובר על הוראה מהוראות סעיפים 8 ו-10 או על צו לפי סעיף 10, דינו - מאסר שנה. (ג) על היתר או צו לפי סעיף 7 או 7א ועל צו לפי סעיף 10 יחולו הוראות סעיפים 16ב(ד) עד (ז) ו-16ז(ב) ו-(ד) עד (ו) לחוק הפיקוח, בשינויים המחוייבים; על צו בדבר קביעת מחיר מרבי לפי סעיף 7 יחולו הוראות סעיף 6(ג) ו-(ד) לחוק הפיקוח, בשינויים המחוייבים. (ד) הוראות הפרק החמישי לחוק הפיקוח יחולו, בשינויים המחוייבים, על חוק זה כאילו היה חלק מחוק הפיקוח, וכל סמכות שהוקנתה בפרק החמישי האמור לממונה מוקנית לענין חוק זה גם למפקח. 15. סגירת מפעל לפני בירור משפט הוגש כתב אישום על עבירה של הפקעת מחיר של מצרך או שירות לפי סעיף 3(א), רשאי בית המשפט שהוגש לו כתב האישום לצוות, על פי בקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, שהעסק שבו נעברה העבירה ייסגר לתקופה שקבע בצו או עד לסיום בירור המשפט; לא יתן בית המשפט צו כאמור לתקופה העולה על חמישה ימים אלא לאחר שנתן לנאשם הזדמנות להשמיע טענותיו; ניתן צו סגירה, רשאי הנאשם לערער על הצו תוך 30 ימים מיום שניתן, כאילו היה פסק דין. 16. הזמנה תכופה למשפט עבירה על סעיף 3 לחוק זה בקשר למכירת מצרך או עשיית שירות במחיר העולה על המחיר המרבי, עבירה על סעיפים 8 ו-10 לחוק זה, עבירה על צו לפי סעיף 10 לחוק זה, ועבירה על סעיפים 21 ו-27 לחוק הפיקוח וצווים שהוצאו לפיהם, יהיו עבירות לענין סעיף 239 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982, ותקנות 44, 44א, 44ב ו-44ג לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-1974 (להלן - תקנות סדר הדין הפלילי); אולם הזמנה למשפט לגבי עבירות כאמור תהיה לפי טופס 8ד שבתוספת לתקנות סדר הדין הפלילי והיא תימסר בידי שוטר או עובד ציבור שהוסמך לפי הוראות הפרק החמישי לחוק הפיקוח. 17. סייגים לתחולה (א) חוק זה לא יחול על - (1) מצרך שנמכר, למעט מצרך שהוצג למכירה, או שירות שסופק למעשה, והכל לפני יום ט' בחשון התשמ"ה (4 בנובמבר 1984), ובלבד שסעיפים 3(ב) ו-4 יחולו אף אם החוזה נכרת לפני המועד האמור; (2) מצרך המתואר בתוספת השניה ושירות המתואר בתוספת השלישית. (ב) השרים יהיו רשאים, בצו, לגרוע מצרכים ושירותים מהתוספות השניה והשלישית או להוסיף עליהם. 18. עדיפות החוק הוראות חוק זה באות להוסיף על חוק הפיקוח, והן יחולו על אף האמור בכל דין אחר. 19. דין המדינה חוק זה יחול גם על המדינה. 20. ביצוע ותקנות שר האוצר ושר התעשיה והמסחר ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות המקרים שבהם יראו לענין חוק זה גופים קשורים כגוף אחד. 21. הוראות מעבר (תיקון: תשמ"ו) (א) חוק זה יחול גם על מצרך או שירות שלא היו מנויים בתוספות השלישית והרביעית לתקנות ערב תחילתו של חוק זה ושיש לספקם אחרי יום ט"ו בתשרי התשמ"ו (30 בספטמבר 1985) על פי חוזה שנכרת בתקופת תקפן של התקנות. (ב) כל צו, היתר או הוראת מינהל שניתנו לפי התקנות לפני תחילתו של חוק זה ימשיכו לעמוד בתקפם כל עוד לא בוטלו לפי חוק זה. תוספת ראשונה (סעיף 10 (ב)) רשימת מחירים במועד הקובע שם פרטי ומשפחה או שם התאגיד/בית העסק. מען (רחוב, מספר, ישוב, מיקוד) טלפון. מס' ת"ז/מספר תאגיד. מס' עוסק במס ערך מוסף. מהות העסק ותיאורו. מחזור העסקות במליוני שקלים בשנת המס 1984. המצרכים שאני עוסק במכירתם ומחיריהם במועד הקובע הם כלהלן: תאור המצרך שם המצרך יחידת כמות מחיר תנאי מכירה 8. השירותים שאני עוסק בעשייתם ומחיריהם ביום הקובע הם כלהלן: שם השירות תיאור השירות מחיר השירות תנאי התשלום 9. הצהרה הנני מצהיר בזאת שכל הפרטים האמורים לעיל הם פרטים מלאים ונכונים. ידוע לי שמסירת פרטים כוזבים הינה עבירה. תאריך שם החותם ותפקידו מס' ת"ז חתימת המורשה לחתימה תוספת שניה (תיקון: תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו) (סעיף 17(א)(2)) המצרכים שעליהם לא יחול החוק: (1) מצרך המיוצא בפועל מישראל, לרבות מצרך המיועד לייצור מצרך המיוצא בפועל מישראל למעט אתילן או מצרך שלגביו הוציא בנק ישראל פנקס קניות מקומיות או פנקס יצוא עקיף, והוא מיוצא בפועל או מיועד לייצור מצרך המיוצא בפועל מישראל; לענין זה, "יצוא מישראל" - למעט ליהודה ושומרון וחבל עזה; (2) פירות וירקות טריים שאינם מיועדים לתעשיה, למעט גזר ולמעט פירות וירקות טריים המיועדים לייצור מוצרי תעשיה המיוצאים בפועל מישראל, אך לא ליהודה ושומרון וחבל עזה, וכן פרחים; (3) מצרך הנמכר לכלי טיס או לכלי שיט הנכנס לישראל או היוצא ממנה ומחירו משולם במטבע חוץ; (4) השכרת ציוד לתקופה העולה על 30 חדשים; (5) מטבע חוץ; (6) יהלומים; (7) תכשיטי זהב ומדליות מזהב; (8) תרופות מיובאות שאין כמותן מייצור בישראל; (9) שכירות שחל עליה חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב-1972; (10) עתונות מיובאת; (11) מצרך שיש לספקו לאחר תום תקופת תקפו של חוק זה. (12) השכרת ציוד הנדסי כבד; (13) השכרת מקרקעין שאינם לצרכי מגורים; (13א) מתן רשות או זכות שימוש במקרקעין שאינם לצרכי מגורים. (14) חמרים המשמשים למניעתן והדברתן של מגפות ומחלות בבהמות וצמחים, המסווגים בפרט מכס 38.11.1000 של פקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 (להלן - תעריף המכס). (15) פרוות המסווגות בפרט מכס 43.02 של תעריף המכס. (16) מוצרי הלבשת פרווה המסווגים בפרט מכס 43.03 של תעריף המכס. (17) מוצרי נגרות בנין המסווגים בפרט מכס 44.23 של תעריף המכס. (18) כתבי עת ומוצרי דפוס, למעט ספרים ועתונים יומיים מקומיים, המסווגים בפרק 49 של תעריף המכס למעט שבועונים וירחונים המודפסים בישראל; (19) חלקי רהיטים (לפני הרכבה) ורהיטים המסווגים בפרק 94 של תעריף המכס. (20) בשר עגל קפוא עם או בלי עצמות המסווג בפרט מכס 02.01.1000 של פקודת תעריף המכס, והפטורים, 1937. (21) בשר טרי, למעט בשר טרי של "עופות" כהגדרתם בחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963. (22) בצקים ומוצרי מאפה מוקפאים המסווגים בפרטים 19.02, 19.07, 19.08, 21.07.9900, 21.07.7000 לתעריף המכס; (22א) איטריות ומוצרי בצק דומים המסווגים בפרט מכס 19.02,1000, למעט הנמכרים בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של איטריות ומוצרי בצק דומים בשנת 1990 עלה על 30 מיליון ש"ח; (23) - (24) (בוטלו) (25) מצרכים שהם תולדות הלוגניות, אוכסיהלוגניות, ומגופרתות של אל-מתכות, מיבוא, המסווגות בפרטים 28.15, 28.14 לתעריף המכס; (26) מצרכים שהם בסיסים, תחמוצות, מימות ועל-תחמוצות של מתכות, אנאורגניים, מיבוא, המסווגים בפרטים 28.16 עד 28.28 לתעריף המכס. (27) מלחים ומלחים על-תחמוצתיים מתכתיים של חומצות אנאורגניות, מיבוא, המסווגים בפרטים 28.29 עד 28.48 לתעריף המכס. (28) תרכובות של מתכות יקרות, איזוטופים ותרכובותיהם, מיבוא, המסווגות בפרטים 28.49 עד 28.58 לתעריף המכס; (29) פחמימנים ותולדיהם ההלוגניים, הסולפוניים, הניטריים או הניטרוזיים, מיבוא, המסווגים בפרטים 29.01 עד 29.03 לתעריף המכס; (30) כוהלים ותולדיהם ההלוגניים, הסולפוניים, הניטריים או הניטרוזיים, מיבוא, המסווגים בפרטים 29.04 עד 29.07 לתעריף המכס; (31) אתרים, פראוכסידים כוהליים אצטלים ותולדיהם, מיבוא, המסווגים בפרטים 29.10, 29.08 לתעריף המכס; (32) אלדהידים ותולדיהם, מיבוא, המסווגים בפרטים 29.12, 29.11 לתעריף המכס; (33) תרכובות בעלות פונקציה קטונית או קיננוית, מיבוא, המסווגות בפרט 29.13 לתעריף המכס; (34) חומצות קרבוקסיליות ותולדיהן, מיבוא, המסווגות בפרטים 29.14 עד 29.16 לתעריף המכס; (35) אסטריים אנאורגניים, מלחיהם ותולדיהם, מיבוא, המסווגים בפרטים 29.19 עד 29.21 לתעריף המכס; (36) תרכובות בעלות פונקציות חנקיות, מיבוא, המסווגות בפרטים 29.22 עד 29.30 לתעריף המכס; (37) תרכובות אורגנו-אנאורגניות והטרו-ציקליות, מיבוא, המסווגות בפרטים 29.31 עד 29.37 לתעריף המכס; (38) גליקוסידים ואלקולואידים, מלחיהם ותולדיהם, מיבוא, המסווגים בפרטי מכס 29.42, 29.41 לתעריף המכס; (39) קישוטים, פריטי-חן, פסלונים, מסגרות לתמונות ומראות, המסווגים בפרטי מכס 83.06, 69.13, 40.14.9991, 39.07.5300 לתעריף המכס; (40) תכשיטים ממתכת יקרה וחלקיהם, המסווגים בפרט מכס 71.12 לתעריף המכס; (41) מוצרים של צורפי זהב או כסף, המסווגים בפרטי מכס 71.14, 71.13 לתעריף המכס; (42) תכשיטים הכוללים או עשויים פנינים, אבנים יקרות או יקרות למחצה, המסווגים בפרטים 71.15 לתעריף המכס; (43) חיקויי תכשיטים, המסווגים בפרטים 39.07, 71.16 לתעריף המכס; (44) אבזרי צנרת, המסווגים בפרט מכס 73.20 לתעריף המכס; (45) דלתות וחלונות ממתכת, המסווגים בפרטים 76.08.9990, 76.08.9910, 73.21.9900 לתעריף המכס; (46) מוצרי אינסטלציה סניטרית, המסווגים בפרטים 84.61.4000, 74.18, 73.38 לתעריף המכס; (47) פרופילים מחמרן, המסווגים בפרט 76.02 לתעריף המכס; (48) כלי עבודה לתעשיה ולחקלאות המסווגים בפרטים 82.13, 82.07, 82.05 לתעריף המכס; (49) מוצרי פרזול, המסווגים בפרט 83.02 לתעריף המכס; (50) משאבות, המסווגות בפרטים 84.11, 84.10 לתעריף המכס; (51) מרססים, המסווגים בפרט 84.21 לתעריף המכס; (52) ברזים ושסתומים לשימוש בתעשיה ובחקלאות, המסווגים בפרט 84.61 לתעריף המכס; (53) גנרטורים, מנועים חשמליים, ממירים, מיישרי זכם ושנאים, המסווגים בפרט 85.01 לתעריף המכס; (54) קבלים חשמליים, המסווגים בפרט 85.18 לתעריף המכס; (55) מכשירים לחיבור ולניתוק מעגלים חשמליים, מימסרים ונגדים, מפסיקי זרם למתח גבוה, מעגלים מודפסים ורכיבים למעגלים מודפסים, המסווגים בפרט 85.19 לתעריף המכס; (56) שפופרות תרמיות, תאים פוטו-אלקטריים, ומעגלים מיקרו-אלקטרוניים, המסווגים בפרט 85.21 לתעריף המכס; (57) יצירות אומנות לרבות ציורים, תחריטים, הדפסים, ליטוגרפיות, פסלים ועתיקות, המסווגים בפרק 99 לתעריף המכס; (58) מתכות יקרות המסווגים בפרטים 71.05 עד 71.11 לתעריף המכס; (59) דמי שכירות בדירות שבבעלות חברות השיכון הציבוריות או המנוהלות על ידן שחוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב-1972, אינו חל עליהן. (60) זיפים של חזירים לייצור מברשות, המסווגים בפרט 05.02 לתעריף המכס; (61) מוצרים מחצבתיים המסווגים בפרק 25 לתעריף המכס, למעט מוצרים אלה: מלח מאכל המסווג בפרט מכס 25.01 הנמכר בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של מלח מאכל בשנת 1990 עלה על 5 מיליון ש"ח; סיד חי וסיד כבוי המסווגים בפרט מכס 25.22 הנמכרים בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של סיד חי וסיד כבוי בשנת 1990 עלה על 13 מיליון ש"ח; מלט פורטלנד אפור המסווג בפרט מכס 25.23.9900 הנמכר בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של מלט פורטלנד אפור בשנת 1990 עלה על 350 מיליון ש"ח; חרסית וחול זך המסווגים בפרטים 25.05 ו-25.07 לתעריף המכס; אגרגטים המסווגים בפרט 25.17 לתעריף המכס; (62) כבול מגובב או לא מגובב, המסווג בפרט 27.03 לתעריף המכס; (63) פרו-ויטמנים, טבעיים או מיוצרים באופן סינטתי, תולדיהם ששימושם בעיקר כויטמינים ותערובות של חמרים אלה, בין אם הם בתמיסה כלשהי ובין אם לאו, המסווגים בפרט 29.38 לתעריף המכס; (64) כימיקלים לצביעה ולבורסקאות, חמרי טנין, מרק, לכות וצבעים, המסווגים בפרק 32 של תעריך המכס, למעט צבעים למיניהם, וארנישים ולכות, המסווגים בפרט 32.09.9900 לתעריף המכס; (65) אנזימים, אנזימים מוכנים, המסווגים בפרט 35.07 לתעריף המכס; (66) קרקעי מזון מוכנים להתפתחותם של מיקרו-אורגניזמים, המסווגים בפרט 38.16 לתעריף המכס; (67) מוצרים עשויים מחמרים פלסטיים המיועדים לתעשיה, לבניה ולחקלאות, המסווגים בפרט 39.07 לתעריף המכס, למעט מוצרים אלה: כלי קיבול לאריזה, להובלה ולאחסון של טובין, המסווגים בפרט 39.07.6500 לתעריף המכס; לוחות מרובדים (פורמאיקה), המסווגים בפרט 39.07.1410 לתעריף המכס; יריעות המשמשות לאריזת מזון, המסווגים בפרט 39.01.3510 ו-39.07.1400 לתעריף המכס; (68) גומי ומוצרי גומי, המסווגים בפרק 40 לתעריף המכס, למעט צמיגים ואבובים, המסווגים בפרט 40.11 לתעריף המכס; (69) חמרים לייצור נייר, המסווגים בפרק 47 לתעריף המכס, למעט פסולת נייר וקרטון המסווגים בפרט 47.02 לתעריף המכס; (70) נייר או קרטון פרגמנט או אלחדיר שומן, המסווגים בפרט 48.03 לתעריף המכס; (71) לוחות לסינון מציפת נייר, המסווגים בפרט 48.08 לתעריף המכס; (72) נייר סיגריות, המסווג בפרט 48.10 לתעריף המכס; (73) סלילים ואשוות מציפת נייר, מנייר או מקרטון, המסווגים בפרט 48.20 לתעריף המכס; (74) משי המסווג בפרק 50 לתעריף המכס; (75) טקסטילים המכילים מתכת, המסווגים בפרק 52 לתעריף המכס; (76) צמר בלתי מנופץ ובלתי סרוק, המסווג בפרט 53.01 לתעריף המכס; (77) שיער בעלי חיים, המסווג בפרט 53.02 לתעריף המכס; (78) פסולת צמר או של שיער אחר של בעלי חיים, המסווגים בפרטים 53.03 ו-53.04 לתעריף המכס; (79) חוט משיער עדין, המסווג בפרט 53.08 לתעריף המכס; (80) חוט משיער סוס, המסווג בפרט 53.09 לתעריף המכס; (81) אריגים משיער סוס, המסווגים בפרט 53.12 לתעריף המכס; (82) פישתן ורמי, המסווגים בפרק 54 לתעריף המכס, (83) פסולת מסיבים מעושים, המסווג בפרט 56.03 לתעריף המכס; (84) חמרים טקסטילים מן הצומח, המסווגים בפרק 57 לתעריף המכס; (85) שטיחים עשויים בעבודת יד, המסווגים בפרט 58.01 לתעריף המכס; (86) קישוטים ופריטי חן מזכוכית, המסווגים בפרט 70.14.9910 לתעריף המכס; (87) מוצרי זכוכית מעבדתיים מייצור מקומי, המסווגים בפרט 70.17 לתעריף המכס; (88) חרוזים, קישוטים וחיקויי תכשיטים וזכוכית, המסווגים בפרט 70.19 לתעריף המכס; (89) מבנים וחלקי מבנים ממתכת ומסגרות לדלתות ממתכת, המסווגים בפרט 73.21 לתעריף המכס; (90) מאגרים מכליים וגיגיות, בעלי קיבול מעל 300 ליטרים, המסווגים בפרט 73.22 לתעריף המכס; (91) מסמרים ונעצים, המסווגים בפרט 73.31 לתעריף המכס; (92) אבזרי צינורות, מצמדים ואגנים מנחושת, המסווגים בפרט 74.08 לתעריף המכס; (93) מוטות חלולים מחמרן המשמשים לבניה, לתעשיה ולחקלאות, המסווגים בפרט מכס 76.06.2090 לתעריף המכס; (94) אביזרי צינורות וגלמים לייצורם, ממתכת, המסווגים בפרט 76.07.9900 לתעריף המכס; (95) כלי עבודה ידניים (כלי יד), המסווגים בפרט 82.03 לתעריף המכס; (96) שלטים, שלטי שמות וסימנים אחרים, ממתכת פשוטה, המסווגים בפרט 83.14 לתעריף המכס; (97) מסנני שמן, דלק או אויר, מסוג המשמש למנוע שריפה פנימית, המסווגים בפרט 84.18.9914 לתעריף המכס; (98) מלחצות ומלחציים, המסווגים בפרט 84.48.7000 לתעריף המכס; (99) מכשירי טלפון רב-קוויים, המסווגים בפרט 85.13.1030 לתעריף המכס; (100) כבלי תקשורת, המסווגים בפרטים 85.23.4090, 85.23.2090 ו-85.23.9929 לתעריף המכס; (101) רדיאטורים לרכב מנועי מייצור מקומי, המסווגים בפרט 87.06.9900 לתעריף המכס; (102) מוני חשמל, המסווגים בפרטים 90.26.1020 ו-90.26.1090 לתעריף המכס; (103) מקטורת וגלמים של ראשי מקטרות, המסווגים בפרט 98.11 לתעריף המכס. (104) דגים מסוג בורי, כסיף, אמנון וקרפית; (105) דגי ים טריים; (106) דגים מסוג פורל. (107) סלטים מוכנים המסווגים בפרטי מכס 20.02, 20.01, 07.03, 07.01, 21.07.9900 של תעריף המכס; (108) מזון לחיות בית, המסווג בפרט מכס 23.07 של תעריף המכס; (109) כימיקלים המשמשים כמוספים לבטון מובא, המסווגים בפרט מכס 29.07.9900 של תעריף המכס; (110) תרופות וטרינריות המסווגות בפרט מכס 30.03 של תעריף המכס; (111) שמני תמצית, תרכיזים של שמני תמצית ומוצרי לואי של שמני תמצית, המסווגים בפרט מכס 33.01 של תעריף המכס; (112) תערובות כימיות המשמשות כחמרים גולמיים בתעשיות הפרפומריה, המזון, המשקאות או בתעשיות אחרות, המסווגות בפרט מכס 33.04 של תעריף המכס; (113) תכשירים לטיפול בשיניים תותבות המסווגים בפרט מכס 33.06.9940 של תעריף המכס; (114) שמפו לשיער המסווג בפרט מכס 33.06.2500 של תעריף המכס; (115) דבקים מוכנים המסווגים בפרטי מכס 39.02.2500, 39.01,2500, 35.06 של תעריף המכס; (116) לוחות מחמרן ההופכים ללוחות דפוס בתהליך פוטו מכני, המסווגים בפרט מכס 37.01.1000 של תעריף המכס; (117) מוצרים כימיים וחמרים לצילומי בזק מהסוג המשמש לפוטוגרפיה, המסווגים בפרט מכס 37.08 של תעריף המכס; (118) מוצרים כימיים המסווגים בפרק 38 של תעריף המכס, למעט - שמן טרפנטין וממיסים טרפניים, המסווגים בפרט מכס 38.07 של תעריף המכס; מוצרי חיטוי ומשמידי חרקים לשימוש במשק הבית, המסווגים בפרט מכס 38.11.9900 של תעריף המכס; ממיסים ומדללים, מורכבים, וארנישים ודומיהם, המסווגים בפרט מכס 38.18 של תעריף המכס; תכשירי ניקוי והלבנה, המסווגים בפרט מכס 38.19.9920 של תעריף המכס; (119) עץ ומוצרי עץ, המסווגים בפרק 44 של תעריף המכס, למעט - בולי עץ וגומי עץ מגידול מקומי, המסווגים בפרט מכס 44.04, 44.03, 44.01 של תעריף המכס; עץ לבוד, לוחות מלובדים, לוחות העשויים עם קלופי עץ מייצור מקומי (פנלים), המסווגים בפרט מכס 44.15 של תעריף המכס; לוחות שבבי עץ (סיבית) מייצור מקומי המסווגים בפרט מכס 44.18 של תעריף המכס; (120) נייר או קרטון מיובאים, לרבות חומר מסוג סלולוז וודינג בגלילים או בגליונות, המסווגים בפרט מכס 48.01 של תעריף המכס; (121) נייר או קרטון מחוברים, מיובאים, שאינם מצופים על פני שטחם ושלא עברו תהליך של אימפרגנציה, בין אם הם מחוזקים מבפנים ובין אם לאו, בגלילים או בגליונות, המסווגים בפרט מכס 48.04 של תעריף המכס; (122) נייר או קרטון גליים, מיובאים, מעובדים בצורת קרפ, מסולסלים, מובלטים או מנוקבים, בגליונות או בגלילים, המסווגים בפרט מכס 48.05 של תעריף המכס; (123) נייר או קרטון מיובאים שעברו תהליך של אימפרגנציה, מצופים, צבועים על פני שטחם, מקושטים על פני שטחם או מודפסים בגלילים או בגליונות, המסווגים בפרט מכס 48.07 של תעריף המכס; (124) עמוד חשמל מבטון המשמש את חברת החשמל, המסווג בפרט מכס 68.11 של תעריף המכס; (125) פסיפס המסווג בפרט מכס 70.21 של תעריף המכס; (126) הלבשת עור המסווגת בפרט מכס 42.03 של תעריף המכס; (127) שעם ומוצרי שעם המסווגים בפרק 45 של תעריף המכס; (128) מרבדי קיר עבודת יד המסווגים בפרט מכס 58.03 של תעריף המכס; (129) תויות המסווגות בפרט מכס 58.06 של תעריף המכס; (130) טול, בדי רשת, רקמה ותחרה המסווגים בפרט מכס 58.08 של תעריף המכס; (131) רשתות ובדי רשת, המסווגים בפרט מכס 59.05 של תעריף המכס; (132) מוצרים עשויים מחוטים, מחוטי קשירה ומחבלים, למעט בדי טקסטיל ומוצרים עשויים מבדי טקסטיל, המסווגים בפרט מכס 59.06 של תעריף המכס; (133) בדי טקסטיל מצופים בדבק וכדומה, המסווגים בפרט מכס 59.07 של תעריף המכס; (134) בדים שעברו תהליך של אימפרגנציה המסווגים בפרט מכס 59.08 של תעריף המכס; (135) שעמנית המסווגת בפרט מכס 59.10 של תעריף המכס; (136) בדי טקסטיל מגוממים המסווגים בפרט מכס 59.11 של תעריף המכס; (137) בדים המשמשים לתפאורות, לרקע לסטודיו וכדומה, המסווגים בפרט מכס 59.12 של תעריף המכס; (138) בדים ועיטורים אלסטיים, המסווגים בפרט מכס 59.13 של תעריף המכס; (139) פתילות המסווגות בפרט מכס 59.14 של תעריף המכס; (140) זרנוקים המסווגים בפרט מכס 59.15 של תעריף המכס; (141) רצועות מסוע המסווגות בפרט מכס 59.16 של תעריף המכס; (142) בדים ומוצרי טקסטיל מהסוג המשמש לצרכים טכניים, המסווגים בפרט מכס 59.17 של תעריף המכס; (143) סמרטוטים המסווגים בפרט מכס 63.02 של תעריף המכס; (144) (בוטלה) (145) ברזל ופלדה ומוצריהם המסווגים בפרקים 72 ו-73 של תעריף המכס, למעט - מוטות מברזל או מפלדה המסווגים בפרטי מכס 72.13 ו-72.14 הנמכרים בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של מוטות מברזל בשנת 1990 עלה על 100 מיליון ש"ח; צינורות ופרופילים חלולים בלי תפר מברזל או מפלדה המסווגים בפרט מכס 73.04 הנמכרים בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של צינורות ופרופילים חלולים בלי תפר מברזל או מפלדה בשנת 1990 עלה על 8 מיליון ש"ח; צינורות מברזל או מפלדה בקטרים העולים על 6 אינטש המסווגים בפרטי מכס 73.05 ו-73.06 הנמכרים בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של צינורות מברזל או מפלדה בשנת 1990 עלה על 48 מיליון ש"ח; קופסאות פח המסווגות בפרט מכס 73.10.2000, הנמכרות בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של קופסאות פח בשנת 1989 עלה על 30 מיליון ש"ח; (146) נחושת ומוצריה המסווגת בפרק 74 של תעריף המכס, למעט - תיל ומוטות נחושת המסווגים בפרט מכס 74.03 של תעריף המכס; כבלים המסווגים בפרט מכס 74.10.2019 של תעריף המכס; (147) ניקל ומוצריו, המסווגים בפרק 75 של תעריף המכס; (148) חמרן ומוצריו, המסווגים בפרק 76 של תעריף המכס, למעט - רדידי חמרן לסוגיהם המסווגים בפרט מכס 76.04 של תעריף המכס; שפופרות מחמרן המסווגות בפרט מכס 76.10.3000 של תעריף המכס; מיכלים מהסוג המשמש לריסוס בשיטת אירוסול המסווגים בפרט מכס 76.10.5000 של תעריף המכס; מוצרים ששימושם הרגיל הוא בבית, המסווגים בפרט מכס 76.15 של תעריף המכס; (149) מגנזיום בריליום ומוצריהם, המסווגים בפרק 77 של תעריף המכס; (150) עופרת ומוצריה, המסווגים בפרק 78 של תעריף המכס; (151) אבץ ומוצריו, המסווגים בפרק 79 של תעריף המכס; (152) בדיל ומוצריו, המסווגים בפרק 80 של תעריף המכס; (153) מתכות פשוטות המשמשות למטלורגיה המסווגות בפרק 81 של תעריף המכס; (154) כלים ומכשירים לחיתוך, המסווגים בפרק 82 של תעריף המכס, למעט - מטחנות קפה ומכונות לטחינת מזון מפיקי מיצים מהסוגים המקובלים במשק בית, המסווגים בפרט מכס 82.08 של תעריף המכס; סכינים המשמשים כרגיל לשולחן או לבית, המסווגים בפרט מכס 82.09 של תעריף המכס; מספריים המסווגים בפרט מכס 82.12 של תעריף המכס; סכינים כפות ומזלגות, המסווגים בפרט מכס 82.14 של תעריף המכס; (155) מוצרים ממתכת פשוטה המסווגים בפרק 83 של תעריף המכס, למעט - מנורות ואביזרי תאורה ממתכת פשוטה המכילים חלקי זכוכית, המסווגים בפרט מכס 83.07.1091 של תעריף המכס; פקקים פקקי כתר ומכסי בקבוקים, המסווגים בפרט מכס 83.13 של תעריף המכס; אלקטרודות לריתוך, להלחמה ולציפוי מתכתי, המסווגות בפרט מכס 83.15 של תעריף המכס; (156) דודי קיטור, מכונות ומכשירים מכניים, המסווגים בפרק 84 של תעריף המכס; מתקני ומכשירי מיזוג אויר המהווים יחידות עצמאיות, המסווגים בפרט מכס 84.15.1019 של תעריף המכס; מקררים חשמליים ביתיים ומקפיאים לשימוש ביתי, המסווגים בפרטי מכס 84.15.6000, 84.15.5000 של תעריף המכס; קולטי שמש המסווגים בפרט מכס 84.17.1500 של תעריף המכס; מחממי מים מידיים או הדרגתיים, חשמליים, המסווגים בפרט מכס 84.17.5000 של תעריף המכס; דודי שמש וחשמל לאספקת מים חמים בנפח עד 200 ליטר המסווגים בפרט מכס 84.17.5020 של תעריף המכס; מכונות להדחת כלי אוכל מסוג ביתי, המסווגות בפרט מכס 84.19.1020 של תעריף המכס; מייבשי כביסה ביתיים המסווגים בפרט מכס 84.40.1030 של תעריף המכס; מכונות כביסה לשימוש ביתי המסווגות בפרט מכס 84.40.2500 של תעריף המכס; מכונות תפירה לשימוש ביתי המסווגות בפרט מכס 84.41 של תעריף המכס; מכונות כתיבה המסווגות בפרט מכס 84.51 של תעריף המכס; מכונות חישוב המסווגות בפרט מכס 84.52 של תעריף המכס; מכונות אוטומטיות לעיבוד נתונים ויחידותיהן, לשימוש ביתי או אישי, המסווגים בפרט מכס 84.53 של תעריף המכס; (157) מכונות וציוד חשמלי וחלקיהן, המסווגים בפרק 85 של תעריף המכס; (158) חלקים ואביזרים של רכב מנועי, מייצור מקומי, המסווגים בפרט מכס 87.06 של תעריף המכס; (159) עדשות למשקפיים, לרבות עדשות מגע, המסווגות בפרט מכס 90.01.2000 של תעריף המכס; (160) מסגרות למשקפיים וחלקיהם, המסווגים בפרט מכס 90.03 של תעריף המכס; (161) מכשירים להעתקת מסמכים, המסווגים בפרט מכס 90.10 של תעריף המכס; (162) פלסים המסווגים בפרט מכס 90.16 של תעריף המכס; (163) מכשירים והתקנים למדידה לבדיקה או לבקרה אוטומטית של הזרימה, העומק, הלחץ או כל משתנה אחר של נוזלים או גזים, המסווגים בפרטי מכס 90.28, 90.24 של תעריף המכס; (164) נשק, תחמושת וחלקיהם, המיועדים לשימוש פרטי (שאיננו צבאי), המסווגים בפרק 93 של תעריף המכס; (165) אגרה שנתית, לפי תקנות נירות ערך (אגרה שנתית), התשמ"ד-1984; (166) אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף, לפי תקנות ניירות ערך (אגרות למתן היתר לפרסום תשקיף), התש"ל-1970. (167) דגים מעושנים, מלוחים או כבושים למעט שימורי דגים, המסווגים בפרטי מכס 16.04.3000, 03.02.9900, 03.02.2000 של תעריף המכס; (168) אגוזי פקאן מקולפים המסווגים בפרט מכס 08.05.9900 של תעריף המכס; (169) תחליפי קפה לרבות עולש המסווגים בפרט מכס 09.01 של תעריף המכס; (170) שימורי בשר בפחיות המסווגים בפרט מכס 16.02 של תעריף המכס; (171) רטבים למעט רוטב עגבניות וקטשופ המסווגים בפרט מכס 21.04.9900, 21.07.9900 של תעריף המכס; (172) יינות ומשקאות כוהליים אחרים, המסווגים בפרטי מכס 22.04, 22.05, 22.06, 22.09 של תעריף המכס; (173) אבקת סודה לשתיה המסווגת בפרט מכס 28.42 של תעריף המכס; (174) נוצות וחלקי נוצות, המסווגים בפרט מכס 05.07 של תעריף המכס; (175) זגוגיות שעון המסווגות בפרט מכס 39.07.5200 של תעריף המכס; (176) מחקים המסווגים בפרט מכס 39.07.5800 של תעריף המכס; (177) מנורות מעץ ופריטי חן מעץ, המסווגים בפרט מכס 44.27 של תעריף המכס; (178) מוצרים מקש ומוצרי נצרים, המסווגים בפרק 46 של תעריף המכס; (179) אריגי כותנה המשמשים לייצור חומרי חבישה, המסווגים בפרט מכס 55.09.5000 של תעריף המכס; (180) טמפונים המסווגים בפרט מכס 59.01.1020 של תעריף המכס; (181) כובעים וכיסויי ראש אחרים, המסווגים בפרק 65 של תעריף המכס; (182) מטריות, שמשיות ומקלות הליכה, המסווגים בפרק 66 של תעריף המכס; (183) נוצות, מוצרי נוצות, פרחים מלאכותיים ופאות נכריות, המסווגים בפרק 67 של תעריף המכס; (184) זכוכית ומוצרי זכוכית, המסווגים בפרק 70 של תעריף המכס, למעט - זכוכית שטוחה המסווגת בפרט מכס 70.03 הנמכרת בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של זכוכית שטוחה בשנת 1990 עלה על 18 מיליון ש"ח; זכוכית בטחון המסווגת בפרט מכס 70.07 הנמכרת בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של זכוכית בטחון בשנת 1990 עלה על 4 מיליון ש"ח; מכלי זכוכית המסווגים בפרט מכס 70.10 הנמכרים בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של מכלי זכוכית בשנת 1990 עלה על 40 מיליון ש"ח; זכוכית שטוחה לסוגיה המסווגת בפרטי מכס 70.04, 70.05, 70.06 של תעריף המכס; זכוכית בטחון המסווגת בפרט מכס 70.08 של תעריף המכס; בקבוקים וצנצנות מזכוכית מייצור מקומי, המסווגים בפרט מכס 70.10 של תעריף המכס; (185) אבנים יקרות ויקרות למחצה ומתכות יקרות, המסווגים בפרק 71 של תעריף המכס; (186) מנורות ואביזרי תאורה ממתכת פשוטה וחלקיהם, המסווגים בפרט מכס 83.07.1091 של תעריף המכס; (187) מכונות תפירה לשימוש ביתי המסווגות בפרט מכס 84.41 של תעריף המכס; (188) מכונות כתיבה המסווגות בפרט מכס 84.51 של תעריף המכס; (189) מכונות חישוב המסווגות בפרט מכס 84.52 של תעריף המכס; (190) מכונות אוטומטיות לעיבוד נתונים שהן לשימוש ביתי או לשימוש אישי ואיננו עיסקי ויחידותיהן של מכונות כאמור, המסווגות בפרט מכס 84.53 של תעריף המכס; (191) חלקי חילוף המשמשים לתיקון ואחזקה של מוצרים ברי קיימא המופיעים בפרטים 85.12,85.06, 84.53, 84.40, 84.17, 73.36; (192) סירות שעשוע וספורט שהן ללא מנוע המסווגות בפרט מכס 89.01 של תעריף המכס; (193) עדשות, מראות ואלמנטים אופטיים אחרים, המסווגים בפרט מכס 90.02 של תעריף המכס; (194) משקפיים המסווגים בפרט מכס 90.04 של תעריף המכס; (195) טלסקופים ומשקפות, המסווגים בפרט מכס 90.05 של תעריף המכס; (196) מכשירים אסטרונומיים המסווגים בפרט מכס 90.06 של תעריף המכס; (197) מצלמות פוטוגרפיות ומכשירי אור-בזק פוטוגרפיים, המסווגים בפרט מכס 90.07 של תעריף המכס; (198) מצלמות ומטולים סינמטוגרפיים, המסווגים בפרטי מכס 90.08, 90.09 של תעריף המכס; (199) ציוד המשמש במעבדות פוטוגרפיות או סינמטוגרפיות, המסווג בפרט מכס 90.10 של תעריף המכס; (200) מיקרוסקופים המסווגים בפרטי מכס 90.12, 90.11 של תעריף המכס; (201) התקנים ומכשירים אופטיים, המסווגים בפרט מכס 90.13 של תעריף המכס; (202) שעונים וחלקיהם, המסווגים בפרק 91 של תעריף המכס; (203) כלי נגינה לרבות חלקיהם ואביזריהם, המסווגים בפרטי מכס 92.01, 92.10,92.09, 92.08, 92.07, 92.06, 92.05, 92.04, 92.03, 92.02 של תעריף המכס; (204) כרטיסים ודיסקיות המיוחדים למכונות אוטומטיות לעיבוד נתונים וליחידותיהן, המסווגים בפרט מכס 92.12.2020 של תעריף המכס; (205) חומרי גילוף או עיצוב מעובדים המסווגים בפרק 95 של תעריף המכס; (206) תשמישי קדושה המסווגים בפרט 801 של תעריף המכס; (207) כפתורים, לחצניות וחלקיהם, המסווגים בפרט מכס 98.01 של תעריף המכס; (208) עטים נובעים ועפרונות נובעים, המסווגים בפרט מכס 98.03 של תעריף המכס; (208א) עפרונות המסווגים בפרט מכס 96.09; (209) צפורנים וחודים לעטים, המסווגים בפרט מכס 98.04 של תעריף המכס; (210) לוחות צפחה המסווגים בפרט מכס 98.06 של תעריף המכס; (211) תאריכונים וחותמות, המסווגים בפרט מכס 98.07 של תעריף המכס; (212) כריות דיו וסרטים למכונות כתיבה, המסווגים בפרט מכס 98.08 של תעריף המכס; (213) שעווה להחתמה המסווגת בפרט מכס 98.09 של תעריף המכס; (214) מציתים למעט מציתים לרכב מנועי שבפרט מכס 98.10.1010, המסווגים בפרט מכס 98.10 של תעריף המכס; (215) מסרקות ומחזיקי שער, המסווגים בפרט מכס 98.12 של תעריף המכס; (216) מרססים לרבות מנגוננים למרססים, המסווגים בפרט מכס 98.14 של תעריף המכס; (217) בקבוקים מבודדים בריק (טרמוס) המסווגים בפרט מכס 98.15 של תעריף המכס; (218) בובות דימוי לחייטים המסווגות בפרט מכס 98.16 של תעריף המכס; (219) מוצר תעבורה כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ"ג-1983, אם הוא מייצור מקומי ולמעט צמיג ואבוב; (220) השכרת מקרקעין על-ידי מינהל מקרקעי ישראל; (221) ממרח כבד אווז משומר בפחית, המסווג בפרט מכס 16.02, 02.03 של תעריף המכס; (222) גרעיני תירס מסוג "פופקורן" המסווגים בפרט מכס 10.05 של תעריף המכס; (223) תערובת צמחים לחליטה (תה צמחים) המסווגת בפרט מכס 12.07.9900 של תעריף המכס; (224) הפרשות ותמציות צמחיות המסווגות בפרט מכס 13.03 של תעריף המכס; (225) מים מינרליים המסווגים בפרט מכס 22.01 של תעריף המכס; (226) (בוטל) (227) מוצרים מחצבתיים מתכתיים, המסווגים בפרק 26 של תעריף המכס; (228) אבקות גיר המסווגות בפרט מכס 28.42 של תעריף המכס; (229) פרוטזות ומוצרי עזר לנכים המסווגים בפרטי מכס 30.04, 60.03, 60.06, 87.11, 90.19, 628 של תעריף המכס; (230) דשן טבעי מהחי או מהצומח שלא עבר עיבוד כימי, המסווג בפרט מכס 31.01 של תעריף המכס; (231) נייר סינון המסווג בפרט מכס 48.15.1000 של תעריף המכס; (232) תויות מנייר או מקרטון, המסווגות בפרט מכס 48.19 של תעריף המכס; (233) מוצרים מציפת נייר, מנייר או מקרטון המסווגים בפרט מכס 48.21 של תעריף המכס, למעט נייר טואלט, מגבוני נייר, ממחטות נייר, תחבושות היגייניות וחיתולי מכנס; (234) בדי ריפוד המשמשים לייצור רהיטים, המסווגים בפרטי מכס 58.04.9900, 60.01.1099 של תעריף המכס; (235) חלקי חילוף המשמשים לתיקון ואחזקה של מוצרי ברי קיימא המופיעים בפרטי מכס 85.19, 85.15, 84.19, 84.61, 84.15 של תעריף המכס; (236) חוטי ליפוף המסווגים בפרט מכס 85.23.1000 של תעריף המכס; (237) מכשירים המיועדים לסקר פני הקרקע או המים, או המיועדים לניווט, או המיועדים לחקר מזג האויר, מצפנים ומדי טווח, המסווגים בפרט מכס 90.14 של תעריף המכס; (238) מאזניים המסווגים בפרט מכס 90.15 של תעריף המכס; (239) מכשירי שרטוט או חישוב מתימטי וסרטי מדידה, המסווגים בפרט מכס 90.16 של תעריף המכס; (240) מטאטאים, מברשות, מפדרים ונפות, המסווגים בפרק 96 של תעריף המכס; (241) חומרי ריבוי צמחיים המסווגים בפרטי מכס 12.01, 6.02, 6.01 ו-9/12.03 של תעריף המכס; (242) אבקת חלב בשקיות עד 5 גרם המסווגות בפרט מכס 04.02.3000 של תעריף המכס; (243) סוכר בשקיות עד 5 גרם המסווג בפרט מכס 17.01.9900 של תעריף המכס; (244) מלח בשקיות עד 2 גרם המסווג בפרט מכס 25.01 של תעריף המכס; (245) פלפל בשקיות עד 2 גרם המסווג בפרט מכס 09.04 של תעריף המכס; (246) מוצרי בשר ועוף מעובדים ומוקפאים למעט אלה שנקבע להם מחיר מרבי, המסווגים בפרט מכס 16.02 של תעריף המכס; (247) תבלינים למעט פלפל ופפריקה, המסווגים בפרטי מכס 07.04.3000; ו-09.05 עד 09.10 של תעריף המכס; (248) אבקות אפיה המסווגות בפרט מכס 21.06.9900 של תעריף המכס; (249) שקדים מקולפים המסווגים בפרט מכס 08.05.1000 של תעריף המכס; (250) סחוג תימני המסווג בפרט מכס 21.07.9900;20.02.9900 של תעריף המכס; (251) קרח המסווג בפרט מכס 22.01.1000 של תעריף המכס; (252) סוכר בקוביות המסווג בפרט מכס 17.01.2000 של תעריף המכס; (253) קפה בפילטר לשימוש חד פעמי המסווג בפרט מכס 09.01.1010 של תעריף המכס; (254) מרק נוזלי משומר המסווג בפרט מכס 21.05 של תעריף המכס; (255) תכשיר מזון בצורת גלולה או סירופ של בסיס שמרים המסווג בפרט מכס 21.07.9990 של תעריף המכס; (256) קאולין ובנטוניט המסווגים בפרט מכס 25.07 של תעריף המכס; (256א) כימיקלים אנאורגניים המסווגים בפרק 28 של תעריף המכס למעט - כלור המסווג בפרט מכס 28.01.1000 הנמכר בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של כלור בשנת 1990 עלה על 1.5 מיליון ש"ח; חנקן המסווג בפרט מכס 28.04 הנמכר בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של חנקן בשנת 1990 עלה על 4 מיליון ש"ח; ארגון המסווג בפרט מכס 28.04 הנמכר בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של ארגון בשנת 1990 עלה על 3 מיליון ש"ח; חמצן המסווג בפרט מכס 28.04 הנמכר בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של חמצן בשנת 1990 עלה על 6 מיליון ש"ח; חומצה גופריתנית המסווגת בפרט מכס 28.07 הנמכרת בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של חומצה גופריתנית בשנת 1990 עלה על 5 מיליון ש"ח; חומצה חנקתית המסווגת בפרט מכס 28.08 הנמכרת בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של חומצה חנקתית בשנת 1990 עלה על 1 מיליון ש"ח; דו תחמוצת הפחמן המסווגת בפרט מכס 28.11.2100 הנמכרת בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של דו תחמוצת הפחמן בשנת 1990 עלה על 3 מיליון ש"ח; אמוניה אל מימית המסווגת בפרט מכס 28.14.1000 הנמכרת בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של אמוניה אל מימית בשנת 1990 עלה על 1 מיליון ש"ח; נתרן הידרוקסילי (סודה קאוסטית) המסווג בפרט מכס 28.15.1000 הנמכר בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של נתרן הידרוקסילי (סודה קאוסטית) בשנת 1990 עלה על 8 מיליון ש"ח; נתרן היפרכלוריד (סודיום היפרכלוריד) המסווג בפרט מכס 28.28.9010 הנמכר על ידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של נתרן היפרכלוריד (סודיום היפרכלוריד) בשנת 1990 עלה על 2 מיליון ש"ח; אויר נוזל או דחוס המסווג בפרט מכס 28.51 הנמכר בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של אויר נוזל או דחוס בשנת 1990 עלה על 0.04 מיליון ש"ח; (257) כימיקלים אורגניים המסווגים בפרק 29 של תעריף המכס, למעט - פחמימנים מייצור מקומי המסווגים בפרט מכס 29.01 של תעריף המכס; מתנול מייצור מקומי המסווג בפרט מכס 29.04.1010 של תעריף המכס; פורמלין פורמלדהיד ופרה-פורמלדהיד מייצור מקומי המסווגים בפרט מכס 29.11.1000 של תעריף המכס; אסתרים של חומצה פטלית או אדיפית המסווגים בפרט מכס 29.15.1000 של תעריף המכס; חומצת לימון המסווגת בפרט מכס 29.16.2000 של תעריף המכס; סוכרים למיניהם מייצור מקומי המסווגים בפרט מכס 29.43 של תעריף המכס; (258) מוצרים פוטוגרפיים וסינמטוגרפיים המסווגים בפרק 37 של תעריף המכס, למעט - סרטי צילום בגלילים רגישים לאור המסווגים בפרט מכס 37.02.9900 של תעריף המכס; נייר או קרטון רגיש לאור המסווגים בפרט מכס 37.03.9990 של תעריף המכס; סרטים סינמטוגרפיים שנחשפו לאור ופותחו המסווגים בפרט מכס 37.03.9999 של תעריף המכס; (259) שרפים מלאכותיים, חומרים פלסטיים ומוצריהם המסווגים בפרק 39 של תעריף המכס; למעט - שרפי פוליאסטר מייצור מקומי המסווגים בפרט מכס 39.01.1050 של תעריף המכס; מלמין פורמלדהיד מייצור מקומי המסווג בפרט מכס 39.01.1060 של תעריף המכס; אוריאה פורמלדהיד מייצור מקומי המסווג בפרט מכס 39.01.1070 של תעריף המכס; לוחות מרובדים עשויים שכבות ספוגות שרפים פינוליים ואמינופלסטיים (פורמאיקה) המסווגים בפרט מכס 39.07.1410;39.01.3510; פוליאתילן המסווג בפרט מכס 39.01 הנמכר בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של פוליאתילן בשנת 1990 עלה על 90 מיליון ש"ח; פי.וי.סי. לסוגיו המסווג בפרט מכס 39.04 הנמכר בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של פי.וי.סי. לסוגיו בשנת 1990 עלה על 40 מיליון ש"ח; פוליסטרן מייצור מקומי המסווג בפרט מכס 39.02.1020 של תעריף המכס; יריעות המשמשות לאריזת מזון המסווגות בפרט מכס 39.07.1400; 39.02.5000 של תעריף המכס; כלי קיבול לאריזה, הובלה, אחסון או מכירה של טובין ומכסים לכלי קיבול אלה המסווגים בפרט מכס 39.07.6500 של תעריף המכס; (260) נייר וקרטון ומוצרים מציפת נייר, מנייר או מקרטון המסווגים בפרק 48 של תעריף המכס, למעט - נייר או קרטון בגלילים ובגליונות מייצור מקומי המסווגים בפרט מכס 48.01; 48.04 של תעריף המכס; נייר או קרטון גלי המסווגים בפרט מכס 48.05.2000 של תעריף המכס; נייר או קרטון בעיבוד קרפ המסווגים בפרטי מכס 48.05.4000; 48.07.9910 של תעריף המכס; נייר להדפסה או לכתיבה המסווג בפרט מכס 48.07.1000 של תעריף המכס; נייר מסורגל מקווקו או מודפס במשבצות, ללא הדפסה אחרת, המסווג בפרט מכס 48.07.1010 של תעריף המכס; נייר שעבר תהליך אימפרגנציה או נייר מצופה או נייר כרום שהם מייצור מקומי המסווגים בפרט מכס 48.07.1090 של תעריף המכס; נייר פחם ונייר אחר להעתקה המסווגים בפרט מכס 48.13; 48.07.2000 של תעריף המכס; קופסאות וכלי קיבול אחרים עשויים מקרטון גלי המסווגים בפרט מכס 48.16.2000 של תעריף המכס; שקים לאריזה עשויים מנייר שניתן לארוז בהם 10 ק"ג ויותר המסווגים בפרט מכס 48.16.9900 של תעריף המכס; מחברות 48-16 דף, מחברת ספריליט 72 דף, בלוקים לציור 35/25 של 12 דף, דפדפת (אוקטב) 40 דף, המסווגים בפרט מכס 48.18 של תעריף המכס; תאים לאריזת ביצים המסווגים בפרט מכס 48.21.6000 של תעריף המכס; נייר טואלט, מגבוני נייר, ממחטות נייר, תחבושות היגיניות וחיתולי-מכנס, המסווגים בפרט מכס 48.21.9990 של תעריף המכס; (261) מוצרים מאבן, מגבס, מצמנט, מאסבסט, מנציץ או מחומרים דומים, המסווגים בפרק 68 של תעריף המכס, למעט - מוצרים מאספלט או מביטומן המסווגים בפרט מכס 68.08 של תעריף המכס; בטון מובא המסווג בפרט מכס 68.11 של תעריף המכס; אבני רצוף משתלבות מבטון המסווגות בפרט מכס 68.11 של תעריף המכס; מוצרי אסבסט-צמנט המסווגים בפרט מכס 68.12 של תעריף המכס; (262) מוצרי קרמיקה המסווגים בפרק 69 של תעריף המכס למעט - אריחי קרמיקה המשמשים לריצוף המסווגים בפרט מכס 69.08;69.07 של תעריף המכס; כיורים, קערות, אלות, אמבטיות ומיקבעים סניטריים, המסווגים בפרט מכס 69.10 של תעריף המכס; (263) ציוד לאיסוף או דחיסת אשפה המסווג בפרט מכס 87.05.3000 של תעריף המכס; (264) מכשיר לסחיטת מיץ המסווג בפרט מכס 82.08 של תעריף המכס; (265) תיקים וארנקים עשויים מעור המסווגים בפרט מכס 24.02.2000 של תעריף המכס; (266) קולטי אדים המסווגים בפרט מכס 85.06 של תעריף המכס; (267) צעצועים ומשחקים המסווגים בפרק 97 של תעריף המכס; (268) כבלי כח המסווגים בפרט מכס 85.23; (269) חלקי חילוף למעליות המסווגים בפרט מכס 84.22; (270) חלקי חילוף למזגנים המסווגים בפרט מכס 84.12; (271) סרטים מגנטיים וקלטות לשימוש במחשבים המסווגים בפרט מכס 92.12; (272) מיכלים לגז-גפ"ם בתכולה של עד 6 ק"ג המסווגים בפרט מכס 73.24; (273) כיריים לבישול המתואמים למיכלי גפ"ם בתכולה של עד 6 ק"ג מהסוג המשמש למחנאות, המסווגים בפרט מכס 73.36 של תעריף המכס. (274) מוצרי בשר מעובדים המסווגים בפרטי מכס 16.03, 16.02, 16.01 של תעריף המכס; (275) אבקות שתיה המסווגות בפרטי המכס 21.07, 20.07 של תעריף המכס; (276) תמציות אפיה המסווגות בפרט מכס 21.05.5000 של תעריף המכס; (277) טבק להרחה וטומבק להרחה המסווגים בפרט 24.02.5000 של תעריף המכס; (278) טבעות ומוטות פרפין לשימוש תעשית הטקסטיל המסווגים בפרט מכס 27.13 של תעריף המכס; (279) תרכיבי חיסון לבעלי חיים המסווגים בפרט מכס 30.02 של תעריף המכס; (280) עיסות כיור המסווגות בפרט מכס 34.07.9900 של תעריף המכס; (281) מוצרי חיטוי ומשמידי חרקים לשימוש במשק הבית המסווגים בפרט מכס 38.11.9900 של תעריף המכס; (282) מוצרים מעבדתיים לצרכים רפואיים דנטליים או וטרינריים המסווגים בפרט מכס 39.07.3700 של תעריף המכס; (283) גלגלי שחיה מתנפחים המסווגים בפרט מכס 39.07.5700 של תעריף המכס; (284) חפצי נסיעה מסוג מלתחות, מזוודות, תיקים, תרמילי נסיעה, שקי קניה, ארנקים גדולים וכלי קיבול דומים, המסווגים בפרט מכס 42.02 של תעריף המכס למעט ילקוטי בית ספר ותרמילי בית ספר. (285) פסולת נייר וקרטון המסווגת בפרט מכס 47.02 של תעריף המכס; (286) אריגי קטיפה ואריגים שעירים המסווגים בפרט מכס 58.04 של תעריף המכס; (287) אריגים צרים ובדים צרים המסווגים בפרט מכס 58.05 של תעריף המכס; (288) חוטי שניל, חוטים לפופים, מקלעות ועיטורים המסווגים בפרט מכס 58.07 של תעריף המכס; (289) רקמה באורכים בסרטים ובמוטיבים המסווגת בפרט מכס 58.10 של תעריף המכס; (290) חומרי ריפוד או מילוי המסווגים בפרט מכס 59.01 של תעריף המכס ומוצריהם; (291) לבד ומוצרי לבד המסווגים בפרט מכס 59.02 של תעריף המכס; (292) בדים לא ארוגים ומוצריהם המסווגים בפרט מכס 59.03 של תעריף המכס; (293) חוטי קשירה וחבלים המסווגים בפרט מכס 59.04 של תעריף המכס; (294) טרפולונים, מפרשים, אוהלים וציוד מחנאות, לרבות שקי שינה המסווגים בפרט מכס 62.04 של תעריף המכס; (295) קרסוליות וחותלות המסווגים בפרט מכס 64.06 של תעריף המכס; (296) חלקי הנעלה המסווגים בפרט מכס 64.05 של תעריף המכס; (297) סירים וכלי בית מחמרן המסווגים בפרט מכס 76.15 של תעריף המכס; (298) מטחנות קפה ומכונות לטחינת מזון המסווגים בפרט מכס 82.08 של תעריף המכס; (299) מספריים המסווגים בפרט מכס 82.12 של תעריף המכס; (300) מכונות תפירה וחלקיהן המסווגים בפרט מכס 84.41 של תעריף המכס; (301) מכונות כתיבה וחלקיהן המסווגים בפרט מכס 84.51 של תעריף המכס; (302) מכונות חישוב וחלקיהן המסווגים בפרט מכס 84.52 של תעריף המכס; (303) טלפון וטלפון פנים המסווגים בפרט מכס 85.13.1030 של תעריף המכס; (304) גבישים פיאזו-אלקטריים המסווגים בפרט מכס 85.21 של תעריף המכס; (305) מלגזות לסוגיהן המסווגות בפרט מכס 87.07 של תעריף המכס; (306) אופניים המסווגים בפרט מכס 87.10 של תעריף המכס; (307) מכשירים והתקנים לריפוי מכני המסווגים בפרט מכס 90.18 של תעריף המכס; (308) מכשירים המבוססים על שימוש בקרני רנטגן המסווגים בפרט מכס 90.20 של תעריף המכס; (309) מכשירים והתקנים למדידה, לבדיקה או לבקרה אוטומטית של גדלים ותופעות של חשמל ושל קרינה המסווגים בפרט מכס 90.28 של תעריף המכס; (310) חלקי חילוף לגרמפונים, מכונות הכתבה, מקליטי צליל ומקלטי תמונה המסווגים בפרט מכס 92.11 של תעריף המכס; (311) התקנים, מכשירים ואביזרים להתעמלות ולספורט המסווגים בפרט מכס 97.06 של תעריף המכס; (312) חכות וציוד לדייג מהסווגים בפרט מכס 97.07 של תעריף המכס; (313) רוכסנים וחלקיהם המסווגים בפרט מכס 98.02 של תעריף המכס; (314) פסטלים המסווגים בפרט מכס 98.05.9900 של תעריף המכס. (315) שמן זית גולמי. (316) חמרי חבישה מייצור מקומי, המסווגים בפרט מכס 30.04 של תעריף המכס; (317) חוטים מייצור מקומי, המסווגים בפרט מכס 40.07 של תעריף המכס; (318) כלים ומכשירים לרפואה מייצור מקומי, המסווגים בפרט מכס 90.17 של תעריף המכס; (319) מדי חום מייצור מקומי, המסווגים בפרט מכס 90.23 של תעריף המכס. (320) בעלי חיים המיועדים למטרות מדע ומחקר. (321) הפיצויים שמשלמת הממשלה לבעליו של בעל חיים שהומת לפי הוראות פקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש), התשמ"ה-1985. (322) מצרך הנמכר על ידי מספנות ישראל בע"מ; (323) פירות מיובשים המסווגים בפרטי מכס 08.13, 08.12, 08.04, 08.03, 08.02, 08.01 של תעריף המכס; (324) סירופ מחרובים וממרח מחרובים, המסווגים בפרטי מכס 20.07.9900, 21.07.9900 של תעריף המכס; (325) תפוחי אדמה מטוגנים, המסווגים בפרטי מכס 21.07.7000, 20.02.9900 של תעריף המכס; (326) מיצים טבעיים המכילים 100% פרי, המסווגים בפרט מכס 20.07 של תעריף המכס; (327) נקטרים המכילים לפחות 40% פרי, המסווגים בפרט מכס 20.07 של תעריף המכס; (328) שמן חריע למאכל, המסווג בפרט מכס 15.07.1050 של תעריף המכס; (329) לחם פריך מסוג "פתית", המסווג בפרט מכס 19.07.1000 של תעריף המכס; (330) תחליפי שמנת או חלב עשויים תערובות גלוקוזה ושומן (מלבין קפה), המסווגים בפרטי מכס 21.07.9900, 21.07.3000 של תעריף המכס; (331) בסיס להקצפה, המסווג בפרט מכס 21.07.1500 של תעריף המכס; (332) ממתיקים מלאכותיים שאינם מכילים סוכר, המסווגים בפרט מכס 21.07.6000 של תעריף המכס; (333) סיגרים לרבות סיגרילות, המסווגים בפרט מכס 24.02.2000 של תעריף המכס; (334) טבק מעובד למקטרת, המסווג בפרט מכס 24.02.3000 של תעריף המכס; (335) תכשירים של פרפומריה, קוסמטיקה וטואלט, המסווגים בפרט מכס 33.06 של תעריף המכס; (336) סבון, המסווג בפרט מכס 34.01 של תעריף המכס; (337) אצטילן, המסווג בפרט מכס 29.01.2000 של תעריף המכס; (338) סכינים לשולחן או לבית, המסווגים בפרט מכס 82.09 של תעריף המכס; (339) סכינים, כפות ומזלגות, המסווגים בפרט מכס 82.14 של תעריף המכס; (340) צינורות מברזל יצוק, המסווגים בפרט מכס 73.17 של תעריף המכס; (341) מיכלים מברזל או מפלדה המיועדים לגז דחוס או נוזל, המסווגים בפרט מכס 73.24 של תעריף המכס; (342) תנורים, כיריים, מכשירי בישול, אפיה או חימום, המסווגים בפרט מכס 73.36 של תעריף המכס; (343) מיתקנים ומערכות מרכזיות למיזוג אויר שתפוקתם מעל 4 טון קרור, המסווגים בפרטי מכס 84.15.1013, 84.12.1020 של תעריף המכס; (344) מכשירים להכנת סודה, המסווגים בפרט מכס 82.08 של תעריף המכס; (345) שואבי אבק, המסווגים בפרט מכס 85.06.1000 של תעריף המכס; (346) מטחני-מזון, מערבלי מזון ומסחטות, המסווגים בפרט מכס 85.06.2100 של תעריף המכס; (347) מרסקי מזון וחותכי מזון, המסווגים בפרט מכס 85.06.2200 של תעריף המכס; (348) מברשת חשמלית לשיניים ומכשיר לשטיפה ועיסוי חלל הפה, המסווגים בפרט מכס 85.06.3000 של תעריף המכס; (349) מכשיר חשמלי לטחינת אשפה או לסילוקה, המסווג בפרט מכס 85.06.3100 של תעריף המכס; (350) מכשירים חשמליים להכנת מזון או משקה, המסווגים בפרט מכס 85.06.3500 של תעריף המכס; (351) מגהצים, המסווגים בפרט מכס 85.12.4000 של תעריף המכס; (352) מכשירים חשמליים לייבוש או לסלסול שער, המסווגים בפרט מכס 85.12.5000 של תעריף המכס; (353) מכשירים חשמליים לייצור או להכנת מזון או משקה, המסווגים בפרט מכס 85.12.6000 של תעריף המכס; (354) מצברים חשמליים, המסווגים בפרט מכס 85.04 של תעריף המכס; (355) שלחים ועורות גלמיים או מעובדים, המסווגים בפרק 41 של תעריף המכס; (356) מוצרי עור מעובד, למעט תיקי גב עם רצועות, המסווגים בפרק 42 של תעריף המכס; (357) מוצרים מסיבים סינטטים רצופים, המסווגים בפרק 51 של תעריף המכס, למעט - חוטי ניילון, המסווגים בפרט מכס 51.01 של תעריף המכס; רבדים לצמיגים, המסווגים בפרט מכס 51.04.1000 של תעריף המכס; (358) חוטים ובדים מצמר או משער בעלי חיים, המסווגים בפרק 53 של תעריף המכס, למעט - חוטים מצמר מנופץ, המסווגים בפרט מכס 53.06 של תעריף המכס; חוטים מצמר סרוק, המסווגים בפרט מכס 53.07 של תעריף המכס; (359) סיבי כותנה ואריגי כותנה, המסווגים בפרק 55 של תעריף המכס, למעט - חוטי כותנה או כותנה-פוליאסטר, המסווגים בפרט מכס 55.05 של תעריף המכס; (360) מוצרים מסיבים סינטטיים מפוסקים, המסווגים בפרק 56 של תעריף המכס, למעט - סיבים אקריליים, המסווגים בפרטי מכס 56.02, 56.04 של תעריף המכס; חוטים מסיבים מעושים (אקריליים או פוליאסטר), המסווגים בפרט מכס 56.05 של תעריף המכס; (361) שטחים, קטיפה, אריגים צרים, רשת ורקמה, המסווגים בפרק 58 של תעריף המכס, למעט - שטיחים תעשייתיים (ארוגים במכונה), המסווגים בפרט מכס 58.02 של תעריף המכס; (362) בדים ומוצרי הלבשה סרוגים, המסווגים בפרק 60 של תעריף המכס, למעט - מכנסיים תחתוניים (תחתונים), המסווגים בפרט מכס 60.04.1000 של תעריף המכס; מכנסי גרב (גרבונים), המסווגים בפרט מכס 60.04.3000 של תעריף המכס; גופיות, המסווגות בפרט מכס 60.04.9900 של תעריף המכס; (363) מלבושים ואביזרי הלבשה מבד ארוג, המסווגים בפרק 61 של תעריף המכס; (364) מוצרי טקסטיל מוכנים, המסווגים בפרק 62 של תעריף המכס, למעט - לבני מטה (סדינים, צפות וצפיות), המסווגים בפרט מכס 62.02.9900 של תעריף המכס; (365) מוצרי טקסטיל משומשים וסמרטוטים, המסווגים בפרק 63 של תעריף המכס; (366) מוצרי הנעלה, המסווגים בפרטי מכס 64.04, 64.03, 64.02, 64.01 של תעריף המכס; (367) עגלות נכים, המסווגות בפרט מכס 87.11.9900 של תעריף המכס; (368) גיר כתיבה ושרטוט, המסווג בפרט מכס 98.05.4000 של תעריף המכס; (369) מילויים של עפרונות, המסווגים בפרט מכס 98.05.6000 של תעריף המכס; (370) שמן זית, המסווג בפרט מכס 15.70.1034 של תעריף המכס. (371) אופנוע, תלת אופן, אופניים עם מנוע עזר כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961; (372) רכב נוסעים פרטי, רכב דו שימושי ומונית כמשמעותם בתקנות התעבורה, שנפח מנועם עולה על 1600 סמ"ק; (373) השכרת מקרקעין המשמשים למגורים למעט השכרת מעונות של מוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, לסטודנטים. (374) גרנולה (תערובת פתיתי דגנים ופירות) המסווגת בפרטי מכס 21,07.9900, 21.08.9900 של תעריף המכס; (375) דג פורל קפוא המסווג בפרט מכס 03.01.4090 של תעריף המכס; (376) מוצרי פילה דגים מעובדים ומתובלים המסווגים בפרט מכס 16.04.4000 של תעריף המכס; (377) פתיתי תירס ופתיתי אורז תפוחים או קלויים כגון קורנפלקס המסווגים בפרט מכס 19.05 של תעריף המכס; (378) פריכיות אורז המסווגות בפרטי מכס 19.05, 21.07.9900 של תעריף המכס; (379) - (380) (בוטלו) (381) עוגות המסווגות בפרט מכס 19.08 של תעריף המכס; (382) עוגיות שאינן ארוזות מראש באריזה קמעונית המסווגות בפרט מכס 19.08 של תעריף המכס; (383) ביסקויטים שאינם ארוזים מראש באריזה קמעונית המסווגים בפרט מכס 19.08 של תעריף המכס; (384) בורקס ופיצה המסווגים בפרט מכס 19.08 של תעריף המכס; (385) חטיפים מתובלים שאינם מכילים קקאו ושתכולת הסוכר שלהם אינה עולה על 1%, למעט קרקרים, המסווגים בפרטי מכס 21.07.9900, 19.08.9900 של תעריף המכס; (386) חומץ במיכלים של 10 ליטר או יותר המסווג בפרט מכס 22.10 של תעריף המכס; (387) שמני מאכל למעט שמן פולי סויה ולמעט זמן זרעי כותנה, המסווגים בפרט מכס 15.07 של תעריף המכס; (388) תכשירי מזון טבעיים שאינם תרופות הנמכרים בצורת כמוסות או חליטות, המסווגים בפרט מכס 21.07.900 של תעריף המכס; (389) דן סידן זרחתי המסווג בפרט מכס 28.40.2000 של תעריף המכס; (390) תכשירים מן הסוג המשמש לטיפול בשומנים של מוצרים טקסטיליים ומוצרי עור, המסווגים בפרט מכס 34.03 של תעריף המכס; (391) משחות להנעלה המסווגות בפרט מכס 34.05 של תעריף המכס; (392) (בוטלה); (393) נייר מסורגל מקווקו או מודפס במשבצות, ללא הדפסה אחרת (נייר רציף), המסווג בפרט מכס 48.07.1010 של תעריף המכס; (394) אבני רצוף משתלבות המסווגות בפרט מכס 68.11 של תעריף המכס; (395) צנורות מתכת ספירליים בקוטר מעל 20 אינטש המסווגים בפרטי מכס 73.17, 73.18 של תעריף המכס. (396) דודים מברזל או מפלדה המסווגים בפרט מכס 73.37 של תעריף המכס; (397) צמר פלדה וספוג מתכת המסווגים בפרט מכס 73.38 של תעריף המכס; (398) קומקום חשמלי המסווג בפרט מכס 85.12.2000 של תעריף המכס; (399) מחממי מים לייצור או להכנת מזון או משקה, המסווגים בפרט מכס 85.12.1050 של תעריף המכס; (400) קולטי שמש ודודי שמש המסווגים בפרט מכס 84.17 של תעריף המכס; (401) דודי חשמל ומחממי מים המסווגים בפרט מכס 84.17 של תעריף המכס; (402) עגלות תינוק וחלקיהן, המסווגים בפרט מכס 87.13 של תעריף המכס; (403) רדיו ורדיו-שעון המסווגים בפרט 85.15 של תעריף המכס; (404) מכשירי סטריאו משולבים המסווגים בפרט מכס 85.15 של תעריף המכס; (405) פטיפון המסווג בפרט מכס 92.11 של תעריף המכס; (406) רשמקול עם ובלי רדיו המסווג בפרט מכס 92.11 של תעריף המכס; (407) כלים, מכשירים, דגמים או מודלים, שתוכננו למטרות הדגמה והדרכה בלבד המסווגים בפרט מכס 90.21 של תעריף המכס; (408) מייבשי ידיים המסווגים בפרט מכס 84.59 של תעריף המכס; (409) מכשירים ביתיים אלקטרו-מכניים עם מנוע חשמלי בגוף המכשיר למעט מאווררים, המסווגים בפרט מכס 85.06 של תעריף המכס; (410) מקפיאים חשמליים המסווגים בפרט מכס 84.15 של תעריף המכס; (411) מקררים שקיבולם עולה על 454 ליטר המסווגים בפרט מכס 84.15.5090 של תעריף המכס. (412) תעריפי מים, היטלי איזון ושיעורי ההענקה, כמשמעותם בחוק המים, התשי"ט-1959. (413) זרעי חמניות המסווגים בפרט מכס 12.01.3000 של תעריף המכס; (414) חומצה המסווגת בפרט מכס 7.05.9900 של תעריף המכס; (415) פודינג מוכן לאכילה (לא כולל פודינג על בסיס חלב או פודינג שנקבעו לו מחיר מרבי), המסווג בפרט מכס 21.07.9900 של תעריף המכס; (416) מוצרים מקמח, מקיבר, מעמילן או מתמצית לתת, המשמשים כמזון לתינוקות, המסווגים בפרטי מכס 21.07.9900, 19.02.9900, 21.07.2000 של תעריף המכס; (417) תערובות יבשות בשקיות; (418) שומן למאכל מהצומח לשמוש תעשייתי, המסווג בפרט מכס 15.12.2000 של תעריף המכס; (419) מוצרי מזון מוכנים לאכילה ארוזים באריזה של עד 15 גרם למעט תה, המסווגים בפרט מכס 21.07.9900 של תעריף המכס; (420) שיבולת שועל המסווגת בפרטי מכס 19.05, 10.04 של תעריף המכס; (421) שמורי פירות וירקות למעט קטשופ, המסווגים בפרטי מכס 20.02, 20.01, 20.07, 20.06, 20.04 של תעריף המכס; (422) סרטי צילום רגישים לאור שלא נחשפו לאור, המסווגים בפרט מכס 37.02.9900; (423) שטיחים ארוגים המסווגים בפרט מכס 58.02 של תעריף המכס; (424) תקליטים וקלטות שמע, המסווגים בפרט מכס 92.12 של תעריף המכס; (425) מטבעות בעלות הילך חוקי המסווגות בפרט מכס 72.01 של תעריף מהכס; (426) תנורי חימום בחשמל, המסווגים בפרט מכס 85.12 של תעריף המכס; (427) מיכלים לריסוס (אירוסולים) המסווגים בפרט מכס 76.10.5000 של תעריף המכס; (428) (בוטל) (429) מצברי ניקל-קדמיום המסווגים בפרט מכס 85.04.1010 של תעריף המכס; (430) מכשירי שידור ומכשירי קליטה רדיו-טלגרפיים ורדיו-טלפוניים, המסווגים בפרט מכס 85.15.1000 של תעריף המכס; (431) פקקים פקקי כתר ומכסי בקבוקים, המסווגים בפרט מכס 83.13 של תעריף המכס; (432) תערובות ביטומניות המסווגות בפרט מכס 27.16 של תעריף המכס; (433) (בוטל) (434) טולואן וקסילן המסווגים בפרט מכס 29.01.9900 של תעריף המכס; (435) חומרים אורגניים פעילי שטח שהם תכשירים לכביסה ולניקוי, המסווגים בפרט מכס 34.02 של תעריף המכס; (436) מוצרים מאספלט, מביטומן או מבטון-אספלט, המסווגים בפרט מכס 86.08 של תעריף המכס; (437) נייר או קרטון גלי, לרבות לוחות קרטון גלי, המסווגים בפרט מכס 48.05.2000 של תעריף המכס; (438) אריזות קופסאות וכלי קיבול מקרטון גלי, המסווגים בפרט מכס 48.16.2000 של תעריף המכס; (439) ספרים למעט ספרי לימוד המאושרים כספרי לימוד על ידי משרד החינוך והתרבות, המסווגים בפרט 49 של תעריף המכס; (440) עתונים יומיים המסווגים בפרק 49 של תעריף המכס; (441) תכשירי ניקוי והלבנה, המסווגים בפרט מכס 38.19.9920 של תעריף המכס; (442) על-בורט הנתרן, המסווג בפרט מכס 28.46.1000 של תעריף המכס; (443) מזרונים המסווגים בפרט מכס 94.04 של תעריף המכס; (444) כותנה בלתי-מנופצת ובלתי סרוגה המסווגת בפרט 2/55.01 של תעריף המכס; (445) שבועונים וירחונים, המסווגים בפרק 48 לתוספת הראשונה לתעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשמ"ז-1986; (446) ירקות מוקפאים, המסווגים בפרט מכס 07.02; (447) אורז, המסווג בפרט מכס 10.06; (448) פקטין, המסווג בפרט מכס 13.03; (449) שימורי דגים, המסווגים בפרט מכס 16.04; (450) סוכריות וממתקים שאינם מכילים קקאו, למעט גומי לעיסה, המסווגים בפרט מכס 17.04; (451) ביסקויטים, עוגיות, קרייקרים, בייגל ודברי מאפה דומים, המסווגים בפרט מכס 19.07, למעט וופלים; (452) סירופים, המסווגים בפרט מכס 20.07.9900; (453) קטשופ, המסווג בפרטי מכס 21.04, 20.07, 20.02; (454) חומץ, המסווג בפרט מכס 22.10; (455) חרדל, המסווג בפרט מכס 21.03; (456) אבקות פודינג ואבקות מקפא, המסווגים בפרט מכס 21.05.9900; (457) נתרן תלת-זרחתי, המסווג בפרט מכס 28.40.3000. (458) דגי אמנון, דגי כסיף וסרדיני כנרת קפואים המסווגים בפרט מכס 03.01 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשמ"ז-1986 (להלן - פרט מכס); (459) פילה דגים קפוא, המסווג בפרט מכס 03.01; (460) פלפל או פפריקה, המסווגים בפרט מכס 09.04; (461) טחינה, המסווגת בפרט מכס 12.02; (462) חלבה, המסווגת בפרטי מכס 18.06.3000;17.04.5000; (463) ריבות או מעדני פירות, המסווגים בפרט מכס 20.05; (464) בסיסים או רכזים מפרי הדר, המסווגים בפרט מכס 20.07; (465) מיץ לימון משומר, המסווג בפרט מכס 20.07; (466) תבשילי מזון מוכנים לאכילה ומוקפאים, המסווגים בפרט מכס 21.07; (467) סירופים לציפוי, המסווגים בפרט מכס 21.07.9900; (468) משקאות קלים בלתי כהליים, באריזות עד 330 מ"ל, המסווגים בפרט מכס 22.02; (469) נרות, המסווגים בפרט מכס 34.06; (470) נייר או קרטון רגיש לאור, המסווגים בפרט מכס 37.03.9900; (471) כלי קיבול לאריזה, הובלה ואיחסון של טובין, המסווגים בפרטי מכס 39.07; 39.02; 39.01; (472) יריעות המשמשות לאריזת מזון, המסווגות בפרטי מכס 39.01; 39.07; (473) ילקוטי ותרמילי בית-ספר, המסווגים בפרט מכס 42.02; (474) לוחות שבבי עץ (סיבית), המסווגים בפרט מכס 44.18; (475) לוחות עשויים קלופי עץ (פנלים), המסווגים בפרט מכס 44.15.9900; (476) נייר פחם, המסווג בפרטי מכס 48.07.2000;48.13; (477) נייר טואלט, ממחטות ומפיות נייר, מגבוני נייר, המסווגים בפרט מכס 48.21.9900; (478) תחבושות היגייניות, המסווגות בפרט מכס 48.21.9900; (479) חיתולי מכנס, המסווגים בפרט מכס 48.21.9900; (480) נייר להדפסת עתון כמשמעותו בפקודת העתונות, המסווג בפרט מכס 48.01.1000; (481) מכנסיים תחתונים (תחתונים), המסווגים בפרט מכס 60.04.1000; (482) גופיות המסווגות בפרט מכס 60.04.9900; (483) לבני מיטה (סדינים, ציפות וציפיות), המסווגים בפרט מכס 62.02.9900; (484) בטון מובא, המסווג בפרט מכס 68.11; (485) רדידי חמרן, למעט רדידי חמרן מצופים ומודפסים, המסווגים בפרט מכס 76.04; (486) כוסמת, דוחן, המסווגים בפרט מכס 10.07 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשמ"ז-1986 (להלן - פרט מכס); (487) גריסי דגנים, המסווגים בפרט מכס 11.02.1000; (488) פתיתי שיבולת שועל, המסווגים בפרט מכס 11.02.2000; (489) קמח ירקות ותפוחי אדמה, המסווגים בפרט מכס 11.04.1105; (490) זרעי שמנים, למעט פולי סויה, המסווגים בפרט מכס 12.01; (491) קמחי זרעים, המסווגים בפרט מכס 12.02; (492) אגאר אגאר, המסווג בפרט מכס 13.03; (493) מלטודקסטרין, המסווג בפרט מכס 17.02; (494) קרמל, המסווג בפרט מכס 17.02; (495) מולסות, המסווגות בפרט מכס 17.03; (496) תחליף קפה עשוי דגנים, המסווג בפרט מכס 21.02; (497) תמציות מרוכזות, המסווגות בפרט מכס 21.07.5000; (498) מלח עשבים, המסווג בפרט מכס 21.07.9990; (499) סוכר פירות, המסווג בפרט מכס 29.43; (500) פרג, לרבות פרג טחון, המסווגים בפרט מכס 12.01; (501) שמני מאכל, המסווגים בפרט מכס 15.07; (502) ירקות מיובשים, המסווגים בפרט 07.04 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשמ"ח-1988 (להלן - פרט מכס); (503) (בוטלה); (504) אבקה קקאו באריזה מעל 500 גרם, המסווג בפרט מכס 18.05; (505) סוכריות וממתקים המכילים קקאו, המסווגים בפרט מכס 18.06; (506) וופלים, לרבות וופלים מצופים שוקולד, המסווגים בפרטי מכס 19.05; 18.06; (507) גלידות, לרבות שלגונים, המסווגים בפרט מכס 21.05; (508) תחליף בשר עשוי סויה, המסווג בפרט מכס 21.06; (509) מוצרי אסבסט-צמנט, המסווגים בפרט מכס 68.11; (510) אריחי קרמיקה המשמשים לריצוף, המסווגים בפרט מכס 69.08; (511) כיורים, אסלות, אמבטיות ומקבעים סניטריים, המסווגים בפרט מכס 69.10; (512) גדילי תייל וכבלים אחרים מברזל או מפלדה, המסווגים בפרט מכס 73.12; (513) חביות מתכת, המסווגים בפרט מכס 73.10; (514) תיל דוקרני מברזל או מפלדה, המסווגים בפרט מכס 73.13; (515) רשת גדר מתיל ברזל או פלדה, המסווגים בפרט מכס 73.14; (516) רדידי חמרן מצופים ומודפסים, המסווגים בפרט מכס 76.07; (517) מתקני מיזוג אויר, המהווים יחידות עצמאיות, המסווגים בפרטי מכס 84.15; (518) מכונות להדחת כלי אוכל לשימוש ביתי מייצור מקומי, המסווגים בפרט מכס 84.22.1100; (519) מכונות כביסה לשימוש ביתי, מייצור מקומי, המסווגים בפרט מכס 84.51; (520) מאווררים מייצור מקומי, המסווגים בפרט מכס 84.14.5100; (521) מקלטי טלוויזיה מייצור מקומי, המסווגים בפרט מכס 85.28; (522) (בוטל) (523) מצות חמץ, המסווגים בפרט 19.05 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשמ"ח-1987; (524) כוספת סויה - 44% חלבון; (525) שמן סופסטוק; (526) חלקי פטם קפוא; (527) גרגירי חיטה מיובאים למספוא; (528) תירס נטול נבטים גרוס; (529) תירס נטול נבטים; (530) טפיוקה; (531) תורמוס. (532) - המצרכים: (א) (בוטלה) (ב) תה לסוגיו המסווג בפרט מכס 09.02, למעט הנמכר על ידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של תה לסוגיו בשנת 1988 עלה על 10 מיליוני ש"ח; (ג) גומי לעיסה המסווג בפרט מכס 17.04; (ד) טבלאות שוקולד המסווגות בפרט מכס 18.06; (ה) אבקת קקאו, לרבות אבקת קקאו ממותקת, המסווגת בפרט מכס 18.06; (ו) ממרח שוקולד, לרבות ממרח שוקולד המכיל קקאו, המסווג בפרט מכס 5/18.06.900, למעט הנמכר על ידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של ממרח שוקולד כאמור בשנת 1988 עלה על 5 מיליוני ש"ח; (ז) צבעים וורנישים, לרבות אימלים ולכות, לצביעה תעשייתית על-ידי התזה, טבילה או שפיכה, למעט הנמכרים על ידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של צבעים וורנישים כאמור בשנת 1988 עלה על 20 מיליוני ש"ח; (ח) נייר נטול עץ המסווג בפרטי מכס 48.02; 48.05, למעט הנמכר על ידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של נייר נטול עץ בשנת 1988 עלה על 50 מיליוני ש"ח; (ט) נייר קרפט המסווג בפרט מכס 48.04, למעט הנמכר על ידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של נייר קרפט בשנת 1988 עלה על 8 מיליוני ש"ח; (י) נייר פלוטינג המסווג בפרטי מכס 48.04; 805.1000; (יא) ניירות מצופים (נייר כרומו) המסווגים בפרטי מכס 48.10; 48.11, למעט הנמכרים על ידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של ניירות מצופים כאמור בשנת 1988 עלה על 15 מיליוני ש"ח; (יב) שקי נייר תעשייתיים בכושר תכולה של 10 ק"ג ומעלה המסווגים בפרט מכס 48.19.3000, למעט הנמכרים על ידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של שקי נייר כאמור בשנת 1988 עלה על 10 מיליוני ש"ח; (יג) צמיגים המסווגים בפרט מכס 40.11, למעט צמיגים לטרקטורים ולציוד מכני הנדסי, הנמכרים ע"י יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו בשנת 1988 עלה על 20 מיליון ש"ח; (יד) טפסי צמר המסווגים בפרט מכס 51.05.2100, למעט הנמכרים על ידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של טפסי צמר בשנת 1988 עלה על 10 מיליוני ש"ח; (טו) חוטי כותנה המסווגים בפרטי מכס 52.05; 52.06; (טז) חוטי ניילון המסווגים בפרט מכס 54.02.3200; (יז) חוטי פוליאסטר-כותנה המסווגים בפרטי מכס 53.90; 55.09; (יח) רבדי זהורית המסווגים בפרט מכס 59.02.1900; (יט) מכנסי גרב המסווגים בפרטי מכס 61.11; 61.15; (כ) (בוטלה) (כא) תחליף חלב אם המסווג בפרט מכס 19.02, למעט הנמכר על ידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של תחליף חלב אם בשנת 1988 עלה על 10 מיליוני ש"ח. (כב) (בוטלה) (כג) קמח תופח המסווג בפרט מכס 11.01, למעט הנמכר על ידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של קמח תופח לסוגיו בשנת 1988 עלה על 3 מיליוני ש"ח; (כד) קפה נמס המסווג בפרט מכס 21.01; (כה) אבקות מרק המסווגות בפרט מכס 21.04; (כו) משקאות מוגזים לא-כוהליים באריזות מעל 33 ס"ל, המסווגים בפרטי מכס 22.01;22.02; (כז) משקאות קלים באריזות מעל 33 ס"ל המסווגים בפרטי מכס 22.01; 22.02; (כח) שמנים בסיסים המסווגים בפרטי מכס 27.07.9900/0 27.10.7010/2; 27.10.7040/6 למעט הנמכרים על ידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של שמנים בסיסים כאמור בשנת 1988 עלה על 15 מיליוני ש"ח; (כט) שמני סיכה המסווגים בפרט מכס 27.10.7040; (ל) שעווה המסווגת בפרטי מכס 27.12.2000;27.12.9000, למעט הנמכרת על ידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של שעווה בשנת 1988 עלה על 3 מיליוני ש"ח; (לא) חומצת לימון המסווגת בפרט מכס 29.18.1400; (לב) שרפי פוליאסטר המסווגים בפרט מכס 39.07.9000; (לג) נייר ביתי המסווג בפרט 48.03, למעט הנמכר על ידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של נייר ביתי בשנת 1988 עלה על 50 מיליוני ש"ח; (לד) מחברות 16 דף ו-40 דף המסווגות בפרט מכס 48.20, למעט בעלות כריכה חומה הנמכרים על ידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של מחברות 16 דף ו-40 דף בשנת 1988 עלה על 5 מיליוני ש"ח; (לה) תאים לאריזת ביצים המסווגים בפרט מכס 48.23.7100, למעט הנמכרים על ידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של תאים לאריזת ביצים בשנת 1988 עלה על 5 מיליוני ש"ח; (לו) שפופרות חמרן המסווגות בפרט מכס 76.12.1000, למעט הנמכרים על ידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של שפופרות חמרן בשנת 1988 עלה על 3 מיליוני ש"ח; (לז) אלקטרודות לריתוך המסווגות בפרט מכס 83.11, למעט הנמכרים על ידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של אלקטרודות לריתוך בשנת 1988 עלה על 10 מיליוני ש"ח; (לח) (בוטל) (לט) (בוטל) (מ) שמרים המסווגים בפרט מכס 21.02 למעט הנמכרים על ידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של שמרים בשנת 1989 עלה על 10 מיליון שקלים חדשים (להלן - ש"ח); (מא) (בוטל) (מב) - (מג) (בוטלו) (תיקון: תשנ"א) (מד) מתנול המסווג בפרט מכס 29.05.1100, למעט הנמכר על ידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של מתנול בשנת 1989 עלה על 9 מיליוני ש"ח; (מה) פורמלין פורמלדהיד המסווג בפרט מכס 29.12, למעט הנמכרים על ידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של פורמלין פורמלדהיד בשנת 1989 עלה על 9 מיליוני ש"ח; (מו) אשלג לחקלאות ולתעשיה לשוק המקומי המסווג בפרט מכס 31.04, למעט הנמכר על ידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של אשלג לחקלאות ולתעשיה בשוק המקומי כאמור בשנת 1989 עלה על 8 מיליוני ש"ח; (מז) צבעים ביתיים המסווגים בפרט מכס 32.09, למעט הנמכרים על ידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של צבעים ביתיים בשנת 1989 עלה על 70 מיליוני ש"ח; (מח) חומרי נפץ המסווגים בפרטי מכס 36.03; 36.02, למעט הנמכרים על ידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של חומרי נפץ בשנת 1989 עלה על 12 מיליוני ש"ח; (מט) חרסית המסווגת בפרט מכס 25.07, למעט הנמכר על ידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של חרסית בשנת 1989 עלה על 6 מיליוני ש"ח; (נ) פוליסטירן המסווג בפרט מכס 39.03.1000; (נא) - (נב) (בוטלו) (נג) לוחות מרובדים המסווגים בפרט מכס 39.19, למעט הנמכרים על ידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של לוחות מרובדים בשנת 1989 עלה על 20 מיליוני ש"ח; (נד) (בוטל) (נה) מדי מים המסווגים בפרט מכס 90.28, למעט הנמכרים על ידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של מדי מים בשנת 1989 עלה על 2 מיליוני ש"ח; (נו) לבידים המסווגים בפרטי מכס 44.12 למעט הנמכרים על ידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של לבידים כאמור בשנת 1989 עלה על 10 מיליון ש"ח. בפסקה זו - "מחזור מכירות שנתי" - כהגדרתו בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (חובת הודעה), התשמ"ט-1989; "תעריף המכס" - התוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשמ"ט-1989; "פרט מכס" - מספרו של הפרט בתעריף המכס. (533) חמאת בוטנים המסווגת בפרט מכס 20.08.1110 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשמ"ט-1989. (534) כוהל אתילי המסווג בפרט מכס 22.07 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התש"ן-1989. (535) קופסת גפרורים בודדת; גפרורים המסווגים בפרט מכס 36.05 למעט הנמכרים בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של גפרורים בשנת 1990 עלה על 6 מיליון ש"ח; (536) ממרח שוקולד לרבות ממרח המכיל קקאו המסווג בפרט מכס 5/18.06.900 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התש"ן-1989. (537) (בוטל) (538) מחיר הנגבה על-ידי ספק גז מצרכן גז עבור גז כמשמעותו בפרק ד' של חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989. (539) סורגום המסווג בפרט מכס 4/10.07; (540) שעורה המסווגת בפרט מכס 3/10.03; (541) סובין המסווג בפרט מכס 5/23.02-3000; (542) תירס המסווג בפרט מכס 9/10.05-9000. (543) סוכר המסווג בפרט מכס 17.01 או 17.02 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התש"ן-1989. (544) (בוטל) (545) בירה מופקת מלתת המסווגת בפרט 22.03 לתעריף המכס למעט הנמכרת בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של בירה מופקת מלתת בשנת 1990 עלה על 80 מיליון ש"ח; (546) מחיר הנגבה על ידי ספק גז מצרכן גז עבור גז פחממני מעובה המסופק בצובר. (547) גופרית המסווגת בפרט מכס 28.02 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשנ"א-1990. (548) קפה קלוי המסווג בפרט מכס 09.01.2000 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשנ"א-1990. (549) מצות כשרות לפסח, המסווגות בפרט 19.05 לתעריף המכס. (550) קרפיונים חיים. (551) פטמים קפואים. (552) מוצרי קרפיון טחון ומוקפא המסווגים בפרטי מכס 16.04; 03.04 של תעריף המכס. (553) אתילן כימי שתכולת האתילן שבו אינה פחותה מ-99.5 אחוזים המסווגת בפרט מכס 29.01.2100 של תעריף המכס; אתילן המסווג בפרט מכס 29.01.2100, למעט הנמכר בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של אתילן בשנת 1990 עלה על 90 מיליון ש"ח. (554) כבד קפוא המסווג בפרט 02.06.2200 לתעריף המכס. (555) תה לסוגיו המסווג בפרט מכס 09.02 לתעריף המכס. (556) דבש, למעט דבש גולמי. (557) מוצרי תעבורה כמשמעותם בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ"ג-1983, המפורטים להלן: (1) מסנני שמן (2) עמעמי פליטה (3) זרנוקי מים למערכת קירור (4) מצתים (5) משאבות מים למנועים (6) מצברים לרכב (7) ציריות הנעה הומוקינטיות (8) רוטורים לבלמי ריסק (9) רפידות בלם (10) פנסי חזית (11) מגבי שמשות (12) מראות תשקיף (557א) מוצר תעבורה מן המפורטים בתוספת הראשונה לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירי מוצרי תעבורה מיובאים והסחר בהם), התשמ"ט-1989, ככל שהוא חייב במס קניה. (558) לחם לסוגיו למעט מהסוג שנקבע לו מחיר מרבי בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכים), התשמ"ט-1989, המסווג בפרט מכס 19.05 לתעריף המכס. (559) קמח חיטה כשר לפסח לסוגיו כהגדרתם בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור קמח חיטה כשר לפסח ושיווקו), התש"ם-1980. (560) קמח מצה לסוגיו, המסווג בפרט 11.01 לתעריף המכס. (561) עמילן המסווג בפרט מכס 11.08 למעט הנמכר בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של עמילן בשנת 1990 עלה על 10 מיליון שקלים חדשים (להלן - ש"ח); (562) מרגרינה המסווגת בפרט מכס 15.17 למעט הנמכרת בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של מרגרינה בשנת 1990 עלה על 25 מיליון ש"ח; (563) גלוקוזה המסווגת בפרט מכס 17.02 למעט הנמכרת בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של גלוקוזה בשנת 1990 עלה על 6 מיליון ש"ח; (564) דשנים המסווגים בפרק 31 לתעריף המכס הנמכרים בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של דשנים בשנת 1990 עלה על 60 מיליון ש"ח; (565) סיגריות מייצור מקומי המסווגות בפרט מכס 24.02 למעט הנמכרות בידי יצרן שמחזור המכירות שלו של סיגריות מייצור מקומי בשנת 1990 עלה על 100 מיליון ש"ח; (566) סיגריות מיבוא המסווגות בפרט מכס 24.02 למעט הנמכרות בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של סיגריות מיבוא בשנת 1990 עלה על 70 מיליון ש"ח; (567) מיונית המסווגת בפרט מכס 21.03.9010 למעט הנמכרת בידי יצרן או יבואן שמחזור המכירות שלו של מיונית בשנת 1990 עלה על 15 מיליון ש"ח; (568) מוצר נפט הנמכר במקטע שלאחר רכישת המוצר בשער בתי זיקוק לנפט בע"מ, למעט בנזין 95 אוקטן נטול עופרת ובנזין 96 אוקטן הנמכרים בתחנת דלק וכן גז פחמימני מעובה הנמכר לצרכן ביתי; (569) צמיגים; (570) מוצר נפט המפורט בטור א' של חלק ב' בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למוצרי נפט), התשנ"ג-1993, הנמכר במיתקן; (571) גז טבעי. (572) רכב מיובא. (573) גז כמשמעותו בפרק ד' של חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989. (574) שפופרות מפלסטיק המסווגות בפרט מכס 39.23.2900 של תעריף המכס למעט שפופרות המיוצרות ע"י חברת לגין בע"מ. (575) בשר בקר קפוא מיובא המסווג בפרט מכס 02.02 לתעריף המכס, למעט הנמכר ע"י תנובה - מאיר עזרא יבוא ושיווק בע"מ. תוספת שלישית (תיקון: תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה) (סעיף 17(א)(2)) השירותים שעליהם לא יחול החוק: (1) שירות המיוצא בפועל מישראל, או שירות שלגביו הוציא בנק ישראל פנקס קניות מקומיות או פנקס יצוא עקיף והוא מיוצא בפועל או מיועד לעשיית שירות המיוצא בפועל מישראל; לענין זה, "יצוא מישראל" - למעט ליהודה ושומרון וחבל עזה; (2) הולכת נוסעים מישראל למקום בחוץ לארץ או ממקום בחוץ לארץ למקום אחר בחוץ לארץ, או ממקום בחוץ לארץ ישראל, לרבות שירותים בחוץ לארץ שהם חלק בלתי נפרד מהזכות להולכה על פי תנאיה ושאושרה על פי דין, לרבות החכרת כלי שיט או כלי טיס למטרות הולכה כאמור; (3) הובלת מטענים מישראל ואליה בדרך היבשה, האוויר או הים, לרבות החכרת כלי שיט או כלי טיס למטרות הובלה כאמור; (4) שירות הניתן לכלי טיס או לכלי שיט הנכנס לישראל או היוצא ממנה, ומחירו משולם במטבע חוץ; (5) שירות שנותנת רשות שדות התעופה או רשות הנמלים או מינהלת נמל אחרת לגבי כלי טיס או כלי שיט הנכנס לישראל או יוצא ממנה, לגבי כניסת נוסעים לישראל ויציאתם ממנה, או לגבי הסעה ושינוע של טובין היוצאים מישראל; (6) עשיית שירות בידי תושב חוץ כששכר השירות משולם במטבע חוץ או בשקלים שמותר להמירם למטבע חוץ, ומותר להעביר את מטבע החוץ לחוץ לארץ, והכל כשניתן לכך היתר על פי חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978; (7) אירוח בבית מלון; (8) השכרת רכב לתושב חוץ כשמחירו משולם במטבע חוץ; (9) ביטוח; (10) (בוטלה) (11) מתן אשראי, לרבות הלוואות, פקדונות, ערבויות, קיבול שטרות, נכיון שטרות, פתיחת אשראי תעודות או אישורו, וכן אשראי שנותן מוכר מצרך או עושה שירות במהלך עסקיו לקונה או למקבל השירות, ובלבד שאין במתן אשראי כאמור משום מכירת המצרך או עשיית השירות במחיר העולה על המחיר הקובע; (12) הובלת מטענים המיועדים לייצוא על ידי רכבת ישראל; (13) הופעות תזמורות סימפוניות; (14) שירות שיש לספקו לאחר תום תקופת תקפו של חוק זה. (15) ניהול פקדון תושב מזמן שאינו קצוב, כמשמעותו בהיתר הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978; (16) שמירה ואבטחה, נקיון והשכרת כוח אדם; (17) עיבוד נתונים על ידי מחשב; (18) אירוח בבתי הבראה והחלמה של קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל; (19) עבודות הנדסה בנאיות כמשמעותן בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 וכן שירותי תכנון, תיאום ופיקוח לעבודות כאמור; (20) (בוטלה); (21) שירותי הדברת מזיקים; (22) שירותי חוקרים פרטיים כמשמעותם בחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972; (23) שירותי פרסים; (24) שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה; (25) שירותי פינוי, טיפול וקבורה של אשפה; (26) שירותי צילום, תרגום ועריכה לסרטי טלויזיה; (27) שירותי ניסור יהלומים; (28) שירותי חריטה של אופנים המיועדים לליטוש יהלומים; (29) שירותי ציפוי וצביעה של מתכות למעט שירותי ציפוי מתכות באמאייל; (30) שירותי יציקה של מתכות ברזליות ואל-ברזליות; (31) שירותי עיבוד שבבי של מתכות; (32) רישום ציוד הנדסי לפי חוק רישום ציוד הנדסי, התשי"ז-1957; (33) נוטריונים - שכר ושירותים; (34) כרטיסי כניסה למוזיאונים ולקונצרטים; (35) שירותי מודדים בעלי רשיון כמשמעותם בפקודת המדידות; וכן שירותים שנותן אגף המדידות במשרד הבינוי והשיכון לפי כל דין; (36) שירותי עגינה הניתנים לכלי שיט במרינה בתל-אביב; (37)2 שירותי גינון וחצרנות; (38)2 שירותי כתיבת תוכנה למחשבים; (39) שכר טרחה והוצאות הכרוכות במתן סיוע משפטי לפי חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972, ותקנות הסיוע המשפטי, התשל"ג-1973 (להלן - התקנות), כמפורט בתוספות הראשונה והשניה לתקנות וחוזי העסקת עורכי דין לפי תקנה 4(ב) לתקנות; (40) דמי השירותים שגובה החברה לפיתוח קיסריה בע"מ על פי חוזים שבינה לבין משתכניה בשל שירותים שמטבעם הם שירותים מוניציפליים; (41) שירותי בדיקת מוצר ונטילת דוגמה לפי תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא מוצרים המופקים מפירות, מירקות, מקטניות, מדגנים ומתבלינים), התשמ"ה -1985; (42) שכר לימוד בקונסבטוריונים; (43) שירותים במרכזים לתרבות, נוער וספורט (מתנ"סים); (44) טיפול טרמי, חישול וחיסום מתכות; (45) ליפוף מנועים; (46) שירותי בימוי ומשחק הנעשים עבור רשות השידור; (47) שירותי תיוק וגניזה; (48) שירותים הניתנים לסירות במרינה; (49) שירותי עמילות מכס; (50) שירותי איחסון במחסנים, במחסני ערובה ובמחסני קירור; (51) שירותי מתיחת תיל ומוטות נחושת; (52) שירותי ניקוב לשם עיבוד נתונים במחשב; (53) שירותי תכנון ויעוץ הנדסי בתעשיה; (54) שירותי סניגור ממונה על פי תקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-1974; (55) שירותים שלגביהם התעריף נקבע ומתפרסם בידי הממונה על השכר במשרד האוצר והמפורט להלן: (א) תעריף רופאים - ועדות רפואיות, בדיקות, שירותים רפואיים והרצאות; (ב) תעריף לרופאים - בשירות תורניות לילה ובטיפולי בית לחולים כרוניים; (ג) תעריף ביוכימאים, מיקרוביולוגים ורוקחים - תשלום בעד הרצאות; (ד) ועדות רפואיות - תעריף תשלום למזכירים ועובדים סוציאליים; (ה) תעריף תשלום בעד טיפולי בית לחולים כרוניים (אחיות, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק ומרפאי ליקויי שמיעה); (ו) תעריף בחינות בחסות הרבנות הראשית - לחברי ועדת הבוחנים; (ז) תעריף תשלום מדריכי ריפוי בעיסוק; (ח) תעריף תשלום חוקרי נוער; (ט) תעריף (מקסימלי) יועצים לניהול; (י) תעריף (מקסימלי) שירותים פסיכולוגיים; (יא) תעריף תשלום לרופאים עצמאיים ולעובדים פארה-רפואיים עצמאיים. (56) שירותי אחזקה של רמזורים או תיקונם; (57) שירותי אחזקה של כבלים בשדות תעופה או תיקונם של הכבלים; (58) שירותי אחזקה של מערכות אזעקה ומערכות גילוי וכיבוי אש או תיקונן של מערכות אלו; (59) שירותי אחזקה של מחשבים הן בתחום החומרה והן בתחום התוכנה או תיקונם; (60) שירות השבחת מים; (61) שירותי מכונים להשכלה; (62) חוגי תרבות ואומנות; (63) שעורים פרטיים; (64) מחיר הכרטיס לשירותי קולנוע; (65) גני ילדים פרטיים לפעוטות וילדים עד גיל שלוש; (66) מתקני שעשועים; (67) שירותי הנהלת חשבונות; (68) שירותי ראיית-חשבון; (69) שירותי עריכת-דין; (70) שירותי שמאות; (71) שירותי ייעוץ, תכנון או פיקוח בתחומי ההנדסה, הטכנולוגיה והכלכלה; (72) שירותי יעוץ בתחומי הפסיכולוגיה, העבודה הסוציאלית וההכוונה המקצועית; (73) שירותי העתקת מסמכים והעתקת אור; (74) (בוטלה) (75) (בוטלה) (76) שירותי שיפוץ המחדשים - מכונות, מנועים, משאבות, מגופים, מכשירי מדידה ומדי מים; (77) מופעי תרבות, בידור וספורט; (78) מוזיאונים, אתרי תיירות; (79) שירותים של חוגי רשות ושירותי השאלה בספריה של רשות מקומית שאיננה ספריה ציבורית כמשמעותה בחוק הספריות הציבוריות, התשל"ה-1975; (80) קייטנה של רשות מקומית; (81) השכרת רכב לישראלים; (82) הוראת טייס במטוסים זעירים; (83) הובלה כללית ברכב מסחרי והובלת מטענים ברכבת; (84) כרטיסי כניסה להצגות תיאטרון; (85) שירותי קידוח נפט, הפקה והכנה של לוגים; (86) שירותים שנותנות רשויות מקומיות בהתאם לחוקי העזר; (87) עירגול פחים; (88) תיקון מוצרי הלבשה והנעלה; (89) (בוטלה); (90) שירותי תרבות ובידור הניתנים על ידי אומנים; (91) שירותי תכנון בעזרת מחשב (תב"מ); (92) שירותי התקנה, אחזקה, תיקונים ושיפוצים לציוד לרבות מכונות המשמשות בענפי התעשיה, הבניה והחקלאות; (93) שירותי התקנה, אחזקה ותיקונים למערכת חשמל, למערכות תאורה, למערכות מים, למערכות ביוב ולמערכות חימום וקירור; (94) שירותי תחזוקה ותיקונים למבנים שאינם משמשים למגורים; (95) שירות ומצרך שנותנת לשכת עורכי-הדין לחברים וללא חברים; (96) האגרות שבתקנות שבתוספת לתקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד), התשמ"א -1981; (97) עיצוב ותכנון של תפאורת תיאטרון ותלבושות תיאטרון; (98) קריאת מונים; (99) סימון ושילוט של כבישים ורחובות; (100) שירות איתור אלחוטי; (101) שירות תרגומי סרטים; (102) סבלות; (103) ניהול קרנות נאמנות; (104) שירותי מרכז מחקר גרעיני; (105) שירות תחזוקה ותיקונים לציוד המשמש לאיסוף ודחיסת אשפה; (106) שירות תיקונים ושיפוצים של חביות; (107) שירות התקנה, החזקה ותיקונים למערכות מיזוג אויר וציוד למיזוג אויר; (108) שירות שניתן על פי דין על ידי לשכות רישום המקרקעין; (109) שרות שניתן על פי דין על ידי מועצת השמאים. (110) שירותי תיקון ואחזקה של ציוד מכני, תעשייתי והנדסי כבד; (111) שירותי תיקון ואחזקה של מכונות כתיבה ומכונות חישוב; (112) שירות תיקון ואחזקה של מכונות תפירה; (113) שירות תיקון ושיפוץ של קרונות רכבת; (114) שירותי מסגרות בענפי התעשיה, החקלאות, הבניה והשירותים, לרבות עבודות מסגרות לשם ייצור ציוד; (115) שירותי שליחויות; (116) שירותי מיחזור מתכות; (117) שירותי איסוף והפצה של קטעי עתונות, רדיו וטלויזיה לכלי התקשורת. (118) איחסון, טעינה, פריקה, תידלוק, הזרמה וכל שירות אחר הניתן לחברת שירותי תעופה בע"מ או לחברת יוניטד אקספורט קומפני בע"מ לצורך תדלוק מטוסים או אוניות וכן לכל ייצוא אחר של דלקים מחוץ לישראל - למעט ליהודה, לשומרון וחבל עזה; (119) אגרת רשיון לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רשיון), התשמ"א-1980; (120) אגרת רישום בפנקס הקבלנים לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות רישום), התשמ"א-1980; (121) אגרות שגובה משרד הבריאות לפי כל דין; (122) שירות טחינת חיטים; (123) שירות תיקונים אניות ומכולות; (124) שירותי תערוכות וירידים; (125) שירות העברת חדשות וידיעות לכלי התקשורת; (126) תעריפי הדרכה, מבחנים ובחינות לפי פרק משנה 53.3 לתקשי"ר; (127) שירותים הניתנים על ידי רשות הכבאות לפי תקנות שירותי הכבאות (תשלומים בעד שירותים), התשל"ה-1975; (128) שירות שנותנות מספנות ישראל; (129) האגרות שבתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל -1970. (130) אגרות בחינה שגובה משרד העבודה והרווחה, לפי חוק שירות התעסוקה, התשי"ט -1959 3 אגרות שהוא גובה לפי חוק החשמל, התשי"ד - 1954; (131) טיפול שנותנות מטפלות בית וחונכות סומכות; (132) שירותי כביסה עבור צה"ל; (133) אגרות שגובה משרד האנרגיה והתשתית לפי כל דין; (134) "הסעה מיוחדת" כמשמעותה באכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, השכרה והסעה מיוחדת), התשמ"א-1981; (135) אגרות שגובה משרד המשפטים לפי כל דין; (136) אגרות שגובה משרד המשטרה לפי כל דין; (137) אגרות שגובה משרד החינוך והתרבות לפי כל דין; (138) אגרות שגובה משרד העבודה והרווחה לפי כל דין; (139) אגרות שגובה משרד החוץ לפי כל דין; (140) אגרות שגובה משרד הבטחון לפי כל דין; (141) אגרות שגובה משרד האוצר לפי כל דין; (142) אגרות שגובה משרד ראש הממשלה לפי כל דין; (143) אגרות שגובה משרד הפנים לפי כל דין; (144) אגרות שגובה משרד התעשיה והמסחר לפי כל דין; (145) מחיר נפט גולמי המופק ומשווק בישראל; (146) שירותים לתלמידים באכסניות נוער ובבתי ספר שדה; (147) אגרות שגובה משרד התיירות לפי כל דין; (148) אגרות שגובה המשרד לעניני דתות לפי כל דין; (149) שירות הסעת סיור באוטובוס לתיירים; (150) שירות הסעת סיור ברכב אשכול; (151) שירות סיור קבוע; (152) שירותי היחידה לשיקום חברתי תעסוקתי במרכז בריאות הנפש, "טירת הכרמל"; (153) שירותי גיזום; (154) שירותי מכוני יופי וקוסמטיקה לרבות שירותי פדיקור ומניקור; (155) שירותי אריזה; (156) שירותי התקנה, החזקה ותיקונים לתשתית של מחשבים ולתשתית של מרכזיות טלפונים; (157) שירותי שמירה, איחסון, תחזוקה ותיקונים לכלי יריה; (158) שירותי תחזוקה ותיקונים לדלתות פלדה ומנעולים; (159) שירותי השכרת סרטי קולנוע; (160) שירותי השכרת ציוד לחוף הים או השכרת מתקנים לחוף הים; (161) שירותי נאמן של קרן נאמנות; (162) שירותי הטבעת מטבעות ומדליות ; (163) שירותי השכרת תוכנה למחשבים; (164) שירותי העתקה של סרטי טלויזיה או העברתם; (165) שירותי תחזוקה ותיקונים למדיחי כלים; (166) שירותי ניקוי יבש; (167) שירותי הספקת ארוחות מוכנות למפעלים ומוסדות; (168) עמלות עבור שירותי תאגידים בנקאיים, למעט עמלות או כל חיוב אחר עבור השירותים המפורטים להלן: (1) פעולות במטבע ישראלי: (א) מחיר פנקס שיקים רגיל; (ב) משיכה מהחשבון באמצעות המסלקה; (ג) משיכת מזומנים באמצעות מכשירים אוטומטיים; (ד)5 עמלה עבור רישום שירות משירותי התאגידים הבנקאיים (דמי ניהול חשבון); (ה) הפקדת שיק לחשבון באמצעות פקיד דלפק; (ו) רישום פעולות יזומות על ידי הבנק (תיקוני טעויות, חיובים וזיכויים של ריבית, חיובי עמלות וכדומה); (ז) חיובים על פי הרשאה; (ח) (בוטלה) (2) פעולות בניירות ערך ישראליים: (א) העברת ניירות ערך לפקדון אחר של אותו לקוח; (ב)-(ג) (בוטלו) (3) פעולות במטבע חוץ: (א) פעולות קופה: (1) משיכת מט"ח במזומן מהחשבון; (ב) (בוטלה) (1) פקודות תשלום מחו"ל - העברה חד-פעמית; (2) פקודות תשלום מחו"ל - רנטה חודשית (הוראה קבועה); (3) דמי ניהול חשבון; (4) המרה מהחשבון לשקלים; (5) הסכמה ליצירת שעבוד; (6) הסכמה ליצירת שעבוד בדרגה שווה. (ג) העברות - העברות מט"ח לבנק אחר בארץ. (4) דמי גוביינא על תשלומים חדשיים לפרעון הלוואה לשם רכישת דירת מגורים. (169) שכר של מי שנתמנה לתפקיד כהגדרתו בתקנה 2 לתקנות החברות (פירוק) (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א-1981; (170) שירותי אחסנה הניתנים על ידי רשות הנמלים; (171) שרותים הניתנים בתחנות לבריאות המשפחה; (172) שירות רכישה ומכירה של ניירות ערך על ידי חברי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב, שאינם תאגידים בנקאיים; (173) שירותי אוכל באמצעות מכונות אוטומטיות; (174) שירותי צילום, למעט שירותי פיתוח סרטי צילום והדפסת תמונות על ידי מעבדות. (175) שירותי מסעדות עובדים ומזנוני עובדים, הנמצאים במפעלים, במוסדות ציבור ובמוסדות חינוך; (176) שירותי שימוש באולמי ארועים ואולמי שמחות, לרבות שירותי האוכל הנלווים לאירוע או השמחה; (177) שירותי תיקונים ותחזוקה למעליות; (178) שירותי צילום של סרטי טלויזיה, עריכתם, תרגומם, העברתם או העתקתם; (179) שירות מילוי בלוני גז בדו-תחמוצת פחמן; (180) שירותי מכונים ומעבדות פרטיים, רפואיים ופרה רפואיים למעט שירותי מעבדות לטכנאות שיניים; (181) שירותי דפוס; (182) שירות גני ילדים שלא נקבע לו מחיר מרבי; (183) אגרות שגובה רשות הרישוי לפי תקנות רישוי עסקים (תקופת תקפם של רשיונות, חידושם ואגרות) התשל"ה-1974; (184) שירותי מועדוני ספורט, מועדוני נופש ומועדוני בריאות; (185) חוגי ספורט; (186) שירותי בריכת שחיה; (187) שירותי חניה למי שמנוי לתקופה של 30 יום או יותר; (188) שירותי כביסה; (189) שירות הניתן בבית אוכל כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי אוכל), התש"ם-1979; (190) תעריפי שירותי טיפול פיזיותרפיה; (191) שירות פיתוח סרטי צילום והדפסת תמונות; (192) (בוטלה) (194)3 החזקת ילדים בפנימיות ובמקומות סידור אחרים מחוץ לביתם; (195) החזקת זקנים, נכים ומפגרים במעונות ובמקומות סידור אחרים מחוץ לביתם; (196) החזקת נכים, עוורים, מפגרים וזקנים במסגרות יום; (197) הסעת נוסעים ברכבל בחיפה; (198) שירותי שינוע; (199) שירותי השמעת מוסיקת רקע; (200) שירותי שקילה במאזני גשר; (201) שירותי תיקון ושיפוץ מכשירי טלפון וחלקיהם; (202) שירותי תיקון ותחזוקה לציוד תקשורת ומרכזיות; (203) שירותי אשפרה, ליבון, צביעה ודפוס של מוצרים טקסטיליים; (204) שירותי מחקרי דעת קהל וסקרים; (205) שירותי אחזקה, תיקונים ושיפוצים של מסועים; (206) שירותי תרגום; (207) שירותי תיקון ותחזוקה של ציוד מעבדה. (208) אגרות שנקבעו בתקנות הצלילה הספורטיבית (תעודות), התש"ם-1980; (209) שירותי-אוכל שאינם ניתנים בבתי אוכל, לרבות שירותי אוכל בקיוסק ובמזנון; (210) שירותי חניה; (211) עמלות סוכני יבוא; (212) שירותים הניתנים על ידי משרד החקלאות; (213) גרורים כמשמעותם בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, מייצור מקומי; (214) תעריף לשירותי הבורסה לניירות ערך; (215) אגרות שגובה משרד התחבורה לפי כל דין; (217)4 שירותי ניטול תבואות הניתנים על ידי רשות הנמלים; (218) הסעת נוסעים בשכר ברכב מסחרי; (219) שירותים הניתנים על ידי ממ"ן - מסופי מטען וניטול בע"מ; (220) שירותים כאמור בתקנות הנמלים, התשל"א-1971, שנותנת רשות הנמלים והרכבות ושאגרות בעדם נקבעו בפרק השבעה עשר לאותן תקנות בסימנים כמפורט להלן: סבלות יבוא - סימן ד' שירותים מסויימים - סימן ח' משגור קטן - סימן ט' שימוש בציוד - סימן ט"ז רשיונות כניסה לנמל - סימן י"ז. (221) גרירת רכב; (222) שכר לימוד בקורסים להכשרה מקצועית שמפעיל משרד העבודה והרווחה או הנמצאים בפיקוחו; (223) החלק במחיר אשפוז שמשלמות משפחות בעד אשפוז חולים גריאטריים סיעודיים, המאושפזים באמצעות משרד הבריאות; (224) שירותי אשפוז לנפגעי תאונות דרכים; (225) שירותי מספרה; (226) שירותי התקנת גז; (227) טופסי צמר המסווג בפרט מכס 51.05.2100 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התש"ן-1989; (228) בדיקת כושר ראייה של מבקש רשיון נהיגה על ידי אופטומטריסט; (229) מחיר מרבי לשיעור נהיגה ולהעמדת רכב למבחן נהיגה. (230) שירותי בזק אותם נותנת "בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ והמפורטים להלן: (1) שקע מחובר לקו בלעדי מקומי או לשלוחה של מרכזת פרטית (למעט השקע הראשון) - (א) בעת התקנה; (ב) בביקור נפרד; (2) שקע מחובר לשלוחה עם ממתג; (3) שקע מיוחד לטלפון; (4) מפצל שקע כפול לטלפון; (5) מכשיר טלפון מטלטל (למעט המכשיר הראשי) - (א) "טלכל" ללא דיבורית - (1) עם תשלום ראשוני; (2) ללא תשלום ראשוני; (ב) "טלכל" עם דיבורית - (1) עם תשלום ראשוני; (2) ללא תשלום ראשוני; (ג) "טלכל" דו-קווי - (1) עם תשלום ראשוני; (2) ללא תשלום ראשוני; (6) תכונות מיוחדות בטלפון תכונות (טלכל): (1) לטלכל ללא דיבורית; (2) לטלכל עם דיבורית; (3) לטלכל דו-קווי המותקן בבית המנוי בו היה קיים קו ישיר בודד והקו הישיר השני מותקן בו זמנית; (4) לטלכל דו-קווי המותקן בבית המנוי בו זמנית בעת התקנת שני הקווים הישירים; (7) מערכת "צומת"; (8) מכשיר טלפון בעל אפשרויות מיוחדות מסוג - (א) רב קווי; (ב) מערכת משולבת KBX; (ג) ממתג 23; (ד) מנהלים; (9) מערכת "יהלום"; (10) תוספת לשלוחה רחוקה; (11) פעמון עד 100 מ'; (12) פעמון מעל 100 מ'; (13) שפופרת נוספת למרכזת פרטית; (14) מערכת ראש יחידה או כפולה למרכזת פרטית; (15) מצמד השראתי - (א) בתחנות השירות; (ב) בבית המנוי בעת התקנה; (ג) בבית המנוי בביקור נפרד; (16) מערכת אזעקה ונקודת אזעקה למרחק שאינו עולה על 100 מטרים; (17) כל נקודת אזעקה נוספת למרחק שאינו עולה על 100 מטרים; (18) מתקן לאיתות של צלצול הטלפון אליו ניתן לחבר מנורה; (19) פתיל שושן - (א) באורך 4.5, 3.5 או 6 מטרים; (ב) באורך 10 מטרים; (20) פתיל שפופרת - (א) באורך 2.5 מטרים; (ב) באורך 8 מטרים; (21) אבזר תליה לטלפון 547 - (א) בתחנות השירות; (ב) בבית המנוי בעת התקנה; (ג) בבית המנוי בביקור נפרד; (22) מכשיר מיניטל; (23) מודם קוואטרו; (24) מיתקן להעברת נתונים לעיבוד רכוש החברה או רכוש המנוי - (א) כשמועברות 300 סיביות לשניה; (ב) כשמועברות 1200/V22 סיביות לשניה; (ג) כשמועברות 1200 סיביות לשניה; (ד) כשמועברות 2400/W סיביות לשניה; (ה) כשמועברות 9600/4800 סיביות לשניה; (ו) כשמועברות למעלה מ-9600 סיביות לשניה; (ז) טווח קצר עד 19,200 סיביות לשניה; (ח) טווח קצר עד 64,000 סיביות לשניה; (25) מרבבים רכוש החברה או רכוש המנוי - (א) 1:8; (ב) מרבב + מודם פנימי 2400/1:4; (ג) מרבב + מודם פנימי 4800/1:8; (26) מאגדים על קווי X25 בשירות מיתוג מנות ישראנת - (א) עד 4 מבואות; (ב) מ-5 עד 8 מבואות; (ג) מ-9 עד 16 מבואות; (ד) מ-17 עד 24 מבואות; (27) (א) ציוד אלקטרוני למעגל אזעקה מקומי; (ב) ציוד הקצווה של מערכת האזעקה רכוש המנוי; (28) מתג אזעקה המחובר לציוד האמור בפרט 27; (29) מתאם לטקסומטר 50 הרץ/16 קה"ץ; (30) מכריז לשירות מברקים; (31) מדריך טלפון עברי-ערבי של יהודה, שומרון ועזה; (32) החלפת מכשיר טלפון ממתג - לפי בקשת המנוי; (33) החלפת מכשיר טלפון רב-קווי לפי בקשת המנוי; (34) החלפת כל מכשיר לטלפון מדגם 547 - לפי בקשת המנוי; (35) החלפת טלפון מדגם 706 או 746 - (א) לטלכל ללא דיבורית; (ב) לטלכל עם דיבורית; (ג) לטלכל דו קווי; (36) החלפת טלפון מדגם 547 - (א) לטלכל ללא דיבורית; (ב) לטלכל עם דיבורית; (ג) לטלכל דו-קווי (37) החלפת טלכל ללא דיבורית - (א) לטלכל עם דיבורית; (ב) לטלכל דו-קווי; (38) החלפת טלכל עם דיבורית לטלכל דו קווי; (39) החלפה לטלכל דו-קווי משני מכשירים כדלקמן: (א) שני מכשירי טלפון מדגם 706 או 746; (ב) שני מכשירי טלפון מדגם 547; (ג) שני מכשירי טלכל ללא דיבורית; (ד) שני מכשירי טלכל עם דיבורית; (ה) טלפון 706 או 746 וטלפון 547; (ו) טלפון 706 או 746 וטלכל ללא דיבורית; (ז) טלפון 706 או 746 וטלכל עם דיבורית; (ח) טלפון 547 וטלכל ללא דיבורית; (ט) טלפון 547 ולטלכל עם דיבורית; (י) טלכל ללא דיבורית ולטלכל עם דיבורית; (40) החלפת שקע - לפי בקשת המנוי; (41) החלפת מכשיר למניית יחידות מניה בקו מנוי-טלפון; (42) החלפת פעמון - לפי בקשת המנוי; (43) המרת תחנה חכמה לשלוחה רגילה; (44) המרת שלוחה רגילה לתחנה חכמה; (45) החלפת תחנה חכמה בעקבות נזק כללי או אובדן; (46) החלפת שלוחה רגילה בעקבות נזק כללי או אובדן; (47) חידוש הקשר של מערכת אזעקה, לאחר הפסקת השירות עקב תקלה בציוד המוחזק על ידי המנוי; (48) יחידת מיתוג מכנית לשירות טלקס; (49) יחידת מיתוג אלקטרונית לשירות טלקס; (50) אבזר עזר במכשיר טלפרינטר - (א) אבזר תצוגה; (ב) זיכרון אגירה; (51) מישק טלטקס - (א) UTC 101 (זכרון אגירה 64K); (ב) UTC 101+ (זכרון אגירה 256K); (ג) UTC 104 (זכרון אגירה 256K לחיבור עד 4 מחשבים בשרשור). (231) אגרה המשתלמת לרשות העתיקות על פי כל דין. (232) שירות תיקונים או אחזקה למקררים; (233) שירות תיקונים או אחזקה למכונות כביסה; (234) שירות תיקונים או אחזקה למייבשי כביסה; (235) שירות תיקונים או אחזקה למקלטי טלוויזיה. (236) שירותים שנותנת רשות הדואר. (237) דמי שכירות במעונות הסטודנטים של המוסדות להשכלה גבוהה. (238) לוחיות זיהוי זוהרות לרכב. (239) אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה ואגרה בעד אחזקת מקלט רדיו המיועד להתקנה או המותקן ברכב מנועי. (240) שירותי מעבדה לפיתוח סרטים שמחזור אספקת השירות בשנת 1990 לא עלה על 3 מיליון שקלים חדשים; (241) שירותי ציפוי באמאייל שמחזור אספקת השירות בשנת 1990 לא עלה על 3 מיליון שקלים; (242) שירותי בדיקה של תקנים ומפרטים למעט הניתנים בידי מכון התקנים הישראלי, מוסד הטכניון למחקר ופיתוח, המכון הישראלי ליין, מכון הנפט, מכון הסיבים ומעבדות מילודע. (243) שירות תדלוק בתחנת דלק. (244) שירותי בנק הדואר. (245) עמלת תחנות דלק. (246) עמלת סוכני דלק. (247) שירותי טיפול וניטרול פסולת רעילה ומסוכנת, למעט הניתנים בידי החברה לשירותי איכות הסביבה (רמת חובב) בע"מ. (248) שירותי מוסך למעט 12 פעולות שירות שלהלן: מס' מהות התיקון - טיפול 1 טיפול קטן (לפי הוראות היצרן) 2. טיפול גדול (לפי הוראות היצרן) 3. מצתים, מגעים, כבל-החלפה - כיוון הצתה 4. שמן מנוע ומסנן שמן - החלפה 5. מאייד קרבורטור) - פירוק והרכבה, ניקוי וכיוון 6. גלגלים קדמיים - פירוק והרכבה, החלפת רפידות ודיסקיות 7. גלגלים אחוריים - פירוק והרכבה, החלפת רפידות ודיסקיות 8. חגורת תזמון מנוע - החלפה וכיוון הצתה 9. חיזוק ראש, כיוון שסתומים וכיוון מנוע 10. גל הנעה קדמי (ציריה) - פירוק והרכבה, החלפת צד אחד 11. מצמד - פירוק והרכבה או החלפה 12. דוד עמם אחורי - החלפה. 249. כניסה לנמל יפו. 250. אגרות שגובה משרד התקשורת לפי תקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות), התשמ"ז-1987. חוקיציבות מחירים