תקנות הנוטריונים טפסים

תקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977 טופס מס' 1 אימות חתימה אני הח"מ.................. נוטריון ב .................. מאשר כי ביום .................. ניצבה) לפני במשרדי....................מר(ת) הידוע(ה) לי ידיעה אישית, (שזהותו(ה) הוכחה לי על פי תעודת זהותו(ה), מספר דרכונו(ה) מספר ........... שהוצא(ה) על ידי ............ ב .............. ביום ................). וחתם(מה)(ו) מרצונו(ה)(נם) החפשי על המסמך שלעיל (המצורף והמסומן באות במספר ...................(שמעבר לדף). ולראיה הנני מאמת את חתימתו(ה)(ם) של מר(ת) (ה"ה) ................... בחתימת ידי ובחותמי, היום ................... חתימה................... חותם הנוטריון......................... טופס מס' 2 אימות חתימתו של קטין אני הח"מ .............. נוטריון ב ................... מאשר כי ביום ................... ניצב(ה) לפני במשרדי מר(ת) ................... הידועה(ה) לי ידיעה אישית (שזהותו(ה) הוכחה לי על פי תעודת זהותו(ה) מספר ............. / דרכונו(ה) מספר ......... שהוצא(ה) על ידי .............. ב .............. ביום ...............)* וחתם(מה)(ו) מרצונו(ה)(נם) החפשי על המסמך שלעיל (המצורף והמסומן באות/במספר ..................) (שמעבר לדף); ואני מאשר שמר(ת) .................. האמור(ה) הנהו(הי) קטין(נה), כפי שידוע לי ידיעה אישית (כפי שיוצא מהרשום בתעודת הזהות/ בדרכון האמור(ה) וכי מר ................. ומרת .................. שנתנו את הסכמתם בכתב לפעולת הקטין(נה) בגוף המסמך האמור הם הוריו(ה), הוא האפוטרופוס של הקטין(ה) האמור(ה) כפי שידוע לי ידיעה אישית/ (כפי שהוכח לי על ידי ................... שנעשה על ידי ................. ביום................... ושהוצג בפני). (הסכמת ההורים או האפוטרופוס של הקטין(ה) האמור(ה) לפעולת הקטין(ה) שבמסמך האמור הוכחה לי על ידי ................... שנעשה על ידי ................... ביום ................... ושנמסר לי למשמרת/ ושהעתק מאושר ממנו נמסר לי למשמרת). (אישור בית המשפט לפעולת הקטין(ה) שבמסמך האמור הוכח לי על ידי ................... שנעשה על ידי ................... ביום ................... ושנמסר לי למשמרת/ ושהעתק ממנו נמסר לי למשמרת). (תקפה של פעולת הקטין(ה) במסמך האמור כפוף לאמור בהוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, הקובעות את הפעולות של קטין הטעונות הסכמת הוריו או אפוטרופסו או אישור בית המשפט בנוסף להסכמה כאמור. ולראיה הנני מאמת את חתימתו(ה)(ם) של מר(ת) (ה"ה) ................... בחתימת ידי ובחותמי, היום ................... חתימה ................... חותם הנוטריון ................... הערה: מחק את הטעון מחיקה טופס מס' 3 אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לנוטריון אני הח"מ....................נוטריון ב ............... מאשר כי ביום ................. ניצב(ה) לפני ................... במשרדי מר(ת) ................ הידוע(ה) לי ידיעה אישית שזהותו(ה) הוכחה לי על פי תעודת זהותו(ה) מספר ............. דרכונו(ה) מספר .............שהוצא(ה) על ידי ................... ב ................... ביום ...................*), וחתם(מה)(ו) מרצונו(נה)(נם) החפשי על המסמך שלעיל (המצורף והמסומן באות/במספר ................... (שמעבר לדף) והערוך בשפה ................... ואני מאשר שתרגום המסמך האמור מהשפה ................... לשפה ................... מלווה בתצהיר של המתורגמן מר(ת) ................... מ ................... בדבר נאמנות התרגום נמסר לי לעיון ולמשמרת. ולראיה הנני מאמת את חתימתו(ה)(ם) של מר(ת) (ה"ה) ................... בחתימת ידי ובחותמי, היום ................... חתימה ................... חותם הנוטריון ................... טופס מס' 4 אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לחותם אני הח"מ ................... נוטריון ב ............. מאשר כי ביום ................... ניצב(ה) לפני במשרדי מר(ת) ................... הידוע(ה) לי ידיעה אישית, שזהותו(ה) הוכחה לי על פי תעודת זהותו(ה) מספר ................/דרכונו(ה) מספר ................... שהוצא(ה) על ידי ............... ב ................... ביום ................... וחתם(ה)(ו) מרצונו(נה)(נם) החפשי על המסמך שלעיל (המצורף והמסומן באות/במספר ...................) (שמעבר לדף) והערוך בשפה ................... ואני מאשר כי אני שולט היטב בשפות ................... ו ................... ושתרגמתי את המסמך האמור לשפה ................... הידועה למר(ת) ................... לפני שחתמ(ה), (ואני מאשר כי מר(ת) ................... מ ................... הידוע(ה) לי כשולט(ת) היטב בשפות.................... ו ................... תרגם(מה) את המסמך האמור בנוכחותי למר(ת) ................... לשפה ................... הידועה לו(ה), לפני שחתמ(ה)). ולראיה הנני מאמת את חתימתו(ה)(ם) של מר(ת) (ה"ה) בחתימת ידי ובחותמי, היום ................... חתימה ................... חותם הנוטריון ................... טופס מס' 5 אישור העתק האני הח"מ ................... נוטריון ב ................... מאשר כי המסמך שלעיל (המצורף והמסומן באות/במספר ................... ) (שמעבר לדף) הוא העתק מדוייק של המסמך המקורי (של העתק מאושר של המסמך המקורי) (של העתק מאושר של המסמך המקורי) (ושל מסמך שאינו המסמך המקורי ואינו העתק מאושר של המסמך המקורי (שנערך בשפה ................... ושהוצג בפני. ולראיה הנני מאשר את דיוק ההעתק הנ"ל, בחתימת ידי ובחותמי, היום ................... חתימה ................... חותם הנוטריון ................... טופס מס' 6 אישור תרגום אני הח"מ ................... (השם המלא) נוטריון ב-.............. מצהיר בזה, כי אני שולט היטב בשפות ה .......... ו-.......... וכי המסמך המצורף לאישור זה והמסומן ................... (באות או במספר) הוא תרגום מדויק ל ................... (שפת התרגום) של ……………………………………המסמך המקורי/העתק מאושר של המסמך המקורי/מסמך שאינו המסמך המקורי או העתק מאושר שלו)* הערוך בשפה ...................... שהוצג לפני ואשר הוא/העתק צילומי שלו** מצורף גם הוא לאישורי זה ומסומן ………………… (באות או במספר) ולראיה אני מאשר את דיוק התרגום האמור בחתימת ידי ובחותמי. היום………………. …….………………. חותם הנוטריון וחתימתו טופס מס' 7 אישור הצהרה אני הח"מ................... נוטריון ב ................... מאשר כי ביום ................... ניצב(ה) ................... לפני במשרדי מר(ת) ................... הידוע(ה) לי ידיעה אישית (שזהותו(ה) הוכחה לי על פי תעודת זהותו(ה), מספר ........... / דרכונו(ה) מספר ................... שהוצא(ה) על ידי....................ב ................... ביום ......................* ולאחר שנוכחתי שהוא(היא) יודע(ת) את השפה .................. (שפת ההצהרה) וקרא(ה) בנוכחותי את ההצהרה המצורפת והמסומנת באות/במספר ................... (שמעבר לדף), (ולאחר שתרגמתי לו(ה) לשפה ................... שהוא(היא) יודע(ת) אותה את ההצהרה המצורפת והמסומנת באות/במספר ................... (שמעבר לדף), (ולאחר שמר(ת) ................... הידוע(ה) לי אישית (שזהותו(ה) הוכחה לי על פי ................... ) השולט(ת), להנחת דעתי, בשפה ................... (שפת ההצהרה) ובשפה ................... תרגם(מה) לו(ה) לשפה ................... שהוא(היא) יודע(ת) אותה את ההצהרה המצורפת והמסומנת באות/במספר ................... (שמעבר לדף), ולאחר שביררתי ונוכחתי כי מר(ת) .................. הנ"ל הבין(ה) את תוכן ההצהרה הנ"ל, נשבע(ה) כחוק (הצהיר(ה) בהן צדק) על אמיתות ההצהרה הנ"ל. ולראיה באתי על החתום בחתימת ידי ובחותמי, היום ................... חתימה ................... חותם הנוטריון ................... טופס מס' 8 תעודת חיים אני הח"מ ................... נוטריון ב ................... מאשר בזה כי ביום ................... ניצב(ה) לפני במשרדי מר(ת) ................... הידוע(ה) לי ידיעה אישית (שזהותו(ה) הוכחה לי על פי תעודת זהותו(ה) מספר ................. / דרכונו(ה) מספר ................... שהוצא(ה) על ידי................ ב .......... ביום ........... וחתם להלן בנוכחותי (חתימת הניצב) ................. ................... (נבצר ממנו(ה) לחתום מסיבה זו: ..................) , ולפיכך אני מאשר כי מר(ת) ................... הוא(היא) בחיים. ולראיה באתי על החתום בחתימת ידי ובחותמי, היום ................... חתימה ................... חותם הנוטריון ................... טופס מס' 9 אימות חתימתו של אדם בשם תאגיד או בשם אדם אחר אני הח"מ ................... נוטריון ב ................... מאשר כי ביום ................... ניצב(ה)(ו) לפני במשרדי*: מר(ת) ................... הידוע(ה) לי ידיעה אישית ,שזהותו(ה) הוכחה לי על פי תעודת זהותו(ה) מס' ................... דרכונו(ה) מס' ................... שהוצא(ה) על ידי ................... ב ................... ) מר(ת) הידוע(ה) לי ידיעה אישית ,שזהותו(ה) הוכחה לי על פי תעודת זהותו(ה) מס' ................... דרכונו(ה) מס' ................... שהוצא(ה) על ידי ................... ב ..................) וחתם(ה)(ו) מרצונו(ה)(ם) החפשי על המסמך שלעיל (המצורף והמסומן באות ................... ) (שמעבר לדף) בשם ................. ואני מאשר כי להוכחת רשותו(ה) הנ"ל לחתום בשם ................... הוצג(ה)(ו) בפני** ................... ולראיה הנני מאשר את החתימה(ות) הנ"ל בחתימת ידי ובחותמי, היום ................... חתימה ................... חותם הנוטריון ................... נוטריוניםתקנות